logo TZB-info

TZB studio

Reklama

Obnovitelné zdroje ve vztahu k dotacím a novinky

Některé poznatky z jarního cyklu přednášek společnosti Regulus spol. s r.o. Semináře zorganizovala Společnost pro techniku prostředí.

Reklama

Stále probíhají Kotlíkové dotace, 2. vlna. Jak se naplňuje limit, tak kraje ukončují příjem žádostí, například již v krajích Hradec Králové, Pardubice a České Budějovice.

V rámci NZÚ lze rovněž žádat o podporu, dotační podpora oproti Kotlíkovým dotacím je zpravidla nižší. Cílem je vyměnit lokální zdroje tepla, elektrické přímotopy, akumulační kamna případně elektrický kotel. Elektrický kotel však není třeba vyhazovat, pokud se žádá o tepelné čerpadlo, kdy kotel plní funkci bivalentního zdroje.

Zajímavý může být i tzv. kombinační bonus ve výši 10000 Kč, který lze uplatnit na instalaci s termickou solární soustavou.

Regulus připravil několik kalkulačních nástrojů s cílem pomoci potenciálním žadatelům a ukázat jim, jak vysokou dotaci a z jakého programu mohou získat. Příkladem jsou tři základní Jednoduché příklady.

1. Vzor: Solární soustava jen pro přípravu teplé vody.
Pořizovací cena 75000 Kč, dotace NZU 35000 Kč, zaplatí se 40000 Kč.

2. Vzor: V rámci kotlíkové dotace, instalace plynového kotle v kombinaci s termickou solární soustavou
Pořizovací cena kotle a soustavy: 130000 Kč + 105000 Kč
dotace 95000 Kč. z kotlík. dotací na kotel
dotace 50000 Kč z NZU na term. solární soustavu
dotace Kombinační bonus z NZU 10000 Kč
Zaplatí se 80000 Kč.

3. Vzor: TČ vzduch-voda a termická solár. soustava
Pořizovací cena 300000 Kč
dotace z kotlík dotací 120000 Kč
dotace NZU 50000 Kč
dotace Kombinační bonus 10000 Kč
Zaplatí se 120000 Kč.

Obr. Ze seminářů Regulus v Ostravě a Českých Budějovicích (Foto: Mádr, STP)
Obr. Ze seminářů Regulus v Ostravě a Českých Budějovicích (Foto: Mádr, STP)

Obr. Ze seminářů Regulus v Ostravě a Českých Budějovicích (Foto: Mádr, STP)

Administrativní vyřízení žádostí je často základní příčinou, proč potenciální zájemci o dotace nežádají. Proto Regulus zaměstnává specialisty, kteří již mají s vyřizováním žádostí zkušenosti, a kteří jsou schopni vyhotovit potřebnou technickou dokumentaci, aby zájemci ulehčili práci, a navíc aby podklady k žádosti byly zpracovány tak, že je administrátor dotací nevyřadí.

Projektanti nebo energetičtí specialisté mohou získat od Regulusu technickou podporu nejen v projektové části, ale i v části zpracování průkazů ENB. Specialisté si tak mohou nechat zpracovat projekt a sami udělat průkaz ENB nebo naopak. Za přiměřenou odměnu. Tím mohou zákazníkovi dodat kompletní podklady pro žádost i realizaci jako „generální“ dodavatel.

Dotace Bytové domy

Zde běží programy NZÚ a IROP.

Za poslední 2 roky se nepodařilo prakticky zrealizovat jediný samostatný zdroj! Výzvy probíhají, ale administrativní náročnost je vysoká. Například pro akci v investičním rozsahu do 500000 Kč, kde je v IROPU možnost dotací na 30 % uznatelných nákladů, si externí agentura vyřizující dotace řekne i o 200000 Kč. Tím samozřejmě zájem o akci končí. O něco lépe jsou na tom případy, kdy se kombinuje více energeticky úsporných řešení.

Dotace pro podnikatele

V tomto segmentu dotací nyní panuje nejistota, neboť byly přerušeny Vzhledem k celkovému objemu dotací přes 140 mld Kč jde o dost zásadní problém.

Dotace pro veřejné budovy

Cílem je snížení ENB a zvýšení využití OZE, kritéria nejsou dramaticky nesplnitelná, až 60 % nákladů je dotace.

Regulus udělá zákazníkovi technickou podporu, ale jinak využívá externí dotační agentury.

Vše probíhá pod vlivem zákona o veřejných zakázkách, a i proto může mít v této fázi Regulus jen roli poradní.

Akční sestavy

Na základě zkušeností nabízí Regulus akční sestavy, které plní požadavky dotačních programů.

Sestavy zahrnují nejjednodušší případ pouze solární přípravy TV v malém RD až po složité systémy pro větší objekty vyžadující nejen vytápění, ale i přípravu TV s různými kombinacemi TČ a solárních systémů. Akčních sestav je přes třicet.

K sestavám je vždy k dispozici komplexní dokumentace. Tyto dokumenty reagují i na všechny dotazy montážních firem:

  • návody
  • stavební připravenost
  • technické listy
  • výkresy

Například stavební připravenost je vhodné si prostudovat dopředu, neboť ovlivňuje možné umístění a řešení potrubí, kabelů aj. Na ní pak naváže konkrétní řešení projektu.

Podpora projektů

Pro výkresy je pomůckou generátor schémat IR, který je dostupný on-line na webu Regulusu. Lze vyhledat obvyklá schémata, nebo si sestavit vlastní, konkrétní.

Na webu v sekci „Ke stažení“ přibývají v rámci podpory projektování DWG bloky, CAD značky. Tento proces je postupný. Přibývají podklady pro CADCOM+MEP (GRAITEC).

Od loňského roku má Regulus datovou spolupráci s fy DEKSOFT, která svůj záběr rozšířila do energetiky a TZB. Podle zkušeností z technické podpory poskytované Regulusem je zhruba polovina průkazů ENB zpracována v software DEKSOFT.

Jak GRAITEC, tak DEKSOFT vstupují do problematiky BIM a tlačí na výrobce, aby dodávali potřebné podklady. V praxi se zatím málo využívá, ale vývojáři software chtějí být připraveni, a to tedy nutí výrobce reagovat.

Něco ze sortimentu

TČ EcoAir 406 až 420 umožňují provoz do -22 C. V ČR tyto teploty sice nejsou běžné, ale takto nízký limit zaručuje spolehlivost při běžných výpočtových teplotách v ČR včetně horských oblastí.

Pozor na obsah a druh chladiva! Tato TČ nepodléhají povinnosti provádět kontroly těsnosti, a to vzhledem k druhu chladiva a jeho hmotnosti. Někteří dodavatelé zamlčují fakt, že povinnost kontroly má provozovatel, respektive jej v zájmu svého prosazení zamlčují, a toto není solidní postup.

TČ EcoAir 520 jsou vhodná pro spolupráci s fotovoltaikou.

Tepelná centrála EcoZenith pro spolupráci s TČ je designově řešená a určená především pro použití v RD. Elektrický bivalentní zdroj je spínaný po 300 W a tím umožňuje jemnější přizpůsobení hlavního jističe elektrické přípojky. Obsahuje i snímač proudu, který umožňuje odpojení TČ, pokud je třeba krátkodobě provozovat jiný, momentálně důležitější spotřebič (například rychlovarná konvice) a došlo by k překročení limitu jističe. Tato centrála může pracovat i samostatně, v podstatě jako elektrokotel s řízením soustavy, neboť má dostatečný elektrický příkon. A také ve spolupráci s např. krbovými kamny s teplovodním výměníkem. Vlastní TČ pak lze za velmi příznivých podmínek doplnit později, neboť vše je pro jeho napojení již připraveno.

Jeden základní okruh pro vytápění a jeden směšovaný.

Viz montážní video na Regulus.cz

V primárních okruzích TČ země - voda se doporučuje instalace doplňovací nádržky. Ta je v podstatě obdobou otevřené expanzní nádoby v otopných soustavách. Přínosem je jednoduché doplňování nemrznoucí směsi do primárního okruhu. Nelze doplňovat jen vodu bez nemrznoucí příměsi, neboť se při tom nezaručí potřebné promíchání a potrubím kolující „vodní špunt“ může někde zamrznout a poškodit TČ. Není-li nádobka k dispozici, doplnění musí být provedeno plnicí soupravou vybavenou čerpadlem a předem připravenou nemrznoucí směsí.

Novinkou v sortimentu jsou zásobníky se sníženou výškou.

K dispozici je Nástroj pro předběžné dimenzování TČ má tři varianty:

  • z faktury za tuhá paliva, plyn nebo elektřinu
  • z potřeby energií stanovených v průkazu ENB
  • z vypočtených potřeb energie dle projektu

Nástroj je zpracován v excelu a je k dispozici přes web, na vyžádání.

Kombinace TČ a fotovoltaické elektrárny

Při vyrovnávání výroby a spotřeby fotovoltaické vyrobené elektřiny, aby nebyla ekonomicky neefektivně dodávána do rozvodné sítě, jde Regulus cestou převedení elektřiny na teplo a jeho uložení do akumulační nádoby nebo do objektu pro pozdější použití.

Pomalé změny v produkci fotovoltaiky řeší regulace výkonu TČ a rychlé děje nad nimi řeší řízení přímotopné elektrické patrony. K vyrovnání poměru mezi výrobou a spotřebou pomáhá řízené přiměřené přetápění některých částí objektu. Vše je obsaženo v regulaci, set pro 3fázové řešení nebo 1fázové řešení. Využití vyžaduje instalaci tzv. smart meteru, který snímá toky elektřiny ve fázích na domovní přípojce za elektroměrem a podle nich řídí chod TČ i topné patrony.

Kombinace plynového kotle a TČ

Díky kotlíkovým dotacím a snaze doplnit soustavu o TČ je řešení tohoto požadavku poměrně časté.

Snadno řešitelné je, pokud má kotel řízení OpenTherm, případně změnou řídicího napětí 0 až 10 Volt.

Nejméně vhodné je řízení on-off. Vždy je nutné prověřit nebezpečí zvýšeného cyklování jak kotle, tak TČ. Pak se musí řešit ekonomický bod bivalence, tedy kdy zapnout kotel. Za současných cen u nízkoteplotních soustav prakticky neexistuje pro plynový kotel ekonomický výhodný stav. Existuje pro soustavy s vyššími provozními teplotami, a tam je to okolo cca 65 C teploty otopné vody.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.