logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Evropská komise povolila veřejnou podporu na výstavbu nového bloku v JE Dukovany

Evropská komise dnes vydala rozhodnutí, jímž České republice povolila poskytnutí veřejné podpory, která bude využita na financování výstavby pátého jaderného bloku v elektrárně Dukovany.

Reklama

Podpora bude mít formu návratné finanční výpomocí, kterou poskytne stát. Stát se rovněž zaručí za stabilitu příjmů elektrárny prostřednictvím smlouvy o výkupu elektřiny. Investorem výstavby je Elektrárna Dukovany II, a.s., dceřiná společnost skupiny ČEZ. Na dojednávání podmínek schváleného podpůrného opatření s Evropskou komisí se podstatnou měrou podílel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Model veřejné podpory, pro který nyní Česká republika získala souhlas Evropské komise, počítá se třemi základními nástroji, jejichž cílem je zajistit ekonomickou životaschopnost projektu a ochranu investora před vnějšími riziky.

Zaprvé půjde o poskytnutí státní půjčky pro fázi přípravy a výstavby, která bude splatná po získání povolení k provozu podle atomového zákona. Tato půjčka zajistí, že výstavba pátého bloku bude mít přístup k potřebným finančním prostředkům za přijatelných podmínek. Schvalovat půjčku bude vláda, poskytovat ji bude Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Druhým nástrojem podpory je garantovaný výkup vyrobené elektřiny. Stát se v rámci něj zaváže od investora vykupovat elektřinu vyrobenou novým jaderným zdrojem po dobu 40 let. Tento krok má zajistit stabilní a předvídatelný příjem pro nový zdroj, což minimalizuje finanční riziko, investorovi zajistí přiměřenou míru návratnosti investice a státu jistotu navrácení poskytnuté půjčky.

Smlouva o výkupu elektřiny, podobně jako poskytnutí návratné finanční výpomoci, bude uzavřena na základě nízkouhlíkového zákona. V případě projektu pátého bloku v Dukovanech je základem již zmíněná výkupní cena. Pokud tržní cena elektřiny klesne pod tuto schválenou výkupní cenu, stát (nebo pověřený subjekt) doplatí rozdíl investorovi. Tím je zajištěno, že investor dosáhne minimální garantované výnosnosti projektu i v situaci, kdy by tržní ceny elektřiny byly nízké. Pokud tržní cena elektřiny naopak přesáhne dohodnutou výkupní cenu, investor je povinen doplatit rozdíl zpět státu, který tento zisk převede do státního rozpočtu nebo ho využije na snížení regulované složky ceny elektřiny a budou z něj moci profitovat všichni spotřebitelé, tj. domácnosti i firmy. Výkupní cena elektřiny bude stanovena na základě ekonomicky oprávněných nákladů a zisku.

Třetím nástrojem potom bude ochrana investora před externími riziky, tedy nepředvídatelnými událostmi, jako jsou změny legislativy nebo veřejných politik, které by mohly negativně ovlivnit rentabilitu nebo samotnou realizaci projektu.

Vydané rozhodnutí se týká výstavby jednoho bloku, pokud by se Česká republika v budoucnu rozhodla ještě pro výstavbu dalších bloků v Dukovanech nebo Temelíně, bude muset předložit Evropské komisi novou notifikaci. Dnešní rozhodnutí Evropské komise však bude možné využít jako základ pro stanovení podmínek podpory dalších bloků.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.