logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Stanovisko k revizním zprávám FVE

Energetický regulační úřad (ERÚ) na svých webových stránkách publikoval odborné stanovisko týkající se revize fotovoltaické elektrárny a otázky, zda se revizní zprávy mohou týkat jednotlivých částí elektrárny, nebo musejí být vydány pro elektrárnu jako celek. Stanovisko také odpovídá na otázku, zda je nutné, aby byla posuzovaná elektrárna pod napětím.

Reklama

Celek vs. části výrobny

Stanovisko pro ERÚ zpracovala Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Autoři v něm vyslovují nesouhlas s postojem k náležitostem revizních zpráv, který ERÚ v roce 2011 vyjádřil v dopisu Policii ČR jako odpověď na žádost o podání zprávy.

Podle odpovědi ERÚ výrobna elektřiny musí být dokončena a pod napětím, aby k ní bylo možné vydat revizní zprávu, a revizní zpráva by měla být vydána na výrobnu jako na celek, ne jen na její jednotlivé části. Autoři se naopak domnívají, že není důvod provádět ve všech případech revizi výrobny jako celku a že za obsah revizní zprávy odpovídá revizní technik a jen on by tedy měl posoudit, zda je k revizi nutné, aby výrobna byla pod napětím pro první paralelní připojení.

Závěry Stanoviska jsou následující:

  • Výrobna je komplexní zařízení, sestávající z mnoha součástí.
  • Výchozí revizní zprávy se provádějí na části (např. stejnosměrné části, střídavé části NN, střídavé části VN). Tyto výchozí revize jsou platné, není důvod provádět revizi na výrobnu elektřiny jako celek.
  • I v případě, že není možné před prvním paralelním připojením uvést výrobnu pod napětí, je možné určité části ověřit výpočtem. I v tomto jsou výchozí revize platné.
  • Provozovatel distribuční soustavy na základě pravidel, schválených Energetickým regulačním úřadem, umožňuje první paralelní připojení a akceptuje výchozí revizní zprávy provedené bez napětí a ověřené výpočtem.
  • Za správnost revizní zprávy tedy odpovídá revizní technik, revizní zpráva, vystavená revizním technikem je dokumentem, prokazujícím ověření bezpečnosti.
  • Pokud je po prvním paralelním připojení, funkčních zkouškách, zkušebním provozu apod. důvod pro vypracování revizní zprávy, nejedná se o zprávu výchozí, ale mimořádnou.

Energetický regulační úřad stanovisko publikoval bez jakéhokoliv komentáře.

Pro praxi může mít stanovisko význam například ve sporech, v nichž byl dán revizním zprávám přílišný význam z hlediska dokončenosti FVE a identifikace jejich jednotlivých částí (typicky solárních panelů).

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.