logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Podmínky pro vedení plynovodů v požárně nebezpečném prostoru


© Fotolia.com

Podle ČSN EN 15001-2 čl. 6.3.14.3 v postupech údržby musí být stanoveny kontroly korozního napadení plynovodu pod izolačním systémem, kterým je plynovod opatřen.

Reklama

SPECIFIKACE PROBLÉMU

Plynovodní potrubí prochází místy, které má charakter požárně nebezpečného prostoru. V těchto místech vedení plynovodu bylo projektovou dokumentací stanoveno opatřit plynovod ochranou před požárem konstrukcí s požární odolností EI 30 DP1.

Podle ČSN 73 0804 ustanovení čl. 11.2.5 platí, že rozvody umístěné na vnějším líci obvodových stěn musí být:

 1. mimo požárně nebezpečný prostor požárně otevřených ploch obvodové stěny, po jejímž vnějším líci jsou vedeny; geometrický tvar požárně nebezpečného prostoru se vymezí podle obrázku 14 ČSN 73 0804, nebo se může určit přesněji podle 11.4.10; nebo
 2. požárně chráněny v případech, kde nelze postupovat podle bodu a); konstrukce chránící potrubní rozvod musí vykazovat požární odolnost alespoň El 30 DP1, přičemž na vnějším povrchu potrubí nesmí být hustota tepelného toku vyšší než 2 kW∙m-2; nebo
 3. opatřené samočinným uzávěrem, který uzavře potrubí nacházející se v požárně nebezpečném prostoru požárně otevřených ploch obvodové stěny, po jejímž vnějším líci jsou vedeny, a to v okamžiku vzniku požáru v požárním úseku či v prostorách ohraničených obvodovou stěnou, po které jsou potrubí vedena.
Obr. 1 Příklady vedení plynovodu v požárně nebezpečném prostoru
Obr. 1 Příklady vedení plynovodu v požárně nebezpečném prostoru

Opatření podle bodů a) až c) na vnějším lící obvodových stěn se nevztahují na potrubí sloužící k rozvodu hořlavých plynů a kapalin v rámci jednoho požárního úseku, pokud mohou být volně vedená (viz ČSN 73 0804 čl. 12.2.2.4a), jakož i na případy podle 9.5.3 ČSN 73 0804, kde otvory v obvodových stěnách netvoří požárně otevřené plochy.

Podle ČSN 73 0804 ustanovení čl. 11.2.8 platí:

11.2.8 Potrubní a jiná technická a technologická zařízení, sloužící k rozvodu hořlavých plynů a kapalin, mohou být umístěna v požárně nebezpečném prostoru podle 11.2.7 jen tehdy, jsou provedena z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, přičemž na vnějším povrchu potrubí nesmí být hustota tepelného toku vyšší než 2 kW∙m-2. Není-li jiným samočinným způsobem zabráněno vyšší hustotě tepelného toku působícího na toto potrubí, musí být potrubí chráněno konstrukcí s požární odolností alespoň El 30 DP1 (doporučuje se potrubí umísťovat mimo požárně nebezpečné prostory).

Poznámka: Ustanovení tohoto článku se vztahuje na potrubní rozvody, které jsou v požárně nebezpečném prostoru jiných úseků, aniž by šlo o potrubní rozvody vedené po vnějším líci obvodové stěny nebo těsně podél vnější obvodové stěny (osová vzdálenost potrubí od líce stěny do 1 m); ty se posuzují podle 11.2.5.

Pro ochranu potrubí byla navržena požární izolace plynovodního potrubí ORDEXAL společnosti J.SEIDL & spol., s.r.o., která je na povrchu opatřena oplechováním.

Podle platných požadavků pro kontrolní úkony na provozovaném plynovodním potrubí musí být podle platných předpisů prováděny:

 1. kontroly zařízení ve stanovených termínech podle Místního provozního řádu,
 2. revize zařízení ve stanovených termínech podle Místního provozního řádu.

Instalovaná protipožární izolace však v daném stavu provedení vyžaduje stanovení zvláštních podmínek pro provádění následujících úkonů v rámci kontrol a revizí, které musí být stanoveny v Místním provozním řádu.

Jedná se o následující úkony k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu plynovodu:

 1. kontrola těsnosti plynovodu,
 2. kontrola stavu plynovodu z hlediska ohrožení korozí potrubí.

Stanovení opatření pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu plynovodu v úsecích s protipožární izolací

a) Kontrola těsnosti plynovodu

V celém profilu čtyř dutých komor vedení potrubí, u vodorovného potrubí na alespoň jedné libovolné straně, u svislých potrubí na horním ukončení izolovaného potrubí bude vytvořena konstrukce pro kontrolu těsnosti všech čtyř dutých prostor (uzavírací požární dvířka, požární větrací mřížky, požární větrací tvarovky, případně mimo požárně nebezpečný prostor nechat otevřená čela s mřížkou proti vnikání hmyzu, ptactva apod).

Kontroly těsnosti provádět selektivním detektorem na metan s kalibrací nejméně 1× za rok s nasávacím čerpadlem, vyhodnocení provádět podle TPG 913 01, interval kontrol těsnosti 1× za 6 měsíců, kontroly 1× za rok, revize 1× za tři roky.

Na zaizolovaných úsecích plynovodu bude realizována v termínech 1× za tři roky technická diagnostika stavu potrubí, např. systémem Guided ultrasonic waves – metoda řízených ultrazvukových vln.

b) Protipožární izolace plynovodního potrubí je provedena podle následujícího schématu:

Obr. 2 Konstrukční schéma provedení izolace plynovodního potrubí
Obr. 2 Konstrukční schéma provedení izolace plynovodního potrubí

Protipožární izolace je provedena systémem ORDEXAL. Na provedení systému bylo vydáno Osvědčení k provádění pasivní požární ochrany – systémy ORDEXAL, Prohlášení o shodě na polyfunkční protipožární lepený obklad ORDEXAL, Osvědčení o kvalitě a kompletnosti provedené práce.

Kontrola stavu plynovodu z hlediska ohrožení korozí potrubí

Podle ČSN EN 15001-2 čl. 6.3.14.3 v postupech údržby musí být stanoveny kontroly korozního napadení plynovodu pod izolačním systémem, kterým je plynovod opatřen. Nátěrový systém neizolovaného potrubí byl před aplikací nátěru otryskán. Potrubí je opatřeno 3 vrstvami nátěrových hmot s nominální tlouštkou všech vrstev (NDFT) 200 μm. Značení potrubí odpovídá ČSN 13 0072 chromová žluť střední, č. odstínu RAL 1012. Na provedené nátěry byl vydán Report o kontrole nátěrů.

Stanovená opatření

 1. Podle ČSN EN 15001-2 čl. 6.2.1 provozovatel plynovodu jmenuje zodpovědnou osobu, která ručí za provoz a údržbu plynovodu. Tato osoba musí zajistit kromě provádění stanovených úkonů, v souladu s požadavky projektové a technické dokumentace, zajistit další provozní úkony, související s realizovanou protipožární izolací na vedení plynovodu v místech požárního nebezpečí.
 2. Provozovatel zajistí proškolení osob realizujících provoz plynového zařízení podle stanovených opatření, majících vazbu na úseky plynovodu s izolací.
 3. Podle ČSN EN 15001-2 čl. 4.1 bod n) bude pro provoz plynového zařízení zpracován místní provozní řád, kde budou specifikovány úkony provozních kontrol podle bodů a) až c).
 4. U části potrubního úseku č. 4, viz PŘÍLOHA 1, Obr. č. 6 a 7, bude realizováno přeložení vyústění potrubí páry tak, aby nedocházelo k působení vodní páry na izolovaný potrubní úsek.
 5. V místě potrubního izolovaného úseku č. 4, viz. PŘÍLOHA 1, Obr. 8, kde probíhá koroze oplechování v důsledku působení vyústění vodní páry bude za účasti odpovědné osoby podle bodu d) a revizního technika plynových zařízení provedena kontrola stavu oplechování, protipožární izolace a protikorozního nátěru. Zjištěné nedostatky budou odstraněny do 30 dnů od termínu provedené kontroly.

Doporučení pro řešení provedení plynovodů vedených v požárně nebezpečných prostorech

S cílem naplnit požadavky předpisů v oblasti požární ochrany a předpisů k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynových zařízení navrhuji důsledně využívat řešení, které je průmětem požadavků předpisů v oboru požární ochrany a plynových zařízení, tj. ustanovení ČSN 73 0804 ustanovení 11.2.5 c) tj. plynovodní potrubí opatřit samočinným uzávěrem, který uzavře potrubí nacházející se v požárně nebezpečném prostoru, a to v okamžiku vzniku požáru v požárním úseku či v prostorách ohraničených obvodovou stěnou, po které je potrubí vedeno.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.