logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Městský soud v Praze uložil ÚNMZ, aby poskytl plné znění vybraných norem

Rozsudkem Městského soudu v Praze bylo ÚNMZ uloženo, aby poskytl žalobci plné znění všech technických norem ČSN, ČSN EN, podle nichž stanoví povinnost postupovat zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a právní předpisy vydané k jeho provedení (technické normy ve stavebnictví).

Reklama

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu směřující k poskytování norem ve stavebnictví bezplatně vrátilo věc Městskému soudu v Praze a normy zůstaly zatím placené - taková situce byla na začátku léta.
Situace po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu - článek TZB-info, komentáře a stanovisko ČKAIT.

Městský soud rozhodl 7.9. 2015 - vybrané normy zdarma

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 7. září 2015, č.j.: 11 A 3/2014 – 82 bylo Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uloženo, aby ve lhůtě třiceti dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku poskytl žalobci plné znění všech technických norem ČSN, ČSN EN, podle nichž stanoví povinnost postupovat zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a právní předpisy vydané k jeho provedení (technické normy ve stavebnictví).

Uvedený rozsudek se netýká všech technických norem, ale pouze těch technických norem, které jsou závazné podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

Stanovisko ÚNMZ

Určení okruhu technických norem, kterých se výrok uvedeného rozsudku týká, provedlo ÚNMZ prostřednictvím konzultace s Ministerstvem pro místní rozvoj, jakožto gestorem stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.
Podle vyjádření MMR je forma výlučného odkazu na technickou normu, od které se tak nelze odchýlit použita pouze u normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, a to ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů.
Tato technická norma je již zveřejněna Ministerstvem pro místní rozvoj

Na základě výše uvedeného tedy byly žalobci poskytnuty následující technické normy:

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.