logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Jaká práva bude mít zákazník odebírající elektřinu i plyn v roce 2022

Pokud vše dobře dopadne, budou mít spotřebitelé v příštím roce lepší postavení vůči obchodníkům než doposud. Aby je mohli zákazníci využít, musí o nich vědět. Zde jsou ty nejdůležitější změny.

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

Novela energetického zákona, byť se obecně vžilo označení novela proti energošmejdům, neupravuje jen registraci zprostředkovatelů, ale přináší i velmi důležitá nová pravidla do vztahů mezi spotřebitelem a dodavatelem a nově i do smluvních vztahů mezi spotřebitelem a zprostředkovatelem.

Tato nová pravidla vycházejí z praktických situací, které regulátor se spotřebiteli často řešil. Postavení spotřebitele vůči dodavateli je stále slabé a proto i do budoucna je třeba postavení spotřebitele posilovat a reagovat na praxi, která je neustále o krok napřed před legislativou.

Podívejme se konkrétně na jednotlivé novinky, které přináší novela energetického zákona a nové vyhlášky regulátora:

Smlouva na dobu určitou maximálně na tři roky

I dnes je mnoho zákazníků, kteří mají závazek pět i deset let. V obchodních podmínkách u některých dodavatelů je ustanovení, že při neuvedení doby trvání závazku ve smlouvě se má za to, že je smlouva uzavřena na například pět let. U některých produktů spojených se závazkem je doba závazku jiná než obvyklých 12, 24, 36 měsíců, například 109, 59, aby obchodník znesnadnil odchod zákazníka jinam.

Nově bude mít zákazník uzavřenou smlouvu na dobu určitou maximálně na 36 měsíců, potom smlouva přechází na dobu neurčitou s možností smlouvu kdykoliv vypovědět bez sankcí a postihů. I přes toto ustanovení zákazník musí dávat pozor, aby i kratší smlouva nebyla automaticky prodloužena.

Odmítnutí automatického prodloužení smlouvy (prolongace) do dvacátého dne před koncem sjednané smlouvy

Doposud většina dodavatelů měla v obchodních podmínkách v lepším případě nutnost oznámit úmysl odmítnout prolongaci maximálně tři měsíce před koncem sjednané doby. Obchodníci s nedobrými mravy však ohraničovali možnost odmítnutí prolongace na určité období, například nejdříve pět měsíců a nejpozději 4 měsíce před konce smlouvy. Ten nejmazanější dodavatel má u každého produktu neobvyklou dobu závazku (třeba 109 měsíců) s tím, že u každého produktu má jiný termín pro odmítnutí prolongace.

Zákazník a ani nový dodavatel nebude muset nově zjišťovat, protože datum konce závazku bude mít spotřebitel uvedený ve vyúčtování a nebo je to výročí zahájení dodávek, což je uvedeno v prvním vyúčtování stávajícího dodavatele. Oznámit úmysl neprodloužit smlouvu lze kdykoliv v době trvání původní smlouvy až do dvacátého dne před koncem závazku stejně u všech dodavatelů.

Plná moc

Nezřídka se stávalo, že spotřebitel udělil plnou moc zprostředkovateli aniž by ji spotřebitel nějakým způsobem časově omezil, ani ji nevypověděl, zkrátka na to zapomněl. A někteří zprostředkovatelé neváhali použít takovou plnou moc i po několika letech.

Zmocnění udělené spotřebitelem zprostředkovateli (dodavateli) zanikne nejpozději do 12 měsíců ode dne jeho udělení.

Zvýšení ceny, změna podmínek

Když dodavatel zvyšuje ceny nebo mění obchodní podmínky, musí to oznámit spotřebitelům a musí jim dát možnost odstoupit od smlouvy, pokud zákazník se zdražením nebo změnou podmínek nesouhlasí.

Neoznámí-li dodavatel svému zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu podmínek nejméně 30 dnů předem, změna bude vůči danému spotřebiteli neúčinná. Nové ceny a ani nové podmínky pro zákazníka neplatí.

Když dodavatel řádně zákazníka informuje, může zákazník odstoupit od smlouvy do deseti dnů před termínem změny.

Ukončení smlouvy z důvodu stěhování

Spotřebitelé mnohdy měli problém v případě, že se stěhovali nebo prodali byt, nemovitost. Byli v takovém případě nuceni přepsat si svou smlouvu na své nové bydliště nebo přepsat ji na nového majitele. Je pravdou, že někteří dodavatelé umožňovali ukončení smlouvy bez sankcí, ale nyní bude mít zákazník ze zákona nárok smlouvu ukončit bez postihu.

Smlouvu uzavřenou se zprostředkovatelem možno vypovědět jako distanční smlouvu

Nově bude možné bez sankcí a bez postihu vypovědět smlouvu, kterou zprostředkovatel zastupující zákazníka uzavřel v obchodních prostorách obchodníka. Dříve zákazník tím, že smlouva byla uzavřena v obchodních prostorách dodavatele, ztrácel právo na odstoupení, ztrácel práva z distanční smlouvy. Nyní bude zákonem výslovně řečeno, že zákazník bude mít možnost odstoupit od smlouvy ještě do 15 dnů od zahájení dodávky.

Nutná písemná forma smlouvy

Nově bude výslovně upraveno, že smlouva o sdružených službách dodávky energií se spotřebitelem bude muset mít vždy písemnou formu a bude muset být neprodleně doručena zákazníkovi.

Datum ukončení smlouvy bude uvedeno ve vyúčtování

Vyhláška regulačního úřadu zavádí nově povinnost od začátku roku 2022 uvádět datum ukončení smlouvy na faktuře. Zdálo by se, že to je samozřejmost, ale v praxi měla tato informace mnoho odpůrců z řad dodavatelů.

Zasílání vyúčtování minimálně jednou za 14 měsíců

Někteří dodavatelé využili nejednoznačné formulace minulé vyhlášky a vyúčtování zákazníkům neposílali.

Reklamace vyúčtování

Pokud zákazník reklamuje vyúčtování a reklamace není vyřízena do 15 dnů, pak zákazník bude mít možnost žádat náhradu za nedodržení této lhůty (Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny).

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.