logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Výtah z TPG 605 02 Regulační stanice, regulační zařízení

Nová pravidla nahrazují TPG 605 02 z 9. 9. 2008. Stručný výtah z předpisu obsahuje pouze obecné požadavky a stavební část.

Reklama

1. Rozsah platnosti

TPG stanovuje základní požadavky na projekt, stavbu, montáž zařízení, zkoušení a uvádění do provozu, provoz a údržbu:

 • regulačních stanic (RS)
 • regulačních souprav (RESO)
 • posilovacích regulačních zařízení (PRZ)
 • blokových regulačních zařízení (BRZ).

Obecně platí, že:

 • slouží pro regulaci tlaku topných plynů lehčích než vzduch
 • tvoří součást přípojek nebo jsou umístěny za HUP a pak jsou součástí odběrných plynových zařízení
 • mají vstupní provozní tlak vyšší než 4 bar a/nebo průtok vyšší než 200 m3/h
 • slouží pro zásobování obytných, výškových, veřejně přístupných, komerčních a víceúčelových budov.

2. Regulace plynu

Regulátor tlaku plynu – je zařízení pro automatické udržování nastavených hodnot výstupního provozního tlaku plynu.

Regulační stanice (RS), regulační souprava (RESO) je zařízení používané pro regulaci tlaku plynu a zabezpečení proti nepřípustnému zvýšení provozního tlaku, zahrnující veškerá zařízení včetně vstupního a výstupního potrubí, uzavíracích armatur a staveb, ve kterých je toto zařízení umístěno.

3. Tlak plynu

Tlak – přetlak plynu uvnitř strojního regulačního zařízení, měřený při statických podmínkách, se dělí na:

 • Nízký tlak A1 – tlak do 0,05 bar
 • Střední tlak A2 – tlak nad 0,05 bar do 4 bar včetně
 • Vysoký tlak A3 – tlak nad 4 bar do 16 bar včetně
 • Vysoký tlak B1 – tlak nad 16 bar do 40 bar včetně
 • Vysoký tlak B2 – tlak nad 40 bar do 100 bar včetně
 • Vysoký tlak B3 – tlak nad 100 bar

Regulační stanice a regulační soupravy podle těchto TPG se dělí podle vstupního provozního tlaku na:

 • RS skupiny A
  • Středotlaké RS (podskupiny A2) nad 0,05 bar do 4 bar včetně
  • Vysokotlaké RS/RESO (podskupiny A3) nad 4 bar do 16 bar včetně
 • RS skupiny B
  • Vysokotlaké RS/RESO (podskupiny B1) nad 16 bar do 40 bar včetně
  • Vysokotlaké RS/RESO (podskupiny B2) nad 40 bar do 100 bar včetně
  • Vysokotlaké RS/RESO (podskupiny B3) nad 100 bar

4. Obecné technické požadavky

Umístění regulačních zařízení, v souladu s právními předpisy, musí být navrženo s ohledem na přístupnost (revize, inspekce, opravy) a nesmí ohrožovat okolí hlukem, vibracemi nebo únikem z odfukového potrubí.

K hlavním zásadám pro umísťování patří:

 • Strojní zařízení RS/RESO se umístí ve volném prostoru, v samostatné budově, skříni, přístřešku, přístavku nad zemí, případně pod zemí.
 • Posilovací a blokové zařízení se umísťuje nad zemí v samostatné skříni v přístavku nebo výklenku, případně pod zemí.
 • Při umísťování RS/RESO v blízkosti staveb musí být dodrženy následující minimální odstupové vzdálenosti:
  • VTL RS/RESO B2 a B3 8 m
  • VTL RS/RESO A3 a B1 6 m
  • STL RS/RESO A2 4 m
 • Nejvyšší vstupní provozní tlak RS, umístěné ve výklenku, přístavku nebo uvnitř budovy, která je vlastněna třetí osobou, nesmí přesáhnout 4 bar (pokud tlak přesáhne 4 bar, musí být umístěna ve volně stojící budově).
 • Strojní zařízení RS/RESO musí být chráněno proti nepovolaným osobám oplocením:
  • VTL RS podskupiny A3 a skupiny B, všechny RS/RESO musí být oploceny.
  • Hranice oplocení od objektu RS se doporučuje 3 m, u RESO 2 m.
  • Výška oplocení nesmí být menší než 1,6 m.
 • RS/RESO v samostatné budově nebo v přístavku k budově musí být opatřena výfukovými plochami (např. okna, dveře, vrata, lehce vybouratelný obvodový plášť nebo střešní plášť o plošné hmotnosti do 90 kg/m2) o ploše 0,07 m2 na každý 1 m3 obestavěného prostoru.
 • Vnitřní rozměry RS se volí tak, aby mezi stěnami, otopnými tělesy a strojním zařízením zůstal manipulační prostor šířky nejméně 0,8 m. Mezi jednotlivými řadami musí být nejmenší vzdálenost 0,8 m. Regulační řady je možné umístit i nad sebou, přičemž vzdálenost mezi nimi musí být dostatečná.
 • Světlá výška vnitřního prostoru RS se doporučuje nejméně 2,5 m. U RS, umístěné ve skříni, smí být světlá výška nejméně 2,3 m.
 • RS s trvalou obsluhou musí být vybavena samostatnou místností pro obsluhu se sociálním zařízením (minimálně umyvadlo a WC).

5. Použití stavebních materiálů z hlediska třídy reakce na oheň

Pro regulační zařízení (RZ) podle umístění:

 • RZ ve výklenku, přístavku nebo uvnitř jiné budovy
  • Materiál přístavku nebo výklenku musí být třídy reakce na oheň alespoň A2.
  • Výfuková plocha nesmí být použitá pro stěny spojující výklenek nebo přístavek s budovou.
  • Ve výklenku, přístavku nebo uvnitř jiné budovy se vstupním provozním tlakem vyšším než 4 bar smí být umístěna jen v budově průmyslového charakteru.
 • RZ ve skříni nebo ve volně stojící budově (s oplocením)
  • Materiál volně stojící budovy musí být třídy reakce na oheň alespoň D za podmínky, že odstupová vzdálenost nepřesahuje vymezené hranice pozemku.
 • RZ ve skříni nebo volně stojící budově (bez oplocení)
  • Materiál volně stojící budovy musí být třídy reakce na oheň alespoň B.
 • RZ ve skříni nebo volně stojící budově bez umožnění přístupu veřejnosti
  • Materiál volně stojící budovy musí být třídy reakce na oheň alespoň D za podmínky, že ve vymezené odstupové vzdálenosti se nevyskytuje žádný hořlavý materiál a další stavby.
 • RZ zapuštěné a podzemní (bez oplocení)
  • Část nadzemní konstrukce musí být třídy reakce na oheň alespoň B (pro RZ zapuštěné a vybavené oplocením může být nadzemní část třídy D).
  • Pro ostatní části umístěné pod úrovní terénu se třída reakce na oheň nepředepisuje.

6. Prvky RS/RESO z hlediska bezpečnosti

Stavební prvky pro RS/RESO musí z hlediska bezpečnosti vyhovovat následujícím podmínkám:

 • Podlaha
  • V RS/RESO s přístupem osob musí být podlaha z neklouzavého, antistatického a nejiskřivého materiálu.
 • Dveře
  • Musí být otvíratelné ven z budovy a otevřeném stavu zajistitelné.
  • Musí být zvenku uzamykatelné a alespoň u jedněch z přístupových dveří musí být možnost otevřít dveře zevnitř bez pomoci klíče.
  • Musí být vyústěny do volného prostoru.
  • Musí být vysoké nejméně 1,97 m.
  • Jednokřídlé dveře strojovny musí mít šířku min. 1 m, dvoukřídlé min. 1,45 m.
  • Místnosti pro obsluhu se nedoporučuje umístit na téže straně budovy, jako je vstup do strojovny RS.
 • Okna a prvky přirozeného osvětlení
  • Pro osvětlení prostoru má být využito denního osvětlení.
  • Pokud budou zřízena otevíratelná okna, musí být ovladatelná z úrovně podlahy a zajištěna v otevřené poloze.
  • Stěny mohou být zhotoveny např. ze skleněných výplní nebo bloků nebo se mohou použít střešní světlíky, případně střešní okna nebo se pro osvětlení může využít otevření dveří nebo vrat.
 • Střecha a střešní konstrukce
  • Nesmí obsahovat nevětrané duté prostory (nebezpečí hromadění plynu).
 • Dělící příčky
  • Místnost s předehřevem plynu musí být od místnosti se strojním zařízením plynotěsně oddělena.

7. Podzemní regulační zařízení

Strojní zařízení může být umístěno pod úrovní terénu:

 • V samostatném stavebním kompletu s odklopným a rozebíratelným nebo posuvným zakrytím.
 • V samostatné skříni, modulu RS, kontejneru, nádrži apod.

K obecným pravidlům patří:

 • Stavební komplet podzemního RZ musí být opatřen větráním.
 • Dno PoRS a ZRS by nemělo být hlouběji než 1,8 m pod úrovní terénu.
 • Prostor RS musí být řešen tak, aby na pracovní straně byl volný prostor šíře min. 0,6 m.
 • Podzemní RZ a modul RZ se nesmí umísťovat do vozovky nebo na jinak podobně frekventované místo nebo tam, kde dochází k hromadění dešťové vody nebo sněhu, kde dochází k velkému průtoku povrchové vody při srážkách, v záplavových oblastech a v místech s vysokou hladinou spodní vody.
 • Vstupní a výstupní uzávěr plynu modulu RZ smí být umístěn nejdále 10 m od RZ a musí být snadno přístupný a ovladatelný.
 • Všechny prvky RZ musí být z materiálů odolných korozním účinkům nebo musí být chráněny proti účinkům koroze.

8. Zakrytí podzemních nebo zapuštěných RZ

Zakrytí může být řešeno jako:

 • Pevné – monolitický strop objektu pevně spojený se stěnami (vchod je řešen bočním otvorem).
 • Rozebíratelné – vyjímatelné zakrytí, např. z prefabrikovaných dílů nebo poklop.
 • Posunovací – dělený strop, umožňující přístup odsunutím stropních prvků mimo půdorys prostoru.
 • Otevírací – poklop nebo strop z odklopných dílů, usnadňující otevření (např. s pružinou), bez použití zvláštního nářadí.

Zakrytí musí být:

 • Zajištěno vhodným způsobem proti manipulaci.
 • S nosností nejméně 250 kN/m2 pro místa, kde je možný pojezd osobních vozidel, chodníky, pěší zóny, obytné zóny.
 • V místech, kde by mohlo dojít k poškození např. provozem nákladních automobilů nebo těžkých mechanismů – chráněno v potřebném rozsahu, např. pevnými sloupky.

9. Větrání

Prostor, ve kterém je umístěno strojní zařízení RS/RESO se zajišťuje přirozeným větráním otvory nebo větracími průduchy, vedoucími do volného ovzduší.

Větrání RZ se řídí obecně zásadami:

 • Volný průřez větracích otvorů musí být alespoň 1 % plochy podlahy.
 • Spodní hrana otvorů pro přívody vzduchu je v rozmezí 0,2 až 0,5 m nad podlahou.
 • Horní hrana pro odvod vzduchu ve stěně nesmí být níže než 0,2 m pod stropem.
 • Vrchní větrací otvor vybavený ochranou proti vniknutí vody je možné vyústit ve střeše.
 • Větrání může být zajištěno štěrbinami mezi rámem a dveřmi skříně.
 • Větrání RZ pod zemí se zajišťuje větracími šachtami nebo větracím potrubím (vyústění nebo konstrukce potrubí musí být provedeny tak, aby tam nemohla vniknout voda). U RZ pod zemí, které není vybaveno šachtami, může být odvětrání úniků řešeno např. ofukovacím potrubím, vyvedeným mimo prostor strojního zařízení. Potrubí musí mít vhodný rozměr a vyústit výše než 2 m nad terénem a tak, aby do něj nemohla vniknout voda ani mechanické nečistoty.
 • Průřez otvorů pro odvod vzduchu by měl být nejméně dvojnásobkem průřezu otvorů pro přívod vzduchu.
 • Větrání skříní posilovacích RZ a blokových RZ se zajišťuje zpravidla otvory v horní části dveří, ve střeše apod. Větrání je možné zajistit volnými štěrbinami mezi rámem a dveřmi skříně.
 • Větrací otvory musí být chráněny např. ochrannými síty proti vniknutí předmětů.
 • Větrací otvory musí být osazeny z vnějšku protidešťovou žaluzií.
 • Umístění větracích otvorů má být takové, aby nevznikaly hluché nevětrané prostory. Větrací otvory se doporučuje umísťovat na protilehlých stěnách místnosti a ve směru převládajících větrů.
 
Komentář recenzenta Ing. Miroslav Burišin, ČSTZ

Článek informuje stručnou formou o revidovaných TPG 605 02 „Regulační stanice, regulační zařízení“, která nahradí předpis z roku 2008. Hlavní požadavky jsou uvedeny v členění podle kapitol nových pravidel, což usnadňuje čtenáři rychlé porovnání se stávajícími pravidly.

English Synopsis
Excerpt from TPG 605 02 Control stations, control devices

The new rules replace the TPG 605 02 from 9. 9. 2008. A brief abstract of the law contains only general requirements and building part.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.