logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Medzinárodný projekt Low2High District Heating bol predstavený odbornej verejnosti

Úlohou projektu Low2High District Heating je počas najbližších troch rokov vyvíjať metodiky, ako integrovať nízkopotenciálne obnoviteľné zdroje energie a technológie využívania odpadového tepla do vysokoteplotných sústav centralizovaného zásobovania teplom na Slovensku, Poľsku a v Litve.

Reklama

Výskumníci z Katedry technických zariadení budov Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sú od októbra minulého roka členmi riešiteľského kolektívu medzinárodného projektu Low2High District Heating. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci programu LIFE. Cieľom projektu je poskytnúť podporu 30 vysokoteplotným sústavám centralizovaného zásobovania teplom na Slovensku, Poľsku a v Litve v procese zavádzania nízkopotenciálnych obnoviteľných zdrojov energie a technológií odpadového tepla do týchto sústav.

Obr. Prezentácia projektu Low2HighDH odbornej verejnosti počas konferencie VYKUROVANIE 2024
Obr. Prezentácia projektu Low2HighDH odbornej verejnosti počas konferencie VYKUROVANIE 2024

Projekt bol na Slovensku prvýkrát predstavený verejnosti počas 32. ročníka medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie VYKUROVANIE 2024 ktorej sa zúčastnilo 450 odborníkov z oblasti vykurovania, centralizovaného zásobovania teplom, energetiky, štátnej správy, vedy a výskumu.

Každý člen projektového tímu Low2HighDH zo Slovenska mal počas konferencie svoju úlohu. Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. bol odborným garantom konferencie, doc. Ing. Michal Krajčík, PhD. bol členom prípravného výboru a Ing. Martina Mudrá bola členkou organizačného výboru konferencie.

Prednášku s názvom „Medzinárodný projekt o centralizovanom zásobovaní teplom – Low2High District Heating“ odprezentovala Martina v sekcii Sústavy CZT a OST. Počas prednášky bola predstavená hlavná téma projektu a kľúčové ciele, obsah pracovných balíkov, a partneri projektu. Počas prednášky mohli prítomní vyplniť krátky dotazník, ktorý pomôže projektovému tímu zhodnotiť stav vysokoteplotných sústav centralizovaného zásobovania teplom na Slovensku. Účastníkom konferencie bola predstavená aj webová stránka projektu a profily na sociálnych sieťach.

Keďže sa konferencie zúčastnili aj odborníci z oblasti centralizovaného zásobovania teplom, uskutočnili sa aj odborné rozhovory, ktoré pomohli projektovému tímu hlbšie porozumieť prekážkam integrácie obnoviteľných zdrojov energie do sústav centralizovaného zásobovania teplom, ako súčasná legislatíva podporuje, alebo bráni integrácii obnoviteľných zdrojov energie do sústav centralizovaného zásobovania teplom, a aké sú hlavné finančné výzvy.

Jednotlivé medzinárodné tímy intenzívne pracujú na riešení úloh spojených s projektom a o výsledkoch Vás budeme v najbližších mesiacoch informovať.

Obr. Úvodné stretnutie partnerov projektu v Madride
Obr. Úvodné stretnutie partnerov projektu v Madride

Opis účastníkov projektu

Creara (Španielsko) – inžinierska a konzultačná spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 15 rokov. Špecializuje sa na poradenskú činnosť s cieľom urobiť najvhodnejšie rozhodnutie týkajúce sa technológií na implementáciu alebo stratégie, ktorými sa má klient riadiť. Navrhuje a implementuje opatrenia na úsporu energie a efektívnosť, obnoviteľné zdroje energie, energetickú efektívnosť, znižovanie skleníkových plynov, energetický manažment, nabíjacie miesta pre elektromobily a trh s plynom a elektrickou energiou.

Europroject (Bulharsko) – poradenská spoločnosť, ktorá podporuje technologické a metodické inovácie v organizáciách pôsobiacich v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť sa stala viditeľným a uznávaným partnerom pre podporu inovácií v regióne južnej Európy. Poskytuje podporu pri vytváraní a riadení projektov, odborné znalosti a školenia v oblasti šírenia a využívania práv duševného vlastníctva, podnikateľského plánovania a inovačného manažmentu, ktoré tvoria základ špičkových projektov Európskej únie. Zaoberá sa aj navrhovaním a vývojom webových stránok a platforiem navrhnutých v súlade s medzinárodnými normami.

KAPE (The National Energy Conservation Agency S.A.) (Poľsko) – poradenská spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu od roku 1994. Spoločnosť propaguje a implementuje európske normy a postupy v oblasti energetickej efektívnosti a správneho hospodárenia s energiou. Cieľom spoločnosti je zlepšiť konkurencieschopnosť poľského hospodárstva poukázaním na optimálne využívanie prírodných zdrojov na základe princípov trvalo udržateľného rozvoja. Okrem iného vykonáva audity v priemyselných podnikoch, pomáha realizovať stratégie dekarbonizácie, pomáha získavať finančné prostriedky na realizáciu investícií zo zahraničných a domácich fondov.

GNE Finance (Španielsko) – investičná, finančná a poradenská spoločnosť. Jej poslaním je mobilizovať integrované finančné riešenia, ktoré sú hnacou silou energetickej transformácie a podporujú dekarbonizáciu ekonomík. Zároveň podporuje mestá a regióny pri prechode na čisté a nízkouhlíkové hospodárstvo, čím prispieva k vytváraniu životaschopných komunít, ktoré sa tešia hospodárskemu rastu a zdravému životnému prostrediu. Cieľom je prostredníctvom intenzívnej spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom zavádzať vysokoefektívne riešenia pre udržateľný rozvoj.

Universitá di Genova (Taliansko) – jedna z najstarších a najrenomovanejších multidisciplinárnych verejných univerzít v Taliansku. Poskytuje vzdelanie v prírodných, lekárskych, technických, spoločenských a humanitných vedách a podieľa sa na výskume vo všetkých oblastiach týkajúcich sa mora – jeho biotopu, hospodárstva a využívania. Univerzita je úzko prepojená s jednou z najväčších onkologických výskumných nemocníc v Európe. Systematicky spolupracuje s národnými a medzinárodnými spoločnosťami.

LEI (Lithuanian Energy Institute) (Litva) – štátne technické výskumné centrum, ktoré bolo založené v roku 1956. Poslaním centra je vykonávať výskum a vyvíjať inovatívne technológie v oblasti energetiky, tepelnej techniky, environmentálneho inžinierstva, meracej techniky, vykonávať základný a aplikovaný výskum, zúčastňovať sa na študijných procesoch, prenášať výsledky aplikovaného výskumu a inovácií do priemyslu, poskytovať poradenstvo štátu, vláde, verejným a súkromným inštitúciám v otázkach súvisiacich s rozvojom udržateľnej energetiky v Litve, a aktívne spolupracovať s vysokoškolskými inštitúciami.

Slovenská technická univerzita v Bratislave (Slovensko) – moderná vzdelávacia a vedecká inštitúcia, ktorú od jej založenia v roku 1937 absolvovalo viac ako 159 000 študentov. Ide o verejnú vysokú školu a ponúka vzdelávanie v technických odboroch s využitím moderných metód vzdelávania, laboratórií a praktickej výučby. Fakulty, katedry, ústavy a odborníci priamo spolupracujú s priemyselnými podnikmi a spoločenskými organizáciami, a aktívne sa zapájajú do medzinárodnej spolupráce. Univerzita ponúka tri typy študijných programov: bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium.

Parthenope University of Naples (Taliansko) – vznikla ako inštitút vyššieho vzdelávania špecializovaný na námorné štúdiá – námorné vedy, námornú ekonomiku a logistiku. V roku 1999 sa k dvom dlhoročným katedrám ekonomiky a námorných vied pridali katedry práva, inžinierstva a športových vied, ktoré spoločne priniesli inštitútu výrazný nárast počtu študentov. Vtedy sa inštitút oficiálne zmenil na univerzitu. Od júla 2013 bol zavedený nový súbor študijných programov a taktiež katedrová organizáciu výskumu. Univerzita sa zaviazala usilovať o sociálny, kultúrny a hospodársky rozvoj.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.