logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama
Vytápění průmyslových hal a velkých objektů

Přímotopné plynové teplovzdušné jednotky - umístění, spaliny, instalace, regulace

Vytápění průmyslových a velkoprostorových objektů

Reklama

3.00 Umístění jednotek v prostoru

Pro zajištění správné funkce jednotek, možnost obsluhy a údržby je zapotřebí při rozmisťování jednotek v prostoru dodržovat minimální odstupy od stavebních konstrukcí. Obrázky č. 15, 16, 17 včetně tabulek č. 5, 6, 7 a 8 platí jak pro jednotky GNS, tak pro jednotky GNC.


Obr. č. 15 - Minimální odstupy jednotek GNS a GNC od stavebních konstrukcí - provedení T


Obr. č. 16 - Minimální odstupy jednotek GNS a GNC od stavebních konstrukcí - provedení R


Obr. č. 17 - Minimální odstupy jednotek GNS a GNC od stavebních konstrukcí - provedení 0

TYP AX BX MIN CX MIN C D F MIN GMIN H MIN L MX PROSTUP ØDU
18/21 345 170 345 365 714 75 490 220 1115 1235 126
24/28 377 170 345 430 779 75 555 220 1115 1235 126
33/37 409 170 345 495 844 75 620 220 1115 1235 126
44/49 475 170 345 625 974 75 750 220 1115 1235 126
55/59 540 175 365 775 1104 75 850 250 1115 1235 151
66/74 640 175 365 885 1289 75 1010 250 1137 1277 151
88/98 770 175 365 1145 1549 75 1270 250 1137 1277 151

Tabulka č. 6 - Odstupy jednotek od stavebních konstrukcí pro typy T a R

TYP B** C F* MIN G MIN
18 / 21 594 365 300 490
24 / 28 659 430 300 555
33 / 37 724 495 300 620
44 / 49 854 625 300 750
55 / 59 984 775 300 850
66 / 74 1114 885 300 1010
88 / 98 1374 1145 300 1270

Tabulka č. 7 - Odstupy jednotek od stavebních konstrukcí pro typ O

Pro všechny typy pak je zapotřebí vzít v úvahu možnost vysunutí hořáku z jednotky. Tuto podmínku uvádí obr. č. 18.


Obr. č. 18 - Prostor pro vysunutí hořáku (G) - platí pro všechny typy
 
Obr. č. 19 - Konzole pro zavěšování jednotek GNS a GNC (bez nástavby v sání zezadu a shora)

4.00 Zavěšování jednotek

Základní způsob zavěšování je řešen na dvě konzole (obr. č. 18) kotvené do obvodové konstrukce. Jednotka se kotví na čtyři šrouby M10. Jejich rozmístění viz obr. č. 12; 13; 14; 15; 16; 17. Podle místních podmínek je možné zavěšování jiným způsobem s využitím uvedených čtyř úchytných šroubů M10.

4.01 Připojení na rozvod plynu

Připojení jednotek na rozvod plynu se provádí pouze shora u všech typů stejně. Způsob uvádí obr. č. 20. Přípojka plynu 3/4" se napojí uvnitř jednotky a za výstupem se instaluje uzavírací kohout 3/4". Na rozvod plynu se provádí připojení pomocí ohebné hadice. Palivo - zemní plyn. Tlak - min. 2 kPa; max. 6 kPa. Jednotky jsou určeny pro umístění v prostředí základním (3.1.1) dle ČSN 330310; krytí IP 20.


Obr. č. 20 - Nucený odvod spalin a přívod spalovacího vzuduchu z venkovního prostředí - napojení shora - provedení T. 1-clona, C32-průchodka střechou, C12-průchodka stěnou, 2-sada prodlužovacích trubek, 3-sada oblouků 90°, L1, L2-délka propojovacích trubek

4.02 Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu

Odvod spalin musí být zajištěn mimo vytápěný prostor.

Jednotky provedení T, R jsou zařazeny dle pravidel G 8000 00 - COPZ do skupiny spotřebičů provedení C. Potrubí pro odvod spalin i přívod spalovacího vzduchu se doporučuje vést ve shodné trase ve vnitřním i venkovním prostoru. Základní způsob umístění kouřovodů se volí nad střechu (svisle). Jednotky s výkonem do 50 kW je možno řešit v odůvodněných případech s vyústěním na fasádě.

Největší délka potrubí pro přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin je 6 m a dva oblouky 90°. Každý další oblouk 90° zkracuje tuto délku o 1 m. Doporučuje se podle možností využívat raději kolena 45°. Potrubí musí mít po celé délce stejný průměr a nesmí klesat. Oblouky lze nasadit přímo na nátrubky jednotek. V případě, že je potrubí pro přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin bez oblouků a kratší než 3 m je nutné instalovat do potrubí pro přívod spalovacího vzduchu clonu. Z konstrukčních důvodů se obě potrubí musí ve vzdálenostech 1 m zavěšovat. Prodlužovací potrubí se dodávají v sadch sestávajících vždy ze dvou trubek (o délce 1 m), stejně tak jako sada oblouků.

Příklady instalace

Na obrázku č. 21 je uveden příklad připojení potrubí pro přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin k jednotkám typu T - připojení shora, a to jak svisle vzhůru - střechou, tak vodorovně - do fasády. V koncových částech jsou obě trubky svedeny do jednoho společného korpusu (C32 resp. C12), který umožňuje prostup stavební konstrukcí jedním otvorem.

Obrázek č. 22 ukazuje princip připojení jednotek typu R - přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin zezadu.


Obr. č. 21 - Nucený odvod spalin a přívod spalovacího vzuduchu z venkovního prostředí - napojení zezadu - provedení R. 1-clona, C32-průchodka střechou, C12-průchodka stěnou, 2-sada prodlužovacích trubek, 3-sada oblouků 90°
 
Obr. č. 22 - Odvod spalin přirozený - napojení shora 0. Přívod spalovacího vzduchu přes mřížku ve spodní části jednotky

Technické řešení přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin systému C32 / ØD - svisle nad střechu uvádí obr. č. 24. Je sestaven z následujících dílů: 1 - Odvod spalin / přívod spalovacího vzduchu v soustředném vedení (provedení s dešťovým krytem); 2 - T kus; 3 - střešní nástavec pro šikmou střechu; 3* - střešní nástavec pro vodorovnou střechu. Rozměry dílů pro jednotlivé výkony jsou uvedeny v tabulce č. 4. Pro průchod potrubí vodorovně do fasády C12 / ØD znázorňuje obr. č. 25 a je sestaven z: 1 - Odvod spalin / přívod spalovacího vzduchu v soustředném vedení v provedení s průchodkou stěnou; 2 - T kus.

C 32 / C12 TYP ØD V ØD1 ØD2 ØDU H* H1 H2
18 / 21 80 120 124,5 140 126 1028 1128 1570
24 / 28 80 120 124,5 140 126 1028 1128 1570
33 / 37 80 120 124,5 140 126 1028 1128 1570
44 / 49 80 120 124,5 140 126 1028 1128 1570
55 / 59 100 140 142 170 151 1016 1126 1570
66 / 74 100 140 142 170 151 1016 1126 1570
88 / 98 100 140 142 170 151 1016 1126 1570

Tabulka č. 8 - Typové prvky pro odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu


Obr. č. 23 - Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin sdruženým korpusem typ 32/øD - svisle nad střechou
 
Obr. č. 24 - Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin sdruženým korpusem typ 12/øD - vodorovně nad střechou


Obr. č. 25 - Jedna jednotka-ruční ovládání

Pro kompletaci celého systému odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu se dodávají následující díly:

a) sada prodlužovacích trubek (odvod + přívod) délka 1 m

- jednotky velikost 18 - 49 ØD = 80 mm
- jednotky velikost 55 - 98 ØD = 100 mm

b) sada oblouků 90° (odvod + přívod) - vnitřní poloměr 3D

- jednotky velikost 18 - 49 ØD = 80 mm
- jednotky velikost 55 - 98 ØD = 100 mm

c) sada oblouků 45° (odvod + přívod) - vnitřní poloměr 3D

- jednotky velikost 18 - 49 ØD = 80 mm
- jednotky velikost 55 - 98 ØD = 100 mm

Jednotky typu O jsou zařazeny dle pravidel G800001 - COPZ do skupiny spotřebičů B. Kouřovody se navrhují dle ČSN 734201 a ČSN 734210. Největší délka kouřovodu je (s ohledem na konstrukční provedení jednotky) 8 m. Kouřovod je napojen shora a musí být veden svisle vzhůru bez oblouků - viz obr. č. 23 (přerušovač tahu je zabudován v jednotce).

5 .00 Regulace výkonu teplovzdušného vytápění a připojení na rozvod elektro

Regulace výkonu přímotopného teplovzdušného vytápění pomocí jednotek GNS se provádí způsobem 0; 100%. Malý počet jednotek (jedna nebo dvě) je možno ovládat pouze ručně z ovládací skříňky (OS) tlačítkem podle vůle uživatele.

Je však možné do skříňky zabudovat hodiny s volitelným týdenním programem sporo a max, přičemž se doporučuje hodnotu sporo stanovit tgsporo = tgmax - 5K. Ovládací skříňka (OSP) je propojena na teplotní čidlo, které snímá referenční teplotu (TA).


Obr. č. 26 - Jedna jednotka - automatický provoz s časovým programem
 
Obr. č. 27 - Dvě jednotky-ruční ovládání

Schemata kabelových propojení ovládacích skříněk (a to jak pro ruční tak automatický provoz) jednotek a čidla jsou uvedena na obr. č. 26, 27 pro jednu jednotku; č. 28, 30 pro dvě jednotky.


Obr. č. 28 - Dvě jednotky - automatický provoz s časovým programem

Pro větší počet jednotek (obr. č. 30) se doporučuje pouze automatický provoz, přičemž ovládací skříňka (OSP) dovoluje odstavit ručně libovolné jednotky z provozu v období, kdy se v některých částech objektu nepracuje - kromě jednotek, které přímo ovlivňují funkci čidla.


Obr. č. 29 - Pět nebo šest jednotek - automatický provoz s časovým programem


Obr. č. 30 - Zóny zaplavení destrifikátory

Pro větší počet jednotek je možné navrhnout ovládací skříňku individuelně.

Obrázky obsahují dimenze kabelů pro propojení jednotlivých komponentů (jednotka, skříňka, čidlo).

Místo připojení kabelů na rozvod elektro je zakótováno na obrázcích č. 12, 13 a 20.

6.00 Destrifikátory

Pro zvýšení hospodárnosti vytápění průmyslových hal nebo jiných velkoprostorových objektů se dají použít tzv. destrifikátory umísťované do nejvyšších prostor vytápěného objektu. Jako kombinace se tyto ventilátory volí jak s vytápěním sálavými panely, tak i infračervenými plynovými zářiči (s odvodem spalin mimo vytápěný prostor). Prvořadý význam mají v teplovzdušných soustavách, kdy se vytváří pod střešním pláštěm vrstva teplého vzduchu. Právě tento teplejší vzduch vrací destrifikátory zpět do zóny pobytu člověka. V soustavách teplovzdušného vytápění se jejich vzduchový výkon započítává do požadované násobnosti cirkulace (viz tab. č. 1).

6.01 Zóna zaplavení a typy destrifikátorů

Velice důležitým požadavkem při používání destrifikátorů (Eco Fan) je zajištění maximální rychlosti ve výši 1,5 m nad podlahou (vmax = 0,2 m/sec). K tomuto účelu slouží nastavitelné žaluzie na spodní části konstrukce skříně ventilátoru. Nejnižší výška zavěšení je 4,0 m (poloha žaluzií C) Eco Fan W 42 - M1 = 4000 m3/hod. Žaluzie jsou seřazeny do čtyřech polí pootočených vždy o 90° s možností nastavení žaluzií v libovolném úhlu. Při poloze A je u tohoto výkonového typu nejvyšší výška zavěšení H = 9,5 m nad podlahou.

Eco Fan W 82 má vzduchový výkon M2 = 8000 m3/hod a lze ho zavěsit do výše 11,5 m nad podlahu - viz obr. č. 31. Jedním z největších problémů hal je vytvoření optimálního prostředí i v období letním. Hlavně při navrhování infravytápění se tento problém mnohdy neřeší. V halách dochází k nadměrně vysokým teplotám a tím k nepříznivým mikroklimatickým podmínkám. Ke zlepšení prostředí může přispět kombinovaný vířivý ventilátor Eco Fan Z/W 42 - M = 4000 m3/hod, který je řešen jak pro zimní, tak i pro letní provoz. V zimním období pracuje jako ventilátor W 42 s tím, že z prostoru pod střešním pláštěm vrací teplý vzduch zpět k podlaze. V období letním odvádí teplý vzduch mimo objekt. Přívod vzduchu se předpokládá žaluziemi v obvodovém plášti nebo jinými netěsnostmi.


Obr. č. 31 - Technické parametry a rozměry destrifikátoru W 42 a W 82
 
Obr. č. 32 - Technické parametry a rozměry destrifikátoru Z/W 42

Destrifikátory W 42 a W 82 - technické parametry a rozměry jsou uvedeny na obr. č. 32.

Ventilátor se uvádí do chodu automaticky, pokud teplota v okolí ventilátoru dosáhne hodnoty nastavení na termostatu instalovaném na skříni ventilátoru. Zde je rovněž umístěn hlavní vypínač.

Rozsah nastavení termostatu 10 ÷ 30°C. Předřazený vypínač se umístí podle požadavků obsluhy do pracovní zóny.

Destrifikátor Z/W 42 - technické parametry a rozměry jsou uvedeny na obr. č. 32.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.