logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Pasivní studium ve Volyni a jiné aktivity rozvoje

Neznamená to, že by studenti a pedagogové Vyšší odborné školy ve Volyni byli pasivní. Naopak – vedení známé instituce otevírá nový akreditovaný vzdělávací program s názvem Nízkoenergetické a pasivní objekty a rozšiřuje prostory pro vzdělávání i praxi. Informoval o tom zástupce ředitele školy Ing. Petr Červený.

Reklama

Vyšší odborná škola (VOŠ), známá odborné veřejnosti především každoročními semináři s názvem Dřevostavby, bude další institucí, která aktivně reaguje na směrnici o energetické náročnosti budov. Vyučovat se začne 1. září 2013 v tříletém oboru formou vysokoškolského studia, prostřednictvím přednášek, seminářů a praktických cvičení.

Ing. Petr Červený
Ing. Petr Červený

„Společenská potřeba nového vzdělávacího programu vychází z doporučení expertů OECD, kde bylo konstatováno, že Česká republika má malý podíl vysokoškoláků. Vyšší odborná škola splňuje všechny parametry terciárního vzdělávání a naplňuje parametry mezinárodní klasifikace vzdělávání ISCED 5B a EQF 6. Vedle praktického zaměření disponuje i úzkou spoluprací s příbuznou vysokou školou,“ řekl na úvod Petr Červený a představil nový učební plán a další aktivity VOŠ ve Volyni.


Nový obor Nízkoenergetické a pasivní objekty

Nový učební plán bude uspořádán modulárně se zavedeným kreditním systémem, kde všeobecné znalosti mají aplikační charakter s přímou návazností na projektování, výrobu a řízení. V odborných znalostech a dovednostech kladou vyučující důraz na komplexnější pochopení odborné problematiky, vzájemných vztahů v projektu, výroby a řízení a na řešení problémů s použitím moderní výpočetní techniky vždy s ohledem na úspory energií, ochranu životního prostředí a též na právní vztahy.

Nízkoenergetické a pasivní domy na TZB-info

Absolventi VOŠ Volyně oboru Nízkoenergetické a pasivní objekty by měli být schopni vykonávat kvalifikované práce ve všech oblastech návrhu, projekční přípravy, konstrukčního řešení a realizace. Studenti budou seznámeni se zásadami navrhování objektů, s technologickými postupy při jejich výstavbě či výrobě a se všemi tematickými okruhy důležitými pro záruku kvality stavby od prvního návrhu až po finální realizaci. Nosnými moduly jsou stavitelství, architektura, nízkoenergetické a pasivní objekty, typologie, energetická náročnost budov, projekt, certifikace a měření, základy práva, technická zařízení budov, počítačové projektování, stavební konstrukce, dřevostavby a výplně otvorů. Nejdůležitějšími tematickými okruhy jsou architektonické a konstrukční řešení, větrání a vytápění, obálka budovy, výplně otvorů, tepelné mosty, neprůvzdušnost, výpočet energetické náročnosti a optimalizace návrhu pomocí výpočetní techniky, provádění stavby a ekonomika.

Nový systém studia klade větší důraz na samostatnost studentů. Praktická orientace je podporována řízenou praxí v prvním pololetí třetího ročníku ve firmách zabývajících se nízkoenergetickými a pasivními objekty. V závěru studia se studenti účastní stáže v zahraničí a současně vypracují absolventskou práci, jejíž obhajoba je spolu se závěrečnou odbornou zkouškou předpokladem pro získání diplomu a přiznáni titulu „Diplomovaný specialista“ (DiS.), používaný za jménem. Absolventi získávají s diplomem a vysvědčením také Europass, který jim pomáhá zajistit lepší uplatnění na trhu práce i mimo území České republiky. Bakalářské a další návazné studium lze absolvovat na partnerské Technické univerzitě ve Zvolenu či na jiné škole univerzitního typu doma či v zahraničí.

Nové vzdělávací centrum ve Volyni

Souběžně s novým studijním oborem připravují ve VOŠ Volyně také vybudování nového centra vzdělávání. Projekt je zaměřen na transfer technologií mezi českými a bavorskými odborníky, školami a odbornou veřejností s tématy využívání obnovitelných zdrojů, šetrné zacházení s energií a seznámení s alternativními zdroji. V SPŠ a VOŠ Volyně se hovoří o formě tří synergických projektů: „Vzdělávací středisko nadregionálního významu pro zpracovatelský průmysl“, „Den s úsporami energií pro žáky základních škol v podporované oblasti“ a akreditace vzdělávacího programu „Nízkoenergetické a pasivní objekty“ na vyšší odborné škole.

Vše o dřevostavbách na TZB-info

„Ve všech případech je patrné zaměření na šíření výchovy k ekologickému vědomí a chování a také reakce na směrnici EU o energetické náročnosti budov, podle níž od roku 2021 bude možné stavět pouze domy s energetickou spotřebou blízkou nule,“ komentuje projekt Ing. Červený.


Posluchárna – vizualizace

Nové vzdělávací centrum bude mít k dispozici víceúčelový sál pro 150 posluchačů s moderní audiovizuální technikou včetně zařízení pro tlumočení. Současně bude prostor sloužit jako stálý showroom pro prezentaci ekologicky šetrných technologií pod hlavičkou IHK Pasov a jako prostor pro realizaci společných přeshraničních vzdělávacích aktivit. K vybudování dojde revitalizací prostor bývalé kotelny VOŠ Volyně, předpokládá se i využití zázemí kampusu školy podle aktuální potřeby projektu.

Vzdělávací středisko nadregionálního významu pro zpracovatelský průmysl si klade za cíl napravit současný stav absence výuky zpracování dřeva za pomoci moderních CNC výrobních linek. Řeší kritickou situaci dřevozpracujících a stavebních firem, které postrádají odpovídající vzdělávací kapacity pro dostupné technologie zpracování dřeva a také nízký zájem o tříleté učební obory zvýšením prestiže a přidané hodnoty dosaženého vzdělání a možnosti navazujícího studia na vysoké škole. Projekt rovněž přispívá ke zvýšení využití dřeva jako stavebního materiálu. V porovnání s ostatními běžně využívanými stavebními materiály lze totiž dřevo označit za nejekologičtější s ohledem na nízké náklady na jeho výrobu (pěstování) spojenou s absorpcí CO2, snadnou opracovatelnost s relativně nízkými nároky na energii a stoprocentní recyklovatelnost po uplynutí životnosti materiálu. Využití dřeva jako stavebního materiálu je v podstatě bezodpadovou technologií.

„Z tohoto pohledu má projekt výrazně pozitivní vliv na životní prostředí a je v plném souladu se zájmy ochrany přírody i rozvoje informační společnosti,“ konstatují zástupci volyňské školy. Vzdělávací centrum dřevařského průmyslu se zaměří kromě výuky i na aktivní strojní automatizované zpracování dřeva. Součástí projektu je také nová výrobní hala s moderními výrobními linkami (pětiosá CNC technologie). To umožní, dle výkladu zástupců školy, zvýšení odborné úrovně a znalostí v souladu s rozvojem moderní informační společnosti a zajistí vyšší efektivitu výuky a konkurenceschopnost českého dřevozpracujícího a stavebního průmyslu.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.