logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Změna zásobování teplem z centrálního zdroje na domovní plynovou kotelnu

Požadavky zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Brilon a.s.
Brilon a.s.

V oblasti stávajících systémů zásobování tepelnou energií již delší dobu probíhají procesy odpojování dosavadních odběratelů tepla, které v mnoha případech vyvolávají spory mezi účastníky stavebního řízení o oprávněnosti a vhodnosti takovýchto rozhodnutí.
Podrobnosti obsahu energetického posudku jsou stanoveny vyhláškou č. 480/2012 Sb. energetickém auditu a energetickém posudku v platném znění. Klíčovou částí energetického posudku je shrnutí zjištění energetického specialisty. V článku je uveden příklad hodnocení ekonomické a technické přijatelnosti, která mají být v EP hodnoceny a započítány.

Reklama

Při změně z centrálního zásobování teplem na domovní plynovou kotelnu je třeba splnit požadavky zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění V § 16 odstavci (7) se uvádí: Právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií (CZT) nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. To neplatí, pokud energetický posudek (EPo) prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.

EPo je určen zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů zákona 406/2000 Sb. v posledním platném znění. Problém spočívá v tom, že zákon v § 9a rozlišuje v odstavci (1) povinných 6 druhů EPo a v odstavci (2) podle vlastního rozhodnutí vlastníka budovy 5 druhů EPo. Bohužel ani jeden z 11 druhů EPo není plně v souladu s požadavkem zákona 201/2012 Sb., v platném znění. Typově je mu nejblíže EPo podle 9a (2) c (podklad v oblasti zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla).

Uvedené hodnoty ekonomické proveditelnosti nejsem schopen stanovit podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku v posledním platném znění, neboť ze zadání se posuzuje pouze jedna alternativa realizace účinné plynové kotelny, aniž by se zvažovalo porovnání s modernizací CZT. Naopak mohu prokázat v souladu s vyhláškou, že využití tepla z CZT není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné:

 1. nižší cenou 1 GJ v Kč z nové plynové kotelny, než stávající cena 1 GJ z dodávky tepla CZT. Je nezbytné mít jednotné dodané množství tepla z CZT i pro posouzení kotelny. Úspory dosažené v domovní kotelně se projeví v ročních nákladech.
 2. nižšími ročními náklady na teplo při dodávce z domovní kotelny než byly stávající náklady na teplo z CZT. Potřeby tepla jsou přepočítány na klimatický 30letý průměr.

Ekonomická přijatelnost

Při stanovení ceny 1 GJ za vytápění a přípravu TV se uvažuje:

 • anuitní splácením půjčky na pořízení kotelny po dobu 20 let,
 • roční odpis investice na obnovu kotelny po 20 letech,
 • roční náklady na preventivní údržbu,
 • roční náklady na pohotovostní zásahy odborné společnosti,
 • náklad na kontrolu provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie (10. rok po zahájení provozu) (Vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie),
 • roční náklady na nekvalifikovaný dozor kotelny, které plynou z ČSN EN 12171,
 • jiné běžné roční náklady,
 • roční náklady na plyn pro vytápění a pro přípravu TV. (Náklady na studenou vodu jsou přibližně totožné a na elektřinu s ohledem na jejich vzájemný poměr k plynu se zanedbávají).

Při stanovení provozních nákladů se uvažují skutečné potřeby tepla přepočítané na klimatický 30letý průměr a vypočtená cena 1 GJ pro domovní kotelnu, pro CZT deklarovaná cena dodavatele.

V tabulce 1 je uveden příklad hodnocení nákladů na 1 GJ a podíly nákladu do hodnocení vstupujících. Je zřejmé, že při obnově kotelny budou náklady nižší, neboť odpadne anuitní splácení půjčky na pořízení kotelny.

Proveditelnost

Dokladuje se

 1. Technická proveditelnost – dosažena, neboť uvažovaný projekt domovní kotelny je funkční a energeticky úsporný. Úspora je 15,7 % a byla stanovena formovou výpočtu energetické náročnosti podle postupu v EA. Úspora je způsobena:
  • instalací kondenzačních plynových kotlů s vysokou průměrnou sezonní účinností1.
  • instalací elektronicky řízených čerpadel,
  • ekvitermní regulací pro bytový dům,
  • časovým řízením chodu cirkulačního čerpadla při přípravě TV.
 2. Ekonomická proveditelnost – dosažena, protože:
  1. zjištěná cena tepla z nové domovní kotelny je o 6 % nižší než cena tepla dodávaného z CZT.
  2. zjištění roční provozní náklady na teplo jsou u domovní kotelny nižší o 10,2 % než u stávajícího zásobování z CZT.

Ekologická proveditelnost – dosažena, protože po instalaci domovní kondenzační kotelny se dosáhne úspory škodlivin oproti okrskové plynové kotelně.

Tabulka 1 Příklad ročních nákladů na provoz kotelny a cena 1 GJ bez DPH
NákladyKč/rokpodíl na ceně 1 GJ
[%]
1anuitní splácení půjčky na pořízení kotelny po dobu 20 let47 81223,85
2roční odpis investice na obnovu kotelny po 20 letech21 27210,61
3náklady na preventivní údržbu8 0504,01
4náklady na pohotovostní zásahy odborné společnosti18 0008,98
5náklad na kontrolu provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie (10. rok po zahájení provozu)7500,37
6náklad na nekvalifikovaný dozor kotelny6 0002,99
7náklady na plyn98 62049,19
8celkem roční náklady200 504100,00
9cena 1 GJ v Kč563

Poznámka

1 Průměrné roční využití tepla z plynu je cca o 10 % vyšší než u účinného nízkoteplotního kotle... Zpět

Převzato z PUBLIKACE Energeticky vědomá rekonstrukce systémů TZB v BD podpořené Státním programem na podporu úspor energie na období 2017–2021 – PROGRAM EFEKT 2 pro rok 2017.


Zájemce o toto téma zveme srdečně i na doprovodný program veletrhu Aquatherm Praha:

PÁTEK 2. 3. 2018

Optimalizace napojení na CZT nebo výstavba zdroje tepla pro bytový dům? Technika a ekonomika

 • pořádá: TZB-info
 • místo konání: vstupní hala 2, přednáškový sál – přízemí
 • Podrobný program
Vstup zdarma, vstupenky

English Synopsis
Change of heat supply from a central source to a domestic gas boiler room

In the area of existing thermal energy supply systems, the processes of disconnection of existing heat consumers have been ongoing for a long time. The key point is correctness of the Energy Certificates. The article provides an example of a specific assessment of disconnection from central source heat supplier.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.