logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Postřehy z druhého dne veletrhu For Arch 2011

Přinášíme zajímavosti z doprovodného programu druhého dne veletrhu For Arch 2011. Nabízíme např. informace o tom, jak nová ČSN 73 0540-2 definuje nulové domy. Navštívili jsme také konferenci Dřevěné stavění, seminář Obnovitelné zdroje energie a workshop Bezbariérové užívání staveb. Naše postřehy a nejdůležitější prezentace ke stažení jsou k dispozici v následujícím článku.

Reklama

Seminář Tepelná ochrana budov a využívání solárních zdrojů tepla

V průběhu druhého dne veletrhu For Arch proběhl seminář Tepelná ochrana budov a využívání solárních zdrojů tepla, pořádaný naším portálem TZB-info. Náplň semináře byla zvolena tak, aby odrážela letošní zaměření celého veletrhu, a to „Nízkoenergetické stavění“. Hovořilo se o zateplování budov, nových požadavcích na tepelnou ochranu budov daných revizí ČSN 73 0540-2, navrhování spolehlivých inverzních střech a o zkušenostech z realizací solárních kolektorů.

Zveme na seminář Solární teplo pro bytové domy - již dnes na veletrhu For Arch,
vstupní hala I, sál 2, 14.00 hod., moderuje doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Zateplování budov včetně chyb, které se v něm dělají, je evergreenem odborných diskuzí. Přednáška upozornila na nejčastější nedostatky v jednotlivých krocích od příprav revitalizace domu, návrhu zateplovacího systému až po provedení detailů. Přednáška vycházela z odborného článku, který naši čtenáři již mohou na portálu TZB-info dohledat: Provádění zateplovacích systémů a chyby v praktických příkladech.

Hlavní přednáškou semináře byla prezentace změn, které přináší revize požadavkové tepelnětechnické normy ČSN 73 0540-2. Ing. Tomáš Kupsa (DEKPROJEKT s.r.o.), který je členem normalizační komise Tepelná ochrana budov, vyložil změny v posuzování povrchových teplot, změny v požadavcích na součinitel prostupu tepla konstrukcí a průměrný součinitel prostupu tepla. Zejména pak upozornil na to, že norma je prvním dokumentem, který definuje nulovou budovu ve vztahu k EPBD II. Definici nulové budovy podle normy ve své přednášce rovněž vysvětlil.

Stejnými tématy se na portálu TZB zabývaly dva články, zveřejněné v nedávné době. Revizi ČSN 73 0540-2 ve svém článku podrobně vysvětlil Ing. Tomáš Kupsa. Jak norma nahlíží na nulové budovy, popisuje podrobně ve svém článku hlavní zpracovatel revize normy prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.

Celá prezentace Nová ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov, část 2: Požadavky ke stažení zde

Ing. Vladimír Vymětalík (MONTAKO s.r.o.) ve své přednášce Principy návrhu střech s opačným pořadím izolačních vrstev vysvětlil úskalí návrhu inverzních střech. Mimo jiné se věnoval tepelnému odporu vrstev střechy pod hydroizolací, dále korekci součinitele prostupu tepla vlivem proudění srážkové vody mezi XPS a hydroizolací a korekci součinitele tepelné vodivosti XPS vlivem vlhkosti. Na závěr přednášky prezentoval výsledky dlouhodobého průzkumu konkrétní inverzní střechy. Na grafech ukázal vliv proudění srážkové vody a tání sněhu na teploty ve skladbě střechy a na vnitřní povrchové teploty.

Celá prezentace Principy návrhu střech s opačným pořadím izolačních vrstev ke stažení zde

V další části semináře následovaly přednášky o realizacích solárních systémů. Ing. Jiří Kalina (REGULUS s.r.o.) prezentoval praktické ukázky realizací solárních kolektorů na bytových domech. Věnoval se návrhu konkrétních solárních soustav včetně energetických bilancí jednotlivých realizací zachycených na přehledných grafech.

Celá prezentace Praktická ukázka realizace solárních kolektorů na bytových domech ke stažení zde
Další informace týkající se systémů společnosti REGULUS naleznete zde

Poslední odborná prezentace se věnovala solárním systémům BRILON. Přednášku připravil Ing. Václav Frolík (BRILON CZ a.s.). Podrobně představil systémy s trubkovými kolektory Thermomax a Varisol. Zdůraznil výhody trubicových kolektorů. U systému VARISOL např. upozornil na možnost sestavy libovolného počtu trubic z důvodu absence pevného sběrače.

Celá prezentace Brilon - solární systémy ke stažení zde
Další informace týkající se systémů BRILON (VARISOL) naleznete zde

Šestý ročník konference Dřevěné stavění

V rámci doprovodného programu veletrhu For Arch se uskutečnil již šestý ročník konference s názvem Dřevěné stavění. Letošní výběr témat byl obohacen o ekonomickou analýzu rozvoje dřevěné bytové výstavby, nechyběly ani přednášky na téma tepelná izolace, průvzdušnost a difuzní odpor fasád dřevěných budov či tradiční předávání (a následná diskuse) poznatků a zkušeností tuzemských i zahraničních realizátorů.

Je nepopiratelné, že technologie dřevěného stavění v sektoru bytové a veřejné výstavby má mimořádně vysoký potenciál rozvoje, společně s energetickými i ekonomickými úsporami. „Ve srovnání se zeměmi a regiony s podobnými přírodními a sociálně-kulturními podmínkami však tento potenciál není dlouhodobě racionálně využíván,“ uvedl ve své přednášce doc. Vladimír Bílek a doporučil větší pozornost koncepci dřevěné výstavby a doplnění stávajícího stavebního zákona o povinnost zpracování enviromentálního hodnocení budov podle metodiky LCA a rozšíření ČSN Tepelná ochrana budov o článek, který požaduje, aby všechny bytové a veřejné budovy byly navrhovány alespoň jako nízkoenergetické.

Slova většiny přednášejících potvrzovala i analýza ekonomického dopadu při přechodu na jiné energetické standardy, kterou prezentoval člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) a ekonom Miroslav Zámečník. Konstatoval, že z analýzy jednoznačně vyplývá, že preferována by měla být především podpora rekonstrukce existujícího bytového fondu, a to jak z ekonomického hlediska, tak z hlediska ekologického a sociálního. „Intervence do nové výstavby by měla být poskytnuta v úrovni, která podpoří vyšší energetický standard plánované výstavby, ale neakceleruje tempo výstavby samotné,“ uvedl ekonom Zámečník.

V odborně-technické části jsme mohli vyslechnout kromě jiných i přednášku Ing. Jiřího Šály, CSc., (ŠÁLA-MODI), který nabídl komplexní pohled na tepelnou izolaci, průvzdušnost a difuzní vlastnosti fasád a střech dřevěných budov. Zmínil se, že velmi nízký prostup je zajišťován jak vhodnou skladbou, tak vhodným uspořádáním a detaily a nutnou podmínkou je doložení nejen skladeb, ale i detailů v projektové dokumentaci a následné využití všech možností k zajištění kvalitní realizace. Různé vnímání pojmu difuzně otevřených a uzavřených konstrukcí dále ve svém příspěvku vysvětlil Ing. Jiří Skřipský (DEK a.s.).

Závěrečný blok přednášek zahájila mladá architektka Kateřina Mertenová, která seznámila přítomné s pasivními dřevostavbami v Horním Rakousku. Na příkladu uvedených realizací demonstrovala i specifické postupy ateliérů při projektování a realizaci moderních dřevostaveb ve spojení s pasivním standardem. Jistým protipólem pak byla přednáška architekta Josefa Smoly, který kromě dobrých příkladů zmínil i ty špatné. Mírně provokativní název přednášky s názvem Lesk a bída českých dřevostaveb měl podle jeho slov upozornit na zamyšlení nad dvěma často publikovanými většími stavbami, které bohužel nefungují ke spokojenosti investora. „Společným jmenovatelem je zejména nerespektování principů konstrukční ochrany dřeva,“ uvedl architekt Smola.

Všechny přednášky budou uvedeny na internetových stránkách konference a diskusi na toto téma se bude věnovat i náš portál TZB-info.

Seminář Obnovitelné zdroje energie 2011, část druhá

Klára Bukolská prezentovala ukázky architektonicky čistých řešení integrace obnovitelných zdrojů energie do staveb. Jednalo se většinou o budovy s kvazi-nulovou spotřebou energie, tj. takové, u nichž celoroční spotřeba energie je pokryta z místních obnovitelných zdrojů, výroba a spotřeba se však nemusí krýt časově. Zajímavou možností, jak energetické inovace zlevnit, jsou prefabrikované prvky vyráběné sériově, může se jednat o světlíky nebo celé bytové jednotky instalované na střechu panelového domu jeřábem. Architekt musí návrh přizpůsobit použitým technologiím pro využití obnovitelných zdrojů, dodatečné přílepky působí vždy amatérsky.

Luděk Šikola rozebíral otázku legislativy směřující ke snižování energetické náročnosti budov. Jedná se o nutnost, která přispěje ke zvýšení bezpečnosti dodávek energií a zároveň může snížit náklady na energie. Od roku 2019 všechny nové budovy veřejné správy a od roku 2021 všechny budovy bez ohledu na velikost budou stavěny jedině ve standardu s téměř nulovou spotřebou (near-to-zero). Přitom v ČR je v současnosti i pasivní standard výjimkou. Všechny stavby pro veřejnou správu budou mít po roce 2018 nějaký obnovitelný zdroj, protože budou mít povinnost pokrýt minimálně 60 % primární spotřeby z místních OZE. Nejjednodušší je použít fotovoltaiku, je proto překvapivé, že MPO ve Státní energetické koncepci počítá s poklesem výroby elektřiny z fotovoltaiky na nulu po roce 2030.

Zdeněk Rozehnal prezentoval vybrané zahraniční projekty využívající akumulaci v podzemních horninových zásobnících bez tepelné izolace (BTES – Borehole Thermal Storage System). Jednalo se o demonstrační projekty v německém Crailsheimu a v kanadské obci Okotoks. Zásobníky slouží k sezonní akumulaci tepla ze solárních kolektorů. Teplota v takových zásobnících může na začátku topné sezóny dosahovat až 80 °C. Předpokládá se, že pokud by technické řešení bylo opakováno, náklady by mohly být asi třetinové ve srovnání s těmito experimentálními realizacemi. Celková efektivnost sezonní akumulace se pohybuje kolem 40 %. Největším problémem je proudící spodní voda, která odnáší teplo. Na závěr prezentoval právě zahájený projekt měření teplotního chování obdobného akumulátoru v areálu VŠB TU Ostrava.

Vlastimil Russ přednášel o využití chytrých sítí pro regulaci lokálních distribučních soustav. Chytré sítě jsou formou automatického inteligentního dispečerského řídicího systému. Jejich využití v lokálních distribučních soustavách by mohlo v důsledku vést k nižším cenám pro koncové odběratele elektřiny.

Zdeněk Kučera na konci semináře upozornil, že teplárny budou muset splnit po roce 2014 emisní limity, které současná zařízení splnit nedokážou, možný je přechod na plyn nebo investice do čistějšího spalování uhlí v celkovém objemu 250 až 300 mld. Kromě toho v prezentaci Luďka Šikoly zmíněné tendence energetické náročnosti budov povedou k poklesu spotřeby tepla (Poznámka redakce: teplárnám to zvýší podíl fixních nákladů v cenách tepla, což je může dovést ke krachu, protože pro odběratele bude výhodnější pořídit vlastní zdroj). Další otázka je výstavba nových bloků v Temelíně – konec výstavby prvního z nových bloků bude určitě po roce 2020, možná až 2025, druhý blok možná až 2030. V té době už v Německu budou odstaveny všechny JE (Poznámka redakce: Německo má v NREAP pro rok 2020 cíl 18 % elektřiny z OZE, který bude pravděpodobně překonán; existují plány na téměř 50 % v roce 2030). V Rakousku je připravován zákon, který bude zakazovat dovoz špinavé elektřiny ze zahraničí.

Workshop Bezbariérové užívání staveb ve vztahu k právním předpisům a technickým normám

Odborný workshop pod názvem Bezbariérové užívání staveb ve vztahu k právním předpisům a technickým normám organizovaný ČKAIT ve spolupráci s ABF, proběhl druhý výstavní den veletrhu For Arch. Přednášejícími byli Ing. Petr Lněnička a Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., která u příležitosti této akce představila svoji novou publikaci Bezbariérové užívání staveb. Slavnostního křtu knihy, kterým byla akce zahájena, se zúčastnili za ABF Ing. Šárka Janoušková a Ing. Pavel Křeček za ČKAIT.

Bezbariérové užívání staveb je jedním ze tří základních obecných požadavků na výstavbu definovaných v § 2 stavebního zákona. Obecně technické požadavky s detailním řešením staveb z pohledu jejich bezbariérové přístupnosti jsou zase předmětem vyhlášky č. 398/2009 Sb. V této vyhlášce byl uplatněn nový pohled na problematiku bezbariérového užívání staveb, a to zejména ve formulování požadavků technického řešení pro základní tři druhy zdravotního omezení – pohybového, zrakového a sluchového. Oba řečníci se proto ve svých vystoupeních zaměřili na opatření přispívající k tomu, aby občané s uvedenými druhy omezení mohli rovnocenným způsobem stavby využívat.

Zatímco Ing. Zdařilová popsala úpravy realizované ve vnitřním prostoru, Ing. Lněnička hovořil o prostředí vnějším, především o dopravních stavbách. Kromě popisu správných řešení a praktických doporučení došlo i na ukázky z praxe svědčící o tom, že předpisy jsou mnohdy vykládány zúčastněnými stranami v rozporu se stanovenými požadavky, následkem čehož není daný prostor zcela vyhovující pro osoby s hendikepem. Skutečnost, že tyto stavby byly uvedeny do provozu, svědčí o tom, že ne všichni úředníci stavebních úřadů mají o aktuální právní úpravě dobrý přehled. To vedlo ČKAIT k tomu, že publikaci Bezbariérové užívání staveb rozešlou na všechny stavební úřady, aby se kromě členů asociace, kterým je určena prioritně, v problematice zdokonalili i úředníci a nedocházelo tak k dalším pochybením při povolování staveb.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.