logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Větrání s rekuperací

Větrání škol

Reklama

U mnoha budov škol došlo v mnoha případech ve snaze o energetické úspory k výměně oken a zateplení fasády, často i v rámci dotačních titulů. Motivace obcí byla jasná - energetické úspory v provozovaných objektech znamenají úspory v rozpočtech. Zapomnělo se však na dodržování požadavků dalších vyhlášek a zákonů, týkajících se lidského zdraví.

Při dlouhodobém pobytu v učebnách s neodpovídajícím přívodem čerstvého vzduchu jsou děti i učitelé vystaveni zvyšující se koncentraci CO2, prachu a škodlivých chemických látek. Zateplování škol má nepříjemný vedlejší efekt, v dokonale utěsněných budovách není čerstvý vzduch, viz např. článek větrání ve školách.

Ve školách se navíc setkáváme se situací, kdy je nařízením zakázáno o přestávkách otevírat okna (aby někdo nevypadl oknem z budovy) a větrání se přesouvá tedy do vyučovacích hodin. Ve vyučovacích hodinách pak z důvodů studeného vzduchu, který přichází od oken na sedící žáky, se okna předčasně zavírají. Dalším důvodem zavírání oken je hluk pronikající zvnějšku do třídy a mající také rušivý vliv na soustředění žáků. Tímto se mají žáci lépe soustředit, bohužel jejich soustředěnost klesá se stoupajícími koncentracemi škodlivin a CO2 ve vnitřním vzduchu. Více například v článku: Vnitřní prostředí škol a možnosti zajištění výměny vzduchu

Úvaha vede k otázce instalace čidel CO2 jako ukazatele kvality vnitřního prostředí, což by mohlo učitele na aktuální stav prostředí upozornit. Nutno zdůraznit, že instalace čidel CO2 není všeho spasitelná, nicméně za současného stavu představuje výrazný pokrok v řešení dané problematiky. Limit stanovený pro CO2 v učebnách je 1500 ppm.

Dotazníkový průzkum stavu školských budov – s cílem zmapovat stav školských budov technického stavu pro tvorbu vnitřního prostředí včetně provozního režimu škol. V průzkumu 13 % respondentů odpovědělo, že okna jsou během vyučování převážně zavřená z důvodu úspory energie na vytápění, většina dotázaných (40 %) odpověděla, že okna jsou zavřená o přestávkách z bezpečnostních důvodů.

Průzkumy kvality vzduchu v konkrétních školách

  • Měření vnitřního klimatu ve třídách v Dánsku a porovnání systémů větrání - porovnávaly se různé režimy - větrání se provádělo buď ručně otevřením oken nebo pomocí automaticky ovládaných oken s a bez odtahového ventilátoru v provozu, nebo pomocí rovnotlakého nuceného větrání. Výsledky ukázaly, že nucené větrání a přirozené větrání s automaticky fungujícími okny se odtahovým ventilátorem bylo znatelně lepší než ostatní systémy.
  • Zmapování reálných koncentrací škodlivin v interiéru 17 škol v Jižních Čechách - již na začátku 2. vyučovací hodiny byla koncentrace CO2 nadlimitní a během výuky neustále stoupala. Zajímavostí je neochota problém byť jen pojmenovat: Ředitelé nahlásili záměr měření na odboru školství a to vydalo oběžník, aby nebylo umožňováno CO2 měřit.
  • Měření ve škole - podkrovní školní prostory - měřením byl potvrzen předpoklad, že intenzivního vyvětrání ráno před výukou je účinné jen pro začátek hodiny. Dále je patrná souvislost mezi relativní vlhkostí a koncentrací CO2. Stoupá-li či klesá koncentrace CO2, děje se tak i s relativní vlhkostí. Podkrovní prostory jsou ideální možností pro maximální využití přirozeného větrání. Svým tvarem a vhodným rozmístěním oken umožňuje podkroví využití příčného provětrání a komínového efektu, to činí přirozené větrání ventilaci efektivní.
  • Měření CO2, relativní vlhkosti a dalších veličin v učebnách VOŠ Volyně - limit stanovený pro CO2 v učebnách 1500 ppm byl ve třídě překročen za 15 minut od počátku měření, když byla okna uzavřena a nevětralo se během výuky.
    Hladina CO2 klesla v učebně při intenzivním větrání za 7 minut na cca 975 ppm, což je velmi příznivé. V exteriéru bylo naměřeno 425 ppm CO2. Teplota ve třídě stoupla za vyučovací hodinu cca o 2 °C. V tomto období se ještě ve škole netopilo, tudíž tuto teplotu vytvořili žáci, učitel a pracovníci, kteří měřili vnitřní klima. Při intenzivním větrání, které trvalo cca 7 minut, klesla teplota ve třídě na 21 °C, což je velmi příjemné a osvěžující pro člověka. Venkovní teplota byla naměřena 18,7 °C.

Doporučení pro školy

Dostatečně intenzivní větrání je nesmírně důležité a nutné nejen pro schopnost koncentrace, ale i pro celkovou pohodu a zdravé vnitřní prostředí.
Zásadní je nezanedbávat větrání a minimálně o přestávce před hodinou otevřít okna. Efektivní je příčné větrání, kdy má učebna okna na obou stranách otevřená, případně se využije otevřených dveří do chodby. Pro zjištění kvality vzduchu je vhodné sledovat koncentraci CO2, kterou je možné měřit dnes běžně dostupnými zařízeními a v případě překročení limitních hodnot vyvětrat.
Jedno z řešení, zohledňující energetickou náročnost i kvalitu vnitřního prostředí, je vedle plnohodnotné vzduchotechniky, použití automatického systému otevírání střešních oken, který reaguje na koncentraci CO2.


Ilustrační obrázek, foto ESTAV.cz

Příklady řešení

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.