logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama
Archiv článků autora: Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.


29.6.2009
Bronislav Bechník

Náklady na těžbu a zpracování surovin a paliv stoupají. Naproti tomu investiční náklady větrných a fotovoltaickýc elektráen klesají. Ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů jsou prozatím vyšší než ceny konvenční elektřiny. Budou-li však uvedené trendy pokračovat, je pouze otázkou času, kdy se setkají.

19.6.2009
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., redakce

Portál TZB-info je odborným partnerem projektu EMMO, jehož cílem je nabídnout městům, obcím, krajským úřadům a dalším organizacím veřejné správy praktické informace pro realizaci energeticky úsporných opatření, energetické plánování a využívání obnovitelných zdrojů energie. V následujícím článku uvádíme informace z konference, která proběhla 15. a 16. 6. v Praze.

1.6.2009
Ing.Bronislav Bechník, Ph.D. ve spolupráci s Pavlem Bláhou (SKANSKA) a Milanem Kazdou (starosta obce Kněžice)

O energeticky soběstačné obci Kněžice je už na TZB-info několik zmínek. Podrobnější popis projektu a zkušenosti z provozu však dosud chyběly.

15.5.2009
Bronislav Bechník, redakce

Biomasa obecně je veškerá organická hmota na Zemi, která se účastní koloběhu živin v biosféře. Jedná se o těla všech organismů, živých i mrtvých, od největších druhů až po mikroskopické – tj. živočichů, rostlin, hub, bakterií a sinic.

30.3.2009
Bronislav Bechník

Do nedávné doby byl vývoj fotovoltaických systémů zaměřen přednostně na zvyšování účinnosti jednotlivých komponent. S masivním rozvojem fotovoltaiky v posledních letech je spojen větší důraz na snižování investičních nákladů fotovoltaických elektráren.

9.3.2009
Bronislav Bechník

Od roku 1975 do roku 2006 se energetická návratnost fotovoltaických systémů zkrátila na 1/10. Uvedená skutečnost má zásadní vliv na pokles ceny i environmentální dopady výroby elektřiny z fotovoltaických systémů. V uvedeném období vzrostla roční produkce fotovoltaických systémů 25 000krát, přičemž cena poklesla na 1/20. Největší podíl na trhu mají krystalické křemíkové články.

9.2.2009
Bronislav Bechník

Česká republika patří v rámci EU k zemím s energeticky nejnáročnějším hospodářstvím a s tím spojená produkce CO2 na osobu patří rovněž k nejvyšším v EU. Jedno z ekonomicky nejlepších opatření ke snížení emisí CO2, ale i nákladů na ohřev vody, je využití solární energie. Investiční náklady do solárních systémů jsou sice obvykle vyšší ve srovnání s konvenčními systémy, Slunce však nikdy nevystaví fakturu za dodanou energii.

19.1.2009
Bronislav Bechník

Od začátku vývoje lidského druhu až do doby nedávné byly využívány výhradně obnovitelné zdroje energie, jiné ani nebyly k dispozici. Bude-li lidská civilizace na Zemi pokračovat, pravděpodobně se lidstvo opět dostane do stavu, kdy obnovitelné zdroje budou dominovat.

17.11.2008
Bronislav Bechník

Portál TZB-info byl hlavním mediálním partnerem 3. fotovoltaické konference, která proběhla v Brně za velkého zájmu ze strany odborníků i jiných zájemců.

3.11.2008
Bronislav Bechník

Každý z primárních energetických zdrojů má svá rizika, proto je nutné založit celkovou strategii na energetickém mixu všech dostupných zdrojů, u jednotlivých komodit pak i na diverzifikaci dodavatelů. Z hlediska ochrany klimatu jsou přijatelné pouze dvě skupiny - jaderné a obnovitelné zdroje.

20.10.2008
Bronislav Bechník

Zprávu vypracovala "Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu" (zkráceně "Nezávislá energetická komise", NEK), která byla zřízena na základě usnesení vlády č. 77 ze dne 24. ledna 2007.

28.7.2008
Bronislav Bechník

Od ukládání CO2 kdesi pod zem, si mnozí slibují řešení globálního problému lidstva. Autor článku se domnívá, že jde o slepou uličku. Jak dokládá, není technologie udržitelná. Logicky jí propagují především tažební společnosti. Zda jde skutečně pouze o uhelnou či ropnou lobby napoví následující článek.

7.7.2008
Bronislav Bechník

Ve druhé části rozšířil autor přehled hodnocení trvalé udržitelnosti o komplexní indikátory, zabývá se místními obnovitelnými zdroji, environmentálním prostorem, ekologickou stopou a svým hodnocením shrnuje tak velmi ucelený pohled k tomuto tématu.

30.6.2008
Bronislav Bechník

V současnosti jsou ve všech médiích neustále skloňovány termíny "trvalá udržitelnost", "trvale udržitelný rozvoj", nebo dokonce "trvale udržitelný růst". Co však tyto termíny znamenají a jak lze trvalou udržitelnost měřit? Jak souvisí s obnovitelnými zdroji a znečišťováním této planety?

21.2.2005
Bronislav Bechník

Deficit vlhkosti při intenzivnějším větrání v zimním období se ukazuje jako problém u nízkoenergetických a pasivních domů. Originálním námětem autora je využít energie získané z vody při zvlhčování vzduchu jako příspěvek do energetické bilance objektu.

26.3.2004
Bronislav Bechník

Vzájemný vztah vlhkostní a energetické bilance stavby je dosud málo popsanou problematikou, ve které se prolínají obory stavebnictví a TZB. Článek, který vychází z disertační práce autora, je originálním příspěvkem k tématu.

3.7.2003
Bronislav Bechník

Rovnovážná vlhkost stavebních materiálů závisí na relativní vlhkosti okolního vzduchu. Při sorpci vlhkosti v konstrukčních materiálech se uvolňuje teplo. Obráceně při desorpci (vysychání) se teplo spotřebovává. Energetické efekty spojené se sorpcí a desorpcí vlhkosti ve stavebních materiálech jsou ve výpočtu energetické bilance staveb podle ČSN EN 832 pominuty. Ukazuje se, že pro stavby s výrazně vyšší úrovní tepelné ochrany, tzv. stavby pasivní, může být vliv vlhkosti na energetickou bilanci významný.

21.5.2003
Bronislav Bechník

Porovnání způsobů akumulace tepelné energie z hlediska rozměrů zásobníku, ceny akumulační látky a ztráty energie v průběhu akumulace. Srovnávány jsou čtyři principy akumulace tepla popsané v předchozím článku. Z hlediska ceny pracovní látky mohou být zajímavé některé hygroskopické materiály. Z hlediska objemu a ceny akumulátoru se jeví perspektivní chemická absorpce vlhkosti. Výzkum v této oblasti je však teprve v počátcích.

14.5.2003
Bronislav Bechník

V České republice se zhruba 1/3 energie spotřebovává ve formě nízkopotenciálního tepla k pokrytí tepelných ztrát budov (vytápění a větrání) a na ohřev teplé užitkové vody (TUV), srovnatelná situace je i v jiných státech s obdobným klimatem jak v Evropské unii tak v USA. Vedle přednostního snižování tepelné propustnosti stavebních konstrukcí je akumulace tepla jednou z cest snižování energetické náročnosti budov. 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.