logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

TZB-info zahajuje informační projekt na podporu ekologického vytápění domácností

Ve středu 22.9. byla v sídle společnosti Topinfo s.r.o., provozovatele portálu TZB-info, slavnostně zahájena informační a komunikační kampaň „Čisté vytápění domácností s Norskými fondy“.

Reklama

Jak napovídá název, jedná se o aktivitu, která je finančně podpořena z „Norských fondů“. Jeho cílem je přispět ke snížení množství emisí z lokálního vytápění domácností prostřednictvím zvyšování enviromentálního podvědomí a odborné pomoci laické i odborné veřejnosti. Informační kampaň bude probíhat do konce roku 2022 a bude zaměřena především na oblasti:

  • Obměna zdrojů tepla v sektoru lokálního vytápění domácností
  • Zlepšení kvality palivového dřeva používaného ve spalovacích stacionárních zdrojích při vytápění domácností
  • Informační podpora v oblasti vytápění domácností
  • Informační podpora projektů spojených s kvalitou ovzduší realizovaných v rámci OPŽP 2021 – 2027 (Nová zelená úsporám, Kotlíkové dotace)

Kampaň bude realizována především na portálu TZB-info.cz. Cílovými skupinami jsou vedle veřejnosti také pracovníci státní správy, kterých se přímo či nepřímo týká problematika znečištění ovzduší z lokálního vytápění domácností. Cílem informační kampaně je oslovit významnou část provozovatelů neekologických kotlů na pevná paliva a poskytnout jim potřebné informace o jejich zákonných povinnostech spojených s provozem kotlů. Kampaň zdůrazňuje povinnost ukončit provoz nevyhovujících kotlů nejpozději do září 2022, představuje možnosti vhodné náhrady za starý zdroj tepla a způsoby správného provozování kotlů. U ručně přikládaných kotlů na dřevo bude vysvětlen význam a z něj vyplývající povinnost akumulačního provozu a nutnost spalovat pouze dřevo o požadované nízké vlhkosti.

Součástí kampaně bude seznámení majitelů vytápěných objektů s dopadem jimi zvoleného způsobu vytápění na životní prostředí. Do porovnání bude dána nejen ekonomická stránka každého z možných způsobů vytápění, ale i jeho dopad na lokální znečištění ovzduší včetně míry ovlivnění skleníkového efektu na Zemi.

Kampaň přinese i dostatek informací o progresivních a nastupujících trendech ve vytápění, o úsporných a efektivních zdrojích tepla v návaznosti na charakter vytápěné budovy a druh provozu v ní a také bude informovat o platné legislativě. Informační kampaň bude rozdělena do několika základních aktivit.

Online projekt „Výměny kotlů“

Tato část kampaně na stránkách portálu TZB-info.cz bude primárně zaměřena na provozovatele nevyhovujících ručně přikládaných kotlů na pevná paliva, jejichž provoz má být podle zákona o ochraně ovzduší ukončen nejpozději do konce srpna 2022. Má jednak argumentačně působit na provozovatele starých kotlů, kteří je doposud odmítají vyřadit z provozu v zákonném termínu, ale také nabízet alternativy řešení nových způsobů vytápění moderními zdroji tepla. Stěžejní součástí tohoto projektu bude informování o možnostech podpory výměny nevyhovujících zdrojů tepla z finančních zdrojů poskytovaných v rámci programu OPŽP 2021-2027, online poradna pro laickou i odbornou veřejnost, prezentování právních důsledků nerespektování požadavků zákonů, včetně odborné pomoci státní správě směřující k vymáhání plnění zákonných nařízení.

Přečtěte si také Výměny kotlů Více k tématu

Kalkulátor nákladů na vytápění a produkovaných emisí

Za pomoci předních specialistů z oborů lokálního vytápění a technických zařízení budov již v současnosti vzniká pomocný nástroj, který bude sloužit k vyhodnocení ekonomických nákladů a úspor souvisejících s obměnou starých kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla pro vytápění domácností. Půjde o uživatelsky jednoduché vyhodnocení ročních nákladů na vytápění doplněné vyhodnocením emisní zátěže konkrétních zdrojů tepla prostřednictvím emisních faktorů tak, aby si každý uvědomil environmetální dopad své volby a mohl svou volbu cíleně usměrnit. Kalkulátor bude k dispozici v prvním pololetí 2022 na stránkách TZB-info.cz.

Krátký film v délce 20 min. na téma „Zjistěte své náklady na vytápění a jak zatěžuje váš zdroj tepla ovzduší“ Krátký instruktážní film bude sloužit jako manuál k používání „Kalkulátoru nákladů na vytápění a produkovaných emisí“. Naučně populární formou bude divák seznámen s metodikou výpočtu nákladů na vytápění pro podmínky svého domu a zdroje tepla. Součástí filmu bude poučení o enviromentálním dopadu zvoleného způsobu vytápění tak, aby se při rozhodování ve všeobecném mínění posílil význam kritéria dopadu na životní prostředí, míry znečišťování ovzduší. Video bude prezentováno na platformě youtube.com.

Zahájení informačního projektu k výměnám kotlů na TZB-info s podporpou Norských fondů
Zahájení informačního projektu k výměnám kotlů na TZB-info s podporpou Norských fondů

Krátký film v délce 20 min. na téma „Vlhkost palivového dřeva ovlivňuje emise vašeho kotle“

Spalování palivového dřeva o vyšší vlhkosti, než je doporučená, je jedním z klíčových problémů znečišťování ovzduší lokálním vytápěním domácností. Ekonomickým negativem je nižší účinnost využití energie z paliva a tím zvýšení jeho spotřeby. Mnohem významnějším negativem je ovšem podstatně větší množství i druhů produkovaných emisí ze zdrojů spalujících příliš vlhké dřevo. Stanovení vlhkosti dřeva určeného pro vytápění domácností není zdaleka tak jednoduché, jak se na první pohled a ze zjednodušených návodů k obsluze běžně dostupných vlhkoměrů jeví. Cílem krátkého filmu je pod vedením soudního znalce v oblasti pevných biopaliv seznámit veřejnost s metodikou zjišťování vlhkosti biomasy, způsobem měření a vyhodnocení naměřených dat a zásadami správného skladování palivového dřeva. Prezentováno bude na platformě youtube.com.

Publikace „Topíme správně dřevem s Norskými fondy“

Ve spolupráci s Ing. Zdeňkem Lyčkou vzniká publikace, která naučně populární formou přiblíží veřejnosti zásady správného topení a vytápění domácností dřevními palivy v lokálních zdrojích tepla tak, aby tato činnost přinášela nejen teplo domova, ale byla také ekologicky přijatelná. Autor publikace je soudním znalcem se specializací na teplovodní kotle a lokální topidla na pevná paliva a znalcem se specializací na pevná biopaliva. Mimo jiné již 20krát navštívil Norsko, takže součástí publikace budou také fotografie úchvatné norské přírody a krátké eseje z cest do této nádherné země, což bude i součástí poděkování donátorům Norských fondů za podporu celého projektu.

Publikace bude zveřejněna v druhé polovině roku 2022 na stránkách TZB-info.cz, vznikne také tištěná publikace v počtu 200 výtisků určených především pro propagaci projektu.

Semináře a školení „Výměna kotlů pro vytápění domácností“

V rámci informační kampaně jsou plánovány minimálně čtyři veřejně přístupné akce, především na veletrzích ForArch, Aquatherm a na výstavě Infotherma a případně na doprovodných či náhradních on-line platformách, na téma výměny starých neekologických kotlů na pevná paliva za moderní zdroje vytápění.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.