logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Porovnání emisí benzo[a]pyrenu z jednotlivých kategorií zdrojů – doplnění informací


© Fotolia.com

V příspěvku jsou uvedeny další informace týkající se emisí benzo[a]pyrenu a doplňuje se tak předchozí článek „Porovnání emisí benzo[a]pyrenu z jednotlivých kategorií zdrojů“.

Cílem tohoto příspěvku je částečně doplnit článek „Porovnání emisí benzo[a]pyrenu z jednotlivých kategorií zdrojů“, který byl zveřejněn na TZB-info dne 12. 3. 2018 o komplexnější data, která byla k problematice ročních průměrných imisních koncentrací benzo[a]pyrenu následně získána.

Mapa průměrné roční imisní koncentrace BaP (benzo[a]pyrenu) pro území EU (viz obr. č. 1) byla sestavena na základě interpolací a lineárních regresí měření na relativně omezeném počtu imisních stanic. A je tedy pro některé části zatížena poměrně velkou nejistotou [1]. Přesto je z této mapy možné spolehlivě získat informaci o tom, které země EU mají problém se znečištěním BaP. Na obr č. 1 je vidět, že zásadní problém s imisemi BaP má Polsko, ale také ČR, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Rumunsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina.

Polsko je díky užívanému způsobu vytápění domácností (domácnosti jsou vytápěny tuhými palivy zejména černým uhlím) dominantním producentem BaP v Evropě a území Polska je nejvíce zasaženým územím z pohledu průměrných ročních imisních koncentrací BaP viz obr. č. 1.

Obr. č. 1 Mapa roční průměrné imisní koncentrace benzo[a]pyrenu v Evropě, 2012, Guerreiro et al. [1]
Obr. č. 1 Mapa roční průměrné imisní koncentrace benzo[a]pyrenu v Evropě, 2012, Guerreiro et al. [1]

Česká republika je také, v porovnání se západními zeměmi EU, relativně významně zatížena emisemi BaP. Také je pravděpodobně významně ovlivněna přeshraničním přenosem imisí z Polska, zejména v oblasti Moravské brány (podstatná část Moravskoslezského kraje), kterou se během inverzních situací nasunuje znečištěná vzdušná masa ze Slezského vojvodství a dochází tak k „obohacení“ hodnoty průměrné roční imisní koncentrace BaP v ovzduší u nás.

Na obr. č. 2 je zobrazena mapa průměrné roční imisní koncentrace BaP Polska, České republiky a Slovenska se změněnou barevnou koncentrační škálou až do 20 ng/m3 na rozdíl od obr. č. 1, kde je koncentrační imisí škála BaP pouze do 1,5 ng/m3. Na obr. č. 2 je vidět, že nejvíce zasaženou oblastí Polska je právě Slezské vojvodství, které přímo sousedí s Moravskoslezským krajem (MSK).

Z pohledu ochrany životního prostředí v České republice je samostatnou otázkou, jak významný dopad bude mít výměna starých kotlů na zlepšení kvality ovzduší? Na základě uvedených informací je zřejmé, že je nutné, aby výměna starých kotlů proběhla na obou stranách hranice. Na Polské straně jsou vysoké imisní koncentrace BaP již také vnímány jako vážný problém a snaží se jej řešit. Řešení je však finančně a časově náročné. Důležité je, že již byly provedeny první kroky k nápravě.

Obr. č. 2 Mapa roční průměrné imisní koncentrace benzo[a]pyrenu výřez Polsko, Česká republika a Slovensko, 2012, ČHMÚ [1]
Obr. č. 2 Mapa roční průměrné imisní koncentrace benzo[a]pyrenu výřez Polsko, Česká republika a Slovensko, 2012, ČHMÚ [1]

Na obr. č. 3 jsou barevně zobrazeny úrovně emisí BaP v EU v roce 2012 (je použit stejný rok pro srovnání s imisními mapami). Na této emisní mapě jsou barevně rozlišeny zdroje emisí BaP jen podle země původu. Vztah mezi emisními a imisními mapami je komplikovaný, nezávisí jen na množství produkovaných emisí v dané lokalitě, ale také na rozptylových a klimatických podmínkách, které zahrnují geomorfologické poměry, zalesnění, množství srážek a podobně. Základní rozdíl mezi emisemi a imisemi je v tom, že emise BaP jsou vypočítávány nebo měřeny na výstupu z jejich zdrojů, zatímco imise BaP jsou měřeny po rozptýlení BaP do prostředí. Z imisních i emisních map je patrné, že Polsko má se znečištěním ovzduší benzo[a]pyrenem největší problém ze všech států EU.

Obr. č. 3 Roční emise BaP v jednotlivých státech EU, rok 2012, EEA [2]
Obr. č. 3 Roční emise BaP v jednotlivých státech EU, rok 2012, EEA [2]
 

Poděkování

Autoři touto cestou děkují panu Janu Horálkovi z ČHMÚ za konzultace a za vyhotovení roční průměrné imisní mapy BaP s barevnou škálou imisních koncentrací BaP až do 20 ng/m3.

Literatura

  1. Guerreiro C. B. B., Horálek J., de Leeuw F., Couvidat F., Benzo(a)pyrene in Europe: Ambient air concentrations, population exposure and health effects, 2016, Environmental Pollution 214, p. 657–667
  2. Air pollutant emissions data viewer (Gothenburg Protocol, LRTAP Convention),
    https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-pollutant-emissions-data-viewer
English Synopsis
Comparison of benzo [a] pyrene emissions from each source category – additional information

Additional information on benzo [a] pyrene emissions is given in the contribution and the previous article “Comparison of benzo [a] pyrene emissions from different source categories” is added.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.