logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

O komínech, odpovědnosti, ENB – ze semináře Schiedel

Úvodní přednáška prof. Karla Kabeleho v rámci listopadového seriálu seminářů společnosti Schiedel významně obohatila rozsah informací zaměřených především na techniku spalinových cest. Protože nejde o nic menšího než o to, s čím se budeme muset v branži v blízké době vypořádat.

Reklama

Termíny pro nZEB

O skutečnosti, že stále více budov bude muset být navrhováno ve standardu nZEB se ví. Nemusí však být zcela zřejmé, že prokázání splnění limitu nZEB u nových budov, jejichž vlastníkem a uživatelem je orgán veřejné moci, nyní ohraničené minimální vztažnou plochou 1500 m2, se již od 1. ledna přicházejícího roku 2017 rozšíří na budovy se stejným režimem na plochu od 350 m2, a za dalším rok, tedy o 1. ledna 2018 již žádný limit pro takové budovy neplatí.
Privátní sektor dostal dvouletý odklad, takže pro něj limit větší než 1500 m2 vztažné plochy nabude platnosti za rok, tedy od 1.1.2018 a všechny dosavadní limity skončí od 1.1.2020.
Na uvedená data je nutné myslet při zadávání a zpracování projektu. Snadno by se v této přechodné době, kdy se podmínky mění z roku na rok, mohlo stát, že zhotovený projekt nebude odpovídat požadavkům z pohledu energetické náročnosti budovy v roce, kdy se stane součástí řízení se stavebním úřadem. Pak by musel být projekt následně upraven za vzniku dodatečných nákladů. Pokud chce privátní investor stihnout vyřízení stavebního řízení za nynějších mírnějších podmínek na energetickou náročnost, už mu moc času nezbývá. U větších bytových domů rok, u běžných rodinných domů dva roky.

ENB je příležitostí pro optimalizaci

Proces stanovení energetické náročnosti budovy, přestože se mnohým jeví jako zbytečná administrativní zátěž, nabízí příležitost k optimalizaci hospodaření s energiemi v budově, tedy příležitost si simulacemi různých technických řešení ověřovat jejich dopady na budoucí provozní náklady. Je tedy škoda, pokud je stanovení ENB chápáno a provedeno jen jako jednorázový statický krok. Na trh jsou uváděna nová zařízení, nové technologie a bez prokoumání jejich vlivu na konkrétní budovu nelze odpovědně vybrat optimální řešení.

Nehovoří se například jen o úsporném potenciálu odděleného zásobování pitnou vodou a vodou užitkovou získanou z vody dešťové, ale i o dělení rozvodů elektrické energie na nyní klasické střídavé napětí 230 V a napětí stejnosměrné například z fotovoltaických zdrojů, jehož důsledkem by mohlo být odstranění potřeby velkého množství nyní používaných měničů střídavého napětí 230 V na stejnosměrné pro stále narůstající množství domácích spotřebičů.

Změní se korekční faktor elektřiny?

Jediným zdrojem tepla, který neplní požadavky kladené na energetickou náročnost budov, je v současnosti u rodinných domů samotné elektrické vytápění. Významně se na tom podílí korekční faktor výroby elektrické energie vzhledem ke spotřebované primární energii ve výši 3,2. Požadavek se plní tím, že elektrické vytápění se doplňuje nejčastěji spalovacími zdroji na dřevo, biomasu, i když existují další možnosti, jako termické nebo fotovoltaické solární kolektory a v poslední době i oddělená příprava teplé vody v zásobníku s malým tepelným čerpadlem. Vše se může významně změnit, pokud, jak bylo naznačeno, se korekční faktor elektrické energie posune k menší hodnotě. Mluví se o cca 2,6, ale zatím není nic jisté.

Doba po zavedení hodnocení ENB přinesla řadu zkušeností, které byly na úrovni Evropské komise vyhodnoceny a na jejich základě bylo vydáno Doporučení komise ze dne 29. července 2016. Jedním z důležitých poznatků je rozptyl mezi vypočtenou a skutečnou energetickou náročností dosahující v extrémech až +/-50 %. Významně se projevuje individualita skutečného užívání budovy, přesto bude cílem úprav metodiky rozptyl obou hodnot snížit. Zásadním poznatkem je skutečnost, že sledování ENB způsobilo snižování spotřeby energií, podnítilo rozvoj použití nových konstrukcí, technologií a vývoj směřuje k tomu, že okolo roku 2020 bude značná číst nově stavěných budov charakteru nZEB i nákladově optimální, tedy motivující pro investory bez potřeby vynucující legislativy.

Schiedel a BIM

Na přednášku zaměřenou na poznatky souvisící se zavedením ENB, na aktuální změny legislativy, ale i příklad optimalizace ENB z pohledu vlastnosti obálky domu a použitých technických zařízení, navázaly odborné přednášky z komínové techniky Schiedel. I v těchto přednáškách bylo možné zachytit mnoho obecně platných informací. A to k renovacím spalinových cest souvisejících s přechodem od nekondenzačních kotlů na kondenzační, s řešením pasívních domů, pro které je nutné řešit dokonalé utěsnění tělesa komínu vůči ostatní stavební konstrukci a mnoho dalších.

Z pohledu nastupující budoucnosti nejen projektování, ale vlastně celoživotní péče o objekt, stojí za pozornost rozšiřující se výrobková knihovna Schiedel Cadenas, která je řešena parametricky. To znamená, že je z ní možný export podkladů v nejrůznějších formátech. Jak do zatím nejpoužívanějšího 2D prostředí, tak 3D včetně nastupujícího BIM, a to včetně informací, které nemají jen význam rozměru. BIM, aneb Building Information Modeling, po česku informační model budovy, zahrnuje nejen informace nutné pro projekt, ale i následnou péči o budovu, optimalizaci, údržbu atd. Svým 3D zobrazováním instalovaných technologií odhaluje například jejich případné střety, což v případě spalinových cest může znamenat střet s potrubím, vzduchotechnickým kanálem atp. Tyto střety zpravidla vznikají při následných pozměňovacích úpravách projektů profesí aj. Převádění současných knihoven Schiedel do nového formátu probíhá postupně a rok 2017 bude z tohoto pohledu velmi zajímavý.

Současná předepsaná vzdálenost od komína nemusí být postačující

Aktivní účast na semináři Schiedel přijal i Ing. Libor Seidl, předseda TNK 105. Připomenul loni vydaný zákon č. 320/2015 Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky, na který letos navázala vyhláška č. 34/2016 Sb. Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Tyto předpisy v současnosti tvoří legislativní základ týkající se provozu a bezpečnosti spalinových cest. K nim se váže řada technický norem ČSN.

Praxe vždy předbíhá legislativní a normotvornou činnost. Jedním z příkladů, který musí být co nejdříve řešen, se týká problematiky bezpečné vzdálenosti povrchu komínového tělesa od hořlavých hmot. Současný požadavek totiž vychází ze stavu provětrávané mezery. Domy se však zateplují, modernizují, i prostory dříve nevyužívané, jako například půdy, se přestavují na obytné, kancelářské. Původní, venkovním vzduchem provětrávané prostory se mění, zvyšují se teploty povrchů, tepelné izolace se dotahují až k tělesům komínů a riziko vznícení hořlavých materiálů roste i ve vzdálenost větší, než je současná stanovená. Ukazuje se, že v některých případech bude nutné jít ze současných 50 mm zřejmě až na 150 mm. Podmínkou pro stanovení bezpečných vzdáleností jsou zkoušky, a tak na změnu normy si musíme zatím počkat. To však neznamená, že by odpovědný projektant měl tuto informaci přehlížet. Rozpracovány budou tyto informace v revizi ČSN EN 1443 s vydáním během roku 2017. Podrobnější specifikaci vyžaduje také korozní odolnost. Neboť spalování agrobiomasy doprovázené výskytem více emisí podporujících korozi zvyšuje nároky.

Část odpovědnosti revizního technika může nést projektant

Zajímavou informací a doporučením pro revizní techniky spalinových cest je, aby do revizních zpráv psali, že na revidované spalinové cestě prověřili vše, co je viditelné, a to, co vidět není, že prověřili podle projektu. Tento zdánlivě nevýznamný dodatek v případě havárie, požáru atp., jehož příčinou bude reviznímu technikovi nepřístupná část spalinové cesty, přenáší odpovědnost z revizního technika na projektanta, případně zhotovitele. V takovém případě obecně chápaná plná odpovědnost revizního technika za celé zařízení, tedy spalinovou cestu, neplatí a spolupodílí se na ní i další osoby. Nabízí se možnost například projekt rozšířit o povinnost, že investor má zajistit částečnou revizi částí spalinové cesty před jejich zakrytím stavební konstrukcí a revizi dokončit později. Právní význam této rady si však musí každý ověřit sám.

Semináře organizačně zajistila a odborně podpořila Společnost pro techniku prostředí.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.