logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

ČOI kontrolovala bezpečnost výtahů. Jaké byly nejčastější nedostatky?

ČOI kontrolovala bezpečnostní komponenty pro výtahy, které obsluhují budovy nebo stavby a jsou určené k přepravě osob a nákladů. ČOI zkontrolovala 43 typů těchto výrobků a nedostatky zjistila u 17 z nich.

Reklama

Česká obchodní inspekce kontrolovala bezpečnostní komponenty pro výtahy, které trvale obsluhují budovy nebo stavby. Tyto výtahy jsou určené k přepravě osob, osob a nákladů, nebo pouze nákladů. Konkrétně se jednalo o kontrolu těchto bezpečnostních komponent: dveřní uzávěry kabinové a šachetní, nárazníky, omezovače rychlosti a zařízení proti nekontrolovatelnému pohybu klece výtahu (kompletní seznam bezpečnostních komponent pro výtahy je uveden v příloze č. 3 nařízení vlády č. 122/2016 Sb., ze kterého vyplývá, že některé bezpečnostní komponenty jsou i elektrická zabezpečovací zařízení a vztahují se na ně další předpisy).

V rámci této akce bylo provedeno 29 kontrol u 27 subjektů, z toho bylo 15 distributorů, 6 montážních firem a 6 výrobců, z nichž ve 2 případech byl výrobce zároveň dovozcem. Kontrolováno bylo 43 typů výrobků a nedostatky byly zjištěny u 17 typů.

Inspektoři ČOI kontrolovali povinné značení výrobků, včetně stanoveného označení CE. Dále kontrolovali EU Prohlášení o shodě a návod na montáž, připojení, seřízení a údržbu v českém jazyce, který musí být k výrobku přiložen.

Nedostatky v průvodní dokumentaci nebo v označení výrobku byly zjištěny u 17 typů bezpečnostních komponent výtahů (některé výrobky měly současně více nedostatků), z toho:

  • v 9 případech se jednalo o nedostatky v EU Prohlášení o shodě (nebylo přiloženo k výrobku nebo nebylo v českém jazyce nebo mělo administrativní nedostatky)
  • v 8 případech se jednalo o nedostatky v návodu (nebyl v českém jazyce nebo nebyl přiložen vůbec)
  • v 1 případě se jednalo o nedostatky ve značení (chyběly údaje o dovozci)
  • v 1 případě nebyl výrobek opatřen stanoveným označením CE

Česká obchodní inspekce uložila za zjištěné nedostatky celkem 4 pokuty příkazem na místě v hodnotě 21 000 Kč a podala 2 návrhy na zahájení správního řízení. Z uvedených výsledků vyplývá, že v rámci kontrolní akce nebyl zjištěn žádný nebezpečný výrobek a kontrolní zjištění byla spíše formálního charakteru.


Příslušné právní předpisy

  • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
  • zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
  • nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent
  • nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
  • nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Pokud existuje relevantní riziko, které není uvedeno v příloze č. 1 nařízení vlády č. 122/2016 Sb., platí základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost vztahující se na návrh a konstrukci strojních zařízení uvedené v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v bodě 1.1.2 přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb. se použijí v každém případě.

K výrobkům se vztahuje norma ČSN EN 81-50:2015 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent, s účinností od 1. 6. 2015, která je českou verzí evropské normy EN 81-50:2014, a nahradila normy ČSN EN 81-1+A3 a ČSN EN 81-2+A3, jejichž platnost skončila dne 31. 8. 2017, případně harmonizované normy ke směrnici 2014/33/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.