logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Zákon o ochraně ovzduší a odpojení od CZT

Zákon č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů byl zveřejněn ve Sbírce zákonů č. 147 ze dne 14. listopadu 2016 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. Mimo jiné upřesňuje podmínky pro dopojování odběratelé tepla ze sítí CZT.


V případě vysoké ceny tepla u odběratelů napojených na soustavy centrálního zásobování teplem se u nich zákonitě objeví úvaha, zda se neodpojit a vybudovat si zdroj tepla vlastní. Tato úvaha by před konečným rozhodnutím měla projít diskuzí založenou na odborné analýze, zda vysoká cena odebíraného tepla je skutečně jen výsledkem vysoké ceny od dodavatele, a nebo zda není důsledkem nepřizpůsobení odběratele ke struktuře cenové nabídky dodavatele ve spojení s nevhodnými technickými vlastnostmi předávacího místa a otopné soustavy na straně odběratele. Existují případy, kdy si odpojením od CZT odběratelé neprospěli, neboť do celkových porovnávaných nákladů zapomněli připočíst například dílčí náklady na pomocné energie, pravidelné kontroly a revize, nebo náklady na správu a údržbu, když tuto odbornou činnost spojenou s vysokou odpovědností odmítl vykonávat původní dobrovolník za příliš nízkou mzdu atp. Pokud bude výsledkem takové diskuze, která by v žádném případě neměla být vedena v konfrontačním a emotivně vyhroceném stylu, rozhodnutí o odpojení, je nutné vzít v potaz ještě další aspekty. Jeden z nich je obsažen v Zákoně č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů byl zveřejněn ve Sbírce zákonů č. 147 ze dne 14. listopadu 2016 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. Ve vztahu k problematice odpojování od CZT je žádoucí si povšimnout dále uvedené změny.

ČÁST ČTVRTÁ POVINNOSTI OSOB A KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI BIOPALIV

§ 16 Povinnosti osob

Mění se odstavec (7)

Původní znění:
(7) Právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to pro ni technicky možné a ekonomicky přijatelné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem.

mění novela takto:
22. V § 16 odst. 7 se slova „pro ni“ a „a ekonomicky přijatelné“ zrušují a doplňuje se věta, která včetně poznámky pod čarou č. 33 zní: „To neplatí, pokud energetický posudek33) prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.

33) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.“.

Nové znění odstavce (7):
(7) Právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. To neplatí, pokud energetický posudek33) prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.

Dále se mění i odstavec (8)

Původní znění:
(8) Ministerstvo vyhláškou stanoví požadavky na kvalitu paliv a požadavky na způsob prokazování jejich plnění, obsahové náležitosti hlášení o kvalitě paliv a pravidla pro stanovení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem.

mění novela takto:
23. V § 16 odst. 8 se spojka „a“ mezi slovy „paliv“ a „požadavky“ nahrazuje čárkou a čárka mezi slovy „plnění“ a „obsahové náležitosti“ se nahrazuje spojkou „a“ a slova „a pravidla pro stanovení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem“ se zrušují.“.

Nové znění odstavce (8):
(8) Ministerstvo vyhláškou stanoví požadavky na kvalitu paliv, požadavky na způsob prokazování jejich plnění a obsahové náležitosti hlášení o kvalitě paliv.

Zmíněné zákonné ustanovení jednoznačně definuje, že posudek pro případné odpojení musí provést pouze osoba k tomu oprávněná. Pojem energetický posudek byl zaveden do české legislativy Zákonem č. 318/2012 Sb., kterým se mění Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Jde o písemnou zprávu obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení. Dle zákona může energetický posudek vyhotovit pouze energetický specialista, který je držitelem oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu ke zpracování energetického auditu a energetického posudku. Energetický posudek tedy nemůže zpracovat energetický specialista, který má oprávnění pouze na zpracování průkazu energetické náročnosti budovy.

Tím legislativa vytváří pro obě strany projektu, tedy dodavatele tepla a jeho dosavadního zákazníka se snahou se odpojit, základní podmínky pro vypracování nezávislého posudku. Od 1. 1. 2017 tak jsou dány zásadní argumentační mantinely. Nelze však pominout skutečnost, že energetický posudek prokazující oprávněný zájem odběratele tepla z CZT na odpojení je základní podmínkou, která je však jen částí celého procesu, který zájemce o zřízení vlastního zdroje tepla musí podstoupit.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.