logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Hodnocení stavu sucha a jeho vývoje v průběhu roku 2018

Z vyhodnocení dat je zřejmé, že zima nedokázala deficit z roku 2018 zaplnit a stav zásob podzemních vod je zejména v nižších polohách před začátkem vegetační sezóny velmi nepříznivý, a to i ve srovnání se situací na začátku roku 2018.

Reklama

Rok 2018 byl pátým suchým rokem v řadě

Český hydrometeorologický ústav vydává předběžnou zprávu s hodnocením stavu sucha a jeho vývoje v průběhu roku 2018. Sucho se projevilo ve všech svých aspektech a zpráva v níže uvedených kapitolách popisuje podmínky, stavy a dopady na měřené oblasti. Finální vyhodnocení všech aspektů sucha bude provedeno v aktualizaci zprávy s předpokládaným termínem dokončení v červnu 2019. Zpráva obsahuje široký hydrometeorologický přehled parametrů sucha a předkládá souvislosti, které způsobily kombinaci výskytu všech „druhů sucha“. Je podána analýza vývoje tlakového pole a proudění vzduchu nad Evropou, který vedl k rozvoji sucha. Uvedeny jsou vyhodnocení teploty vzduchu, úhrnu srážek, parametrů výparu a vlhkosti půdy. Zpráva rovněž obsahuje výsledky vyhodnocení množství vody odtékající vodními toky a stavu podzemních vod.

„Rok 2018 byl z hlediska celkových srážkových úhrnů druhým nejsušším rokem od počátku vyhodnocování od roku 1961, a to po roce 2003“ popisuje klimatoložka Lenka Crhová.


Současně letní období roku 2018 bylo spolu s rokem 2003 nejteplejším za totéž období. Rok 2018 byl současně pátým suchým rokem v řadě. To se projevilo na skutečnosti, že hydrologické projevy sucha v podobě stavu povrchových a podzemních vod byly na velké části území zatím nejextrémnější za období posledních let a mnohde byla dosažena odtoková a stavová minima od počátku pozorování.

Zpráva současně ukazuje na možné paralely vzniku sucha pro následující roky, a to včetně roku 2019

„Zpráva může být podkladem pro širokou odbornou veřejnost jako podkladová informace pro vyhodnocení dopadů sucha na zemědělství, ekonomiku, či konkrétní vodní zdroje“ komentuje ředitel ČHMÚ Mark Rieder.
Zpráva současně ukazuje na možné paralely vzniku sucha pro následující roky, a to včetně roku 2019. „Z vyhodnocení dat je zřejmé, že zima nedokázala deficit z roku 2018 zaplnit a stav zásob podzemních vod je zejména v nižších polohách před začátkem vegetační sezóny velmi nepříznivý, a to i ve srovnání se situací na začátku roku 2018“ doplňuje Mark Rieder, ředitel ČHMÚ.

Struktura zprávy dle kapitol:
  • Vývoj meteorologické situace v roce 2018 vedoucí ke vzniku sucha v ČR
  • Srážkové a teplotní charakteristiky roku 2018
  • Vyhodnocení výparu, bilance srážek a evapotranspirace
  • Vyhodnocení vlhkosti půdy a dopadů sucha na vegetaci
  • Vyhodnocení minimálních průtoků na povrchových vodách
  • Vyhodnocení stavu podzemních vod
  • Zásoby vody ve sněhu na území České republiky

Předběžná zpráva - Sucho 2018

Příznivý stav podzemních vod z počátku roku byl rychle vystřídán velmi nízkými stavy již v jarním období. V době obvyklých jarních maxim tak byly úrovně hladin v mělkých vrtech a vydatnosti pramenů mírně až silně podnormální. Nejsušší období bylo zaznamenáno od července (prameny), resp. srpna (mělké vrty), do konce roku, kdy byly úrovně hladin a zejména vydatnosti pramenů hodnoceny jako silně nebo mimořádně podnormální.
Rok 2018 byl pokračováním suchého období a spolu srokem 2015 se stal jeho dosavadním vrcholem.

Výhled pro rok 2019

Bohužel ani zimní období 2018/2019 nedokázalo deficit zásob vod, zejména v podzemních vodách zcela doplnit. Celkové množství sněhu, sice bylo nadprůměrné, bylo tomu tak však zejména díky velkým sněhovým zásobám v horských oblastech. V nižších nadmořských výškách se sněhové zásoby vytvořily jen přechodně a v omezené míře, která nebyla dostatečné k doplnění zásob podzemních vod zejména na jižní a střední Moravě a v Polabí. Navíc průběh únorového počasí napomáhal kpozvolnému zmenšování sněhu, který zvelké části sublimoval do atmosféry.
Celkově lze proto říci, že zatímco na horách jsou díky přetrvávajícímu sněhu vytvořeny příznivé podmínky pro dostatek zdrojů vody na počátku vegetační sezóny, v nižších polohách je situace nepříznivá. Bohužel jsou tak vytvořeny předpoklady, aby v případě podprůměrných srážek v následujících týdnech vývoj směřoval ke vzniku sucha i v jarním období roku 2019.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.