logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Moderní bezvýkopové technologie pro sanaci a stavbu městských potrubních systémů

Pro obyvatele měst a obcí je zejména v prázdninovém čase léta a po něm, běžný pohled na bezpočet výkopů silnic a chodníků, plynovodů, rekonstruovaných kanalizací a vodovodů, které mohou vzniknout jen s vypětím mužů s lopatami a krumpáči. Manuální síla se mnohdy využívá tam, kde běžné postupy, například kvůli nepřístupnosti místa či dopravě, neumožňují využití těžké stavební techniky. V posledních letech je však patrný rozvoj bezvýkopových technologií využívaných pro sanaci a stavbu vodovodů, kanalizací, plynovodů a dalších inženýrských sítí. Nečekejme, že tyto technologie zcela nahradí konzervativní krumpáče a lopaty. Jsou prostě projekty, kde bude vždy nutné postupovat tradičně.

Bezvýkopové technologie mají společné to, že jsou méně náročné na čas, jsou čistší, neomezují příliš dopravu a provoz ve městě, nevyžadují likvidaci stávajících komunikací a asfaltování a nepráší jako klasické výkopy. Uplatnit je lze také tam, kde je problém s novou zástavbou, vstupy na soukromé pozemky či jednoduše tam, kde není možné realizovat běžné výkopy. Bezvýkopové technologie jsou ideální hlavně pro město, nicméně stále častěji se využívají také při výstavbě různých přivaděčů s minimálním počtem odbočení nebo přípojek. BT jsou zároveň méně náročné na přípravu projektu a často přinášejí také nižší investiční náklady.

Mezi moderní BT můžeme zařadit tři hlavní postupy, které využívá ve svých projektech společnost Wavin Osma s.r.o., jeden z předních řešitelů městských potrubních systémů. Těmito postupy jsou relining, řízené horizontální vrtání a pluhování.

Relining

Patří mezi jeden z nejznámějších a nejlevnějších způsobů sanace stávajících potrubních systémů. Metoda spočívá v zatahování PE potrubí s menším vnějším průměrem, než je průměr sanovaného potrubí. Sanaci tímto způsobem pak využíváme u potrubí, kde lze akceptovat snížení průtočného profilu daného potrubí. Stav vnitřních ploch renovovaného potrubí mnohdy vyžaduje vyčištění, aby se zamezilo případnému poškození na vnější straně zatahované trubky.

Probíhající sanace vodovodního řadu v ulici Zborovská v Ostravě – obr. a
Probíhající sanace vodovodního řadu v ulici Zborovská v Ostravě – obr. b
Probíhající sanace vodovodního řadu v ulici Zborovská v Ostravě

Začátek postupu je takový, že před zatažením samotného nového potrubí se připraví startovací výkop. Vtahované potrubí se pak může opatřit středícími kroužky zajišťujícími vystředění nového potrubí uvnitř stávajícího. Metoda reliningu je využívána od července 2010 při probíhající sanaci vodovodního řadu v Ostravě na frekventované ulici Zborovská. Do starého potrubí DN630 je zatahováno potrubí SafeTech RC DN560 SDR17. V dnešní době je již opraveno přes dva kilometry ocelového vodovodního přivaděče při plánované celkové délce opravy 5 kilometrů. Použitím technologie potrubí SafeTech RC dosáhneme předpokládané životnosti 100 let a zároveň dojde ke skloubení požadavků, které jsou kladeny na tuto technologii, s požadavky na optimální investiční náklady.

Celkový čas realizace činil 63 dní, a to i navzdory komplikacím s vytyčováním inženýrských sítí a nepřesným informacím o skutečném uložení renovovaného potrubí. Zajímavostí na tomto projektu je kombinace technologie, protože byl použit stroj pro řízené horizontální vrtání pro technologii reliningu. Obvykle se totiž u mechanického čištění sanovaného potrubí používá škrabáků a vytěráků tažených lanem, zatímco zde umožnil stroj nasazení rotačních nástrojů a fréz.

Sanace starého vodovodního potrubí v Praze na Prašném mostě – obr. a
Sanace starého vodovodního potrubí v Praze na Prašném mostě – obr. b
Sanace starého vodovodního potrubí v Praze na Prašném mostě

Dalším projektem využívajícím podobného postupu jako je relining, byla sanace starého vodovodního potrubí v Praze na Prašném mostě. Jednalo se konkrétně o technologii WAVIN Compact Pipe. Podobně jako u projektu v Ostravě i zde neumožňovaly dispozice komunikací využití klasických výkopových postupů a pro nekomplikovaný chod velkoměsta nebylo možné zastavit provoz tramvají a další dopravy v rušné ulici Svatovítská. Pro projekt byla zvolena technologie Compact Pipe, která je přímo patentem společnosti WAVIN. Technologie Compact Pipe je určitým rozšířením technologie reliningu. Užívaná trubka je vyrobena ze standardního PE 100 materiálu s neobvykle dobrou tvarovou pamětí. Potrubí je vyrobeno ve standardním kruhovém průřezu, nicméně po výrobě se deformuje do průřezu „C“. Potrubí se dále navine na bubny a dopraví na stavbu, kde je díky svému změněnému průřezu jednoduše vtaženo do sanovaného potrubí. Po vtažení nového potrubí se za pomoci páry a tlaku průřez napraví do původního tvaru, takovým způsobem, že vložka přilne těsně k vnitřní straně starého potrubí.

Řízené horizontální vrtání

Je v současnosti zřejmě nejvíce používaná bezvýkopová technologie. Postup je takový, že se vybuduje pilotní vrt malého průměru, který horizontálně spojuje dva body. K průniku vrtné hlavy se používá vysokotlakých vodních trysek a poloha vrtací hlavy je kontrolována navigačním systémem. Následně je třeba vrt rozšířit na požadovaný průměr. K tomu se využívají rozšiřovací hlavy opatřené vysokou vrstvou z tvrdého kovu a zabudovanou rotační spojkou pro napojení zatahovaného potrubí. Posledním krokem je pak protažení potrubí, kdy se na rotační spojku rozšiřovací hlavy připojí protahované potrubí. Takto byl například na jaře 2011 vybudován nový přivaděč vody pro Kofolu Krnov, pro který bylo využito potrubí SafeTech RC d 225 o délce 2000 metrů.

Výstavba nového přivaděče vody v Krnově
Výstavba nového přivaděče vody v Krnově

Technologie pluhování

Výhodou metody pluhování je vysoká rychlost pokládky, významná finanční úspora a minimální dopad na životní prostředí. Takový způsob pokládky vyžaduje použití potrubí, které odolá potenciálnímu poškození při instalaci, protože se počítá s celkovou životností 100 a více let. Aby k takovému poškození nedocházelo, vyvinula společnost Wavin Osma koextrudované dvouvrstvé potrubí SafeTech RC a třívrstvé potrubí Wavin TS z materiálu PE 100 RC (základním materiálem je polyetylén). Označení materiálu PE 100 RC je již běžně užívaným označením v celé Evropě. Wavin Osma se těmto potrubím věnuje již přes 10 let a do dnešní doby instaloval více než 10 miliónů metrů těchto trubek po celé Evropě. Základní soupravu pro pluhování tvoří tahač s hydraulickou kotvou a speciálním pluhovacím strojem. Pluhovací stroj je unikátním zařízením se samostatně ovladatelnými rameny s nezávislými zavěšenými koly pro složitý terén.

Technologie pluhování se používá pro pokládání drenážních a kabelových systémů řadu let. Ne tak časté je však využívání pluhování pro pokládku potrubí větších rozměrů, kde je většinou uplatňována výkopová pokládka nebo řízené horizontální vrtání.

Celkový pohled na pluhovací soupravu při práci
Celkový pohled na pluhovací soupravu při práci

Nutnost použití technologie pluhování pro pokládku potrubí velkého průměru nastala například v projektu v Dobřanech (Plzeň-Jih). Pluhována zde byla pokládka potrubí WAVIN SAFE TECH RCn d225, což je největší možná dimenze potrubí, kterou lze instalovat právě metodou tzv. nekonečného pluhování. Svařené potrubí leží v celé délce renovovaného úseku a pluhuje se celý úsek najednou bez ohledu na jeho délku. V Dobřanech se jednalo konkrétně o pokládku vodovodního řadu d225×13,4 o délce 1770 m. Velkou výhodou při pluhování menších dimenzí je fakt, že se rýha za pluhem zpravidla zavírá sama a terén není třeba jinak dále upravovat. V případě pokládky potrubí s velkým průměrem pluhováním je třeba počítat ještě s mechanickou uzavírkou rýhy.

Bezvýkopových technologií pokládky potrubí nalezneme samozřejmě více a experti, kteří se na plánování podobných projektů podílejí, bývají často vystaveni ať už technickým, provozním nebo finančním omezením, které pak určují optimální volbu technologie nebo jejich vzájemné kombinování.

Vždy budou existovat městské projekty, které neumožňují využití moderních technologií už ze své podstaty. Takovým projektem byla například sanace kanalizačního potrubí v památkově chráněné Zlaté uličce na Pražském hradě, která proběhla roku 2011 před prázdninami. V projektu nebylo pochopitelně možné použít klasické metody pokládky a muselo se vyhovět požadavkům na dobové materiály jako beton, keramika, kamenina a další. V těchto případech pak nastupuje opět čistá manuální práce a zkoumání postupů „Jak se to dělalo tenkrát“.


Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.

Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.