logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Ceny regulovaných služeb v elektroenergetice a plynárenství pro rok 2013

Energetický regulační úřad vydává cenové rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie. Obsah rozhodnutí a výsledky práce úřadu za uplynulý rok prezentovala na tiskové konferenci předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu ve své prezentaci zdůraznila, že hlavní skutečností, která ovlivňuje výši cen elektřiny pro rok 2013 je podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů. Tato regulovaná složka zaznamenává výrazný nárůst zejména vlivem výroby elektřiny z dokončených fotovoltaických elektráren, ale i z důvodu značného nárůstu výroby elektřiny z bioplynových stanic a zdrojů spalujících biomasu. Tato část ceny zahrnuje také rozdělený korekční faktor z roku 2010 a plný korekční faktor z roku 2011. V návaznosti na změnu systému vyplácení podpory pro ekologické zdroje obsahuje tato složka také náklady spojené se zajištěním činnosti pro nové subjekty, které budou podporu vyplácet.

Pro omezení značně negativního dopadu výroby elektřiny z podporovaných zdrojů do cen elektřiny pro konečné zákazníky, vyčlenila vláda opět státní dotaci ve výši 11,7 miliard Kč. Z této částky je primárně krytá provozní podpora výroby tepla ve výši 100 mil. Kč pro rok 2013. Cena na krytí vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny z podporovaných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů pro rok 2013 činí 583 Kč/MWh, což znamená meziroční nárůst o 39,1 %. Tato položka značně ovlivňuje celkovou regulovanou cenu pro konečné zákazníky především na vyšších napěťových hladinách a má zásadní podíl na celkovém růstu regulovaných cen.

Naproti tomu cena silové elektřiny meziročně klesla. Během celého sledovaného období (říjen-prosinec 2011 a leden-září 2012) docházelo ke snižování ceny silové elektřiny na burze EEX v Lipsku z hodnoty 53 €/MWh až na současných 48 €/MWh za roční pásmo. S přihlédnutím k cenám ostatních produktů činí průměrný meziroční pokles v ceně silové elektřiny přibližně 6 %. Ceny na Enegetické burze Praha PPX kopírují klesající vývoj v Evropě a jsou v průměru o 2-3 €/MWh nižší. Celkový pokles cen silové elektřiny by měl pomoci stabilizovat celkovou cenu elektřiny, která se neproporcionálně zvyšuje díky nárůstu cen v regulovaných složkách, zejména poplatku za podporované zdroje energie (POZE).

Cenová rozhodnutí pro rok 2013 jsou stanovena v souladu s přijatou metodikou pro III. regulační období a dodržují parametry výpočtů, určených uvedenými právními předpisy.

Cena dodávky elektřiny pro konečné zákazníky je na liberalizovaném trhu v České republice tvořena:


  • cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a
  • neregulovanou cenou silové elektřiny nabízené jednotlivými dodavateli (obchodníky s elektřinou a výrobci elektřiny), tedy cenou bez vlivu ERÚ.

1. Změny cen v elektroenergetice pro rok 2013

a) Domácnosti

Celkový průměrný meziroční nárůst nákladů za dodávku elektřiny u domácností při srovnání na stejný charakter a výši odběru pro rok 2013 činí 2,4 % (bez uvažování vlivu DPH a daně z elektřiny), přičemž průměrný nárůst regulovaných složek ceny dodávky pro domácnosti dosahuje 9,4 %, neregulovaná cena silové elektřiny včetně obchodní marže klesá v průměru o 5,2 %.

Změna cen pro konkrétního zákazníka se však bude lišit v závislosti na regionu, kde je zákazník připojen k elektrizační soustavě. Odlišnosti mohou být způsobeny zvolenou sazbou, odlišným charakterem odběru, množstvím spotřebované elektřiny a především volbou dodavatele silové elektřiny, což má často značný vliv na neregulovanou složku ceny.

Očekávané průměrné změny regulovaných cen a výsledných cen dodávky elektřiny v jednotlivých distribučních územích jsou uvedeny v následujícím obrázku.

Procentuální zastoupení jednotlivých složek výsledné ceny dodávky elektřiny pro domácnosti je zobrazeno v následujícím grafu (zobrazené podíly jsou bez započítání DPH a ekologické daně). Hodnoty v závorkách zobrazují procentuální zastoupení jednotlivých složek výsledné ceny dodávky elektřiny pro domácnosti v roce 2012.


Pozn.: Čísla v závorce jsou za rok 2012.

Všichni koneční zákazníci mají možnost volbou dodavatele elektřiny zásadněji ovlivnit výši platby za neregulovanou část ceny. K rozhodnutí může výrazně pomoci i cenový kalkulátor, umožňující srovnání celkových nákladů na dodávku elektřiny od různých dodavatelů. Zcela nezávislý kalkulátor je denně aktualizován na stránkách TZB-info.

b) Malí podnikatelé

V případě maloodběru podnikatelů na hladině nízkého napětí (NN) je průměrný meziroční nárůst celkové ceny dodávkysrovnané na stejné spotřeby elektřiny a charakter odběru ve výši 3,1 %. Opět zde platí, že změna ceny pro konkrétního odběratele se bude lišit s ohledem na zvolenou sazbu, charakter a množství spotřeby, ale i dodavatele elektřiny a rovněž i na regionu, kde je zákazník připojen.

Podíl jednotlivých složek celkové ceny na napěťové hladině NN ukazuje následující graf. Hodnoty v závorkách zobrazují procentuální zastoupení jednotlivých složek výsledné ceny dodávky elektřiny pro maloodběr podnikatelů v roce 2012.

Příklady změn nákladů na elektřinu pro domácnosti využívající tyto distribuční sazby

SazbaD 02d
Sazba je určena pro domácnosti s malou spotřebou elektrické energie, které nevyužívají elektrickou energii k vytápění a ohřevu užitkové vody.
Hlavní jistič3 × 25 A
Průměrná spotřeba 2 200 kWh

Distribuční společnostCelková roční platba za elektřinu [Kč]Změna plateb
20122013[Kč][%]
E.ON11 74811 9832362,01
PRE11 91512 4044894,11
ČEZ12 32512 5932682,17
SazbaD 25d
Sazba je určena k vytápění domácnosti elektrickým akumulačním spotřebičem, nebo k ohřevu užitkové vody pomocí elektrického akumulačního spotřebiče.
Hlavní jistič3 × 25 A
Průměrná spotřeba:VT2 200 kWh
NT2 500 kWh

Distribuční společnostCelková roční platba za elektřinu [Kč]Změna plateb
20122013[Kč][%]
E.ON18 50018 9634632,50
PRE18 27218 9336613,62
ČEZ19 42319 9084852,49
SazbaD 45d
Sazba je určena k vytápění domácnosti přímotopným elektrickým spotřebičem.
Hlavní jistič3 × 25 A
Průměrná spotřeba:VT600 kWh
NT14 400 kWh

Distribuční společnostCelková roční platba za elektřinu [Kč]Změna plateb
20122013[Kč][%]
E.ON43 38744 7071 3203,04
PRE42 90444 0791 1752,74
ČEZ44 38446 2381 8544,18

2. Změny cen v dodávkách plynu pro rok 2013

Regulované složky ceny plynu, kterými jsou přeprava, distribuce plynu a služby operátora trhu, tvoří přibližně 19,03 % pro domácnosti z celkové ceny dodávky plynu.

Cena za přepravu plynu zákazníkům v ČR pro rok 2013 klesá o 16,8 %.

Cena za distribuci plynu zahrnující přepravu plynu českým zákazníkům narůstá. Průměrný nárůst této složky ceny je za všechny kategorie zákazníků v ČR 4,32 %.

Z regulovaných složek ceny tvoří nejvyšší podíl v ceně dodávky cena za distribuci a v roce 2013 na její měly vliv následující faktory:

  • nárůst korekčních faktorů, který je způsoben především nižším skutečným množstvím distribuovaného plynu za rok 2011 v porovnání s plánovanými hodnotami na rok 2011 (kromě společnosti E.ON Distribuce, a. s., u které naopak došlo k navýšení distribuovaného množství plynu),
  • nárůst plánovaných cen plynu, za které distribuční společnosti nakupují plyn na pokrytí povoleného množství ztrát v distribuční soustavě pro rok 2013, ve srovnání s cenami v roce 2012. Výše cen plynu pro krytí ztrát a vlastní technologickou spotřebu bude v roce 2013 předmětem analýz a vyjednávání podmínek pro IV. regulační období,
  • pokles plánovaného distribuovaného množství plynu mezi roky 2013 a 2012,
  • pokles míry výnosnosti aktiv působí proti výše uvedeným vlivům, tedy proti nárůstu cen, avšak tento vliv není tak výrazný.

Cena za zúčtování operátorem trhu se pro rok 2013 zvýšila z částky 2,10 Kč/MWh na 2,16 Kč/MWh. Důvodem navýšení ceny je nižší plánované množství dodaného plynu do odběrných míst.

Ceny za přepravu plynu spojené s dovozem plynu se stejně jako v roce 2012 nemění.

Předvídat vývoj ceny komodity, tedy samotného plynu, je díky velkému množství dodavatelů s odlišnými cenovými politikami velmi komplikované. Dodavatelé upravují cenu za dodávku komodity v závislosti na svém obchodním modelu respektujícího aktuální vývoj na trhu s plynem.Ke změnám cen tak dochází nejen v rozdílných měsících, ale i v průběhu měsíce.Proti roku 2012 klesá pevná cena za přepravený plyn do zásobníků plynu.

Změny regulované složky (cena za distribuci, přepravu a služby OTE) průměrných cen u jednotlivých distribučních společností a v rámci ČR jsou uvedeny v tabulce č. 1 v členění na zákazníky s roční spotřebou do 630 MWh a zákazníky s roční spotřebou vyšší než 630 MWh. Hodnota za ČR není aritmetický průměr, ale vážený průměr jednotlivých distribučních společností podle distribuovaného množství plynu. Proto prostý aritmetický průměr za 6 distribučních společností neodpovídá uvedeným průměrům za ČR.


Vývoj průměrných regulovaných cen plynu pro kategorie domácnost a maloodběr s ročním odběrem do 630 MWh dle jednotlivých distribučních společností a celkem za ČR

Podíly jednotlivých složek v celkové ceně dodávky plynu po domácnosti a maloodběry, bez daňových položek
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.