logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Výtah z TPG 609 01 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně

Umísťování a provoz

Nová pravidla nahrazují TPG 609 01 z 9. 12. 2009. Stručný výtah z předpisu obsahuje pouze obecné požadavky a stavební část.

Reklama

1. Rozsah platnosti pravidla

TPG stanoví podmínky pro výstavbu, umísťování, připojování, zkoušení, údržbu a provoz zařízení pro regulaci tlaku plynů lehčích než vzduch.

Pro regulátor tlaku podle TPG platí, že:

 • tvoří součást přípojek nebo jsou umístěna za hlavním uzávěrem plynu nebo odběrném plynovém zařízení, sloužícím pro zásobování budov,
 • vstupní přetlak je do 4 bar,
 • maximální průtok plynu je do 200 m3/h.

2. Dělení regulátorů tlaku

Regulátor tlaku plynu je zařízení pro automatické udržování nastavených hodnot výstupního provozního tlaku plynu, jako regulované veličiny v jeho tolerančním poli, bez ohledu na hodnoty poruchové veličiny.

Podle vstupního provozního tlaku rozděluje TPG regulátory tlaku do dvou skupin:

 • I. skupina do 0,1 bar včetně
 • II. skupina nad 0,1 bar do 4 bar včetně.

Regulátory tlaku plynu I. skupiny se používají zpravidla pro jednotlivá odběrná plynová zařízení v plynofikovaných budovách (byty, provozovny) nebo pro jednotlivé spotřebiče (vyrovnávání tlaku např. u výškových budov).

Regulátorů talku plynu II. skupiny se používá zpravidla jako regulátorů pro jeden objekt nebo více objektů (blokový regulátor). Dělí se na:

 • malé (R1) o průtoku do 10 m3/h včetně
 • velké (R2) o průtoku nad 10 m3/h.

3. Obecné technické požadavky na stavební část

K obecným požadavkům na umístění RTP (regulátorů tlaku plynu) patří:

 • Projekt, stavba a provoz je řešen s ohledem na bezpečnost, ochranu (osob, zvířat, životního prostředí), kontrolu a údržbu.
 • Ve venkovním prostoru je RTP umístěn ve skříni (přístavku, výklenku, sloupku) – ukotven s dostatečnou pevností.
 • Ve výjimečných případech se umístí RTP v zemním modulu (šachtě), pouze pokud nelze osadit zařízení RTP v nadzemním provedení.
 • Dvířka skříní a zemních modulů nutno opatřit vhodným uzavíráním (např. klíčem) – ochrana před volnou manipulací.
 • Zařízení RTP je umístěno na suchých, přístupných, neprašných místech, bez působení agresivních plynů a par.
 • RTP I. skupiny v provedení „a“ nebo provedení „b“ jsou považovány za součást plynovodu jako běžná armatura a pro jejich umísťování nejsou určena žádná další omezení a mohou být proto umístěny všude tam, kde smí být umístěny plynovody.
 • Regulátory I. skupiny mohou být umístěny i v chráněné únikové cestě typu A, při splnění dalších požadavků TPG.
 • Při umístění RTP v průjezdech nebo průchodech je nutné chránit RTP před poškozením např. od automobilů.

Pozn.:
Provedeni „a“ – regulátor, který není vybaven odfukujícím zařízením.
Provedení „b“ – regulátor vybavený odfukujícím zabezpečovacím zařízením, nastaveným na vyšší hodnotu otevíracího tlaku než je aktivační tlak uzavíracího zabezpečovacího zařízení.

4. Umístění zařízení RTP

Obr. 1 Příklady umístění regulačního zařízení. A – uvnitř budovy, B – uvnitř/částečně uvnitř budovy v odděleném prostoru, C – v přístavku/výklenku budovy, D – mimo budovu ve skříni, E – pod úrovní terénu
Obr. 1 Příklady umístění regulačního zařízení
A – uvnitř budovy, B – uvnitř/částečně uvnitř budovy v odděleném prostoru, C – v přístavku/výklenku budovy, D – mimo budovu ve skříni, E – pod úrovní terénu

Uvnitř budovy lze použít RTP (obr. 1A):

 • v samostatné místnosti, často v suterénu nebo na chodbách (hlavní uzávěr plynu se pak doporučuje umístit vně objektu),
 • I. skupiny v provedení „a“ nebo „b“,
 • II. skupiny, kde výstup z odfuku a prostor nad membránou je propojen do potrubí s vyústěním ve venkovním prostoru.

Uvnitř budovy v oddělené místnosti (obr. 1B) lze použít RTP:

 • I. skupiny
 • II. skupiny, kde výstup z odfukujících zabezpečovacích zařízení bude spojen potrubím s venkovním prostorem.
 • II. skupiny, kde výstup z odfukujících zabezpečovacích zařízení nebude spojen potrubím s venkovním prostorem, ale odfukující zabezpečovací zařízení, je-li instalováno, je nastaveno na vyšší hodnotu otevíracího tlaku než je aktivační tlak uzavíracího zabezpečovacího zařízení.

V přístavku nebo výklenku budovy (obr. 1C) lze použít RTP:

 • I. skupiny
 • II. skupiny R1
 • II. skupiny R2, kde výstup z odfukujících zabezpečovacích zařízení bude spojen potrubím s venkovním prostorem, jedná-li se o umístění RTP na veřejně přístupných místech.
 • II. skupiny R2, kde výstup z odfukujících zabezpečovacích zařízení nebude spojen potrubím s venkovním prostorem, ale odfukující zabezpečovací zařízení, je-li instalováno, je nastaveno na vyšší hodnotu otevíracího tlaku, než je aktivační tlak uzavíracího zabezpečovacího zařízení.
 • II. skupiny R2, kde není umožněn volný přístup veřejnosti.

Mimo budovu (nad zemí i pod zemí) (obr. 1 D a E) lze použít RTP:

 • I. skupiny
 • II. skupiny.

5. Vzdálenost regulátorů (regulačních sestav) od otvorů do budovy (obr. 2)

Obr. 2 Vzdálenost regulátorů bez instalovaného odvětrávacího potrubí od otvorů do budovy
Obr. 2 Vzdálenost regulátorů bez instalovaného odvětrávacího potrubí od otvorů do budovy

Pro vzdálenost regulátorů, umístěných vně budovy od oken, dveří, otvorů a prostupů do budovy, platí následující podmínky:

 • Vzdálenost od těchto otvorů se nestanovuje:
  • pro regulátory I. skupiny,
  • pro regulátory II. skupiny R1,
  • pro regulátory II. skupiny R2 s instalovaným odvětrávacím potrubím.
 • Vzdálenost od těchto otvorů musí být nejméně 0,3 m ve všech směrech:
  • u regulátorů R2 bez instalovaného odvětrávacího potrubí.
 

6. Společné umístění plynového prostoru (RTP, HUP) s prostorem s elektrickým zařízením (obr. 3)

Obr. 3 Umístění plynového zařízení ve společném objektu s elektrickým zařízením. A – nad sebou, B – vedle sebe, 1 – plynotěsné oddělení skříní, 2 – omítnuté stěny výklenku nebo skříň umístěná ve výklenku
Obr. 3 Umístění plynového zařízení ve společném objektu s elektrickým zařízením
A – nad sebou, B – vedle sebe
1 – plynotěsné oddělení skříní, 2 – omítnuté stěny výklenku nebo skříň umístěná ve výklenku

Plynové zařízení (tj. RTP, HUP, plynoměr) je možné umístit ve společném objektu s prostorem pro instalaci elektrického zařízení (např. sloupek v oplocení). Pro tuto instalaci je nutné zajistit:

 • odvod případného unikajícího plynu z uzavřeného plynového prostoru do venkovního prostoru,
 • plynotěsné oddělení obou prostorů (zděná omítnutá příčka, instalační skříň, např. plastová),
 • samostatná dvířka každého prostoru.
 • trvalé větrání plynového prostoru, např. větracími otvory ve spodní a horní části dvířek.

Oba prostory lze uspořádat:

 • vedle sebe (podle obr. 3A),
 • pod sebou (podle obr. 3B).
 

7. Doporučené umístění a zákaz umístění

RTP se doporučuje umísťovat:

 • společně s plynoměry a hlavními uzávěry plynu,
 • do dostatečně velkého prostoru pro montáž,
 • v přiměřené výšce nad podlahou – pro kontrolu a údržbu. Doporučuje se max. výška 1,8 m,
 • nad vodoměr a vodovodní potrubí v případě společného vedení s vodovodem.

RTP nesmí být umísťovány:

 • v obytných nebo pobytových místnostech, ve spížích, v kuchyních, v místnostech pro stravování (x1),
 • v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých hmot, kapalin a prachů,
 • ve světlících a průduších,
 • v koupelnách, umývárnách, sprchách, prádelnách, místnostech WC (x1),
 • v prostoru jiného provozovatele,
 • v garážích (x1),
 • ve skladištích potravin (x1),
 • ve shromažďovacím prostoru a na něm navazujících únikových cestách podle ČSN 73 0831,
 • v menší vzdálenosti od zdrojů tepla než 1 m, pokud není provedeno tepelné odstínění (x1),
 • v kolektorech a technických chodbách podle ČSN 73 7505 (x1).

Pozn.:
(x1) – omezení pro umísťování regulátorů se nevztahuje na regulátory I. skupiny provedení „a“ nebo „b“ z kapitoly 3.

8. Umísťování podzemních regulačních zařízení

Zemní moduly se umísťují:

 • v chodníku, v zeleném pásu, ve dvoře apod.,
 • tam, kde je vyloučen trvalý pojezd a stání vozidel.

Zemní moduly je zakázáno:

 • umísťovat do vozovky, na parkoviště, skladovací plochy a obdobná místa, na nichž se předpokládá snížený přístup k modulu (nelze-li zvolit jinou variantu, je nutné individuálně stanovit dodatečná ochranná opatření),
 • instalovat do míst, kde dochází k velkému průtoku a hromadění vody při srážkách.

Doporučuje se umísťovat zemní moduly:

 • ve vzdálenosti menší než 3 m od budovy nebo hranice pozemku,
 • s tím, že na budově nebo oplocení je umístěna tabulka (směr a vzdálenost umístění regulátoru).

Zemní modul:

 • se osazuje do výkopu se zpevněným dnem,
 • je nutno zajistit výškově pomocí vhodné, např. betonové konstrukce tak, aby nedocházelo k jeho posunu a tím i namáhání potrubí vlivem sedání,
 • je nutné obsypat štěrkopískem a obsyp zhutnit (obsyp působí jako drenáž pro odvod vody),
 • má poklop nebo víko, skříň, prostupy do skříně provedeny tak, aby bylo zabráněno vniknutí nečistot a vody do skříně,
 • má zakrytí poklopem s nosností min 250 kN/m2 (chodníky, pěší zóny, obytné budovy).

9. Větrání

Prostor, ve kterém je umístěno regulační zařízení:

 • se zajišťuje přirozeným větráním otvory nebo větracími průduchy, vedoucími do volného ovzduší,
 • má volný průřez větracích otvorů alespoň 1 % plochy podlahy (strojního zařízení). Požadavek platí pro objekty určené výhradně pro umístění regulačního zařízení. Jedná-li se o umístění regulačního zařízení v jiném objektu, např. průmyslového charakteru, velikost větracích otvorů se neposuzuje.

Větrání skříní s regulátory (s výjimkou zemních modulů) se zajišťuje zpravidla otvory v horní části dveří, ve stropu apod.

Větrání netěsností dvířek je postačující pro případy:

 • použití regulátorů I. skupiny,
 • použití regulátorů II. skupiny R1 (s průtokem do 10 m3/h včetně),
 • použití regulátorů II. skupiny R2, vybavené pojistným ventilem, který odpouští plyn při nárůstu tlaku plynu až po uzavření průtoku plynu neodfukujícím zabezpečovacím zařízením,
 • použití regulátorů II. skupiny R2, vybavené pojistným ventilem, který odpouští plyn při nárůstu tlaku plynu před uzavřením průtoku plynu neodfukujícím zabezpečovacím zařízením, kdy plyn je bezpečně vyveden ofukovacím potrubím mimo skříň.

Větrací otvory:

 • musí být chráněny (např. ochrannými síty) proti vniknutí předmětů,
 • větších rozměrů je vhodné osadit zvnějšku protidešťovou žaluzií a zevnitř sítem,
 • musí mít za všech okolností zajištěnu průchodnost,
 • musí mít u všech úprav zajištěn požadovaný průtokový průřez.
 
Komentář recenzenta Ing. Miroslav Burišin, ČSTZ

Článek informuje stručnou formou o revidovaných TPG 609 01 „Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz“, která nahradí předpis z roku 2009. Cílem článku je seznámení s hlavními principy instalace uvedených regulátorů podle nových pravidel, nikoli podrobné zhodnocení změn proti stávajícím pravidlům. Porovnání je usnadněno uváděním hlavních principů podle kapitol nových pravidel.

English Synopsis
Regulations TPG 609 01 Gas pressure regulators for inlet pressures up to and including 4 bar. Placement and operation

The new rules replace the TPG 609 01 of 9. 12., 2009. A brief abstract of the law contains only general requirements and building part.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.