logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Veolia Energie ČR dokončila rozsáhlou ekologizaci karvinské teplárny

V Teplárně Karviná skončila poslední etapa denitrifikace a tím byla dokončena kompletní ekologizace jednoho z nejvýznamnějších zdrojů tepla v Moravskoslezském kraji započatá v roce 2013.

Reklama

Díky investicím do ekologizace provozu v celkovém objemu 650 milionů korun se sníží množství oxidů síry vypouštěných do ovzduší o zhruba tři čtvrtiny a množství oxidů dusíku a prachu o zhruba polovinu ve srovnání s průměrnými hodnotami z let 2008 - 2010.

Teplárna Karviná má více než sedmdesátiletou historii a společně s Teplárnou ČSA zásobuje teplem a teplou vodou 50 tisíc domácností, školy, nemocnice, úřady, obchodní střediska, průmyslové podniky a další objekty v Karviné, Havířově a okolních obcích.

„Množství vypouštěných škodlivin jsme snížili o stovky tun ročně a významně jsme tak přispěli ke zlepšení kvality ovzduší na Karvinsku. Splňujeme nyní nejpřísnější ekologické limity stanovené českou a evropskou legislativou i krajskými předpisy,“ uvedl Tomáš Groň, ředitel regionu Východní Morava, Veolia Energie ČR, a.s.


Denitrifikace probíhala postupně na jednotlivých kotlích od roku 2013, přičemž přípravy projektu započaly už v roce 2011. Na každém z kotlů byly realizovány dvě fáze – tzv. primární a sekundární opatření. Primární spočívá v úpravě spalovacího procesu bez přídavků aditiv, především instalací nízko-emisních hořáků a seřízením spalovacího vzduchu. Sekundární opatření je založeno na optimálním dávkování aditiva – směsi vody a močoviny do kouřových plynů v horní části kotle. Po reakci s močovinou se rozloží oxidy dusíku na jednotlivé molekuly dusíku a vody, čímž dochází k dalšímu snížení emisí oxidů dusíku. Součástí technologie jsou zásobní nádrže močoviny a dopravní a dávkovací zařízení k jednotlivým kotlům. Teplárna teď splňuje limit pro NOₓ 200 mg/m³, který byl dříve 650 mg/m³.

„Nejnáročnější pro nás bylo přizpůsobit stávající technologii pocházející z padesátých let minulého století novým podmínkám, které stanovuje legislativa k ochraně ovzduší. Museli jsme se vypořádat jak s prostorovými problémy, tak konstrukčním řešením kotlů, které nám poskytlo jen velmi omezené možnosti řešení systému denitrifikace,“ popsal Martin Adamiec, výrobní náměstek regionu Východní Morava, Veolia Energie ČR, a.s.


Denitrifikace stála téměř 300 milionů korun a byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí. Realizace proběhla pod taktovkou dceřiné firmy Veolia energie ČR - společnosti AmpluServis, která má v oblasti odborných prací při opravách, montážích a rekonstrukcích elektrárenských a teplárenských zařízení více než padesátileté zkušenosti. Na stavbě nové technologie se podílely i další regionální dodavatelé.

Odsíření bylo v teplárně realizováno v letech 2013 – 2014 tzv. polosuchou metodou pomocí dávkování CaO ve společném odsiřovacím reaktoru umístěném za kotly K1 – K4. Součástí odsiřovacího reaktoru je také nový tkaninový filtr. Teplárna tak splňuje limit pro SO₂ 250 mg/m³, který byl dříve 1700 mg/m³. Odsíření stálo 350 milionů korun a taktéž bylo spolufinancováno z OPŽP.

Celkově skupina Veolia Energie v České republice investovala v loňském roce přes 600 milionů korun do další modernizace a rekonstrukce svých energetických zařízení. Část těchto prostředků byla použita na investice do pokračujících ekologizací jednotlivých provozů, jejichž cílem je především zlepšení ovzduší na Ostravsku a Karvinsku. Velká část finančních prostředků však byla také investována na obnovu rozvodných sítí, předávacích stanic a budování domovních stanic.

V minulých letech skupina jen do ekologických opatření investovala zhruba dvě miliardy korun. Dalších několik miliard je plánováno v letech následujících.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.