logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Novela zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Projde novela senátem? Významně mění povinnosti provozovatelů kotlů.


Na své 49. schůzi dne 7. 9. 2016 schválila Poslanecká sněmovna vládní návrh novely zákona č. 201/2012 o ochraně ovzduší. Posuzován byl jednak vládní návrh (sněmovní tisk č. 678/0) a jednak pozměňovací návrhy (sněmovní tisk č. 678/4). Z navržených pozměňovacích návrhů byly schváleny návrhy A.1–A.10, pozměňovací návrhy B, C a D byly zamítnuty. Originály dokumentů lze nalézt na:
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=678. Návrh novely tak byl postoupen Senátu ČR, který ji bude posuzovat na své 28. schůzi, která začíná 19. 10. 2016.

Ve zkratce si popišme základní navržené změny, které se bezprostředně týkají především provozovatelů kotlů a topidel na pevná paliva. Uvedeno je původní paragrafové znění zákona s vyznačením změn. Kurzívou jsou poté uvedeny poznámky autora tohoto příspěvku.

§ 16

Povinnosti osob

(1) Osoba uvádějící na trh v České republice paliva smí na trh uvést pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem. Splnění těchto požadavků je povinna odběrateli paliva prokázat způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem vždy při první dodávce paliva a následně při změně kvality paliva nebo na vyžádání odběratele. Doklad, který prokazuje splnění požadavků na kvalitu paliv způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, je povinna předat odběrateli vždy při první dodávce paliva a následně při změně kvality paliva. Osoba uvádějící v České republice paliva na trh, odběratel a každý, kdo v dodavatelském řetězci provádí následnou obchodní činnost po uvedení paliva na trh, je povinen na vyžádání kontrolního orgánu předložit doklad, který prokazuje splnění požadavků na kvalitu paliv způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Osoby uvádějící na trh paliva stanovená prováděcím právním předpisem mají povinnost ohlásit údaje stanovené prováděcím právním předpisem ministerstvu do 31. března následujícího roku.

Komentář: Platné znění zákona doposud neukládalo odběratelům paliv (tedy i provozovatelům spalovacích zdrojů) povinnost schovávat a na vyžádání předkládat doklad o nákupu (a tedy i kvalitě) paliva. Novela tuto povinnost zavádí, ale poněkud neurčitě. Problém je v podmínce, že doklad musí být vydán při prvním odběru a následně při změně kvality odebraného paliva. To může znamenat, že pokud budu odebírat palivo u stejného odběratele a ten bude tvrdit, že kvalita paliva se nemění, stačí teoreticky doklad o nákupu z doby před několika lety. Tudíž bych nemusel při případné kontrole dokazovat nákupu aktuálně spalovaného paliva.

(2) Osoba uvádějící na trh v České republice spalovací stacionární zdroj o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinna prokázat certifikátem podle jiného právního předpisu12), že spalovací stacionární zdroj splňuje emisní požadavky pro tento stacionární zdroj podle přílohy č. 10 k tomuto zákonu.

Komentář: Vyškrtnuto bylo upřesnění, že podmínky se týkají pouze zdrojů sloužících jako zdroj tepla pro soustavu ústředního vytápění. Tato úprava se týká uvádění na trh lokálních topidel na pevná paliva. Zatímco podle platného znění zákona se emisní limity při uvádění na trh týkají pouze lokálních topidel s teplovodním výměníkem o celkovém jmenovitém příkonu 10 kW a více, navrhovaná úprava uvádí emisní limity při uvádění na trh pro všechna lokální topidla (i bez teplovodního výměníku) od roku 2020.

§ 17

Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje

h) provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. V případě, že výrobce spalovacího zdroje není znám, zanikl nebo neurčil oprávněnou osobu, může být kontrola provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou jiným výrobcem k provádění kontroly technického stavu a provozu stejného typu spalovacího stacionárního zdroje.

Komentář: Bylo tedy doplněno pravidlo o kontrole kotlů, u kterých není znám výrobce (například i samovýroba), či výrobce neurčil oprávněnou osobu, popřípadě již zanikl.

(2) Povinnost uvedená v odstavci 1 písm. e) se nevztahuje na provozovatele stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost. Vznikne-li důvodné podezření, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost, porušil některou z povinností podle odstavce 1, avšak toto porušení nelze prokázat bez provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje, jeho příslušenství nebo používaných paliv, obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele na tuto skutečnost písemně upozorní a poučí jej o povinnostech provozovatele spalovacího stacionárního zdroje stanovených v odstavci 1. a o následcích opakovaného důvodného podezření na jejich porušení v podobě provedení kontroly. Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel nadále nebo opětovně porušuje některou z povinností podle odstavce 1., je kontrolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům.

Komentář: Nejkontroverznější a nejdiskutovanější úprava zákona. Během rozpravy se vyskytly různé návrhy, které „hovořily“ o odborné připravenosti poslanců a jejich poradců. Nejčastěji navrhovaná varianta s použitím dronů pro odběr vzorku spalin naráží kromě technických problémů také na fakt, že se dron nemůže přiblížit na více než 100 metrů k lidskému obydlí. Prolomení jedné osobní svobody by tak muselo být nahrazeno prolomením svobody jiné. Samotné navržené ustanovení bude mít především preventivní (odstrašující) účinek, protože provedené úkony, které musí předcházet samotné kontrole, prakticky vylučují chytit „zlobivce“ přímo za ruku v okamžiku, kdy přikládá do kotle například obsah odpadkového koše.

§ 23

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

j) jako vlastník nebo uživatel prostor, v nichž je provozován spalovací stacionární zdroj, v rozporu s § 17 odst. 2 neumožní kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství nebo používaným palivům za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona, nebo ..

Komentář: Za neumožnění nově ustanovených kontrol kotlů přímo v kotelně lze podle odst. 2 a) fyzické osobě udělit pokutu 50 tis. Kč.

§ 25

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 16 odst. 1 uvede na trh paliva nesplňující požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem nebo neohlásí ministerstvu ve stanovené lhůtě údaje stanovené prováděcím právním předpisem,

a) v rozporu s § 16 odst. 1

  1. uvede na trh paliva nesplňující požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem,
  2. nepředá odběrateli doklad, který prokazuje splnění požadavků na kvalitu paliv způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,
  3. nepředloží na vyžádání kontrolního orgánu doklad, který prokazuje splnění požadavků na kvalitu paliv způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, nebo
  4. neohlásí ministerstvu ve stanovené lhůtě údaje stanovené prováděcím právním předpisem,

q) vystaví doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva uvedený v § 17 odst. 1 písm. h), přestože není odborně způsobilou osobou, nebo v tomto dokladu uvede nepravdivé údaje.

Komentář: Obchodníci s „méně kvalitními“ palivy se nově vystavují postihu až 10 mil. Kč (odst. 7 a)). Postihu 50 tis. Kč (podle odst. 7 d)) se vystavuje „kontrolor“ kotlů, který není oprávněnou osobou podle zákona nebo v dokladu o kontrole uvede nepravdivé údaje. Tedy pokud například kontrolu provede tzv. od zeleného stolu.

Ještě poznámka k postihování nepoctivých obchodníků s palivy. Podle tiskové zprávy ČOI bylo v roce 2015 provedeno touto organizací 116 kontrol zaměřených na jakost prodávaných tuhých paliv. V 52 případech bylo zjištěno porušení některého z platných předpisů, včetně zákona o ochraně ovzduší. Na základě zjištěných nedostatků bylo ve sledovaném období pravomocně uloženo za méně závažná porušení 15 pokut v celkové hodnotě 36 000 Kč, a to ve většině případů příkazem na místě. Další šetření nebyla dosud ukončena (v březnu 2016, kdy byla tisková zpráva vydána).

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.