logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Poznatky z prověřování (auditu) firem provádějících servis na výtazích

ČSN 27 4002 z roku 2014 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů zavedla nový termín autorizovaná servisní firma. Jedná se o zprůhlednění odborné způsobilosti firem v oblasti servisu výtahů, aby se vlastníci/provozovatelé mohli lépe rozhodovat, s kým uzavřou smlouvu o servisu, protože to má zásadní vliv na jejich odpovědnost za zajištění bezpečného provozu výtahů. Proto, aby tato situace nebyla předmětem spekulací, bylo rozhodnuto prověřovat servisní firmy nezávislými komisaři, smluvně zajištěnými autorizujícím orgánem, v daném případě Hospodářskou komorou ČR, která při kladném vyhodnocení následně vystaví osvědčení o autorizaci a firma může název Autorizovaná servisní firma používat.

Reklama

Aby žádající firma získala název Autorizovaná servisní firma musí mít dobré organizační zajištění, pracovní sebevědomí s kázní a vysokou odbornost svých pracovníků. Samotná prověrka firmy potvrdí (nebo vyvrátí) předpoklady pro provádění kvalitní servisní činnosti, opírající se dosud jen o státem vydané oprávnění k činnosti a živnostenský list, případně v servisní firmě odkryje nedostatky, které tzv. „provozní slepota“ jejím pracovníkům občas umožní nevidět skutečný stav.

Základním předpokladem pro získání názvu Autorizovaná servisní firma je znalost a přesný výklad požadavků ČSN 27 4002:2014. Prověrky firem ukázaly, že naplnění požadavků jednotlivých článků normy není zcela snadnou záležitostí. Následující výčet poznatků je stručným vyjádřením stavu. Pro srozumitelnost výčtu zjištění se další text odvolává v citaci na příslušný článek normy (psaný kurzívou), odpověď je psaná v odstavci hned za prověřovanou částí článku.

ČSN 27 4002:2014

4.4  Servisní firma musí být odborně způsobilá a musí naplňovat následující základní požadavky.

4.4.1  Provádět všechny úkony potřebné k zajištění provozuschopnosti výtahu v provozu, které vyplývají z návodu k používání nebo z této normy. K tomuto musí servisní firma disponovat:

 1. dostatečným počtem odborně způsobilých zaměstnanců (nemá-li firma zaveden systém dálkového monitorování výtahů, připadá jeden odborně způsobilý zaměstnanec na max. 140 výtahů podle jejich složitosti) schopných vykonávat všechny potřebné úkony k zajištění průběžné provozuschopnosti udržovaných výtahů, jako je provádění odborných prohlídek, seřizování, oprav a odstraňování provozních rizik výtahů zjištěných inspekční prohlídkou;

  Byl prověřen seznam zaměstnanců a doklady jejich o kvalifikaci. Seznam zaměstnanců byl porovnáván se seznamem výtahů. Požadavek splněn.

 2. dostatečným počtem zkušebních techniků (jeden zkušební technik na 350 až 500 výtahů) k provádění odborných úkonů podle ČSN 27 4007;

  Byl prověřen seznam zaměstnanců a doklady jejich o kvalifikaci. Seznam zaměstnanců byl porovnáván se seznamem výtahů. Požadavek vesměs splněn.

 3. zavedeným a udržovaným systémem firemního vzdělávání odborně způsobilých pracovníků;

  Byl předložen buď certifikovaný systém vzdělávání potvrzený oprávněným orgánem, nebo firemní systém, uvedený v interní směrnici. Prověřena byla základní i opakovaná školení, ověření znalostí v bezpečnosti při práci, v profesní a elektrotechnické odbornosti. Požadavek splněn.

 4. postupy zpracovanými pro výkon servisu, bezpečnou práci na výtazích, včetně směrnic stanovujících pravomoci, odpovědnost a způsob zajištění vnitřních kontrol;

  Bylo vyžádáno předložení interní směrnice s popisem příslušných požadavků na zajištění servisní činnosti, návazně pracovní postupy s obecným zaměřením na jednotlivé druhy výtahů a na jednotlivé součásti příslušného typu výtahu. Bylo prověřeno seznámení pracovníků s postupy, jejich používání a jejich aktualizace. Nepřesnosti, které neměly zásadní vliv na předmětnou činnost, byly během auditu vyřešeny. Požadavek splněn.

 5. zajištěním přístupnosti k náhradním dílům pro všechny typy výtahů, pro které servisní firma smluvně zajišťuje provádění servisu podle této normy tak, aby doba vyřazení výtahu z provozu byla přijatelná pro smluvní partnery;

  Byl prověřen seznam relevantních náhradních dílů s ohledem na četnost poruch. Dále bylo porovnáno, zda jsou k dispozici náhradní díly na všechny druhy výtahů v servisu a také, pokud nejsou skladovány ve firmě, jaká je jejich časová dostupnost. Požadavek splněn.

 6. platnými technickými předpisy a českými technickými normami vztahujícími se k provádění úkonů k zajištění bezpečného provozu výtahu po celou dobu jeho technického života;

  Bylo prověřeno, zda jsou příslušné předpisy a normy dostupné všem pracovníkům, jestli jsou informováni o změnách v nich a zda tyto normy používají. Požadavek splněn.

 7. odpovídajícím vybavením a přístroji s platnými kalibračními protokoly, včetně zkušebních břemen, a pro kontrolní, zkušební a měřící zařízení vypracovaným metrologickým řádem;

  Byl prověřen meteologický řád (evidence přístrojů, dostupnost, kalibrace a používání), včetně zkušebních břemen. Dále bylo prověřeno seznámení pracovníků s touto směrnicí a používání funkčních přístrojů. Požadavek splněn.

 8. uzavřeným přiměřeným pojistným krytím možných škod vzniklých následkem servisní činnosti firmy na výtazích, které má firma v portfoliu. Pojistné krytí by mělo vycházet z předpokladu, že servisní firma provádí potřebné servisní úkony minimálně v úrovni stanovené ČSN 27 4002;

  Bylo prověřeno pojistné krytí firmy. Požadavek splněn.

 9. stálým funkčním dispečinkem nebo jiným odpovídajícím systémem stálé služby nebo systémem dálkového monitorování výtahů se stálou službou po dobu 24 hodin denně po celý rok pro okamžité spojení s vlastníky nebo provozovateli nebo dopravovanými osobami a urychlené odvrácení vzniklých hrozeb;

  Byl prověřen dispečink firmy případně jiný systém a jejich funkčnost. Nepřesnosti, které neměly zásadní vliv na předmětnou činnost, byly během auditu vyřešeny. Požadavek splněn.

 10. řešenou ekologickou likvidaci nebezpečných látek a odpadů.

  Bylo prověřeno, zda firma řeší oblast odpadů v souladu s předpisy (např. zákon č. 185/2001 Sb.). Nepřesnosti, které neměly zásadní vliv na předmětnou činnost, byly během auditu vyřešeny. Požadavek splněn.

4.4.2  U výtahů instalovaných po účinnosti technického předpisu (nařízení vlády č. 27/2003 Sb.) aktualizovat návod k používání v části týkající se zajištění jeho provozuschopnosti v případě, že na základě rozhodnutí vlastníka/provozovatele se u výtahu mění účel používání a/nebo se změní okolní podmínky provozu výtahu.

Bylo prověřeno, zda firma uvedený požadavek realizovala. Nikde nenastala.

4.4.3  Vypracovat analýzu rizik pro každý pracovní prostor a pro každou pracovní činnost se zohledněním návodu k používání, pokud existuje, a všech informací poskytnutých vlastníkem nebo provozovatelem zařízení.

Bylo prověřeno, zda je v interní směrnici, pracovním postupu nebo samostatném podkladu zpracován způsob provádění analýzy rizik a realizace opatření vyplývajících z analýzy. Kde byla rizika zjištěna, byl požadavek splněn.

4.4.4  Informovat vlastníka/provozovatele výtahu o každém nutném zásahu, který vyplývá ze zjištěného výskytu nebezpečí/nebezpečných situací, nebo z analýzy provozních rizik po provedení podstatných změn výtahu, které nemají charakter výměny výtahu. V případě vzniku nebezpečné situace bezodkladně navrhnout vlastníkovi/provozovateli výtahu odstavení výtahu z provozu až do odstranění nebo omezení zjištěného výskytu této nebezpečné situace přímo ohrožujících zdraví dopravovaných osob.

Byl prověřen stanovený postup, případně ověřena praktická realizace. Požadavek splněn.

4.4.5  Vypracovat přehled četnosti provádění servisních úkonů potřebných pro zajištění provozuschopnosti výtahu v souladu s přílohou B této normy pro každý udržovaný výtah. V této souvislosti vzít v úvahu možný výskyt nepředvídatelných poruch vzniklých na základě činnosti vandalů spolu s nutností bezodkladného informování vlastníků/provozovatelů o této skutečnosti.

Byly prověřeny podklady provádění této činnosti. Požadavek splněn.

4.4.6  Provádět úkony potřebné pro zajištění provozuschopnosti výtahu pouze odborně způsobilými zaměstnanci servisní firmy, kteří jsou náležitě zaškoleni a vybaveni potřebnými postupy, nářadím a potřebnými náhradními díly.

Doklady a náhradní díly byly prověřovány již u čl. 4.4.1, s vybavením pracovníků nářadím pro servisní činnost problémy nebyly. Požadavek splněn.

4.4.7  Zaznamenávat výsledky závažného zásahu servisní firmy při poruše výtahu do Knihy výtahu. Tyto záznamy musí obsahovat druhy poruch, aby bylo možno zjistit jejich opakování.

Byly porovnávány záznamy o hlášení poruchy (např. na dispečinku) s odstraněním poruchy zaznamenaném v Knize výtahu. Požadavek splněn.

4.4.8  Ověřovat technický stav výtahu a jeho bezpečnosti vlastními zaměstnanci prováděním:

 1. provozních prohlídek podle 5.1 a přílohy D této normy, pokud tyto neprovádí dozorce výtahu;
 2. odborných prohlídek podle 5.2 a přílohy C této normy;
 3. odborných zkoušek podle ČSN 27 4007;

s provedením záznamů do odpovídajících dokumentů, jako jsou Kniha provozních prohlídek, Kniha odborných prohlídek a Kniha výtahu.

Byla prověřena formální stránka písemných záznamů úkonů u nahodile vybraných výtahů. Nepřesnosti, které neměly zásadní vliv na předmětnou činnost, byly během auditu vyřešeny. Požadavek splněn.

4.4.9  Plnit další povinnosti v případě smluvního ujednání, jako jsou

 • provádění podstatných změn k odstranění provozních rizik výtahu zjištěných inspekční prohlídkou;
 • údržba a čištění vnějších částí ohrazení výtahové šachty;
 • údržba a čištění vnitřních prostor klece;
 • vyprošťování osob z klece;
 • zastavovat provoz a uvádět výtah do provozu (např. po skončení směny, pracovní doby atd.). Bod je v normě uvedený, ale nebyl předmětem auditu.

Byla prověřena možnost (nabídka a zajištění) provádět uvedené úkony. Požadavek splněn.

4. 4. 10  Informovat vlastníka/provozovatele o skutečném stavu výtahu v dohodnutých termínech, nejpozději však v termínech provádění odborných prohlídek podle tabulky 1 ČSN 27 4002.

Byl prověřen postup servisní firmy a porovnány záznamy (viz též čl. 4.4.8) u nahodile vybraných výtahů a převzetí informace vlastníkem/provozovatelem. Nepřesnosti, které neměly zásadní vliv na předmětnou činnost, byly během auditu vyřešeny. Požadavek splněn.

4.1.4  Servisní firma prokazatelně informuje vlastníka/provozovatele o skutečnosti, jak naplňuje základní předpoklady pro řádný výkon servisu podle 4.4.1 této normy a jak je splněn předpoklad zajištění provozuschopnosti výtahu po celou dobu jeho životnosti. Informace o této skutečnosti bude vložena do Knihy výtahu.

Byl prověřen způsob předání této informace. Nepřesnosti, které neměly zásadní vliv na předmětnou činnost, byly během auditu vyřešeny. Požadavek splněn.

Literatura

 • http://uvp-cr.cz
 • http://www.komora.cz/pro-podnikani/vzdelavani/profesni-kvalifikace-zkousky-aos/profese-a-zkousky/vytahar/vytahar.aspx
 
Komentář recenzenta Václav Vaněk, soudní znalec

Poznatky, které Unie výtahového průmyslu ČR shromažďovala už od roku 2003, čím dál tím více vyústily v potřebu řešit „něco“ s odbornou kvalitou poskytovaného servisu. Také proto, že není kde brát odborníky, učební obor téměř zanikl a tak přirozené stárnutí tehdejší servisních pracovníků znamenalo jejich odchod na odpočinek. Výtahářský obor je velmi specifický tím, že se v něm objevuje celá řada řemesel – počínaje oborem elektro, přes mechanika, zámečníka, někdy svářeče, někdy zedníka, natěrače a podobně. Samozřejmě ne vždy současně, ale povědomosti o těchto oborech pak musí mít každý dobrý montér výtahů. Servisní pracovník navíc musí mít navíc znalost celé řady výtahů různého stáří a výrobců, kdy u těch nejnovějších je pak zapotřebí i znalosti speciální elektroniky, používání speciálních počítačů ve formě testerů a podobně. S tím vším se musely a musí servisní firmy vyrovnat.
Noví pracovníci se většinou rekrutují z oboru elektro a znalosti o ostatních odborných – výtahářských činnostech pak získávají v terénu a dalšími školeními. Nehledě na fakt, že se změnily i technické předpisy – normy, které vlastní servis popisují a které vyžadují i postupy, které ve svém důsledku zajišťují pro zákazníka bezpečný a provozuschopný výtah. Zvláště řada velmi malých servisních firem pak už nemá ani odborné servisní pracovníky (nebo má jednoho nebo dva), ani možnost je vlastními silami školit a tak servis probíhá setrvačně pracovníky, kteří byli zaškoleni. U starých typů výtahů si to provozovatelé při provádění servisu těmito firmami ani neuvědomují. V roce 2004 pak začala v ČR platit nová evropská norma ČSN EN 81-80, která už začala provozovatelům leccos naznačovat. Při provádění tzv. Inspekčních prohlídek pak inspekční orgán nacházel celou řadu bezpečnostních rizik, které znamenaly – dlouhá léta se s výtahem nic neděje. Odborná veřejnost si pak vyžádala, aby tento stav byl nějak regulován a tak byla zpracována a vydána česká norma ČSN 27 4011 – Podstatné změny výtahů, kdy si jednotliví, zvláštně pak ti zodpovědní, provozovatelé výtahů začali uvědomovat, že je s výtahy zapotřebí něco dělat. Protože tato činnost už je daleko složitější než jenom vlastní servis, mnohdy nedostačovala odborná úroveň servisních firem a tak situace nazrála do podoby zapracování institutu Autorizovaná servisní firma. Norma přesně specifikuje potřebné znalosti a postupy v servisních firmách. Článek popisuje, jak průběh auditu u prvních firem vypadal. Není překvapením, že z množiny přihlášených byla pouze jedna malá servisní firma a ta auditem neprošla – nedokázala naplnit požadavky normy, hlavně ty odborně administrativní. Poznatky z auditu považuji za velmi podnětné a doporučuji článek nejenom k přečtení, ale také k další diskusi.

English Synopsis

CSN 27 4002 2014 Safety rules for lifts - Operation and service of lifts has introduced a new term by an authorized service company. It is the transparency of professional competence companies in servicing elevators, to owners / operators can better decide with whom an agreement that service because it has a major impact on their responsibility to ensure the safe operation of elevators. Therefore, for this situation was the subject of speculation, it was decided to examine service firms independent commissioners, contracted authorizing body, in this case, the Chamber of Commerce, which, when positive evaluation subsequently issue a certificate of authorization, and the company name may Authorized service company use.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.