logo TZB-info

Reklama

Certifikace solárních kolektorů

Reklama

následující text předchozí text

Právní předpisy nenařizují, aby solární kolektor jako výrobek vstupující na trh, splnil požadavky normy EN 12975. Normy pro solární zařízení nejsou zatím v Evropě harmonizované a nelze tedy vyhlásit shodu solárního kolektoru s technickými požadavky normy a označit kolektor značkou CE. V oblasti CE značení stavebních výrobků se však očekává změna v souvislosti s rozšířením Mandátu M129 o "energii zachycující zařízení".

Ani v oblasti působnosti evropské směrnice o tlakových zařízeních 97/23/EC (PED - Pressure Equipment Directive) nelze běžný solární kolektor vzhledem k jeho velmi malému objemu (součin tlaku a objemu p.V < 50 bar.litr) podle pravidel označit CE značkou [1]. Výrobce solárních kolektorů tedy nemusí mít kolektory vyzkoušeny podle výše uvedených norem a nemusí uvádět ve svých podkladech výkonové parametry kolektoru (křivku účinnosti solárního kolektoru, modifikátor úhlu dopadu), ačkoli jsou základem výpočtů pro návrh a hodnocení solárních soustav.

Ve snaze pomoci zákazníkům v orientaci v nepřeberném množství nabízených druhů a typů solárních kolektorů a soustav a pro zvýšení jejich důvěry se proto objevují různé dobrovolné certifikační systémy, které umožňují zhodnotit kvalitu provedení kolektorů z hlediska trvanlivosti nebo energetické výkonnosti (účinnost, zisky), případně komplexně zhodnotit vliv solárního kolektoru na životní prostředí.

Solar Keymark

Nejznámějším certifikačním systémem v oblasti solárních kolektorů je Solar Keymark [2]. Značka Solar Keymark je systém dobrovolné certifikace třetí stranou zavedený Evropskou komisí pro normalizaci (CEN) ve spolupráci s Evropskou federací pro průmysl solární tepelné techniky (ESTIF). Solar Keymark je jednou z oficiálních značek certifikačního systému CEN (systém Keymark), kterou se konstatuje splnění požadavků evropských norem.

Solar Keymark v současné době pokrývá především dvě oblasti:

  • solární tepelné kolektory definované podle EN 12975;
  • průmyslové vyráběné solární tepelné soustavy definované podle EN 12976.

Značka Solar Keymark zákazníkovi jednoduše sděluje, že takto označený solární kolektor nebo soustava splňuje požadavky příslušných evropských norem, tedy prošel všemi zkouškami v souladu s uvedenými normami. Ve své podstatě Solar Keymark znamená spolehlivou funkční kvalitu kolektoru nebo soustavy a spolehlivou informaci o jejich účinnosti pro projektanta, ochranu koncového zákazníka před nekvalitním produktem a obchodní nástroj pro výrobce nebo dodavatele. Pro koncového zákazníka je Solar Keymark určitou zárukou, že nakoupený kolektor a jeho deklarovaná účinnost se během doby použití významně nezmění. Značka však neznamená, že certifikovaný kolektor je vysoce výkonný výrobek se špičkovými energetickými parametry. Značka pouze poskytuje informaci, že deklarovanou křivku účinnosti budou mít všechny kolektory z výrobní řady (reprodukovatelnost vlastností), ne pouze zkoušený kolektor.

Postup a pravidla

Žadatel (výrobce) kontaktuje certifikační orgán akreditovaný a zmocněný Certifikačním výborem CEN pro udělování značky Solar Keymark. Společně s certifikačním orgánem je vybrána zkušební laboratoř a inspekční orgán. Zkušební laboratoř musí splňovat podmínky pro komplexní zkoušky v rámci Solar Keymark a je schválena certifikačním orgánem.

Na solárním zařízení, např. solárním kolektoru, jehož vzorek je náhodně vybrán přímo z výroby nebo skladu výrobce, se provedou počáteční (vstupní) zkoušky. Vzorky vybírá inspektor, identifikuje podle výrobních čísel a buď je sám odveze nebo je označí, zapečetí a nechá dopravit do zkušební laboratoře. Zároveň výrobce prokazuje systém řízení jakosti podle norem řady EN ISO 9000. Certifikačnímu orgánu musí výrobce dodat jednoznačnou výrobní dokumentaci ke zkoušenému zařízení. V případě řady konstrukčně stejných kolektorů, odlišujících se pouze rozměry (délka, šířka) se vybírá pouze nejmenší a největší vzorek kolektoru. Největší vzorek se podrobí všem zkouškám, nejmenší pouze zkoušce tepelného výkonu. U kolektorů stavěných na zakázku a sestavovaných přímo na místě instalace musí výrobce prokázat shodu zkušebního modulu s obvyklou výrobou a dodat podrobný popis použitých prvků. Pokud se na certifikovaném kolektoru provedou změny, je nutné upozornit certifikační orgán a ten na základě rozsahu změn stanoví, zda je potřeba provést znovu vstupní zkoušky nebo pouze dílčí.

Certifikace

Solar Keymark může být vystaven pouze zplnomocněným certifikačním orgánem poté, co byl výrobek (solární kolektor, solární soustava) odzkoušen akreditovanou zkušební laboratoří. Pokud výrobce má zaveden systém řízení jakosti a jeho solární kolektor nebo soustava splňují kvalitativní požadavky EN 12975 nebo EN 12976, je výrobku udělena značka Solar Keymark. Značku je možné uvádět v podkladech a na výrobcích. Každoročně se kontroluje dokumentace systému řízení jakosti a každé dva roky inspektor ze zkušební laboratoře vykoná fyzickou prohlídku výroby a shodu výkresové dokumentace s vyráběným kolektorem. V případě pochyb může nařídit opakovanou zkoušku kolektoru. Tu ostatně může vyvolat kdokoli, od nespokojeného zákazníka až po konkurenta na trhu. Aby byla opakovaná zkouška úspěšná, musí prokázat shodu výkonových parametrů do 10 % a opětovné splnění kvalitativních požadavků na solární kolektor. V případě úspěšné certifikace hradí náklady vyvolavatel zkoušky, v případě neúspěšné certifikace hradí náklady výrobce a značka Solar Keymark je výrobku odebrána.

Z postupu a pravidel udělování certifikátu Solar Keymark je zřejmé, že systém je zaměřen na velmi důkladnou kontrolu kvality solárních kolektorů, resp. průmyslové vyráběných solárních soustav. V současné době (2009) je certifikováno téměř 830 typů solárních kolektorů a téměř 100 průmyslově vyráběných solárních soustav. Značkou Solar Keymark je označeno zhruba 2/3 z prodaných solárních kolektorů v Evropě. Solar Keymark je zatím evropskou značkou, která je v některých zemích podmínkou udělení dotací na solární kolektory (např. Německo, Slovensko). Výrobci (exportéři) již nemusí opakovaně zkoušet a certifikovat výrobky podle národních certifikačních programů jednotlivých států a zavedení značky Solar Keymark jim přináší úsporu nákladů na zkoušení (pouze jedna zkouška). Na druhé straně je certifikační proces natolik finančně náročný, že pro menší výrobce solárních kolektorů je prakticky nedostupný.

Modrý anděl

Modrý anděl (Der Blaue Engel) je známá ekologická známka udělovaná německou Federální agenturou pro životní prostředí výrobkům splňujícím základní kritéria definovaná asociací RAL. V případě solárních kolektorů se jí označují takové výrobky, které umožňují produkcí energie uspořit konvenční zdroje energie (fosilní, jaderné) a svázané emise škodlivin. Mezi základní požadavky na solární kolektory podle směrnice RAL-UZ 73 [3] patří již od roku 1996:

  • roční produkce energie kolektorem nejméně 525 kWh/m2 (referenční plocha podle DIN V 4757-4) při současném solárním pokrytí potřeby tepla 40 % v matematicky simulované solární soustavě s jasně a detailně definovanými parametry a provozními podmínkami;
  • jako teplonosná látka v kolektoru nesmí být používány halogenované uhlovodíky a teplonosná látka nesmí obsahovat jakékoli škodlivé látky označené jako nebezpečné životnímu prostředí (detailní specifikace viz [3]); výrobce uvede bezpečnostní datový list pro teplonosnou látku podle Směrnice 91/155/EEC v návodu k použití;
  • při výrobě tepelné izolace pro kolektory nesmí být použity halogenované uhlovodíky, navíc izolace nesmí obsahovat škodlivé látky označené jako nebezpečné životnímu prostředí (detailní specifikace viz [3]), které by se při extrémních podmínkách v kolektoru (stagnaci, v souladu podle EN 12975-1) mohly uvolnit odplyněním;
  • kolektory a materiály použité k jejich výrobě musí splňovat požadavky na bezpečnost a odolnost definované v příslušných normách (DIN V 4757-3, EN 12975-2), předkládá se protokol o zkoušce podle uvedených norem;
  • žadatel se zavazuje přijmout zpět použité výrobky označené známkou (a materiály použité pro jejich výrobu) a předat je k řádné recyklaci; informace o recyklaci se uvede v návodu na použití výrobku;
  • žadatel uvede způsob povrchové úpravy absorbéru.

V Německu je Modrý anděl jednou z podmínek pro udělení dotační podpory na solární kolektory.

[1] CE-marking related to Pressure Equipment Directive (PED), dokument ESTIF dostupný z http://www.estif.org/solarkeymark/ce-solarcollectors_ped.php, 2007.
[2] Solar Keymark - CEN Keymark Scheme for Solar Thermal Products, dostupné z http://www.estif.org/solarkeymark.
[3] RAL-UZ 73: Basic Criteria for Award of the Environmental Label "Der Blaue Engel", Solar Collectors, březen 2009, dostupné z http://www.blauer-engel.de.

následující text předchozí text
 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.