logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Nejnovější aktualizace Státní energetické koncepce a další témata na veletrhu AMPER 2014

Vybrané informace z doprovodného programu druhého a třetího dne veletrhu AMPER 2014, např. elektronické součástky a aplikace, otázka přenosu energie, současný stav aktualizace Státní energetické koncepce a energetické služby se zaručenou úsporou (EPC).

Reklama

Elektronické součástky a aplikace


Seminář, který proběhl ve středu 19. 3. 2014, pořádal časopis DPS – Elektronika od A do Z, moderoval doc. Ing. Jiří Háze, Ph. D. z FEKT VUT v Brně. Cílem je seznámení posluchačů se zajímavými novinkami z oboru elektronických součástek. Seminář je zaměřen hlavně pro potřeby vývojových pracovníků, proto se kromě základních vlastností probírají i jejich zapojení a praktické možnosti uplatnění.

Kromě jiných součástek pro analogovou i digitální techniku byly prezentovány součástky pro bezdrátovou komunikaci umožňující například bezdrátové měření energie, teploty a dalších parametrů a komunikaci pro využití v aplikacích s chytrými telefony. Speciální mikrokontrolery určené primárně pro automobilový průmysl jsou vhodné obecně do aplikací s vyššími nároky na odolnost a spolehlivost.


Jednou z nejzajímavějších byla hned první prezentace, v níž Ústav mikroelektroniky na FEKT VUT v Brně prezentoval své možnosti a dosavadní zkušenosti jak v oblasti realizace pasivních součástek, tak připojování elektronických čipů. Prezentace byla v podstatě nabídkou spolupráce pro průmyslové firmy, které mimo jiné mohou využít jednorázové dotace ve výši až 100 000 Kč – inovační vouchery Jihomoravského inovačního centra. Výhodou této formy podpory je minimální administrativa spojená s podáním žádosti a v případě získání voucheru i s vyplacením podpory.

Časopis DPS pořádal ve čtvrtek 20. 3. 2014 další seminář s názvem DPS a vše kolem nich, který je zaměřen přednostně na návrh desek plošných spojů, například zajištění desky proti nedovolenému kopírování a umožnění její sledovatelnosti, nové možnosti výroby složitých desek plošných spojů a využití 3D tisku při vývoji elektronických zařízení.

Energie pro budoucnost XI

Obrázek: Z prezentace Jiřího Tůmy – současný a budoucí energetický systém
Obrázek: Z prezentace Jiřího Tůmy – současný a budoucí energetický systém

Seminář s podtitulem Transport energie – současné priority pořádalo vydavatelství FCC Publishing ve středu 19. 3. 2014.

V úvodu Jiří Tůma shrnul důvody, proč se věnovat otázce přenosu energie. Hlavním důvodem je přechod od centralizovaného systému s malým počtem velkých zdrojů a jednosměrným tokem elektřiny k systému s vyšším podílem decentralizovaných zdrojů (především obnovitelných) a dynamickou komunikací mezi výrobou a spotřebou energie – chytrým sítím (Smart Grids). To si vyžádá celoevropské investice v řádu stamilionů euro. Problém je, že téměř polovina investic do přenosových sítí je realizována se zpožděním.

Jiří Hřebík prezentoval současný stav aktualizace Státní energetické koncepce (SEK) z pohledu MPO. V diskusi byl upozorněn, že na jednu stranu prohlásil, že jsme soběstační ve výrobě elektřiny, ale zároveň, že jsme závislí na dovozu jaderného paliva. Jiný dotaz byl, proč SEK počítá s využitím CNG v dopravě, když máme dostatek vlastní elektřiny. O převisu výroby nad tuzemskou spotřebou elektřiny prohlásil, že se jedná o bezpečnostní rezervu.

Otázku spolehlivosti distribuce ve své přednášce rozebíral Petr Skala. Zvyšování spolehlivosti je investičně náročné, proto jsou hledána řešení, která optimalizují poměr mezi vynaloženými náklady a jejich přínosy. Jednou z možností je kabelizace venkovních vedení. Jedná se sice o investičně i realizačně náročnější variantu, která však přináší snížení poruch, eliminaci dlouhých přerušení a nižší náklady jak na údržbu, tak na opravy. Kabelizace může být výhodná u kratších vedení v exponovaných úsecích, jako jsou průsek nebo okraj lesa, větrné a mrazové oblasti nebo oblast s vyšším výskytem bouřek.

Obrázek: Z prezentace Jana Šefránka
Obrázek: Z prezentace Jana Šefránka

Jan Šefránek se věnoval otázce kvality dodávek elektřiny, která má tři aspekty – kvalita napětí, plynulost dodávek elektřiny, komerční kvalita. Na základě energetického zákona (č. 458/2000 Sb.) je držitel licence povinen dodržovat stanovené parametry kvality dodávek a služeb a v případě jejich nedodržení poskytovat náhradu. Naopak má provozovatel soustavy právo odpojit zařízení (zákazníka), která ovlivňují kvalitu elektřiny v neprospěch účastníků trhu s elektřinou. Požadovanou kvalitu postupy pro její vykazování, výši náhrad, lhůty pro jejich uplatnění jsou stanoveny vyhláškou ERÚ č. 540/2005 Sb. ERÚ motivuje distribuční společnosti ke zvyšování kvality dodávek.

 

Karel Máslo prezentoval projekt eHighway 2050, který začal v září 2012 a potrvá 40 měsíců a má vyvinout metody a prostředky na podporu plánování elektrických dálnic, založené na budoucích rozvojových scénářích (včetně zálohových zdrojů a akumulace), možnosti rozvoje sítí (s uvážením nákladů, výhod a rizik) a navrhnout postupné (modulární) rozšiřování sítí v letech 2030–2040–2050. Krátce zmínil i další výzkumné projekty, jichž se účastní ČEPS.

V dalších přednáškách se Martin Pistora věnoval otázce dynamické stability soustavy a důsledkům jejího porušení, Jaroslav Pawlas hrozbě nebezpečných rezonancí v elektrických sítích, Naděžda Pavelková překlenutí výpadků napájení u pohonů s frekvenčními měniči, René Mrajca významu transformátorů pro spolehlivost transportu elektřiny a Miroslav Hladík měření a opatřením v oblasti kvality elektrické energie.

Nové technologie z garantovaných úspor

Seminář proběhl ve čtvrtek 20. 3. 2014. Ve spolupráci se společnostmi Enviros a A Solutions jej pořádala společnost Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, která má zájem vedle dodávek elektřiny působit na českém trhu jako tzv. Super-ESCO“ – nabízet řešení vedoucí k vyšší energetické efektivnosti s využitím metody EPC (energetické služby se zaručenou úsporou, viz seriál EPC na TZB-info).

Nebýt direktiv EU, možná by se o energetické efektivnosti vůbec nemluvilo. Důsledkem energeticky efektivních opatření je obvykle snížení spotřeby elektřiny. Energetické společnosti proto hledají jiné produkty, které by mohly svým klientům nabídnout. Jedná se prozatím o technologie, které jsou dostupné pro velké odběratele, ale v blízké budoucnosti budou dostupné i pro domácnosti.

Z hlediska dodavatele elektřiny může být důležité, že energetická efektivnost nemusí vždy znamenat nižší spotřebu elektřiny:

  • Tepelná čerpadla – jsou oblasti, kde jsou výhodná (elektřina na úkor tepla)
  • Elektromobily – jsou stále lepší a jejich počty rostou (elektřina na úkor ropy)
  • Full electric buildings – při výstavbě nových budov lze uspořit na investicích vynecháním plynové přípojky (elektřina na úkor plynu).

Pro aplikaci metody EPC musí především existovat možnosti ekonomicky návratných opatření. Druhou nutnou podmínkou je perspektiva stabilního fungování investora po dobu kontraktu. Proto jsou smlouvy v průmyslu obvykle uzavírány na kratší dobu, než ve veřejném sektoru.

Určitou komplikaci může představovat „měření“ úspory. Nelze přímo porovnávat spotřebu před realizací se spotřebou po realizaci. Je nutno odhadnout, jaká by byla spotřeba v případě, že by opatření nebyla realizována. Pravidla je nutno dohodnout předem.

U malých zakázek je často problém, zejména s ohledem na administrativní náročnost, nalézt řešení, které by bylo ekonomicky zajímavé pro obě smluvní strany. Z uvedeného důvodu se obvykle neřeší jednotlivé objekty, ale v rámci jednoho projektu se řeší např. 13 škol, kulturní dům a nemocnice – samostatně by některé objekty nemohly být zainvestovány.

Jako ukázky praktických realizací byly prezentovány úspory energie v Národním divadle a energeticky efektivní osvětlení velké skladové haly.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.