logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Modernizace bytových jader

V současnosti naše sídliště neslouží jako sociální bydlení a doposud se i přes jisté posuny v sociální struktuře jejich obyvatel nestávají bydlením jen pro některé sociální vrstvy. Vznikají tak rozdílné požadavky na kvalitu svého obytného i hygienického prostředí.

Reklama

I. Úvod

Modernizace bytových jader a její vazba na architekturu, konstrukci a instalaci hraje v profesi architekta významnou roli. Osobní hygiena prožívá svou renesanci, což se projevuje mj. zvýšenými nároky na prostor a vybavení koupelen a toalet. V prostředí bytové hygieny trávíme nezanedbatelnou dobu a tak požadavky na prostor i vnitřní prostředí hrají důležitou roli při návrhu modernizace bytového jádra.

V současnosti naše sídliště neslouží jako sociální bydlení a doposud se i přes jisté posuny v sociální struktuře jejich obyvatel nestávají bydlením jen pro některé sociální vrstvy. Různé sociální skupiny, které na sídlištích bydlí, mohou mít rozdílné požadavky na kvalitu svého obytného i hygienického prostředí a také rozdílné finanční možnosti k uskutečnění svých představ o bydlení.

Článek mapuje vývoj bytových jader od roku 1958, posuzuje současný stav a nabízí vybrané faktory, které ovlivňují společnou vazbu architektury, konstrukce, instalace a jejich vzájemné interakce.

"Panelové dědictví" nelze jednoznačně odmítnout. Po komplexní regeneraci nám tyto objekty skýtají velmi slušný standard bydlení.

II. Bytová jádra v panelových domech z pohledu historie.

Jednotlivé typy domů, prováděné různou technologií, mají svá specifika v oblasti rozvodů zdravotně technických instalací, tzn. i rozvodů vody. Objekty provedené panelovou technologií, a je jich nemalé procento, byly, dle historie v základním provedení, vybaveny bytovými jádry B2, B3, B4, B6, B7, B10.

B2 (1958 - 1968) - nejstarší bytové jádro, částečně vyzdívané a částečně s lehkou obvodovou konstrukcí. Najdeme je v konstrukčních soustavách G40 a G57, kde buď celý objekt nebo jádro vč. rozvodů je určeno k rekonstrukci. Snaha je o zachování stávající instalační šachty, maximálně se zvětší prostupy stropních konstrukcí.

Rekonstrukce se provádí buď náhradou stěn nebo výměnou celého jádra. V každém případě je nutné provést rekonstrukci rozvodů vody.

B3 (1961 - 1981) - velmi rozšířené bytové jádro, jeho historie výstavby je dlouhá a tím i počet objektů s tímto typem jádra. Najdeme je v konstrukčních soustavách G57, T06B. Stěny jádra jsou z umakartu, pro využití minimalizace prostoru je zde většinou otočné umyvadlo. Pro rekonstrukci platí obdobná doporučení jako u jádra B2.

B4 (1964 - 1972) - jádro méně rozšířené, má kratší historii, navazuje na existenci jádra B3 a najdeme ho v konstrukčních soustavách T06B a T08B. Dle zmapování historie se vyskytuje ve čtyřech konstrukčních variantách. Dnešním požadavkům nevyhovuje a doporučuje se kompletní rekonstrukce včetně rekonstrukce rozvodů vody.

B6 (1964 - 1987) - poměrně značně rozšířené bytové jádro, najdeme jej v konstrukčních soustavách VVÚ - ETA, historicky se vyskytuje ve čtyřech konstrukčních variantách. Snaha dnešní doby po kompletní rekonstrukci, včetně rozvodů vody.

B7 (1972 - 1981) - jádro ve srovnání s předešlými méně rozšířené, má kratší historii. Najdeme jej v konstrukčních soustavách B70, ve čtyřech konstrukčních variantách. Snaha dnešní doby po kompletní rekonstrukci, včetně rozvodů vody.

B10 (1980 - 1990) - historicky "nejmodernější" bytové jádro, velmi rozšířené a stále fungující v mnoha stávajících objektech. Najdeme jej v konstrukčních systémech VVU - ETA novějšího typu (větší tloušťka zateplení obvodového pláště). Historicky jej můžeme vidět ve třech konstrukčních variantách. Snaha dnešní doby po kompletní rekonstrukci, včetně rozvodů vody. Relativně "nejmladší" typ bytového jádra, které bylo použito v objektech projektovaných do roku 1989, ale osazovala se ještě v letech 1990 - 1992.

Historický vývoj bytových jader spadá do období let 1958 - 1990. Bytová jádra jsou ve stávajících systémech budov v různých stupních přestavby. Starší typy jader už jsou spíše minulostí a tak pro dnešní dobu jsou nejvíce řešeny přestavby bytových jader B6 a B10.

Jádro B10

Specifikace stávajícího jádra B10 - AA

Typ byt.jádra B10
Modifikace AA
Konstrukční soustava VVÚ-ETA
Období používání 1980-1990
Rozměry [mm] 2600x1850
Konstrukce stěn lehká
Vana 1600
Umývadlo klasické
WC Nízko položená nádržka
Prostor pro pračku ano

Specifikace stávajícího jádra B10 - AA
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Specifikace stávajícího jádra B10 - BA

Typ byt.jádra B10
Modifikace BA
Konstrukční soustava VVÚ-ETA
Období používání 1980-1990
Rozměry [mm] 2200x1850
Konstrukce stěn lehká
Vana 1200
Umývadlo klasické
WC Nízko položená nádržka
Prostor pro pračku ne

Specifikace stávajícího jádra B10 - BA
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Specifikace stávajícího jádra B10 - BH

Typ byt.jádra B10
Modifikace BH
Konstrukční soustava VVÚ-ETA
Období používání 1980-1990
Rozměry [mm] 2200x1850
Konstrukce stěn lehká
Vana 1200
Umývadlo klasické
WC Nízko položená nádržka
Prostor pro pračku ne

Specifikace stávajícího jádra B10 - BH
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Podmínky bezkonfliktní modernizace bytových jader z pohledu TZB

Při modernizaci bytových jader je bezpodmínečně nutné respektovat prostor instalační šachty se svislými trasami instalačních rozvodů větracího potrubí. Svislé trasy (stoupací potrubí) jsou situačně vázány na polohu instalačního prostupu ve stropní konstrukci. Z tohoto důvodu nelze měnit jejich polohu v dispozici bytu.

Závěr z vývoje rozvodů vody a poměrového měření

Průzkumem a měřením bytů bylo prokázáno, že osazením bytových poměrových vodoměrů byla dosažena úspora ve spotřebě vody o 33 %, což je jeden ze způsobů, jak snížit spotřebu pitné vody. Dnes je stav u většiny rozvodů takový, že bytové poměrové vodoměry jsou již nainstalovány nebo budou namontovány, repasovány či vyměněny v rámci rekonstrukce. Objektů, kde poměrové měření chybí je již menšina, ale bohužel stále existují.

Výtokové armatury jako poslední článek celého řetězce dopravy vody od zdroje ke spotřebiteli hrají významnou úlohu nejen v celkové spotřebě vody, ale i v celkovém architektonickém ztvárnění hygienického prostoru. Jejich vliv na spotřebu vody lze rozdělit na technický stav a na úroveň technického řešení výtokové armatury. Neodmyslitelnou součástí je i vzhled výtokové armatury a celkový vztah ke kompozici daného prostoru. Potřebě vody a výtokovým armaturám se budou věnovat samostatné články.

Možnosti modernizace bytového jádra B10

Ve všech sledovaných objektech se nacházejí, nebo původně nacházela bytová jádra typu B10. Tato jádra se nacházejí v různém stupni rekonstrukce a modernizace: Návrh řešení slouží jako inspirace pro architekty, architektonické kanceláře, majitele, obyvatele, družstva a techniky panelových domů, kteří stojí před rozhodnutím rekonstrukce bytových rozvodů a modernizace bytových jader.

 • Demontovaná jádra a nahrazená vyzděným prostorem samostatným pro koupelnu a samostatně pro WC
  • ponechání zařizovacích předmětů
  • kompletní výměna zařizovacích předmětů, včetně výtokových armatur
  • kompletní výměna včetně změny dispozice
 • Demontovaná jádra a nahrazená vyzděným společným prostorem koupelny s WC
  • kompletní výměna včetně změny dispozice
 • Stávající bytové jádro s úpravou a výměnou zařizovacích předmětů - stávající dispozice
 • Stávající bytové jádro bez úprav nebo pouze s drobnými úpravami vyplývajícími provozem a stárnutím materiálu (např. nutná výměna výtokových armatur,... )
 • Návaznost na kuchyň velmi rozdílná, závisí na dispozici bytu:
  • společné napojení na jeden instalační prostor s jádrem B 10
  • samostatný instalační prostor (samostatné měření).

Vzhledem k zaměření a rozsahu práce zde detailně bytové kuchyně nejsou řešeny.

Obecný popis možností úprav pro následující varianty - technická doporučení.

Následující technická doporučení by měla sloužit jako inspirace a návod pro architekty, architektonické kanceláře, majitele, uživatele a techniky panelových domů, kteří stojí před rozhodnutím rekonstrukce a modernizace bytových jader a rozvodů pitné vody.

Od doby, kdy bytová jádra vznikla, došlo k podstatnému rozšíření nabídky různých typů zařizovacích předmětů jak po stránce tvarové, tak po stránce materiálové a technického vybavení.

Tato technická doporučení obsahují možná dispoziční řešení rekonstrukce a modernizace nejčastěji se vyskytujících variant bytových jader ve sledovaných objektech. Pro relativně nejmodernější bytové jádro B 10, které se vyskytuje ve sledovaných objektech, jsou zpracována alternativní řešení, která pochopitelně nejsou vždy a všude realizovatelná.

Varianta I. zpravidla obsahuje pouhou záměnu stávajících zařizovacích předmětů, bez hlubšího zásahu do konstrukcí a instalací jádra. Se záměnou zařizovacích předmětů souvisí i výměna výtokových armatur, ale již bez dalších zásahů do rozvodů. Tato varianta se nabízí jako ekonomicky nejméně tíživá, ponechává však stávající stav příček (zpravidla z umakartu) nezměněn. Může to být varianta přechodová, kdy architekt řeší pouze architektonický design s minimální stavební úpravou.

Varianta II. obsahuje řešení, kdy dochází k dispoziční změně uspořádání koupelny nebo se namísto vany instaluje sprchový kout. Toto řešení vyžaduje úpravu instalací vody, kanalizace a elektrorozvodů a je podmíněno zásahem do obvodových konstrukcí jádra a vede k celkové rekonstrukci a modernizaci bytového jádra, včetně záměny potrubí za nové vhodnější materiály (týká se hlavně rozvodů pitné vody), vyzdění obvodových stěn, nových obkladů a podlahy. Tato varianta skýtá architektovi již větší rozptyl možných řešení, ale stále je dispozičně vázán velikostí daného prostoru. Umístění vstupních dveří a stávající dispozice se nemění.

Varianta III. je nejhlubší zásah do dispozice jádra, který v některých případech mění umístění vstupních dveří, spojuje prostor koupelny s WC a celkově mění charakter bytového jádra. Možnost propojení prostoru WC s koupelnou je také nutno posoudit z hlediska platných norem pro obytné budovy a proto II. i III. varianta je podmíněna stavebním povolením a o rekonstrukci by měl být zpracován projekt autorizovaným inženýrem.

Tato varianta nabízí architektovi celou škálu možných řešení, dispozičně dochází ke změnám, může se měnit poloha a počet dveří, ale půdorysná plocha daného hygienického prostoru se nemění.

Varianta IV. je komplexním zásahem do konstrukce hygienického prostoru, který počítá se zcela novým dispozičním řešením hygienických prostorů nebo prostoru. Dle architektonického návrhu je zde na úkor vedlejších prostor řešena zcela nová dispozice koupelny a WC, buď jako jeden společný prostor nebo odděleně dle požadavků architekta a investora. Také tato varianta podléhá stavebnímu povolení.

V této práci tato varianta není podrobněji navržena, neboť prostorově dispozice vyplývá s možností jednotlivých bytů, požadavků investora a architektonické realizace.

V rámci členění bytových jader je použita symbolika z doby jejich vzniku, v rámci specifikací je uveden konstrukční systém panelového domu, ve kterém bylo jádro nejčastěji používáno a období, kdy se daný typ vyráběl.

Požadavky na zařizovací předměty:

 • musí být vyrobeny z pevných, nepropustných, odolných a trvanlivých hmot s hladkým bílým nebo barevným povrchem,
 • jejich užívání musí být funkční, hygienické, zdravotně nezávadné, bezpečné a co nejméně hlučné,
 • mají mít vhodný tvar, velikost a umístění, estetický vzhled,
 • mají umožňovat snadnou montáž, opravu a demontáž.

Nejčastěji používané materiály (zaměřeno na vybavení bytů):

 • Zdravotní keramika - zdravotnický porcelán (diturvit) - používá se na umyvadla, umývátka, záchodové mísy, bidety. Výhodou tohoto klasického materiálu je vysoká odolnost vůči různému chemickému složení odpadních vod, teplotě i vysoká životnost. Relativně malá odolnost vůči nárazům je naopak jeho nevýhodou.
 • Kovové materiály - nejčastěji ocelový smaltový plech a legovaná ušlechtilá ocel.
  Ocelový plech se používá na umyvadla, dřezy, sprchové mísy a vany. Jako protikorozní ochrana se používá smaltování. Výhodou je vysoká ochrana proti otěru a poškrábání běžným provozem, nevýhodou je malá odolnost proti nárazům (mechanické poškození povrchu smaltu, oprava obtížná).
  Legovaná ušlechtilá ocel (nerezový plech) - vhodné u bytů pro kuchyňské dřezy, výhodou je vysoká životnost i odolnost proti nárazům.
 • Plasty - Polymetylmetakrylát (PM - MA) se používá na výrobu umyvadel, van a vaniček do sprchových koutů. Jsou to plasty na bázi akrylátů, které splňují všechny hygienické i provozní požadavky, mají dlouhou životnost a umožňují vysokou variabilitu v barevném i tvarovém provedení.
  Akrylonitril - butadien - styren (ABS) - používá se na výrobu ručních sprch, doplňků (tlačítka, kryty armatur,...), instalačních bloků a jiných zařízení.
Zařizovací předměty Umyvadla Zápustná umyvadla Umývátka Bidety Sprchové vaničky a vany Klozety Pračky a sušičky Koupeln. nábytek Stěna
Umyvadla 200 - - 250 200 200 200 50 200
Zápustná umyvadla - 0 - 250 150 200 150 0 0
Umývátka - - - 250 200 200 200 200 200
Bidety 250 250 250 - 250 250 250 250 250
Sprchové vaničky a vany 200 150 200 250 0 200 0 0 0
Klozety 200 200 200 250 200 200 200 200 250
Pračky a sušičky 200 150 200 250 0 200 0 0 30
Koupeln. nábytek 50 0 200 250 0 200 0 0 30
Stěna 200 0 200 250 0 250 30 30 -

Tabulka 2 - Vzájemné odstupy mezi zařizovacími předměty (v milimetrech)

Zařizovací předměty Minimální plocha zařizovacích předmětů Minimální plocha kolem zařizovacích předmětů, tj. šířka x odstup od zařizovacího předmětu
b - šířka [mm] t - hloubka [mm] [mm]
Umyvadlo ≥ 600 ≥ 550 1000 x 750
Umývátko ≥ 450 ≥ 350 850 x 750
Zápustné umyvadlo se skříňkou ≥ 700 ≥ 650 Dle šířky skříňky x 750
Bidet 400 600 900 x 750
Klozetová mísa 400 600 - 700 800 x 750
Vana ≥ 1600 ≥ 750 900 x 750
Sprchovací kout ≥ 800 ≥ 800 900 x 750
Pračka, sušička 600 600 800 x 750

Tabulka 3 - Minimální plochy zařizovacích předmětů a minimální plochy kolem zařizovacích předmětů.

Typ domu Počet bydlících v bytové jednotce Zařizovací předměty (počet)
Vana Sprcha Umyvadlo WC Bidet Kuch. dřez Myčka nádobí
Bytový dům 1 až 2 1 1 1 1 1
3 až 4 1 1 1 2 1
5 až 7 1 1 2 2 2
Pozn. bidet lze nahradit kombinací WC - bidet

Tabulka 4 - Doporučený počet zařizovacích předmětů ve stavbách určených k bydlení - dle zahraničních norem (DIN).

Tato tabulka ukazuje doporučené počty zařizovacích předmětů v bytovém provozu dle zahraničních materiálů.

Nutno podotknout, že dodržet tato doporučení při modernizaci hygienických prostor panelové výstavby je většinou problematické a dostupná řešení se nabízejí zpravidla pouze pro variantu III. a to jen v některých případech.

V panelové výstavbě se koupelny realizovaly jen s vanou a umyvadlem, jen v některých typech a variantách se našel prostor pro pračku. Půdorysný prostor, který často nepřesáhne 2,8 m2, není možné zpravidla využít k instalování dalších zařizovacích předmětů. Pouze ve variantě III., kdy uvažujeme propojení prostoru WC a koupelny, můžeme využít větší variabilitu návrhu a dispozičního komfortu. Nutno ovšem zohlednit normu pro obytné budovy a nesnížit naopak komfort provozní (propojení WC a koupelny).

Proto je při modernizacích hygienických prostor nutné orientovat se na výběr vhodných zařizovacích předmětů.

Varianta I.

Tato varianta zpravidla obsahuje pouhou záměnu zařizovacích předmětů. Poloha i rozměrová specifikace zařizovacích předmětů zůstává prakticky stejná. Možnost malé rozměrové změny je možná, ale nutno respektovat minimální odstupy a plochy zařizovacích předmětů (tabulka 2 a 3).

V této variantě si můžeme "pohrát" s variabilitou materiálu, pro vanu a umyvadlo se nabízí jako vhodný materiál plast na bázi akrylátů nebo vybereme nové zařizovací předměty ze zdravotní keramiky. Oba materiály umožňují vysokou variabilitu v barevném i tvarovém provedení. U WC doporučuji provést výměnu ve stávajícím tvaru i způsobu napojení na instalace, tedy výměna klozetového zařízení s nízko-položenou nádržkou a dvojčinným splachováním.

Barevná změna se ovšem nabízí a prostor toalety i pouhou výměnou zařizovacího předmětu získá nestandardní vzhled.

Záměnu všech výtokových armatur za armatury úsporné doporučuji, taktéž je vhodné použít dvojčinný nádržkový splachovač.

Z ekonomického hlediska je tato varianta sice nejlevnější, ale konstrukčně neřeší stav konstrukcí jádra a instalací.

Je vhodné řešit výměnu zařizovacích předmětů i výtokových armatur velmi uvážlivě, aby při případné větší rekonstrukci a modernizaci toto zařízení bylo použitelné.

Následující řešení variability zařizovacích předmětů slouží jako inspirace pro variantu I.


Obrázek 3 - Volba akrylátové vany 1600 mm s variabilní šířkou
Obrázek 3 - Volba akrylátové vany 1600 mm s variabilní šířkou
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Obrázek 4 - Volba akrylátové vany anatomického tvaru, volba variabilního tvaru, délky, šířky.
Obrázek 4 - Volba akrylátové vany anatomického tvaru, volba variabilního tvaru, délky, šířky.
(po kliknutí se obrázek zvětší)

obrázek 5 - volba umyvadla ve variabilní rozměrové řadě
Obrázek 5 - Volba umyvadla ve variabilní rozměrové řadě
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Varianta II.

Tato varianta obsahuje většinou řešení, kdy dochází ke změnám v dispozičním uspořádání koupelny nebo se namísto vany instaluje sprchový kout. Mění se poloha i rozměrová specifikace zařizovacích předmětů, nutno však respektovat daný prostor s ohledem na minimální odstupy a plochy zařizovacích předmětů (tabulka 2 a 3).

Toto řešení vyžaduje úpravu instalací vody, kanalizace a elektrorozvodů a je podmíněno zásahem do obvodových konstrukcí jádra a vede k celkové rekonstrukci a modernizaci bytového jádra, včetně vyzdění obvodových stěn, nových obkladů a podlahy.

Platí zde technická doporučení pro variantu I. + vzhledem k rozsáhlejší rekonstrukci a modernizaci je možné více měnit tvar, typ a polohu zařizovacích předmětů.

WC je výhodnější ponechat ve stávajícím stylu, pouze výměnou klozetového zařízení s nízko položenou nádržkou s dvojčinným splachováním (obdobně jako u varianty I.).

Samozřejmostí u této varianty je záměna všech výtokových armatur a dvojčinného splachovače za úsporné armatury.

Z ekonomického hlediska je tato varianta podstatně dražší než varianta I., ale poskytuje uživateli daleko větší komfort s vysokou životností celého zařízení.

Následující řešení variability zařizovacích předmětů slouží jako inspirace pro variantu II.

Možno využít i inspirace z varianty I.

Obrázek 6 - Volba sprchového koutu s vaničkou anatomického tvaru
Obrázek 6 - Volba sprchového koutu s vaničkou anatomického tvaru
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Obrázek 7 - Sprchová vanička ve variabilní rozměrové řadě
Obrázek 7 - Sprchová vanička ve variabilní rozměrové řadě
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Obrázek 8 - Klozet Kombi s hlubokým vodním polštářem
Obrázek 8 - Klozet Kombi s hlubokým vodním polštářem
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Obrázek 9 - Oválné umyvadlo 700 x 535 mm
Obrázek 9 - Oválné umyvadlo 700 x 535 mm
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Varianta III.

Tato varianta je nejhlubším zásahem do dispozice jádra, který v některých případech mění umístění vstupních dveří, spojuje prostor koupelny s WC a celkově mění charakter bytového jádra. Možnost propojení prostoru WC s koupelnou je také nutno posoudit z hlediska platných norem pro obytné budovy. Výhodou propojení prostoru je relativní zvětšení a dispoziční komfort, variabilita umístění zařizovacích předmětů.

Nevýhodou propojení prostoru je eliminace samostatného WC a tím snížení provozního komfortu. Zde je nutno zohlednit stávající i budoucí počet osob, který daný byt užívá i bude užívat.

Dále platí stejná technická doporučení jako pro variantu II.

Následující řešení variability zařizovacích předmětů slouží jako inspirace pro variantu III.

Využití inspirace z variant I. a II. je možné v závislosti na dispozičních změnách.


Obrázek 26 - Koupelna pro malý prostor. Malý prostor je dokonale využit, při návrhu využit vysoký komfort vanové koupele. Variabilně můžeme navrhnout bidet nebo WC v závislosti na dispozičních možnostech.

obrázek 10 - komfortní vanová koupel u maloprostorové koupelny
Obrázek 10 - Komfortní vanová koupel u maloprostorové koupelny
(po kliknutí se obrázek zvětší)

obrázek 11 - komfortní rohová vana 1300 x 1300
Obrázek 11 - Komfortní rohová vana 1300 x 1300
(po kliknutí se obrázek zvětší)

obrázek 12 - volba klasického nebo kruhového umyvadla ve variabilních rozměrech
Obrázek 12 - Volba klasického nebo kruhového umyvadla ve variabilních rozměrech
(po kliknutí se obrázek zvětší)

obrázek 13 - volba klozetu kombi v alternativním provedení
Obrázek 13 - Volba klozetu kombi v alternativním provedení
(po kliknutí se obrázek zvětší)

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.