logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Provozní podpora plynové KVET uvedené do provozu v roce 2022


Kogenerační jednotka, foto © TZB-info

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie nastavuje pro plynovou KVET stabilní podmínky, zpožděná notifikace novely však zkomplikovala podporu výroben uvedených do provozu v roce 2022.

Reklama

Na podzim schválená novela zákona o podporovaných zdrojích energie č. 382/2021 Sb. přináší celou řadu změn. U podpory elektřiny z KVET je to zejména nově garantovaná doba životnosti 15 let a možnost čerpat podporu na modernizované výrobny. Současné vysoké ceny elektřiny a plynu sice potřebu podpory minimalizují, i nadále však bude v systému podpory elektřiny z plynové KVET do 1 MW aplikována meziroční úprava dle změn cen elektřiny a plynu pro zajištění příměřenosti podpory po celou dobu životnosti. Součástí novely jsou i aukce KVET nad 1 MW, u nich se však zatím s meziroční úpravou aukčního bonusu neuvažuje.

Obr. Přehled systému provozní podpory plynové KVET
Obr. Přehled systému provozní podpory plynové KVET

Podmínky pro nárok na provozní podporu modernizované výrobny stanovuje vyhláška o modernizaci výroben elektřiny č. 68/2022 Sb. Do 1 MW bude podpora úředně stanoveným bonusem, podmínkou bude vynaložení min. 80 % investice ve srovnání s novou výrobnou, může být až o 15 % nižší, pokud výrobce znaleckým posudkem prokáže, že výrobna elektřiny byla modernizována na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanou výrobnou elektřiny. Nad 1 MW bude podpora aukčním bonusem, podmínkou účasti v aukci bude provedení výměny nebo generální opravy technologických nebo konstrukčních zařízení výrobny elektřiny a provedení dalších úprav výrobny elektřiny kumulativně alespoň v rozsahu vyjmenovaném ve vyhlášce.

Nový model podpory elektřiny z plynové KVET do 1 MW je definován vyhláškou o technicko-ekonomických parametrech č. 79/2022 Sb. V kategoriích 50–200 kW a 200–1 000 kW bude jmenovitý roční projezd 3 300 h, celková doba podpory 49 500 h, tedy 15 let. Předpokládáme, že max.roční podporovaný projezd bude dle předchozích vyjádření ERÚ stanoven v cenovém rozhodnutí na 4 000 h. U kategorie do 50 kW bude podporovaný projezd 6 000 h ročně.

Jak je to s provozní podporou v roce 2022?

Počínaje rokem 2022 bude tedy cenové rozhodnutí ERÚ obsahovat samostatně stanovený zelený bonus pro stávající KGJ až do 5 MW v režimu 3 000/4 400 h (toto CR bylo vydáno v řádném termínu v září 2021) a samostatně určený ZB pro výrobny/zdroje do 1 MW uváděné do provozu od 1. 1. 2022.

Pro tyto zdroje však cenové rozhodnutí vydáno nebude. Důvodem je, že oproti současnému stavu, kdy na základě zákona POZE ERÚ přímo vydávalo cenová rozhodnutí tak nově MPO bude vydávat na každé tři roky vládní nařízení, kterým stanoví, pro které druhy zdrojů, a v jakém objemu může ERU vydat cenová rozhodnutí. Objemy nových zdrojů budou vycházet z plánovaných cílů rozvoje OZE a KVET dle Národního klimaticko-energetického plánu do roku 2030. U plynové KVET do 1 MW je to sice 30 MW/rok, avšak ve finální verzi Nařízení schváleném následně vládou a zveřejněno ve sbírce zákonů dne 30. 6. 2022 pod číslem 189/2022 Sb. MPO s ohledem na stále probíhající proces notifikace podpory s Evropskou Komisí stanovilo pro rok 2022 nulové objemy podpory a u malé KVET do 1 MW přesunulo plánovaný objem 30 MW roku 2022 do roku 2023. V roce 2023 je tedy ve schváleném nařízení objem 60 MW.

Vzhledem k výše uvedenému je navrženo, aby se výrobny uváděné do provozu během roku 2022 mohly zaregistrovat jako podporované zdroje dodatečně, k datu 1. 1. 2023. Čerpaly by tedy provozní podporu na elektřinu vyrobenou a vykázanou operátorovi trhu počínaje dnem 1. 1. 2023 po dobu 15 let. Toto řešení by mělo být legislativně zakotveno v  připravovaném Nařízení vlády o zpětné výplatě podpory pro OZE zdroje.

Plynové turbíny a motory jsou v současnosti jedinými relevantními technologiemi pro v budoucnosti nutnou zpětnou konverzi zelených plynů na elektřinu a teplo. Dekarbonizace a s tím spojená decentralizace a poptávka po flexibilitě tedy dávají i malé plynové KVET velmi dobré vyhlídky do budoucna. V souladu s národním klimaticko-energetickém plánem lze očekávat růst instalovaného výkonu ze současných 450 MW až na téměř 800 MW v roce 2030. Rozvoj oboru se odráží i v rostoucím zájmu o konferenci Dny kogenerace, která měla v minulém roce rekordních 170 účastníků. Letošní již 15. ročník pořádá sdružení COGEN Czech 18.–19. 10. 2022 jako již tradičně v hotelu Aquapalace v Čestlicích. Na konferenci budou diskutovány legislativní, technické i ekonomické aspekty KVET, situace na trhu s elektřinou, potenciál a příležitosti pro další rozvoj či nové technologie výrobu elektřiny a tepla. Na konferenci vystoupí náměstek ministra průmyslu René Neděla, Mirek Topolánek (TSČR), Martin Kašák (ČEPS), Kamil Čermák (ČEZ ESCO), Pavel Jirásek (MPO), Kristián Titka (ERÚ), Blahoslav Němeček (EY ČR), Tomáš Voříšek (SEVEn) a další. Více info na webu Dny kogenerace.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.