logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

27.konference Vytápění Třeboň 2023 začala

27.konference Vytápění Třeboň 2023 začala
27.konference Vytápění Třeboň 2023 začala, foto redakce

Včera proběhl první den konference v sekci Energetická náročnost, Soustavy a regulace v tepelné technice a Projektování v BIM. Dnes program pokračuje.

Reklama

Na zahájení konference prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., předseda odborné sekce Vytápění Společnosti pro techniku prostředí a garant konference přivítal zástupce generálního partnera konference Pavla Hermana ze společnosti Korado a.s., dále Jana Váňu, starostu města Třeboně, které je tradičním místem konání konference. Další slova na zahájení konference řekla Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info.cz, ESTAV.cz a estav.tv a viceprezidentka Cechu topenářů a instalatérů ČR, prof. Karel Kabele, CSc., předseda STP, vedoucí katedry TZB a proděkan pro rozvoj a vnější vztahy FSv ČVUT v Praze, doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., vedoucí Ústavu techniky prostředí, Fakulty strojní ČVUT v Praze a prof. Ing Jiří Hirš, CSc., vedoucí Ústavu TZB VUT v Brně a prof. Ing. Dušan Petráš Dušan, PhD., vedoucí katedry TZB STU v Bratislavě.

Vzhledem k zastoupení Fakulty stavební a Fakulty strojní ČVUT v Praze, VUT v Brně i STU v Bratislavě, bylo zajímavé srovnat zájem o studium TZB na jednotlivých fakultách i včetně mezioborového studia Inteligentní budovy. Jakkoliv se některé zkušenosti liší, společný je obrovský zájem o absolventy.

TZB-info, generální mediální partner, se rozrostlo od minulé konference o nová témata jako energetické úspory pro domácnosti, novinky v projektu Výměny kotlů a ve fotovoltaice a akumulaci, ale i o čtenáře, když na přelomu 2022/2023 dosáhlo na hranici dvou milionu čtenářů/měsíc a zároveň nově nabízí videa, podcasty a audiočlánky v rámci nové digitální televize estav.tv.

Společnost Korado a.s. je již tradičním generálním partnerem třeboňské konference, stejně jako desková otopná tělesa jsou tradiční součástí otopných soustav. Korado však upozorňuje také na koupelnová otopná tělesa, zajímavé konvektory a sortiment větrání s rekuperací.

Konferenci podpořila celá řada dalších partnerů, kterým patřilo poděkování prof. Bašty i zájem účastníků v průběhu prvního dne konference.

Z přednášek prvního dne

"V oblasti energonositelů využívaných pro vytápění budov bylo uplynulé období poznamenáno intenzivním tlakem na snižování energetické náročnosti vyjádřené v primární energii, resp. produkci CO2 při výrobě tepla a elektřiny. Odklon od fosilních paliv, posílení výroby tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů a celkově politika EU a mezinárodní situace způsobila, že v roce 2021 se začala dramaticky zvyšovat cena energie - elektřiny i tepla. Tento nárůst v násobcích ceny z období před rokem 2021 má za následek to, že přestávají platit rčení "to se nevyplatí", "v našich podmínkách nesmysl" apod. a je nutno se na cestu energie budovou dívat v kontextu současné situace," uvádí prof. Ing. Karel Kabele, CSc..
"V současné době nabývá význam pojem resilientní systémy TZB, který vyjadřuje schopnost systému zajistit provoz nejen v běžném režimu podle uživatelských požadavků, ale přiměřeně reagovat na změny, které tato doba přináší - ať je to infikovaný obyvatel domu, skoky v cenách energie nebo výpadky jejích dodávek," uvádí prof. Kabele v reakci na epidemii COVID, bezpečnostní situaci po vojenském napadení Ukrajiny, ale i riziko zastavení dodávek plynu a ropy.

Změnami v modelech energetické koncepce se zabýval i příspěvek prof. Ing. Jiřího Hirše, CSc.. "S rostoucím tlakem na úsporu energie, snižování nákladů na její nakupování a zlepšování kvality životního prostředí bude nutné zabývat se i menšími energetickými zdroji, které v byly v minulosti považovány za nevýznamné. Analýza možnosti propojení čtyř původně nezávislých energetických systémů a jejich doplnění o nové potřebné prvky, které umožňují efektivní a funkční provozování nového komunitního systému, naznačuje směr, který bude vhodné zvážit při plánování úprav vybraných území a při úvahách o změně systému dodávky energie," uvádí prof. Jiří Hirš k pilotnímu projektu v Holandsku, jehož součástí je supermarket, doplňkový skleník, energeticky využitelná komunikace a rozsáhlejší obytná část. Záměrem analýzy byl rozbor možností energetického propojení částí lokality do místní tepelné sítě.

Příspěvek Vliv hodinového kroku pro výpočet energetické náročnosti budovy se vracel k legislativě platné od 1.1.2023 na základě vyhlášky č. 264/2020 sb. o energetické náročnosti budov a přednesl jej Ing. Miroslav Urban, Ph.D.

Vzhledem k současné aktuální tematice úspor byl zajímavý příspěvek Ing. Zuzany Veverkové, Ph.D. Limity tepelného komfortu. "Na základě provedených studií lze konstatovat, že (mírné) teplotní odchylky mimo tepelně neutrální zónu ovlivňují energetický metabolismus lidí, ale také metabolismus glukózy a snižují rizika kardiovaskulárních onemocnění. Současná hypotéza je, že dočasné vystavení (mírnému) teplu a chladu zlepšuje naše metabolické zdraví," uvádí Ing. Veverková s tím, že lidské tělo je schopné značné adaptace, včetně aklimatizace teplotní, kterou v současné době příliš nevyužíváme.

Prof. Ing. Dušan Petráš Dušan, PhD. uvedl, že na Slovensku se v návaznosti na evropskou legislativu definovaly dva způsoby energetického hodnocení. A to energetická certifikace (ze zákona povinná při kolaudaci, prodeji nebo pronájmu budov) a energetický audit (doporučovaný při komplexním technickoekonomickém hodnocení budov). "Výhodou energetické certifikace je to, že umožňuje poměrně rychlý, finančně nenáročný výpočet spotřeby tepla a zatříděný budovy do energetické kategorie. Jakkoliv energetický audit představuje komplexnější proces, postup při energetických výpočtech obvykle odpovídá postupu při energetické certifikaci, přičemž poskytuje i další ekonomické ukazatele související s investicemi, provozem a návratností prostředků. Rozdíl je většinou jen ve vstupních údajích, které by při energetickém auditu měli co nejvíce odpovídat reálným podmínkám."

"Výpočet PENB je prováděn ještě před výstavbou či rekonstrukcí budovy, což znamená, že je pravděpodobné, že nepodchytí veškerou dynamiku chování budovy během jejího provozu." Na základě tohoto faktu je vyhodnocena tzv. provozní energetická náročnost budovy, kterou popisuje v příspěvku na konferenci Ing. Ondřej Horák. Příspěvek se zabývá funkcionalitou "Energetická náročnost" v rámci projektu "Rozšíření systému řízení produktu inteligentní dům". Funkcionalita Energetická náročnost je následně v rámci případové studie testována na konkrétním rodinném domě a zobrazuje jasnou informaci o energetických tocích v budově. Základním předpokladem pro její správnou funkci je přítomnost měření všech relevantních veličin v budově.

V prvním bloku konference byl i příspěvek Simulace využití tepla dešťové vody pro snížení energetické náročnosti budovy Ing. arch. Ing. Martina Stropnického, který se zabýval netradičním energetickým a environmentálním konceptem budovy, kdy je využívána akumulace chladu v podzemní nádrži na dešťovou vodu pro energeticky efektivní chlazení budovy. Simulační model ukazuje zajímavý energetický potenciál tohoto řešení, ačkoliv zatím nejsou prověřeny vlivy velikosti nádrže, hloubky jejího uložení, vlastností zeminy, objemových procesů (přítoky a odtoky vody z nádrže) a dalších parametrů.

Příspěvek Pracovní měření tepelného komfortu Ing. Michala Kletečky mimo jiné vysvětluje, že měření tepelného komfortu není z prostorových důvodů jednoduché a vzhledem k množství potřebných čidel ani levné, proto se v praxi pro regulování systémů TZB používá spíše teplota vzduchu, případně kombinace více čidel se zavedením korekčních činitelů místo měření a vyhodnocování tepelného komfortu pomocí černého kulového teploměru.
Tohoto tématu se dotkl i rozhovor s prof. Baštou ve studiu estav.tv v době, kdy se na podzim 2022 hovořilo o snižování teploty v místnostech v rámci hledání energetických úspor při skokovém zdražení energií:

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Zajímavosti z dalších bloků přineseme v dalších článcích.

Pozvánka na dnešní den:


Jarní třeboňské parky v předvečer letošní konference bohatě zaléval déšť, přesto se na úvodním společenském večeru sešla řada hostů a čile se diskutovalo.
Za portál TZB-info a ESTAV.cz jsme v premiéře představili publikaci Inspirace pro města a obce, kterou jsme primárně připravovali pro právě probíhající Komunální veletrh v Olomouci a byli jsme rádi, že i v Třeboni našla své zájemce. Inspirace pro města o obce je vám k dispozici i v elektronické podobě.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.