logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Valná hromada Společenstva kominíků ČR 2021

Ilustrační foto: Ivo Havlík
V tomto případě kominický mistr nařídil instalaci lapače jisker (Ilustrační foto: Ivo Havlík)

Bohužel, požárů komínů přibývá. Vinu nesou majitelé zanedbáním svých povinností ve vztahu ke spalinovým cestám. Podceňují riziko, které částečně zvyšují i moderní, vysoce účinná kamna, krby a kotle na biomasu s nízkou teplotou spalin.

Reklama


Na konci srpna proběhla každoroční valná hromada SK ČR, Společenstva kominíků ČR. Její obligátní náplní, podobně asi jako u ostatních spolků, byla volba členů mandátové, návrhové a volební komise a řídícího sněmu, zpráva o činnosti Rady SKČR. U SKČR také zpráva o činnosti Znalecké a rozhodčí komise. Dále výsledek hospodaření za rok 2020, zpráva revizní komise, návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh výše členského příspěvku pro rok 2022. Tyto více méně standardní činnosti každoročně doprovází předání vyznamenání oceněným kolegům. Neboť kominíci si svých kolegů, kteří rozvíjejí řemeslo a propívají jeho dobré pověsti velmi váží.

Tradiční součástí valné hromady je vystoupení řady čestných hostů. Nový generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR, generálmajor Ing. Vladimír Vlček musel bohužel uvést varovné údaje. Podle statistiky Hasičského záchranného sboru se v roce 2020 od komínů rozhořelo 1 352 požárů. Z nich se zhruba 1000 omezilo „pouze“ na prostor komínového tělesa. Ostatní se, žel, rozšířily na celé stavby a vznikla škoda za více než 42 miliónů korun. V roce 2020 byly požáry od komínů čtvrtou nejčastější příčinou vzniku požáru. V drtivé většině případů je způsobilo zanedbání údržby – komíny nebyly vyčištěny a zkontrolovány. Dalších 109 požárů měla na svědomí topidla – zejména jejich nesprávné umístění, špatný stav, či technické závady. Z pohledu hasičů je častým problémem zadehtovaná spalinová cesta. Vlček připomenul, že podle paragrafu 2 vyhlášky č. 34/2016 Sb. se kontrola spalinové cesty provádí teprve po jejím vyčištění. Zdůraznil, že nelze provést kontrolu (vydat zprávu o kontrole), dokud nebyla spalinová cesta vyčištěna. Pokud bylo provedeno pouze čištění, je třeba ve zprávě škrtnout kolonku kontrola.

Ing. Jaroslav Schön, prezident SK ČR informaci doplnil. Přestože je péče o komíny ze zákona pro majitele nemovitosti povinná, narostl počet požárů komínů v loňském roce zhruba o třetinu. Do naší statistiky závad spalinových cest přispělo v loňském roce svými daty bohužel jen 68 respondentů. Nahlásili, mimo jiné, také 297 případů zadehtovaných komínů. To jsou v průměru čtyři zadehtované komíny na každého respondenta. Taky nám každý respondent nahlásil v průměru 30 závad přímo ohrožujících životy a zdraví osob únikem oxidem uhelnatým z nesprávně provedených, či poškozených, spalinových cest pro plynové spotřebiče. Osobně jsem zadehtovaných komínů v roce 2020 při své práci jistě „potkal“ víc. Pokud bych měl k dispozici po ruce ověřitelnou reprezentativní statistiku (např. že 300 kominíků nahlásilo 1 500 zadehtovaných komínů), potom by mělo smysl říct: „Ano, je to tak. Požárů komínů přibývá. Dokonce to v roce 2020 byla čtvrtá nejčastější příčina vzniku požáru a nutnosti výjezdu jednotek HZS. A já k tomu mohu také hrdě sdělit, že 300 kominíků, kteří nám nahlásili zjištěné závady, svou prací přispělo k tomu, že dalších 1 500 požárů se vůbec nerozhořelo a další tisíce nesprávně provedených nebo poškozených spalinových cest neohrozilo své uživatele únikem oxidu uhelnatého, o zabránění škodám na majetku ani nemluvě.“. A to je zásadní smysl činnosti kominíků, bezpečný provoz spotřebičů paliv.
Součástí valné hromady byl křest nové publikace Komíny – navrhování, provádění, uvádění do provozu, provoz a údržba. Tato téměř šedesátistránková odborná publikace v sešitovém formátu A4 a vazbě V1 byla vydána Českou agenturou pro standardizaci a spojenými silami ji připravilo Společenstvo kominíků ČR (SKČR), Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR) a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Jedním ze zásadních důvodů k vydání publikace je skutečnost, že konstrukce komínů a spotřebičů paliv prodělaly v poslední době prudký rozvoj způsobený zejména důrazem na využívání obnovitelných zdrojů energie a masovým nákupem dotovaných spotřebičů na spalování biomasy s požadovanou vyšší účinností. Výměna spotřebiče s sebou často přináší i nutnost provedení konstrukčních úprav stávajícího komínu nebo vestavbu, popř. přístavbu nového komínu.

Publikace je určena stavebním inženýrům a technikům činným ve výstavbě, oprávněným osobám podle zákona o požární ochraně (kominíci, revizní technici spalinových cest) a dalším odborníkům, kteří se zajímají o tuto problematiku. Vzhledem k tomu, že obsahuje ucelený přehled informací o požadavcích na spalinové cesty, ale i zkušenosti z praxe i četná doporučení, nalezne jistě i čtenáře mezi širší technickou veřejností.

Na Valné hromadě Společenstva kominíků České republiky byli tři jeho členové ocenění Medailí Za mimořádné zásluhy o rozvoj kominického řemesla. Vyznamenání z rukou prezidenta SKČR Ing. Jaroslava Schöna a viceprezidenta Jana Leksy převzali Pavel Mareček, předseda správní rady akciové společnosti ALMEVA EAST EUROPE, Jiří Šťavík, kominík z Ratíškovic a Vlastimil Valchář z Opavy.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.