logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Jak efektivně řešit odpadní vody a uspět v novém dotačním období 2014–2020?

V současné době je jednou z priorit České republiky zlepšování odpadového hospodářství. Uvědomujeme si, že tato problematika je značně složitá a v případě, že není řešena odborně a zodpovědně s ohledem na budoucí generace, pak i finančně zbytečně velmi nákladná.

V dotačním období 2014–2020 dochází k výrazným úpravám podmínek pro získání dotací na výstavbu a rekonstrukce ČOV a kanalizací.

Hlavním kritériem pro úspěšné získání dotace je celková efektivnost daného řešení, zejména tedy celkové investiční a provozní náklady na počet napojených osob.

Moderní způsob řešení odpadních vod pro obce a města

Energetická a prostorová úspornost systému kontejnerové čistírny STM
Energetická a prostorová úspornost systému kontejnerové čistírny STM
 

1. V České republice je nyní centrální kanalizace s napojením na obecní, městskou čistírnu odpadních vod kapacity až 100 000 EO nejrozšířenější variantou řešení odpadních vod.

Výhody kontejnerové čistírny STM®:

  • Nízké provozní náklady
  • Až o 55   nižší investiční náklady oproti klasickým systémům, od cca 3 000 Kč/1 EO
 
Realizace kontejnerové čistírny STM®
Realizace kontejnerové čistírny STM®

V současné době se jeví využití vzduchem nebo mechanicky poháněných pomaluběžných ponorných aerotorů systému STM® s ohledem na strukturu kalových vloček a vysokou stabilitu biologického procesu, zejména v oblasti do 2000 EO a odtokem do malých vodotečí, jako nejvýhodnější.

Aerotory, někdy taktéž nazývané biokontaktory, jsou tvořeny polárně orientovanými komůrkami se značnou plochou. Zajišťují vedle nosiče přisedlé složky aktivovaného kalu patřičný vnos vzdušného kyslíku do aktivační směsi, tvorbu a udržování jednotlivých zón dle požadovaných hodnot rozpuštěného kyslíku a udržení suspendované složky ve vznosu. To vše výhodně v jedné nádrži bez dalších míchadel, přepážek, čerpadel, potrubí a armatur.

 
Realizace menší kontejnerové čistírny STM
Realizace menší kontejnerové čistírny STM

2. Novým a moderním trendem, který se snaží Česká republika zavádět, je realizace odkanalizování menších částí obcí či měst, cca 50–500 osob. Řešením jsou menší kontejnerové čistírny odpadních vod.

Výhody menších kontejnerových čistíren STM®:

  • Nízké investiční náklady, od cca 2 700 Kč/1 EO
  • Menší stavební náročnost
  • Snadné zaústění do vodoteče díky kombinované aktivaci
 
Domovní čistírna odpadních vod STMH připravená k instalaci
Domovní čistírna odpadních vod STMH připravená k instalaci

3. Z důvodu vesnické zástavby či u osaměle stojících objektů je pak centrální kanalizace finančně velmi náročná a volí se decentralizovaný způsob čištění odpadních vod – domovní čistička odpadních vod STMH.

Výhody domovní čistírny odpadních vod STMH:

  • Vysoká stabilita čištění
  • Vysoká účinnost čištění
  • Zcela bezúdržbový provoz
 
Kombinace kontejnerové čistírny a stabilizačního rybníku
Kombinace kontejnerové čistírny a stabilizačního rybníku

4. V případě, že nová centrální oddílná kanalizace je finančně velmi náročná, nabízí se výhodná kombinace kontejnerové čistírny a stabilizačního rybníku.

Výhodnější řešení se nabízí využití aktivačních biologických nádrží, které však vyžaduje potřebnou plochu. Zábor půdy vyplývající z možného látkového zatížení plochy hladiny, u neprovzdušňovaných nádrží cca 50 kg BSK5/ha a den a u provzdušňovaných cca 6× více, není zanedbatelný. Navíc požadavek potřebné doby zdržení v užitném objemu nádrže, u neprovzdušňovaných cca 20 dnů a u provzdušňovaných cca 4× méně, klade nemalé nároky na objem zemních prací.

Nabízí se řešení využívající kombinaci aktivační čistírny a aktivační biologické, někdy nazývané stabilizační nádrže – rybníku. Kombinace přináší úsporu stavební plochy, kdy využití pouze biologické nádrže by často bylo nerealizovatelné.

Dotační podpora pro realizaci domovní čističky odpadních vod již nyní existuje. V současné době však podporu pro řešení odpadních vod v místech, kde centrální kanalizace nebude realizovaná, vyhlašuje individuálně konkrétní město či obec.

Konkrétní výše dotace pro podporu realizace domovní čističky odpadních vod je nyní individuální dle kritérií schválenými radou města. Zpravidla činí maximální část dotace 50 % z celkových způsobilých výdajů, maximálně však 80 tis. Kč.

Více informací jak efektivně řešit obecní a městské odpadní vody najdete na stránkách výrobce www.hellstein.cz.


Hellstein spol. s r.o.
logo Hellstein spol. s r.o.

Moderní čistírna odpadních vod STMH pro domácnost, firmy s vysokou stabilitou a účinností čištění. Bezúdržbový třístupňový systém čištění. Čistírna odpadních vod evropského výrobce s tradicí od roku 1999. Realizace řešení na klíč nebo svépomoci vždy ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.