logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Valná hromada Společenstva kominíků ČR

Reklama

V sobotu 8. dubna, v kongresovém sále hotelu Jezerka, Ústupky, Seč, proběhla výroční valná hromada Sdružení kominíků ČR.

Jednání valné hromady zahájil Ing. Jaroslav Schön, prezident SK ČR (na obr. druhý zleva). Po něm následovala vystoupení hostů zastupujících MPO, MMR, HZS, školství, německé, rakouské, polské a slovenské kominíky, kamnáře a další organizace, se kterými SK ČR udržuje těsné kontakty, vyměňuje si s nimi informace, podílí se na tvorbě legislativy atd.
Jednání valné hromady zahájil Ing. Jaroslav Schön, prezident SK ČR (na obr. druhý zleva). Po něm následovala vystoupení hostů zastupujících MPO, MMR, HZS, školství, německé, rakouské, polské a slovenské kominíky, kamnáře a další organizace, se kterými SK ČR udržuje těsné kontakty, vyměňuje si s nimi informace, podílí se na tvorbě legislativy atd.

Během projevů na valné hromadě SKČR byla ze strany společenstva i hostů vyslovena řada zevšeobecňujících informací, poznámek i námětů. V některých případech šlo i o kritické poznámky směřující do vlastních řad, což potvrdilo nejen slavnostní, ale i pracovní význam jednání. V navazujícím textu jde o souhrn, který zaujal redaktora TZB-info.

Slavnostní přinesení standarty SK ČR patří k tradičnímu zahájení valných hromad společenstva
Slavnostní přinesení standarty SK ČR patří k tradičnímu zahájení valných hromad společenstva

Říká se, že kominické řemeslo nosí štěstí. Ve správném výkladu jde o službu, která zákazníkům zajišťuje bezpečí, ochranu života, ochranu majetku při provozu spalinových cest, tedy spalovacích zdrojů tepla. Přes stále lepší vnímání kominíků veřejností bohužel někteří kominíci toto nedělají. Nikoliv že by nechtěli, ale nemají dost znalostí, zkušeností, zažitých návyků, aby správně vyhodnotili skutečný stav. Tito lidé by řemeslo neměli vykonávat. Co se s tím dá dělat? Stát pro odbornou úroveň řemesla stanovil minimální podmínky. Ty jsou definovány v živnostenském zákonu a navazujících předpisech. Ale toto nestačí, jak ukazuje praxe. Bohužel pro českou praxi, i v rámci EU se požadavky na řemeslníky spíše rozvolňují. Zapomíná se však na to, že mimo ČR existují procedury, které odbornou úroveň řemeslníků zajistí zcela spolehlivě, a tak státní legislativu doplňují. Jde především o úroveň vzdělávání a silné postavení profesních komor. V konečném důsledku to znamená, že bez mistrovské zkoušky nemůže řemeslník samostatně provádět živnost, neudrží si ji bez celoživotního vzdělávání a v případě chyb následují tresty končící odebráním oprávnění.

Tady selhává stát v tom, že odmítá uznat profesní autoritu Hospodářské komory do té míry, aby s její existencí počítal při tvorbě zákonů. Proč by se neměla Hospodářské komora svým názorem podílet například na rozhodnutí živnostenského úřadu, zda bude vydáno živnostenské oprávnění tomu, kdo pochybil? Má vypracovaný systém registrací osob s nejrůznějšími kvalifikacemi vyžadovanými státem, například kontrol kotlů, instalace dotovaných výrobků aj. Schvaluje technická pravidla pro praxi a další jiné činnosti. SK ČR za současného stavu nepodporuje povinné členství v HK ČR, jde cestou dobrovolnosti a respektování legislativy.

Po mnohaletém působení společenstva je vidět, že zákazníci si mnohem více uvědomují rozdíly mezi řemeslníky, že stále více oceňují práci odborných spolků, profesních komor. Nelze tolerovat, aby na výkon činnosti, kterou si musí zákazník objednat ze zákona, přišel „kominík“, jehož znalosti jsou diskutabilní a na tak nízké úrovni, že i laický zákazník může mít větší.

Kominíci jsou v přímém styku se zákazníky, a tak o vnímání úrovně řemesla rozhoduje každý z nich. Po letech poklesu se podařilo dosáhnout stavu, kdy se zlepšilo vnímání kominického řemesla jako celospolečensky respektovaného. Kdy se vzrostl zájem mladých lidí o vyučení, neboť vnímají odbornost kominíka na trhu práce jako perspektivní.

První pozitivní případy možnosti omezit činnost nekvalifikovaných kominíků vyplývající z nového „hasičského zákona“ ukazují, že by se věci mohly pohnout správným směrem.

Co vidí SK ČR jako jeden z hlavních úkolů? Například dosáhnout stavu, aby práce, jejichž výsledek ohrožuje zdraví a majetek, mohly provádět jen osoby osobně proškolené, s průkazem kvalifikace, které disponují odbornou způsobilostí a aby na ně nebylo možné vysílat jen pověřené zaměstnance s tím, že nositelem kvalifikace je firma, její majitel atp.

Je nutné prokazovat, že většina kominíků má skutečně požadované znalosti, že jsou to odborníci. Že provádění čistění a kontrol spalinových cest má smysl. S tím souvisí znalosti toho, co by se mohlo stát při zanedbání kontrol atd., ale také aktivní účast na statistickém zpracování výsledků.

A tento výrok Jana Wericha, který zazněl v projevu Ing. Jaroslava Schöna, by mohl být i mottem SK ČR: „Jestliže neumíš, naučíme tě. Jestliže nemůžeš, pomůžeme ti. Jestliže nechceš, nepotřebujeme tě.“

K aktivní účasti na valné hromadě SK ČR patří i výstava firem, které dodávají kominíkům nářadí, měřicí přístroje, části komínů atp. Výstava byla rozdělena na část 1 …
K aktivní účasti na valné hromadě SK ČR patří i výstava firem, které dodávají kominíkům nářadí, měřicí přístroje, části komínů atp. Výstava byla rozdělena na část 1 …

Jak jsou kominíci vnímáni poslanci? Závisí to na tom, jak každý z poslanců zná a vnímá reálný život. Jedině nasloucháním odborným názorům mohou poslanci správně ovlivnit tvorbu zákonů. Kominík je dnes v řadě případů i vědní obor, vyžaduje vysokoškolské vzdělání, znalosti software atp. V oblasti vytápění a odvodu spalin proto existují stále rezervy ke zlepšení.

Velká pozitiva přinesl zákon o hasičském záchranném sboru z roku 2015 a následná vyhláška zaměřená na činnost kominíků v roce 2016. Nenaplnily se obavy, že povinnost hlásit závažné chyby na spalinových cestách zjištěných při kontrolách zahltí hasiče. Počty hlášení se pohybují v desítkách, neboť se zřejmě ve spolupráci s odbornými kominickými firmami daří vady rychle odstraňovat.

Agenda spalinových cest byla převedena z gesce MPO na Ministerstvo vnitra. Velmi pozitivně působí veřejnosti volně přístupné seznamy proškolených techniků spalinových cest, které zásadním způsobem omezují působení těch nepoctivých, neznalých.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ÚNMZ podpoří pokračování projektu bezpečnostního průzkumu. Výsledky slouží jako podpora pro úpravu technických norem. Kominické normy prochází TNK 105, kterou vede Ing. Libor Seidl. Oceněním práce českých kominíků je i to, že v květnu v Praze proběhne jednání mezinárodní TNK 166 působící v rámci evropského normalizačního orgánu CEN.

Vzájemná spolupráce kominíků a hasičů je dlouhodobě nutná. V jejím rámci kominíci plní preventivní funkci.

V oblasti financování tvorby technických norem se jeví možnost zřídit od 1.1.2018 samostatnou příspěvkovou organizaci, ve které budou zůstávat finanční prostředky vybrané za distribuci norem. Cílem je například zlepšit stav v oblasti překladů zahraničních norem zaváděných do praxe v ČR.

Ze strany MMR je činnost kominíků vnímána velmi pozitivně, například v jejich spolupráci se stavebními úřady. I zde byly obavy, že se objeví tisíce podání týkajících se vad na spalinových cestách zjištěných při kontrolách. Skutečnost je násobně příznivější a svědčí o tom, že si kominíci s vadami dokáží poradit.

Vznik a případnou úpravu technické normy nelze provádět bez zpětné vazby. SKČR tuto roli dosud plnilo velmi aktivně a dobře. Případná úprava může být velmi rychlá. Pokud je zpracovatel, pak proces trvá 3 až 4 měsíce.

Hospodářská komora ČR se pod novým vedením za poslední tři roky stabilizovala, zlepšila své vnímání u veřejnosti a počet jejích členů roste. Současným cílem tedy již není hovořit o stabilizaci, ale o rozvoji, o nových projektech, které souvisí i s rostoucí aktivitou začleněných spolků.

… a část 2
… a část 2

Na veřejný program SK ČR navázalo jednání zahrnující každoročně se opakující povinné body programu, jako kontrola činnosti, hospodaření atp.

Pro přítomné kominíky byl na odpoledne připraven odborný seminář s přednáškami:

  • Statistika závad spalinových cest – SW pro odeslání dat (Ing. Jaroslav Schön)
  • Zkoušení spalinových cest (Jan Leksa)
  • Bez vzduchu to nejde – co se stane, když je spotřebič paliv provozován v uzavřeném prostoru? Komínová ztráta - s čím souvisí a jak ji zjišťujeme? (Ing. Jiří Horák, Ph.D.)
  • Zkušenosti z provádění revizí a kontrol spalinových cest po instalaci nových spotřebičů paliv v rámci „kotlíkových dotací“, navrhování a provádění spalinových cest pro spotřebiče na pevná paliva s nízkými teplotami spalin (Zbigniew Ondřej Adamus, Jan Leksa)
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.