logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Komentáře a diskuse k obsahu normy ČSN 74 4505 Podlahy (úvod do seriálu)

ilustrační foto: redakce
ilustrační foto: redakce

Společně s odborným časopisem Podlahy Profi jsme připravili nový seriál, kde budou autoři seznamovat se základní normou ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení a následně i s dalšími normami, které jsou pro oblast podlah významné, a budou též reagovat na připomínky oponentů a recenzentů.

Reklama

Pro současné stavebnictví je typický tlak na termíny, cenu, kvalitu, „papíry“ a tak dále. Ve víru těchto požadavků má běžný živnostník nebo malá firma jen malý prostor pro udržování svého technického rozhledu. Řada rutinérů (v dobrém i špatném slova smyslu) má pocit, že řemeslo dostatečně zvládla a vystačí si se svými zkušenostmi a aktuálními znalostmi.

Náraz přijde obvykle při střetu s vyšším zhotovitelem nebo „náročným“ soukromým investorem. Najednou vzniká otázka, zda je dílo provedeno podle normy.
Jaké normy?
Jsou vůbec norma a s ní spojené požadavky závazné?
Pokud známe nějaké kritérium kvality, jak ho prokázat?
Co je třeba zkoušet?
Na co předem zákazníka upozornit?
Jsou požadavky normy v daných podmínkách reálně splnitelné?

Jistě by se našla celá řada dalších otázek. Obvykle nastane horečné pátrání, jaké normy danou oblast regulují, zda reklamovaný požadavek je v normě definován a jaké dopady může jeho případné nesplnění mít na kvalitu díla, funkčnost díla, i obvyklý požadavek investora na „přiměřenou“ slevu.

Rozumná znalost normových ustanovení v oblasti, kde realizuji svou podnikatelskou činnost, je proto nezbytnou součástí know-how, a umožňuje zejména vyhnout se jakýmkoliv reklamacím, které mohou firmu poškodit jak z hlediska reputace, tak zejména financí.

Proto jsem připravil seriál, který by postupně komentovanou formou seznámil odbornou veřejnost se základní normou ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení a případně následně i s dalšími normami, které jsou pro oblast podlah významné.

1. Co je to norma?

Systém norem vznikal od 19. století z potřeby zejména definice minimálních standardů kvality i potřeb unifikace některých výrobků. Jedna z prvních stavebních norem vznikla v Německu v roce 1877 a týkala se výroby cementu a požadavku na jeho kvalitu. Nešlo o samoúčelný počin nějakých úředníků. Norma vznikla díky spolku výrobců cementu, kteří se chtěli bránit „falšování“ cementu, tedy nekalé konkurenci. Nedílnou součástí normy kromě definování požadavků kvality bylo i definování zkušebních metod, kterými se kvalita ověřovala.

Norma tedy definuje minimální požadavky na vzhled, rozměry a fyzikálně-mechanické vlastnosti výrobku. Splnění normy by mělo garantovat, že výsledný produkt/dílo bude funkční a přiměřeně trvanlivé.

Úměrně technickému pokroku se počet norem i jejich rozsah zvětšoval a v současnosti dosáhl zcela nepřiměřeného rozsahu, který původní záměr spíše degraduje.

Starší tzv. české/československé normy byly relativně stručné a tzv. návodné. Obvykle kromě kritérií kvality obsahovaly i pokyny, jak požadovanou kvalitu zajistit.

Nástup Evropských, tzv. harmonizovaných norem (ČSN EN) znamenal „tvůrčí“ explozi, která však z větší části učinila z norem problematicky použitelné elaboráty, a to buď extrémním rozsahem, nebo neurčitostí.

Evropské normy vznikají v řadě tzv. technických komisí, které však svou činnost nijak nekoordinují, takže například na jeden zkušební postup existuje několik norem, které se významně liší, i když stanovují shodný parametr.

Přesto tyto normy platí a jejich ignorování může být velice rizikové. Přes všechny výše uvedené výhrady je tedy vhodné se s normami, které se týkají naší profese, seznámit.

2. Jsou normy závazné?

Normy s výjimkou několika specifických oblastí, které se týkají bezpečnosti staveb a pohybu osob v těchto stavbách, nejsou obecně závazné.

Projektant však obvykle v technické zprávě normy cituje nebo v závěrečných formulacích odkazuje na povinnost zhotovitele realizovat všechny prvky a činnosti podle platných českých, respektive Evropských norem. Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace je obvykle nedílnou součástí smlouvy o dílo, jsou tedy normy "zasmluvněným požadavkem" a v tomto okamžiku se tak pro zhotovitele stávají závazné.

Není výjimkou, že u zahraničních investorů je tlak realizovat dílo podle požadavků zahraničních norem.

Původní systém národních technických norem je tak pro členy Evropské normalizační komise (CEN) průběžně modifikován tím, že v okamžiku, kdy v dané oblasti je přijata/schválena celoevropsky platná norma, musí být srovnatelný národní předpis zrušen. Současně se však připouští, aby Evropské normy měly tzv. národní přílohy, které jsou následně v dané zemi závazné. V důsledku toho zanikají i národní normy, které byly velmi osvědčené a dosud je na ně často odkazováno, i když jsou již neplatné.

Situaci do jisté míry komplikuje i skutečnost, že normy nejsou všeobecně dostupné. Musí se buď zakoupit v tištěné či elektronické verzi, druhou možností je pak uhrazení přístupu do elektronického portálu v ČSN on-line, který na základě uhrazení částky zpřístupní veškeré české normy danému uživateli.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků proto opakovaně žádá státní orgány, aby normy byly jako základní technické dokumenty ovlivňující technické aktivity v tuzemsku obecně komukoliv rychle dostupné, a to bez jakýchkoliv administrativních komplikací. Tento požadavek však dosud nebyl akceptován. Vzhledem ke „copyrightu“ na jednotlivé normy, který má Ústav pro normalizaci a měření, je i jakékoliv kopírování a šíření českých či Evropských norem nezákonné.

Proto také je můj seriál koncipován jako komentování jednotlivých částí, resp. citací z ČSN 74 4505, nikoliv její mechanické kopírování.

3. ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení

Tato norma, kterou jsme ve stávající struktuře zpracovali společně s kolegou Ing. Petrem Tůmou, Ph.D., byla vydána v roce 2008 a v květnu roku 2012 novelizována. Navazovala na starší ČSN 74 4505 téhož názvu z 90. let minulého století, která však v řadě případů již neodrážela použití nových materiálů ani technologií, ani zkušebních metod rychle nastupujících po roce 2000.

ČSN 74 4505 – titulní list
ČSN 74 4505 – titulní list
ČSN 74 4505 – obsah
ČSN 74 4505 – obsah

Norma je členěna do sedmi kapitol, z nichž prvé tři mají standardní a do jisté míry formální charakter. Jedná se o:

  1. Předmět normy
  2. Citované dokumenty
  3. Termíny a definice

Dominantní obsah normy je součástí kapitoly 4 – Technické požadavky. V této kapitole jsou popsány a definovány požadavky na celou řadu fyzikálně-mechanických parametrů podlah i další specifické aspekty.

V kapitole 5 jsou pak formulovány požadavky na návrh a provádění podlah v bytové a občanské výstavbě, v kapitole 6 požadavky na návrh a provádění průmyslových podlah. Závěrečná sedmá kapitola se pak zaměřuje na popis zkoušek jednotlivých parametrů kvality, které jsou normou požadovány.

Postupně bude komentováno a diskutováno znění jednotlivých kapitol, a to celkem v pěti dílech. Byl bych velmi rád, kdyby jednotlivé části tohoto seriálu vyvolaly i potřebnou diskusi, respektive návrhy na případné úpravy textů normy.

Od poslední novelizace v roce 2012 uplynulo již více než sedm let a řada poznatků i zkušeností z minulého období by umožňovala formulovat některé články normy jiným způsobem, případně některé články doplnit.

Následovat bude první díl seriálu, kde autoři přibližují komentovanou formou nejdůležitější ustanovení ČSN 74 4505 Podlahy a reagují též na připomínky oponentů a recenzentů. Záměrem je vyvolat širší diskusi o této normě.

 
Komentář recenzenta prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. , VUT FAST Brno, doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D., VŠB TU Ostrava

prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. (VUT FAST Brno):

Prezentovat ČSN 74 4505 (2012) na stránkách TZB-info je zcela jistě přínosné. Úvod je zpracován kvalitně a dává tušit, že se bude jednat o zajímavou diskusi, která bude mít přesah i do norem evropských.

doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. (VŠB TU Ostrava):

ČSN 74 4505 (2012) je kvalitní materiál, který slouží pro navrhování podlah v projekční fázi i pro kontrolu příslušných vrstev podlah při realizaci. V úvodu by bylo dobré doplnit možnosti, kdy mohou být ve stavební praxi normy závazné. To proto, že v praxi řada pracovníků žije v domnění, že normy jsou a priori nezávazné.

ČSN, nebo jejich příslušná ustanovení jsou závazné:

1. Na základě příslušných ustanovení Vyhlášky č. 268/2009 Sb. Konkrétně podlahových konstrukcí se týkají § 20 a § 21. Tato ustanovení odkazují na:

  1. § 20, odst. 1 odkazuje na ČSN 73 0540-2 (2011).
  2. § 20, odst. 2 odkazuje na ČSN 73 0532 (2010).
  3. § 21, odst. 1 odkazuje na ČSN 73 0540-2 (2011) i na ČSN 73 0532 (2010).
  4. § 21, odst. 2 odkazuje na ČSN 74 4505 (2012).

Také v případě dalších stavebních konstrukcí Vyhláška č. 268/2009 odkazuje na normativní ustanovení (např. pokud se týká stropů, schodišť, komínů, střech, výplní otvorů, zábradlí, denního osvětlení, proslunění, ochrany proti hluku a vibracím atd.).

English Synopsis

Together with the professional journal Podlahy, we have prepared a new series where the authors will get acquainted with the basic standard of ČSN 744505 Podlahy; Common provisions, and subsequently also with other standards that are important for the area of floors, and will also respond to the comments of opponents and reviewers.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.