logo TZB-info

TZB studio

Ekologický přínos kvalitní domovní čistírny odpadních vod

Mnoho stavebníků rodinných domů nebo rekreačních objektů ale i zástupců stavebních úřadů upřednostňuje u nemovitostí vybudování žumpy před výstavbou kvalitní čistírny odpadních vod. Investoři tak zohledňují na první pohled nejpatrnější ekonomickou stránku věci a stránkou ekologickou se příliš nezabývají. Zamyslíme-li se však nad tím, je toto řešení zdánlivě výhodné jen z krátkodobého hlediska.

Na místě je tedy zmínit nejdůležitější přednosti čistíren odpadních vod, které na rozdíl od žump životní prostředí nezatěžují, ale naopak mu prospívají. Jaké klady přinášejí kvalitní čistírny odpadních vod? Připomeňme si je srovnáním s ekologickými zápory žumpy.

V současnosti je zákonem zakázáno vypouštět odpadní vodu z žumpy do okolí nebo do vodoteče. Každý majitel nemovitosti tak musí počítat s vyvážením žumpy na větší obecní nebo městskou čistírnu odpadních vod. Četnost odvozů úzce souvisí s velikostí jímky, obydleností objektu (celoroční nebo rekreační provoz), počtem členů dané domácnosti a spotřebou vody. Pokud zvážíme všechny tyto faktory, dojdeme k závěru, že v průměru 4× ročně je nezbytné nechat žumpu vyvézt. Fekální vozy vypouštějí do ovzduší velké množství CO2 a nezanedbatelná je rovněž spotřeba pohonných hmot.

Vyvážení žumpy nezhoršuje pouze kvalitu ovzduší, ale také se negativně podepisuje na stavu podzemních vod. Dochází totiž k odvážení velkého množství vody jinam, v daném místě pak chybí voda pro vsak do vod podzemních, a tak se snižují hladiny a v konečném důsledku vysychají vody studniční.

Na výše vyjmenované ekologické zápory žumpy mohou navázat klady čistírny odpadních vod. Odpadní voda je v třístupňovém procesu vyčištěna tak efektivně, že může být využita pro tzv. recirkulační akvakulturní systémy (RAS) neboli intenzivní chov ryb, což dokazuje vysokou kvalitu celého čistícího procesu a vyčištěné vody, nebo jako voda pro zálivku zahrady. Čištění odpadních vod probíhá v přirozeném biologickém procesu působením anaerobních mikroorganismů. Z ekologického hlediska je třeba uvést rovněž fakt, že provoz těchto čistíren odpadních vod se odehrává bez hluku a zápachu.

Zmíněným negativním ekologickým následkům žumpy lze účinně předcházet realizací kvalitní čistírny odpadních vod. Investor již nemusí počítat s vývozem odpadních vod na čistírnu odpadních vod, nedochází tedy k produkci CO2 a tím pádem také ke znečišťování ovzduší. Vyčištěná voda zůstává ve své obvyklé oblasti, čímž napomáhá udržovat přirozený a vyvážený stav podzemních vod.

Více užitečných informací na www.hellstein.cz


Hellstein spol. s r.o.
logo Hellstein spol. s r.o.

Moderní čistírna odpadních vod STMH pro domácnost, firmy s vysokou stabilitou a účinností čištění. Bezúdržbový třístupňový systém čištění. Čistírna odpadních vod evropského výrobce s tradicí od roku 1999. Realizace řešení na klíč nebo svépomoci vždy ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.