logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Technická normalizační komise TNK 94 Vodárenství

Společně s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) představujeme vydané normy a vše, co souvisí s novými koncepty TZB a stavebnictví. V tomto článku se zaměříme na normy ve vodárenství a TNK 94 Vodárenství.

Reklama

Za počátek normalizace v oboru vodovodů je možno považovat rok 1929, kdy vyšla ČSN 1041 Litinové trouby a tvarovky pro vodovody i plynovody a začala se zpracovávat norma týkající se vnitřních vodovodů, která vyšla v roce 1933 jako ČSN 1099 Vodovodní řád (obr. 1).

Obr. 1 – Titulní stránky ČSN 1099 z roku 1933 a II. revidovaného vydání ČSN 1041 z roku 1935
Obr. 1 – Titulní stránky ČSN 1099 z roku 1933 a II. revidovaného vydání ČSN 1041 z roku 1935

Nyní se normy v oboru vodovodů zpracovávají v TNK 94 Vodárenství, která byla založena dne 27. 8. 1993 a zajišťuje normalizaci v oblasti navrhování, výstavby a provozu objektů a zařízení pro jímání, odběr, úpravu, distribuci, spotřebu, akumulaci a dodávku vody. Do její působnosti spadají normy týkající se vnějších vodovodních sítí i vnitřních vodovodů, a to nejen normy pro projektování a montáž, ale i normy výrobků a normy zabývající se vlivem materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě. Proto jsou členy této technické normalizační komise odborníci z uvedených oborů. Členy TNK 94 jsou zástupci centra technické normalizace v oboru, vysokých škol, zkušeben, výzkumných ústavů, provozovatelů vodovodů pro veřejnou potřebu, výrobců, ministerstva zemědělství, společnosti pro techniku prostředí a další odborníci z praxe. Členy TNK 94 se stali také odborníci z TNK 54 Vnitřní vodovody a kanalizace zrušené dne 30. 10. 1996. Tajemnicí je pracovnice České agentury pro standardizaci. Připomínkování překladů evropských a mezinárodních norem, návrhů nových norem národních a revizí norem stávajících se účastní i další přizvaní odborníci, kteří nejsou členy TNK.

Pod TNK 94 spadají komise CEN/TC 164 Vodárenství (Water supply), CEN/TC 451 Studny a výměníky tepla ve vrtech (Water wells and borehole heat exchangers) a ISO/TC 224 Služby v oblasti zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod – Kritéria kvality služeb a výkonové ukazatele (Standardization of service activities relating to drinking water and sewerage. Quality criteria of the service and performance indicators).

Odborníci z TNK 94 se podílejí i na odvětvové normalizaci v oboru vodárenství, v rámci které se zpracovávají odvětvové technické normy označované zkratkou TNV. Centrem technické normalizace v oboru vodárenství je firma Sweco Hydroprojekt, a.s., která zajišťuje také mezinárodní spolupráci s CEN/TC 164 a ISO/TC 224, do níž se zapojují i členové TNK 94.

Velké změny v normalizaci v oboru vodovodů znamenalo zavedení evropských norem. Národní normy musely být v této souvislosti zrušeny nebo revidovány, aby tvořily tzv. zbytkové normy k normám evropským. Národní normalizace formou zbytkových národních norem je tedy u nás v oboru vodárenství obdobná jako na Slovensku, v Německu nebo Rakousku. Problematické bylo přizpůsobování národních norem evropské normě ČSN EN 806, jejíchž pět částí bylo zaváděno postupně v průběhu 10 let.

K základním evropským normám spadajícím pod TNK 94 patří:

  • ČSN EN 805 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti;
  • ČSN EN 806-1 až 806-5 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě;
  • ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem.

Evropské normy jsou doplněny normami národními, ke kterým patří zejména:

  • ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí;
  • ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky;
  • ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody;
  • ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů.

Dalšími důležitými národními normami jsou např.:

  • ČSN 75 0150 Vodní hospodářství – Terminologie vodárenství;
  • ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody;
  • ČSN 75 5355 Vodojemy.

K výrobkovým normám spadajícím do působnosti TNK 94 patří zejména evropské normy týkající se zdravotně technických armatur a armatur v budovách, a také evropská norma pro nepřímo ohřívané zásobníkové ohřívače vody. Dalšími normami patřícími do působnosti TNK 94 jsou normy týkající se vlivu materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě.

První generace důležitých evropských norem byla ve vodárenství již zavedena do soustavy ČSN. V budoucnosti jsou očekávány revize výše uvedených evropských norem, které budou důvodem k revizi zbytkových norem národních. Centrum technické normalizace i odborníci z TNK 94 tedy budou mít opět více práce než nyní. Doufám, že i v budoucnu se budou všichni členové TNK a další odborníci aktivně účastnit jednání TNK 94 a připomínkování návrhů norem a chtěl bych jim popřát hodně zdaru při této práci. Děkuji také Centru technické normalizace Sweco Hydroprojekt, a.s., za svědomitou přípravu návrhů norem a České agentuře pro standardizaci za vytvoření podmínek pro práci TNK 94. Tajemnici TNK 94 Ing. Daně Bedřichové děkuji za poskytnutí některých podkladů pro tento článek.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.