logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Výkupní ceny elektřiny z bioplynu ve vybraných zemích EU

Článek podává srovnání výkupních cen ve vybraných zemích a přehled podpory výroby elektřiny z bioplynu v dalších evropských zemích. Výkupní ceny v České republice jsou srovnatelné s ostatními státy Evropy. Po zrušení investičních dotací lze očekávat výrazné snížení zájmu investorů.

Reklama

Česká republika

Obnovitelné zdroje energie jsou podporovány prostřednictvím výkupních cen určovaných Energetickým regulačním úřadem od roku 2002. Výkupní ceny však nezaručovaly ve všech případech přiměřenou návratnost. Teprve od roku 2006 je v platnosti zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů garantující 15letou návratnost investic. Výkupní cena byla v roce 2002 stanovena pro výrobu elektřiny spalováním bioplynu na 2,50 Kč/kWh, pro nové výrobny uvedené do provozu od 1. 1. 2004 byla snížena na 2,40 Kč/kWh. Od roku 2005 jsou výkupní ceny pro stávající instalace každoročně valorizovány (například v roce 2005 o 0,02 Kč/kWh a v roce 2006 o dalších 0,10 Kč/kWh).

Výkupní cena pro nové instalace v roce 2006 byla na základě nového zákona nastavena na 2,98 Kč/kWh, zároveň byl ve všech kategoriích nově zaveden zelený bonus, jehož hodnota byla o 0,97 Kč/kWh nižší než výkupní cena. V roce 2007 byla výkupní cena pro nové instalace zvýšena na 3,04 Kč/kWh, zelený bonus byl ve všech kategoriích o 1,12 Kč/kWh nižší. V roce 2008 byla výkupní cena zvýšena na 3,30 Kč/kWh a pro zařízení využívající určenou biomasu na 3,90 Kč/kWh, zelený bonus byl ve všech kategoriích o 1,18 Kč/kWh nižší než výkupní cena.

Do roku 2008 byly rozlišovány bioplynové stanice podle termínu uvedení do provozu, od roku 2009 jsou rozděleny pouze do dvou kategorií podle typu používané biomasy. Výkupní ceny od té doby zůstávají stálé, mění se pouze výše zeleného bonusu. Naopak výrobny využívající skládkový a kalový plyn z čističek odpadních vod (ČOV) byly ve stejném roce sloučeny do jedné kategorie a rozděleny podle termínu uvedení do provozu.

Tabulka: Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny spalováním bioplynu (ERÚ)
KategoriePodpora200920102011
AF1Výkupní cena412041204120
Zelený bonus258031503150
AF2Výkupní cena355035503550
Zelený bonus201025802580

AF1: >50 % sušiny zpracovávané biomasy tvoří cíleně pěstované plodiny a jejich oddělené části s původem v zemědělské výrobě, které jsou primárně určeny k energetickému využití a neprošly technologickou úpravou (na rozdíl od německé definice chybí explicitní vyjádření, že konzervace není technologická úprava), rovněž ve zbývajícím podílu lze použít pouze vybrané druhy biomasy, většinou odpady z výroby potravin, přesněji viz vyhláška č. 482/2005 Sb. , kterou se stanoví druhy, způsoby využití a parametry biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění pozdějších předpisů (Německý zákon se odvolává na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ).
AF2: ostatní


Obrázek: Vývoj výkupních cen pro elektřinu vyrobenou z bioplynu [TZB-info ]

Francie

Bioplyn je podporován v rámci kogenerace. Výkupní cena se skládá ze tří složek: základní tarif, bonus za metanizaci a bonus za účinnost. Základní tarif do výkonu 150 kW je 9,8 €ct/kWh, mezi 150 kW a 2 MW se lineárně snižuje na 8,2 €ct/kWh, pro vyšší výkony je 8,2 €ct/kWh. Podobně bonus za celkovou účinnost je do 40 % nulový, od 40 do 75 % roste z nuly na 3,3 €ct/kWh a nad 75 % je 3,3 €ct/kWh. Bonus za metanizaci je v současnosti 2,2 €ct/kWh. Neexistuje zvláštní bonus pro vtláčení biometanu do konvenčního plynovodu.

Od července 2006 byly výkupní ceny pro výkon 150 kW nastaveny na 11 €ct/kWh (bez bonusu za účinnost), v červenci 2009 byly valorizovány na 12 €ct/kWh.

Německo

Podpora obnovitelných zdrojů v Německu úzce souvisí s plánovaným ukončením provozu jaderných elektráren. Odborná diskuse zaměřená na realizovatelnost, finanční náročnost a možné problémy přechodu na obnovitelnou energetiku začala krátce po havárii elektrárny Černobyl. V roce 2000 bylo dosaženo dohody s provozovateli jaderných elektráren v Německu a v roce 2001 byla tato dohoda uzákoněna.

V souvislosti s plánovaným ukončením provozu jaderných elektráren bylo rozhodnuto podpořit výrobu elektřiny z obnovitelných a druhotných zdrojů. Podpora prostřednictvím výkupních cen v Německu je považována za nejpropracovanější v rámci celé Evropské unie i celosvětově. Současná struktura výkupních cen platí s jistými obměnami od roku 2000. Výkupní ceny a jejich meziroční pokles jsou pevně stanoveny v zákoně tak, aby zajistily přiměřenou návratnost investic. V zákoně však není návratnost explicitně garantována, je však brána v úvahu při novelizacích (2004, 2008, 2010). Němečtí zákonodárci jsou na druhou stranu schopni v případě potřeby efektivně a rychle zasáhnout na ochranu koncových odběratelů, jak se ukázalo při poklesu cen komponent fotovoltaických elektráren v roce 2009.

Výroba bioplynu je v německém systému podpory považována za způsob využití biomasy, výkupní ceny za vyrobenou elektřinu jsou stejné jako pro elektřinu vyrobenou spalováním biomasy. V případě přečištění bioplynu na kvalitu zemního plynu však lze získat bonus 2 nebo 1 €ct/kWh v závislosti na velikosti instalace. Takto získaný tzv. biometan lze dodávat do konvenčního plynovodu a kdekoli v rámci teritoriální působnosti zákona lze z plynovodu odebraný zemní plyn považovat za biometan, pokud na konci roku souhlasí energetická hodnota odebraného plynu s energetickou hodnotou dodaného biometanu.

Tabulka: Aktuální výkupní ceny pro bioplyn v Německu v €ct/kWh [EEG 2009]
Složka výkupní ceny Pásmo výkonu
Do 150 kW Do 500 kW Do 5 MW Do 20 MW
Základní tarif 11,43 9,00 8,09 7,63
Bonus za určenou biomasu 7 7 4 -
Bonus za účinnost (KVET) 3 3 3 3
Bonus za nové technologie 2(1) 2(1) 2(1) -
Bonus za formaldehyd 1 1    
Bonus za využití kejdy (>30 %) 4 1    
Bonus za biomasu z péče o krajinu (>50 %)        

Výkupní cena se počítá poměrně komplikovaným způsobem. Vychází se z efektivního výkonu; je-li například bioplynová stanice určena pro výrobu špičkové elektřiny po dobu 12 hodin denně, je efektivní instalovaný výkon polovinou skutečného instalovaného výkonu, podobně se postupuje, je-li zařízení v provozu jen po část roku. Nejdříve se spočítá, jaká část efektivního výkonu připadá na jednotlivá výkonová pásma (do 150 kW, 150 až 500 kW, 0,5 až 5 MW a 5 až 20 MW). Následně se zjištěným podílem vynásobí výkupní cena respektive bonusy v daném pásmu a mezivýsledky se sečtou. Výkupní cena je v podstatě dána váženým průměrem výkupních cen a bonusů v jednotlivých výkonových pásmech. S růstem instalovaného výkonu proto výkupní ceny klesají plynule, nikoli skokem jako v jiných státech. Například pro instalovaný výkon 300 kW je podíl výkonu v pásmu do 150 kW 0,5, podíl výkonu v pásmu do 500 kW rovněž 0,5, základní výkupní cena je 10,215 €ct/kWh.

Rakousko

Zákon o ekologické energii (Ökostromgesetz) platí již od roku 2002. Výkupní ceny jsou vypláceny po dobu 13 let, pro bioplyn se v současnosti pohybují od 18,5 €ct/kWh pro instalovaný výkon do 250 kW s použitím výhradně zemědělských substrátů po 10,4 pro instalovaný výkon nad 500 kW a smíšený substrát. Původních 5 výkonových kategorií bylo zredukováno na současné 3 (do 250 kW, nad 250 do 500 kW a nad 500 kW).
Vtláčení biometanu do konvenčního plynovodu bylo sice možné při dodržení řady podmínek (obsah CH4, čistota plynu, komprese…), v praxi se však dosud nepoužívá, protože do roku 2009 nebylo konkurenceschopné. V současnosti je přečištění na biometan bonifikováno 2 €ct/kWh. Další bonus ve výši 2 €ct/kWh je možno získat za efektivní kogeneraci.

Slovinsko

Provozovatel si může pro elektřinu, na kterou získal záruku původu, zvolit mezi pevnou výkupní cenou, kdy Centrum pro podporu OZE/KVET vykupuje veškerou vyrobenou elektřinu za ceny dané vyhláškou, nebo provozní podporou, která je obdobou zeleného bonusu.

Nová legislativa vstoupila v platnost od 1. 11. 2009. Pro všechny OZE existují 4 kategorie výkonu: micro – do 50 kW, malé – do 1 MW, střední – do 10 MW, velké – do 125 MW. Podpora pro bioplynové stanice je rozlišena podle zpracovávaného substrátu. Pochází-li přes 75 % surovin z rostlin pěstovaných speciálně pro energetické účely a/nebo z odpadů ze zemědělské výroby, je výkupní cena tvořena dvěma složkami – pevnou a proměnlivou. Proměnlivá složka je upravována ročně, případně i častěji, v závislosti na vývoji ceny kukuřičné siláže. Pro ostatní bioplynové stanice (podíl komunálního a průmyslového odpadu nad 25 %) je výkupní cena pevná, je přitom jen asi o 10 % vyšší než pevná složka výkupní ceny u výše uvedené skupiny bioplynových stanic.

Novinkou je možnost získat bonusy:

+ 10 %, pokud podíl využitého tepla přesáhne 15 % (technologické teplo nelze zahrnout)
+ 10 %, pokud podíl hnoje a kejdy přesáhne 30 %, respektive + 20 %, pokud podíl hnoje a kejdy přesáhne 70 % (pro BPS do 200 kW)

Výkupní ceny v roce 2011 zůstaly na úrovni, na niž byly nastaveny v roce 2009. Pro bioplynové stanice o výkonu 150 kW (kategorie malé) používající energetickou biomasu a zemědělské odpady je výkupní cena 15,631 €ct/kWh.

Velká Británie

Donedávna mohl provozovatel bioplynové stanice (bez omezení výkonu) žádat pouze o podporu prostřednictvím zelených certifikátů (Renewable Obligation Certificates). Podpora prostřednictvím výkupních cen byla zavedena teprve od 1. 4. 2010 pro bioplynové stanice do 5 MW, provozovatel si může vybrat, kterou formu podpory zvolí.

Výkupní cena se skládá ze dvou složek: výrobní tarif a exportní tarif, obě složky jsou vždy k 1. 4. valorizovány v závislosti na inflaci. Výrobní tarif odpovídá přibližně zelenému bonusu v České republice. Exportní tarif je příplatek za elektřinu dodanou do sítě, výrobce elektřiny z OZE jej může odmítnout, pokud je schopen prodat elektřinu obchodníkovi za lepší cenu. Výrobní tarif se liší v závislosti na druhu obnovitelného zdroje a na velikosti instalovaného výkonu, exportní tarif je stejný pro všechny podporované zdroje.

Bioplynové stanice jsou rozlišeny pouze podle výkonu kogenerační jednotky. K 1. 4. 2010 se jednalo o dvě kategorie: do 500 kW včetně a nad 500 kW. Výrobní tarif byl od 1. 4. 2010 stanoven na 11,5 p/kWh pro kategorii do 500 kW a 9,0 p/kWh pro větší výkony. Exportní tarif byl stanoven na 3,0 p/kWh. Do roku 2020 se počítalo pouze s růstem výkupní ceny podle indexu spotřebitelských cen.

K 1. 4. 2011 byly obě složky výkupní ceny valorizovány o 4,8 %. K 1. 8. 2011 byla kategorie do 500 kW rozdělena do dvou užších kategorií: do 250 kW včetně respektive nad 250 kW do 500 kW včetně. Zároveň byly zvýšeny výkupní ceny na 14 p/kWh respektive 13 p/kWh. Výkupní cena pro kategorii nad 500 kW zůstala zachována. Aktuální výkupní ceny pro elektřinu z bioplynových stanic jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka: Aktuální výkupní ceny pro elektřinu z bioplynu (anaerobní fermentace) ve Velké Británii platné do 31. 3. 2012.
Výkonová
kategorie
Výrobní tarif
(p/kWh)
Exportní tarif
(p/kWh)
Celkem
(p/kWh)
Doba výkupu
(roky)
≤ 250kW 14,0 3,1 17,1 20
>250kW - 500kW 13,0 3,1 16,1 20
>500kW 9,4 3,1 12,5 20

Srovnání vybraných států

Jsou srovnány výkupní ceny ve výše uvedených státech pro bioplynovou stanici o elektrickém výkonu 150 kWp. Výkupní ceny pro následující roky vycházejí z předpokladu, že zůstanou zachovány stávající podmínky, tj. výkupní ceny, meziroční valorizace/pokles, případně směnné kurzy CZK/EUR a GBP/EUR.

Ve Velké Británii je předpokládána valorizace 2 % ročně (letos byla 4,8 %). V Německu podle zákona klesá výkupní cena o 1 % ročně. V České republice může výkupní cena klesat maximálně o 5 % ročně, může však klesat pomaleji, případně v závislosti na názoru ERÚ dokonce i růst. Ve Francii i v Rakousku jsou výkupní ceny stálé. Ve Slovinsku je předpokládáno, že výkupní cena bude stálá, přestože v souvislosti s růstem cen zemědělských komodit lze očekávat spíše růst.

Výkupní ceny jsou vyšší než v Německu nebo ve Francii, jsou však nižší než v ostatních uvedených státech. Po zkušenostech z předchozích let lze však očekávat, že i výkupní ceny v Německu a ve Francii mohou být valorizovány, pokud rozvoj bioplynových stanic bude pomalejší, než je plánováno. V obou případech se tak už stalo, v Německu dokonce dvakrát.

Ostatní státy Evropy

Belgie

Systém podpory OZE je odlišný ve Valonsku, Flandrech a Bruselu. Ve Valonsku je používán systém zelených certifikátů. Garantovaná minimální cena certifikátu je 65 €/t CO2, aktuální ceny certifikátů na trhu jsou vyšší.

Bulharsko

V současnosti neexistuje podpora pro bioplynové stanice.

Finsko

Cílová cena pro elektřinu z bioplynu je 8,35 €ct/kWh. Výrobce je zodpovědný za odchylku a s elektřinou obchoduje na trhu. Tarif je rozdíl mezi cílovou cenou a průměrnou cenou elektřiny na spotovém trhu vždy za 3 měsíce obchodování. Podobný systém je navržen i v českém návrhu zákona s tím rozdílem, že zelený bonus je počítán hodinově, a v případě, že na spotovém trhu bude dosažena záporná cena, je výrobce elektřiny z OZE povinen tuto zápornou cenu uhradit povinnému vykupujícímu.

Chorvatsko

Výkupní ceny byly zavedeny v roce 2007 a jsou vypláceny po dobu 12 let; každoročně jsou valorizovány v návaznosti na index spotřebitelských cen (inflaci). Výkupní cena v kategorii do 1 MW je v letošním roce 1,3552 HRK/kWh (18,34 €ct/kWh).

Lotyšsko

Výkonových kategorií je více než 10. Pro výkony do 2 MW se vychází z ceny 18,8 €ct/kWh, která se násobí koeficientem v závislosti na výkonu. Koeficient je větší než 1,0 a je nejvyšší pro nejmenší výkony. Pro výkony nad 2 MW vychází výpočet z tržní ceny zemního plynu, koeficient výkonu je menší než 1,0. Výkupní cena je vyplácena 20 let, po prvních 10 letech je snížena u BPS s výkonem do 2 MW o 20 %, u větších BPS je pokles výraznější.

Zajímavosti
- Pokud provozní vlastnosti (emise) neodpovídají požadavkům, je výkupní cena snížena o dalších 20 %.
- Výkupní cena u bioplynových stanic do instalovaného výkonu 2 MW je vázána na kurz eura k lokální měně (omezí se tím možnost spekulací, které byly hlavním důvodem prudkého nárůstu instalovaného výkonu fotovoltaiky v České republice v roce 2008 a jedním z důvodů boomu v roce 2010).

Itálie

V Itálii jsou od roku 1999 používány zelené certifikáty, podpora je garantována na 12 let. Referenční cena elektřiny z bioplynu je 18 €ct/kWh, cena certifikátu je stanovena jako rozdíl mezi referenční cenou a průměrnou cenou elektřiny na energetické burze. Od 1. 1. 2008 byla pro bioplynové stanice s výkonem do 1 MW jako alternativa k zeleným certifikátům zavedena výkupní cena, která je garantována na 15 let.

Polsko

V Polsku jsou používány certifikáty původu jako bonus k ceně silové elektřiny. Ceny elektřiny i zelených certifikátů jsou stejné pro všechny obnovitelné zdroje bez rozdílu výkonu. Provozovatel elektrizační soustavy má povinnost výrobnu elektřiny z obnovitelných zdrojů připojit (není však garantována žádná lhůta, do kdy tak musí učinit) a vykoupit veškerou vyrobenou elektřinu. Cena závisí pouze na průměrné ceně elektřiny v předchozím roce a na ceně certifikátu na energetické burze. Cena certifikátu se v polovině roku 2010 pohybovala kolem 270 zł//MWh (6,6 €ct/kWh), v srpnu 2011 se cena certifikátu pohybovala nad 280 zł//MWh (6,73 €ct/kWh).

Rumunsko

Rumunsko používá zelené certifikáty.

Řecko

V roce 2010 byl přijat zákon na urychlení rozvoje OZE, který nahradil předchozí zákon z roku 2006. Pro bioplynové stanice o výkonu až 3 MW je výkupní cena 22 €ct/kWh.

Španělsko

Platba se odvíjí od množství elektřiny dodané do sítě. U bioplynových stanic o výkonu do 100 MW je požadována minimální celková účinnost výroby elektřiny a tepla 45 %. Provozovatel bioplynové stanice si může zvolit mezi pevnou výkupní cenou a obdobou zeleného bonusu, který je odvozen od výkupní ceny a ceny elektřiny na trhu, ale má určen horní a dolní limit součtu průměrné ceny na trhu a bonusu. Ministerstvo průmyslu, turistiky a obchodu každých 6 měsíců výkupní ceny reviduje. Pro výrobu a distribuci biometanu chybí legislativa, proto dosud není realizována.

Obě možnosti podpory jsou garantovány na 15 let, pevná výkupní cena kromě toho na nižší úrovni i pro následující období. Zemědělské substráty nejsou zvýhodněny. Pro bioplynové stanice do 500 kW je výkupní cena v prvních 15 letech 13,8262 €ct/kWh, později 6,872 €ct/kWh, pro bonus je horní limit 16,2182 €ct/kWh a dolní limit 13,0656 €ct/kWh.

Závěrem

Výkupní ceny v České republice jsou srovnatelné s ostatními státy Evropy. Po zrušení investičních dotací lze očekávat výrazné snížení zájmu investorů. Investiční náklady sice mohou částečně klesat v důsledku posilování koruny, na druhou stranu mohou růst v důsledku růstu cen stavebních prací a materiálů. Prudký pokles investičních nákladů by mohl být způsoben jedině masivní deflací. Hlavním důvodem, proč v případě bioplynových stanic nehrozí nekontrolovatelný boom, však je, že produkce biomasy je limitována dostupnou plochou zemědělské půdy.


Reference

Act on granting priority to renewable energy sources (Renewable Energy Sources Act). Berlin: BMU, 2004. Dostupné http://www.bmu.de/files/english/pdf/application/pdf/eeg_en.pdf, [cit. 25. 8. 2011].

BECHNÍK, Bronislav. Obnovitelné zdroje energie - vývoj výkupních cen. Dostupné: http://oze.tzb-info.cz/6950-obnovitelne-zdroje-energie-vyvoj-vykupnich-cen, [cit. 25. 8. 2011].

KIVILUOMA Juha; KUUVA Petteri. The feed-in tariff system for wind power and biogas in Finland. In: Nordic Energy Post, Copenhagen, 21.01.2010. Dostupné http://earthaction.typepad.com/files/kiviluoma_feedintariff_finland.pdf, [cit. 25. 8. 2011].

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002. Dostupné: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R1774:CS:HTML, [cit. 25. 8. 2011].

POJE Tomaž. Agricultural Biogas Plants in Slovenia – Situation and Perspectives. In: Central European Biomass Conference. Graz, 28.1.2011. Dostupné: http://www.biomasseverband.at/uploads/tx_osfopage/PSVI_8_Poje.pdf, [cit. 25. 8. 2011].

SAKULIN, Christian; et all. Country specific conditions for the implementation of biogas technology. Comparison of Remuneration. Graz: LandesEnergieVerein, 2010. Dostupné: http://www.biogasregions.org/dump/BRD21ComparisonofRemunerationin9EUcountriesin201_48.pdf, [cit. 25. 8. 2011].

Recenze:

Autor analyticky popisuje střednědobý vývoj české legislativy pro povinný výkup a garantované výkupní ceny v segmentu bioplynových elektráren. K úvodu doplňuji zmínku o přetrvávajícím legislativním nesouladu pro výpočet výše výkupních cen, resp. zelených bonusů s ohledem na životnost zdroje. Vedle Zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů garantujících 15letou návratnost investic je totiž v platnosti také Vyhláška ERÚ č. 150/2007 Sb. o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, kde konkrétně v § 2, odst. 11 jsou výkupní ceny a zelené bonusy uplatňovány a vypočítávány pro dobu životnosti výroben elektřiny, která je u bioplynových elektráren stanovena na 20 let. K textu o neměnnosti výkupních cen pro bioplyn, které zůstávají na stejné úrovni od roku 2009 doplňuji, že se v podstatě nemění ani relativní příjem provozovatelů v režimu zelených bonusů. Jak ze systému stanovení výše zelených bonusů vyplývá, vypočítává se tento jako logický dopočet do aktuální (na rok predikované) ceny za silovou elektřinu. Srovnání s výkupními s obdobnými systémy a cenovými hladinami v dalších státech je mimo jiné obtížné z pohledu odlišných politik v přístupu podpory k jednotlivým OZE. Mám na mysli především souběh investičních a provozních dotací, který je v některých státech povolen, v jiných naopak zakázán.
Na závěr si neodpustím zkritizovat naprosto nekoncepční přístup MPO i MZe, které z nenadání pozastavily dobře fungující evropské dotační programy pro podporu výstavby bioplynových elektráren, a to dokonce v průběhu schvalování žádostí. Zájemci o dotace už investovali do svých projektů nemalé peníze a se státní, potažmo evropskou pomocí, počítali. Je to ze strany státu neuvěřitelně nekoncepční a nepředvídatelné opatření, které jen dále odradí jak domácí, tak zahraniční investory.

Ing. Vladimír Stupavský
Místopředseda CZ Biom – Českého sdružení pro biomasu

English Synopsis
Purchase price of electricity made from biogas in selected EU countries

Article gives an overview of support for electricity generation from biogas in the European countries and a comparison of purchase prices in selected countries. Purchase prices in the Czech Republic are comparable with other European countries. After the abolition of capital grants, a significant reduction of the interest of investors can be expected.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.