logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Jak bezpečně bydlet

Úvodník

Bezpečnost je jen jedna – tak zní nejstručnější odpověď na otázku, jaký z druhů ochrany osob a majetku je ten nejdůležitější. Budeme-li se tímto tématem zabývat podrobněji, zjistíme, že z hlediska nasazení techniky bude její aplikace a míra uplatnění závislá na specifických vlastnostech střeženého objektu, potencionálních hrozbách a rizicích, na zadání investora – ale také na znalostech osob, které za bezpečnost odpovídají. Z hlediska občana je navíc na místě připustit si fakt, že chceme-li si zajistit vlastní bezpečnost a bezpečnost svého majetku, musíme se zamyslet nad tím, co jsme ochotni pro tento pocit bezpečí „obětovat“.

Reklama

Jedním z témat, které provází člověka v mnoha podobách a po celý život je bezpečnost. Na stránkách portálu TZB-info tomu tak od roku 2001 bylo nejčastěji v souvislosti s obecnou stavební problematikou (statika budov, jejich vytápění, osvětlení atd.), nejpodrobněji u témat BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) nebo elektroinstalace (ochrana před úrazem elektrickým proudem) a nejrozsáhleji v rámci odvětví „Facility managementu“ (správa a provoz nemovitostí).
Od loňského roku se k těmto tématům přidala také „Požární bezpečnost staveb“ (Projekt roku 2016 se stejnojmennou konferencí uspořádanou v rámci doprovodného programu veletrhu FOR ARCH) a akvizicí bezpečnostního portálu ORSEC také problematika poplachových systémů a s ní související oblast tzv. “Prevence kriminality“.

Vyvrcholením letošního „stavebního“ roku bude jako obvykle mezinárodní veletrh FOR ARCH. V průběhu jeho již 28. ročníku bude TZB-info odborným garantem doprovodného programu. Ve čtvrtek dne 21. září 2017 se uskuteční druhý ročník konference „Požární bezpečnost staveb“ a v pátek dne 22. září 2017 ve spolupráci s týmem ESTAV.cz navážeme na loňskou konferenci „Jak koupit a rekonstruovat bydlení?“ tématem bezpečného bydlení. Program konference bude vycházet z jejího motta "Jak bezpečně bydlet". Obsah jednotlivých příspěvků skloubí téma technická bezpečnost (poplachové, přístupové a kamerové systémy) s problematikou vnímání bezpečnosti (občan a odborník, prevence kriminality, odbornost, uvádění bezpečnostního výrobku na trh).

 • Pocit bezpečí - s učebnicovým konstatováním, že pocit bezpečí je součástí našich základních potřeb a její nedostatek může významně ovlivnit kvalitu našeho života, se můžeme setkat v úvodnících každé tematické publikace.
 • Bezpečnost či vnímání pocitu bezpečnosti je v dnešní době mediálně velmi diskutované téma a problematika bezpečnosti zasahuje do všední každodennosti jak jednotlivců, tak skupin – pro další kapitoly tohoto i následujících příspěvků bude takovouto skupinou osob nejčastěji myšlena skupina osob žijících ve společné domácnosti.
 • Bydlení zajišťuje řadu základních lidských potřeb, zejména přístřeší, bezpečí a soukromí. Stálé bydlení (myšleno ve významu trvalé bydliště) je také podmínkou pro plné zapojení člověka do společnosti a je proto různými způsoby podporováno státem. Bydlením se zabývá stavebnictví, architektura, urbanismus, sociologie, ale také mnoho dalších oborů a odvětví lidské činnosti. Bydlení člověka výrazně ovlivňují politika, kultura dané společnosti, ekonomika, ale i sociální prostředí.

Tolik všeobecně známé definice, které stručně, odborně anebo přehledně popisují to, co je v obecném pojetí popravdě nepopsatelné. Pro každého člověka má dům, byt, místnost nebo přístřeší, ve kterém žije jiný, nicméně vždy zásadní význam. K vlastnictví patří neodmyslitelně také odpovědnost – v našem případě se myslí odpovědnost za bezpečnost obydlí a bezpečné bydlení.

V první řadě jde o odpovědnost státu. Zde zajišťovanou prostřednictvím Policie České republiky, která je jednotným ozbrojeným bezpečnostním sborem zřízeným zákonem (zákon České národní rady z roku 1991). Policie slouží veřejnosti a mezi její úkoly patří ochrana bezpečnosti osob a majetku, ochrana veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti.

Dále je zde hodně diskutovaná odpovědnost obce – odpovědnost (ve svém územním obvodu) pečovat v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi, o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů.

V neposlední řadě je zde také odpovědnost každého jednotlivého občana. Z pohledu bydlení občana jako obyvatele, vlastníka, nebo nájemníka. Jde o odpovědnost základní, klíčovou a nepřenositelnou. O odpovědnost za sebe sama, kterou nese každý jednotlivec v přiměřené míře v každé společnosti. Jde o odpovědný přístup ke svému zdraví, životu, vzdělání, rodině, zaměstnání, ale i majetku a bezpečí – v mnoha ohledech jde nejen o přirozenou potřebu, ale i zákonnou povinnost.
Člověk má udělat to, co mu zákony a normy určují (co má, musí udělat) a současně to, co může udělat (v rozsahu svých znalostí, dovedností, fyzických i duševních dispozic) v okolnostech, v nichž se ocitl. Po mnoho let zaběhnutý rámec, v němž jsme se pohybovali a rozhodovali, se neobyčejně rozšířil - každý z nás má možnost vzdělávat se, být informován a zajímat o možnosti zvýšení standardu bezpečí. A má tedy neoddiskutovatelný předpoklad pro umění se odpovědně rozhodnout.

Česká republika, podobně jako celá řada dalších evropských zemí, se vypořádává s dopady ekonomického ochlazení. Snaha snížit výdaje veřejných rozpočtů tak mimo jiné vede k tomu, že Policie České republiky omezila výkon svých aktivit, co se týče místa (rušení nebo omezování provozu některých služeben), času (rušení nepřetržitých služeb v řadě lokalit) i rozsahu (snaha omezit, delegovat nebo prostě nevykonávat určité činnosti). Představitelé celé řady obcí, stejně jako nemalá část veřejnosti, tento trend hodnotí velmi negativně.

Krátké shrnutí předchozích odstavců je celkem jednoznačné - občané by měli věnovat větší pozornost zabezpečení svého obydlí, chránit si svůj majetek a zdraví a důsledně dodržovat pravidla bezpečného chování.

V médiích se dnes každodenně setkáváme s množstvím zpráv o vloupání do rodinných domů a bytů. Jak je to však možné? Vždyť na trhu je nepřeberné množství bezpečnostních zařízení, které mají naše obydlí chránit před zloději. Komerční subjekty nabízejí téměř dokonalé bezpečnostní technické prostředky a systémy. Jak je to vlastně s věrohodnými údaji v oblasti kriminality?

Každoroční zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky zpracovaná ministrem vnitra a předložená poslanecké sněmovně předsedou vlády obvykle konstatuje, že na celkové kriminalitě se nejvíce podílí majetkové trestné činy.

Ta za rok 2015 uvádí, že na úseku majetkové kriminality bylo v roce 2015 registrováno 139 092 trestných činů (tj. o 19,8 % méně, než v roce 2014) a přímo objasněno 32 461 z nich (-20,8 %). Přímá objasněnost se nepatrně snížila na 23,3% (-0,3 %) a celkem bylo objasněno 38 677 (-19,7 %) trestných činů. Celková objasněnost se nepatrně zvýšila na 27,8 % (+0,1 %). Snížil se počet registrovaných skutků krádeží vloupáním, a to na 34 476 (-30 %), stejně tak se snížil počet registrovaných skutků krádeží prostých na 84 793 (-18,2 %). Přímo objasněno bylo 7 754 (-31,1 %) skutků krádeží vloupáním a 19 166 (-19,8 %) skutků krádeží prostých.

V jedné z kapitol této zprávy je také uvedeno, že majetková trestná činnost jako taková má v celkové kriminalitě na území ČR největší zastoupení. Krádeže vloupáním (odcizení cizí věci ve spojení s násilným či nenásilným vniknutím do cizího domu, bytu, auta či jiného obydlí) tvoří z počtu nápadu majetkové trestné činnosti bezmála jednu čtvrtinu a objasněnost této trestné činnosti měla v roce 2015 nepatrně stoupající tendenci. Z 27,7 % v roce 2014 se posunula na 27,8 %.

V porovnání s předchozími statistikami kriminality můžeme v obecné rovině mluvit o trvalém poklesu (například počet registrovaných skutků krádeží vloupáním se od roku 2000 snížil ze 74 231 na 34 476), ne všichni odborníci však považují výše vyčíslené údaje za pozitivní. Vzhledem k občasným změnám ve vykazování kriminální statistiky, není možné z důvodu odlišnosti vstupních dat zcela přesně automaticky porovnávat dva následující roky (např. 2007/2006, 2016/2015). Navíc je na místě upozornit na fakt, že statistiky neobsahují další desítky tisíc případů, které s krádežemi vloupání bezprostředně souvisí – dle právní kvalifikace skutku se jedná o poškozování cizí věci. Tedy o případy pokusů vloupání, kdy nedošlo k překonání překážek a kdy pachatel nic neodcizil - tyto skutky ve statistikách spadají samostatně do jiné kategorie. Dále nelze zcela přesně vyjmout další skutky, které jsou evidovány jako další/jiné způsoby poškozování majetku - například skutky klasifikované jako požár. A nakonec je třeba vzít v potaz, že celá řada skutků nebyla ani nahlášena!

Krádeže vloupáním do:zjištěnoobjasněnoškody (v Kč)
obchodů (TSK 311)2 130615112 876 000
výkladních skříní (TSK 312)56186 662 000
restaurací a hostinců (TSK 3211)1 34336037 880 000
ubytovacích objektů (TSK 322)67811822 591 000
kiosků (TSK 323)42513710 518 000
jídelen, závodních kuchyní a stravovacích zařízení (TSK 324)3011457 000
objektů, kde se nacházejí starožitnosti a umělecké předměty (TSK 331)20715 046 000
kulturních objektů (TSK 332)46161 824 000
pokladen a pancéřových skříní (TSK 341)942324 351 000
výpočetních středisek nebo počítačových pracovišť (TSK 350)000
do škol (TSK 351)4081297 108 000
do bytů (TSK 371)3 127753128 383 000
do víkendových chat soukromých osob (TSK 371)2 55374242 550 000
do rodinných domů (TSK 373)3 7681 012241 426 000
do ostatních objektů (TSK 390)19 7983 813709 829 000
Krádeže vloupáním celkem:34 4767 7541 361 501 000
Poškozování cizí věci (TSK 589)10 9531 688275 917 000
Požáry (TSK 651)957164357 734 000

Zastavíme-li se ještě na chvíli u výše uvedených částí statistik z pohledu prevence a je potřeba zdůraznit, že neexistuje „TSK trojčíslí“ které by zohledňovalo případné nasazení/nenasazení bezpečnostních a poplachových systémů. Takový údaj by nám, teoreticky vzato, mohl doložit jejich faktický význam při úspěšném či neúspěšném páchání trestné činnosti (nedovedu si však představit způsob objektivního posuzování výjezdové skupiny při každém zásahu – poznámka autora).
Nicméně ani tyto informace by nemohly být relevantním „dokladem“ o významu bezpečnostních a poplachových systémů jako prostředků sloužících k ochraně majetku a osob. O významu využití příslušných technických normami při jejich instalaci a ani o kvalitě práce odborné firmy při provozování této koncesované živnosti.

Pro tuto chvíli nám nezbyde než odcitovat několik dalších obecně používaných tvrzení:

 • Vloupání do bytu, rodinného domku, či do jiného objektu nelze nikdy zcela vyloučit.
 • Naprostá většina vloupání s překonáním bezpečnostních technických prostředků a systémů zatím vždy ukázala na výrazný podíl ze strany jejich uživatele, případně dodavatele.

TZB-info jako oborový zdroj informací zaměřený na stavebnictví bude v oblastech ELEKTRO-TECHNIKA a FACILLITY MANAGEMENT i nadále věnovat prostor příspěvkům k této problematice.

Tento článek je předmluvou k sérii tematických článků a prvním ze série příspěvků, jejíž obsah se bude věnovat problematice bezpečnosti z pohledu bydlení. Témata, která vám budeme po celý rok přinášet, vycházejí z problematiky přímo, či na první pohled nepřímo souvisejících. Jedná se například o:

 • Audit bezpečnosti, bezpečnostní poradenství
 • Ochrana osobních údajů
 • Internet věcí a kybernetická bezpečnost
 • Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
 • Uvádění výrobku na trh
 • Technické požadavky na výrobky
 • Prokazování kvality
 • ČSN - v čem je dobré používat normy, co tím získáváme?
 • Technická normalizace a činnost normalizačních komisí
 • Kriminalita a prevence
 • Policie, bezpečnostní služby, další subjekty a jejich kompetence
 • Komercionalizace bezpečnosti
 • Občan a právo - trestní a občanský zákoník
 • Pojištění domácnosti
 • Požární prevence
 • Poplachové systémy - co je a co není poplachový systém
 • Stupně zabezpečení a jejich význa
 • Kvalifikovaný dodavatel a národní soustava povolání
 • Právní a odborná způsobilost - jak poznáme odborníka a kdo nese za svou činnost jaká rizika?
 • Projektová činnost ve výstavbě - projektant / návrhář
 • Kritické infrastruktura, její význam a vliv na bytovou výstavbu
 • Plánování městské výstavby a navrhování budov z pohledu prevence kriminality
 • Bytová výstavba - zkušenost ze zahraničí a projekt Mapa kriminality

TZB-info a FOR ARCH 2017

Jak již zaznělo v úvodu tohoto článku, tak Bezpečnost je jen jedna - oborové členění veletrhu FOR ARCH tuto skutečnost potvrdilo jejich sloučením v novou oblast „Zabezpečovací technika a protipožární systémy“ (bod 2.2.1 oborového členění veletrhu) a portály TZB-infoESTAV.cz ji zaštítí svým partnerstvím.

Literatura a zdroje

(1.) Informační servis a tiskové materiály MVČR (Ministerstvo vnitra Policie České republiky), www.mvcr.cz
(2.) Informační servis a tiskové materiály PČR (Policie České republiky), www.policie.cz
(3.) Institut pro kriminologii a sociální prevenci, www.ok.cz/iksp
(4.) Česká bezpečnostní terminologie - Výklad základních pojmů, Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně

Použité fotografie: Michal Randa, redakce

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.