logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Mezinárodní setkání betonářů

Již osmý ročník mezinárodní konference Fibre Concrete pořádaný katedrou betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze sledoval nejnovější poznatky z oblasti vláknobetonů u nás i v zahraničí a potvrdil velký potenciál tohoto progresivního materiálu.

Reklama

Odborný program přednášek byl tématicky rozdělen do šesti základních okruhů: výzkum, technologie, návrh, aplikace, normy a udržitelný rozvoj v oblasti vláknobetonů. Z referátů vyplynulo, že materiál je sice po celém světě dobře znám, nicméně ve fázi realizací exceluje pouze několik zemí. Ing. Vladimíra Vytlačilová, Ph.D., z organizačního výboru konference uvádí jako příklad masivního rozvoje Německo, kde již existuje celá řada úspěšných a velmi zajímavých realizací. „Myslím si, že i v debatách se Němci posunuli dál, a jak bylo vidět na letošní konferenci, momentálně řeší kromě tradiční výztuže rozptýlené ve formě vláken respektive drátků také výztuže usměrněné, nejčastěji textilní výztuže (Textilbeton),“ dodává Vladimíra Vytlačilová a nastiňuje do budoucna dva hlavní směry oboru.

Na jedné straně je to vývoj sofistikovaných materiálů označovaných zkratkami HPC, HFRC, DHCC, SFRC, UHPC, ECC nebo UHPFRC (viz poznámka), na straně druhé pak ekologické aspekty celého procesu a udržitelná výstavba (recyklované kamenivo, drátky vzniklé recyklací pneumatik, vlákna z drcené gumy nebo dřevěná palmová vlákna). Jako příklad moderní technologie s dobrou budoucností pak uvádí Vladimíra Vytlačilová ultravysokohodnotný vláknobeton UHPFRC (ultra high performance fibre reinforced concrete), který se vyznačuje pevností v tlaku 135 až 165 MPa (dle typu zkoušeného vzorku po 28 dnech). Množství ocelových vláken v tomto kompozitu se pohybuje okolo 160 kg/m3. Tento druh moderního vláknobetonu byl u nás použit poprvé pro mostovku unikátní lávky přes Labe v Čelákovicích.
Co se týče dalších příspěvků, nezůstávalo stranou ani zdůraznění všech výhod specifických vlastností vláknobetonu. Prezentována byla například možnost využití v podobě tepelně izolační nádrže z vláknobetonu, aplikace pro různé průmyslové podlahy nebo segmentové části tunelů. Ing. Václav Ráček z pražské katedry betonových a zděných konstrukcí ČVUT, který se dlouhodobě zabývá výzkumem vláknobetonu, zdůraznil, že cílem vložených komponentů je zpravidla ztužit strukturu betonu, případně nahradit klasické vyztužení.

„Do struktury betonu, které mají cementovou matrici lze zapracovat jakékoliv inertní komponenty. Otázkou vždy zůstane, jaké budou výsledné fyzikálně-mechanické vlastnosti těchto betonů, které rozhodují o využití vytvořeného kompozitu – nového betonu v praxi. Základem pro navrhování uvedených betonů musí být jejich klasifikace do pevnostních tříd, obdobně jako je tomu u běžných betonů. Zatím je v této oblasti absence předpisů, které by sjednotily metodiku jednotné klasifikace. Existuje sice celá řada firemních a národních předpisů pro zkoušení a navrhování uvedených betonů, které však zpravidla slouží pouze ke konkrétnímu/jedinému účelu (např. pro navrhování průmyslových podlah). V České republice jsou to tři normy, kterými lze klasifikovat uvedené betony do pevnostních tříd:

  • ČSN P 73 2450 – Vláknobeton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda,
  • ČSN P 73 2451 – Vláknobeton – Zkoušení čerstvého vláknobetonu,
  • ČSN P 73 4252 – Vláknobeton – Zkoušení ztvrdlého vláknobetonu.

Uvedené normy řeší základní technologické otázky pro čerstvý a ztvrdlý beton a mají obecný charakter (mohou být jimi posuzovány jak betony hutné, tak betony mezerovité a lehké). Výše zmíněné normy, předkládané technické veřejnosti, by měly přispět k rychlejšímu zavedení těchto nových betonů do praxe,“ uvedl Ráček.
Na konferenci se dále diskutovalo o problémech technologie výroby a zkoušení, hledaly se nové typy zkoušek. Velký zájem dokazovala i četná diskuze v průběhu konference, například na téma dlouhodobých vlastností nebo dotvarování kompozitu. Podle názorů návštěvníků lze konstatovat, že letošní ročník byl opět úspěšný. Účastníci vyslechli nejnovější poznatky z oblasti vláknobetonů u nás i zahraničí a potvrdili v rozhovorech silný potenciál tohoto materiálu a nových technologií. Další v pořadí již 9. ročník konference Fibre Concrete 2017 se bude konat za dva roky 14. až 15. září 2017. Plné znění všech příspěvků bylo shromážděno ve sborníku, který byl k dispozici všem účastníkům konference.

Poznámka:

SFRC – Steel Fibre Reinfoced Concrete
UHPC – Ultra High Performance Concrete
ECC – Engineering Cementitious Composites
DHCC – Deflection Hardening Cement Composite
HPFRC – High Performance Fibre Reinforced Concrete
UHPFRC – Ultra High Performance Fibre Reinforced Concrete
UHPFRCC – Ultra High Performance Fibre Reinforced Cementitious Composite

Bližší informace o konferenci: http://concrete.fsv.cvut.cz/fc2015/

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.