logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Nové trendy v cirkulárním odpadovém managementu, praxe v EU a dopady na FM odvětví

Článek popisuje roli podnikového ekologa v dodržování environmentálních předpisů v podnicích. Vedle klasických oblastí jako jsou odpadové hospodářství, obalové materiály, chemikálie a prevenci havárií se nově zaměřuje na ESG reporting. Zdůrazňuje trendy směrem k udržitelnému řízení odpadů a cirkulární ekonomice. Text analyzuje strategie prevence vzniku odpadů, trendy a inovace v jejich zpracování. Závěrem akcentuje důležitost vzdělávání a osvěty v této oblasti.

Reklama

Stejně jako oblast dodávky energií, tak i oblast svozu a odstraňování odpadů se přesouvá z okrajových služeb facility managementu k těm důležitějším. Důvodem jsou nejen rychle rostoucí ceny, ale zejména fenomén ESG, který tak nějak postupně mění priority vnímání celého oboru. To způsobuje narůstající globální důraz na udržitelnost a odpovědnost v oblasti životního prostředí. Korporace se stávají klíčovými aktéry v úsilí o snižování negativních dopadů na planetu a společnost. V tomto textu se zaměříme na souvislosti a trendy v oblasti nakládání s odpady, vazbu na ESG a strategie předcházení vzniku odpadů jako složky komplexního facility managementu.

Podnikový ekolog

Každý podnik musí dodržovat celou škálu předpisů a v oblasti životního prostředí to platí dvojnásob. Základem práce podnikového ekologa jsou oblasti, které zahrnují odpadové hospodářství, obalové materiály, chemické látky a směsi, ochranu ovzduší, prevence závažných havárií a další povinnosti vyplývající z platné legislativy. Nově se k tomu přidává i reporting pro ESG.

V menších a středních provozech supluje tuto pozici např. facility manager, specialista BOZP nebo pracovník logistiky. Ve velkých provozech se jedná o specialistu – Podnikového ekologa. Rovněž je možné řešit tuto oblast formou outsourcingu v rozsahu odpovídajícím požadavkům, např. jen 0,25 FTE nebo naopak více než jeden úvazek, a současně v potřebné specializaci (odpady, voda, ovzduší, atd.).

Jako základ povinnosti je evidence odpadů, která provází všechny provozy bez rozdílu. Může se zdát, že se jedná o poměrně jednoduchou záležitost, ale dají se tu vytvořit i závažné chyby jako např. chybná kategorizace odpadu, neověření povolení zařízení při předávání odpadů nebo nevedení evidence za každý provoz ať už v stálé provozovně nebo mimo provozovnu. Další častou chybou je značení odpadů, jejich špatné shromažďování a zpracované reporty vůči autoritám. Neplnění těchto povinností může mít vážné právní následky a finanční pokuty.

Odpady a ESG

ESG kritéria jsou stále důležitějším faktorem pro investory, spotřebitele a regulační orgány. Postupně proto na podnikové ekology dopadá i vykazování v rámci ESG, kde se zabývají dopadem společnosti na životní prostředí (uhlíková stopa, vypouštění odpadních vod, spotřeba energií a vod a další činnosti). Ačkoliv odpady primárně asociujeme v tomto ohledu pouze s ekologií, tak odpady mají významný vliv na všechny tři oblasti ESG:

Environment (životní prostředí): Snížení množství odpadů, separování, recyklace a celková správa odpadů jsou klíčovými faktory pro dodržování environmentálních kritérií. Firmy budou hodnoceny na základě svých úspěchů v těchto oblastech, a to jak z hlediska snižování ekologických dopadů, tak také v souladu s předpisy týkajícími se odpadů.

Social (sociální odpovědnost): Odpady mohou mít také sociální dopady, zejména pokud nejsou řízeny řádně. Například, skládky a spalovny odpadů mohou mít negativní vliv na okolní komunity. Firmy budou hodnoceny z hlediska jejich sociální odpovědnosti v oblasti odpadů a jejich dopadů na lidi.

Governance (firemní řízení): Zodpovědné řízení odpadů a transparentnost v této oblasti jsou klíčovými prvky dobrého firemního řízení. Firmy budou muset zajistit, aby měly jasné procesy a politiky týkající se odpadů a aby dodržovaly příslušné právní předpisy. Toto je spojeno s lepší správou celé organizace, což zahrnuje etiku, integritu a odpovědnost vůči akcionářům a společnosti.

Předcházení vzniku odpadu, udržitelnost a inovace

Firmy se stále více zavazují k udržitelnosti a odpovědnosti v oblasti odpadů. To zahrnuje stanovení cílů pro snižování odpadů, investice do recyklačních a výrobních technologií s nižším dopadem na životní prostředí a transparentnost veřejně dostupných údajů o správě odpadů. Tyto závazky mají nejen pozitivní dopad na životní prostředí, ale také zvyšují povědomí a důvěryhodnost firem mezi zákazníky a investory.

Prevence vzniku odpadů je klíčem k udržitelnému řízení odpadů v korporátním prostředí. Firmy mohou uplatnit několik strategií pro snižování objemu vytvořeného odpadu:

 1. Vzdělávání a školení: Osobní zodpovědnost zaměstnanců ve správě odpadů je klíčem k úspěšnému předcházení odpadů. Firmy by měly poskytovat vzdělávací programy a trénink zaměřený na udržitelné chování.
 2. Inovace v produktech: Firmy mohou inovovat své produkty tak, aby byly méně náročné na suroviny a po skončení jejich používání vznikalo méně odpadu, ale také aby měli delší životnost a byly snadno opravitelné. To může zahrnovat vývoj recyklovatelných produktů nebo prodloužení životnosti výrobků.
 3. Efektivní výrobní procesy: Optimalizace výrobních procesů může minimalizovat odpady a snížit zbytky, resp. vracet zbytkové materiály zpátky do výroby. Vedle toho šetrnější výrobní technologie, a efektivní logistika mohou výrazně přispět k prevenci odpadů.
 4. Zlepšený nákup a materiálový management: Firmy mohou snížit množství odpadů tím, že pečlivě vybírají dodavatele, kteří dbají na minimalizaci odpadů v rámci svých výrobních procesů. Také mohou zlepšit správu materiálů pro výrobu a minimalizovat tak zbytečné nakupování.
 5. Sledování a analýza dat: Sledování a analýza dat o vzniku odpadů může pomoci firmám identifikovat oblasti, kde je možné zlepšit a snížit množství odpadů.

V oblasti odpadů se objevují různé technologické inovace, které pomáhají firmám lépe řídit své odpady. Patří sem například různé SMART technologie, senzory a monitorovací systémy, umožňující sledovat produkci odpadů doslova v reálném čase. Tato data mohou být využita k optimalizaci procesů a snižování produkce odpadů. Najít můžeme také chytré koše, které usnadní třídění všem zaměstnancům, a to díky schopnosti rozpoznat materiály, které jsou do košů vhazovány. Jak to tak bývá v mnoha oborech, asijské ekonomiky jsou v této oblasti mnohem dále než Evropa, bohužel.

Inovace se týkají také systému sběru, zejména toho komunálního. V posledních deseti letech jsme byli všichni svědky rozšiřování počtu „barevných nádob“ na sběr separovaných odpadů. Evropská legislativa jasně definuje, které druhy odpadů se mají separovat, nově jsou to třeba oleje, textil nebo bio a gastro odpady. Kdo z nás ale dokáže rozlišit kontejner, kde se odkládá textil pro re-use použití v rámci cirkulární ekonomiky a kde pro zpracování jako materiálová surovina. Nebo správně samostatně odkládat bio a gastro odpad. Těch nádob je v ulicích již moc a stávají se nepřehlednými. Přitom světové, ale i evropské trendy jsou obráceně, tedy odpady určené k separaci se odkládají společně do jedné nádoby (tzv. single stream) a pomocí automatických (robotických) třídiček se rozdělují až u zpracovatelů.

Přečtěte si také Odborný seminář TZB-info: Odpadové hospodářství a energetický management v praxi Obsah kurzu a on-line přihláška v článku

Vzdělávání a osvěta v odpadech

Správa odpadů má také významný vliv na firemní pověst. Firmy, které jsou považovány za ekologicky zodpovědné a udržitelné, jsou výrazně atraktivnější pro zákazníky, investory a zaměstnance. Naopak, negativní zprávy o nevhodném řízení odpadového hospodářství mohou poškodit pověst firmy a způsobit ztrátu obchodních příležitostí.

Osvěta a vzdělávání jsou klíčové pro snižování odpadů ve firemním prostředí. Firmy by měly investovat do programů pro své zaměstnance, které je naučí, jak řídit odpady efektivně. To může zahrnovat školení týkající se recyklace, správy elektronického odpadu a minimalizace organických odpadů.

Firmy by měly také aktivně sdílet osvědčené postupy v oblasti řízení odpadů s ostatními organizacemi. Tímto způsobem mohou přispět k rozšíření udržitelného přístupu a snížit celkové množství odpadů ve společnosti. Spolupráce mezi firmami a sdílení zkušeností mohou přinést pozitivní výsledky pro všechny zúčastněné strany.

Osm nejdůležitější trendů, které ovlivní odpady v příštích deseti letech

Posun směrem k udržitelnému řízení odpadů a cirkulární ekonomice je zřejmý. Zde jsou hlavní trendy, které určují směrování odpadů v příštích letech:

 1. Cirkulární ekonomika
  Cirkulární ekonomika: Jedná se o koncept, který klade důraz na minimalizaci vytváření odpadu tím, že se výrobky, materiály a zdroje znovu použijí, recyklují nebo obnoví. Firmy a vlády se stále více orientují na tuto filozofii, což má potenciál radikálně změnit způsob, jakým nakládáme s odpady. Místo toho, aby byly odpady považovány za konečnou fázi produktu, se stávají vstupem do nových výrobních cyklů.
  Lineární ekonomika
   
 2. Rostoucí poptávka po udržitelných produktech a koncept „zero waste“: Spotřebitelé jsou stále více informovaní o udržitelnosti a hledají produkty a služby s nižším ekologickým dopadem. Firmy se proto snaží snižovat množství odpadů v rámci svých výrobních procesů a nabízet recyklovatelné nebo obnovitelné produkty. To má významný dopad na design, výrobu a obchodní strategie. Koncept „zero waste“ se stává stále populárnějším a firmy budou hledat způsoby, jak minimalizovat vznik odpadů v celém svém provozu.
 3. Efektivita zdrojů: Rostoucí cenová nestabilita většiny zdrojů nutí firmy hledat efektivnější způsoby využívání surovin a materiálů. Tím se snižuje množství odpadů a náklady na nákup nových surovin. To je důležité zejména v době, kdy svět čelí výzvám v oblasti zásobování surovinami.
 4. Investorský tlak: Investoři se stávají stále citlivějšími na ESG kritéria a preferují investice do firem, které se aktivně zabývají řízením odpadů a udržitelností. Firmy, které jsou transparentní ohledně svých snah v této oblasti, mají větší šanci na přilákání kapitálu.
 5. Inovace a technologie: V oblasti řízení odpadů se objevuje mnoho inovativních technologií a postupů, které umožňují efektivnější třídění, recyklaci a snižování odpadů. Firmy, které tyto technologie přijmou a integrují je do svých výrobních procesů a facility služeb, mohou dosáhnout významných úspor a snížení negativního dopadu. Firmy proto budou dlouhodobě hledat způsoby, jak snížit množství odpadů, které končí na skládkách, a místo toho je efektivněji recyklovat nebo znovu využívat.
 6. Zlepšená správa dodavatelského řetězce: Firmy budou více sledovat a kontrolovat své dodavatele v rámci jejich závazku k udržitelnosti. To zahrnuje i zpřísnění požadavků na minimalizaci odpadů v rámci dodavatelského řetězce.
 7. Zákony a regulace, zvýšená odpovědnost: Mnoho zemí přijímá a posiluje environmentální zákony a regulace, které vyzývají firmy k lepšímu a transparentnímu řízení odpadů a snižování negativního dopadu na životní prostředí. To zahrnuje cíle pro recyklaci, snižování skládkování a předpisy týkající se nebezpečných odpadů. Firmy, které nebudou plnit tyto požadavky, mohou čelit vážným pokutám a negativnímu vlivu na pověst.
 8. Zvýšené zohledňování ESG kritérií: Firmy budou více investovat do řízení odpadů v souladu s ESG kritérii. To bude zahrnovat snahy o snižování ekologických dopadů, zlepšení sociální odpovědnosti a lepší správu firemního řízení.

Závěr

Správa odpadů v korporátním prostředí je nyní více než jen ekologickou povinností. Je to i strategický krok, který může firmám pomoci plnit ESG cíle, snižovat náklady a přinášet dlouhodobé výhody. Odpady jsou důležitým tématem pro firmy, a to jak z hlediska udržitelnosti a environmentální odpovědnosti, tak také z hlediska ESG kritérií.

Budoucnost firemního řízení odpadů se bude stále více soustředit na snižování množství odpadů, inovace a větší zodpovědnost v oblasti udržitelnosti. Firmy, které dokážou efektivně řídit své odpady a minimalizovat jejich ekologický i sociální dopad, budou lépe postaveny na trhu a budou moci splnit očekávání investorů a spotřebitelů. Kombinací technologických inovací, závazku k udržitelnosti a spolupráce mezi firmami můžeme dosáhnout významných pokroků v oblasti řízení odpadů a snižování jejich negativního dopadu na životní prostředí a společnost jako celek. To vše je nyní v rukou podnikových ekologů.

 
Komentář recenzenta Ing. Jakub Bělunek, Waste manager, Schuettflix Česká republika s.r.o.

Článek se zabývá všeobecně trendy v oblasti odpadového managementu a jeho dopady na facility management (FM) odvětví. Autor zdůrazňuje rostoucí důležitost této problematiky v důsledku zvyšujících se cen a rovněž vlivu ESG (Environment, Social, Governance), který mění priority v daném odvětví. Jsou zde všeobecně shrnuty role a povinnosti podnikového ekologa, včetně jejich vazeb na ESG kritéria a strategie předcházení vzniku odpadů. Důležitým bodem je také zdůraznění vlivu správy odpadů na firemní pověst a atraktivitu pro zákazníky, investory a zaměstnance.
Autor též poukazuje na význam vzdělávání a osvěty v oblasti odpadů pro zaměstnance firem, stejně jako na spolupráci mezi firmami a sdílení osvědčených postupů. Celkově článek podtrhuje, že správa odpadů a jejich minimalizace s ohledem na cirkulární ekonomiku se stává klíčovým aspektem firemního řízení a strategickým krokem směrem k dosažení cílů pro ESG.
Zdůraznění výhod a trendů v oblasti správy odpadů je důležité, avšak článek nediskutuje o potenciálních překážkách a obtížích, které mohou firmy při implementaci cirkulárních principů čelit, jako jsou například vysoké počáteční náklady na inovativní technologie nebo změnu firemní kultury a postupů.

English Synopsis
New Trends in Circular Waste Management, Practice in the EU and Impacts on the FM Industry

The article thoroughly describes the role of a corporate ecologist in complying with environmental regulations within businesses. In addition to traditional areas such as waste management, packaging materials, chemicals, and accident prevention, it now focuses on ESG reporting. It emphasizes trends towards sustainable waste management and the circular economy. The text analyzes strategies for waste prevention, trends, and innovations in their processing. Finally, it highlights the importance of education and awareness in this field.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.