logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.09.2020

se změnami:230/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 36/2013 Sbírky zákonů na straně 738
schváleno:22.03.2013
účinnost od:01.04.2013
zrušeno:01.09.2020
[Textová verze] [PDF verze (5078 kB)]


78/2013 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 22. března 2013

o energetické náročnosti budov

Změna: 230/2015 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb. , o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb. , k provedení § 7 odst. 8 a § 7a odst. 6 zákona :

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví

a) nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie,

b) metodu výpočtu energetické náročnosti budovy,

c) vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie,

d) vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy,

e) vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování a

f) umístění průkazu v budově.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) referenční budovou výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typickým užíváním a stejnými uvažovanými klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických systémů budovy,

b) typickým užíváním budovy obvyklý způsob užívání budovy v souladu s podmínkami vnitřního a venkovního prostředí a provozu stanovený pro účely výpočtu energetické náročnosti budovy,

c) venkovním prostředím venkovní vzduch, vzduch v přilehlých nevytápěných prostorech, přilehlá zemina, sousední budova a jiná sousední zóna,

d) vnitřním prostředím prostředí uvnitř zóny, které je definováno návrhovými hodnotami teploty, relativní vlhkosti vzduchu a objemového toku výměny vzduchu, případně rychlostí proudění vnitřního vzduchu a požadované intenzity osvětlení uvnitř zóny,

e) přirozeným větráním větrání založené na principu teplotního a tlakového rozdílu vnitřního a venkovního vzduchu,

f) nuceným větráním větrání pomocí mechanického zařízení,

g) energonositelem hmota nebo jev, které mohou být použity k výrobě mechanické práce nebo tepla nebo na ovládání chemických nebo fyzikálních procesů,

h) vypočtenou spotřebou energie energie, která se stanoví z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technických systémů, v případě spotřeby paliv je spotřeba energie vztažena k výhřevnosti paliva,

i) pomocnou energií energie potřebná pro provoz technických systémů,

j) primární energií energie, která neprošla žádným procesem přeměny; celková primární energie je součtem obnovitelné a neobnovitelné primární energie,

k) faktorem primární energie koeficient, kterým se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích k získání odpovídajícího množství celkové primární energie,

l) faktorem neobnovitelné primární energie koeficient, kterým se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích k získání odpovídajícího množství neobnovitelné primární energie.

§ 3

Ukazatele energetické náročnosti budovy a jejich stanovení

(1) Ukazatele energetické náročnosti budovy jsou

a) celková primární energie za rok,

b) neobnovitelná primární energie za rok,

c) celková dodaná energie za rok,

d) dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok,

e) průměrný součinitel prostupu tepla,

f) součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici,

g) účinnost technických systémů.

(2) Hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy a referenční budovy se stanovují výpočtem na základě dokumentace. V případě dokončených budov musí být vstupní údaje pro výpočet v souladu se současným stavem budovy.

(3) Pro výpočet hodnot ukazatelů energetické náročnosti referenční budovy se použijí hodnoty parametrů budovy, stavebních prvků a konstrukcí a technických systémů budovy uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce a parametry typického užívání budovy.

(4) Výpočet celkové dodané energie a dílčích dodaných energií pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení se provede postupem podle § 4.

(5) Výpočet celkové primární energie a neobnovitelné primární energie se provede postupem podle § 5.

(6) Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla a součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici se provede podle české technické normy pro výpočtové metody tepelné ochrany budov2) .

(7) Výpočet účinnosti technických systémů vytápění, chlazení, větrání, úpravy vlhkosti vzduchu, přípravy teplé vody a osvětlení se provede podle příslušných českých technických norem.

§ 4

Výpočet dodané energie

(1) Dodaná energie je součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie. Výpočet celkové dodané energie a dílčích dodaných energií se provede výpočtovou metodou s intervalem výpočtu nejvýše jednoho měsíce a po jednotlivých zónách.

(2) Celková dodaná energie do budovy se stanoví součtem dílčích dodaných energií a vyjádří se také po jednotlivých energonositelích.

(3) Dílčí dodaná energie na vytápění se stanoví jako součet vypočtené spotřeby energie na vytápění a pomocné energie na provoz technického systému pro vytápění podle české technické normy pro výpočet potřeby energie pro vytápění a chlazení3) a české technické normy pro tepelné soustavy v budovách4) s využitím hodnot typického užívání budov.

(4) Dílčí dodaná energie na chlazení se stanoví jako součet vypočtené spotřeby energie na chlazení a pomocné energie na provoz technického systému pro chlazení podle české technické normy pro výpočet potřeby energie pro vytápění a chlazení3) s využitím hodnot typického užívání budov.

(5) Dílčí dodaná energie na větrání se stanoví jako součet vypočtené spotřeby energie na dopravu vzduchu potřebného pro zajištění požadované výměny vzduchu ve vnitřním prostředí a pomocné energie na provoz technického systému pro nucené větrání podle české technické normy pro větrání budov5) s využitím hodnot typického užívání budov.

(6) Dílčí dodaná energie na úpravu vlhkosti vzduchu se stanoví jako součet vypočtené spotřeby energie na úpravu vlhkosti vzduchu a pomocné energie na provoz technického systému pro úpravu vlhkosti vzduchu podle české technické normy pro větrání budov5) s využitím hodnot typického užívání budov.

(7) Dílčí dodaná energie na přípravu teplé vody se stanoví jako součet vypočtené spotřeby energie na přípravu teplé vody a pomocné energie na provoz technického systému pro přípravu teplé vody podle české technické normy pro tepelné soustavy v budovách upravující účinnost soustav pro přípravu teplé vody6) s využitím hodnot typického užívání budov.

(8) Dílčí dodaná energie na osvětlení se stanoví jako součet vypočtené spotřeby energie na osvětlení a pomocné energie na provoz technického systému pro osvětlení podle české technické normy pro energetické hodnocení budov upravující energetické požadavky na osvětlení7) s využitím hodnot typického užívání budov. Pro zóny, kde o energetické náročnosti osvětlení rozhoduje uživatel, se použijí hodnoty platné pro referenční budovu.

(9) Při výpočtu dodané energie platí dále tato pravidla:

a) do dodané energie se nezapočítává ta část, která slouží k výrobě elektřiny nebo tepla, které jsou dodávány mimo budovu,

b) součástí dodané energie je i v budově v technických systémech umístěných podle § 5 odst. 2 písm. a) vyrobená a využitá energie slunečního záření, energie větru a geotermální energie s výjimkou tepelných čerpadel,

c) součástí dodané energie při využití tepelného čerpadla je i energie okolního prostředí. Ta se vypočte jako rozdíl potřeby energie, kterou tepelné čerpadlo dodává, a vypočtené spotřeby energie tepelného čerpadla.

§ 5

Výpočet primární energie

(1) Celková primární energie a neobnovitelná primární energie pro hodnocenou budovu se vypočítají jako součet součinů dodané energie, v rozdělení po jednotlivých energonositelích, stanovené podle § 4 a příslušných faktorů primární energie uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce. V případě dodávky vyrobené energie mimo budovu se stejným postupem do celkové primární energie a neobnovitelné primární energie zahrne i energie dodaná mimo budovu a energie, která slouží k její výrobě.

(2) Pro účely stanovení celkové primární energie a neobnovitelné primární energie pro hodnocenou budovu podle odstavce 1 se započitatelnost výroby energie omezuje následujícím způsobem:

a) technické systémy vyrábějící energii pro její užití v budově nebo pro její dodávku mimo budovu musí být umístěny uvnitř systémové hranice v hodnocené budově, na hodnocené budově, nejdále však na pomocných objektech sloužících hodnocené budově, kterými jsou zejména přístřešky pro parkování, oplocení, opěrné stěny, zpevněné plochy nebo na bezprostředně k budově přiléhajících pozemcích,

b) vyrobená energie z technických systémů umístěných podle písmene a) se pro hodnocenou budovu započte do primární energie pouze tehdy, pokud již nebyla započtena ve prospěch jiných budov,

c) pokud jsou technické systémy umístěné podle písmene a) použity výlučně pro hodnocenou budovu, započte se do primární energie pouze jejich využitá výroba energie v každém měsíci, nejvýše však do výše příslušných dílčích dodaných energií hodnocené budovy stanovených výpočtem podle § 4,

d) pokud jsou technické systémy vyrábějící energii umístěné podle písmene a) napojeny na elektrizační soustavu nebo soustavu zásobování tepelnou energií, započte se do primární energie celá jejich využitá výroba energie v každém měsíci, nejvýše však na úrovni dvojnásobku celkové dodané energie hodnocené budovy stanovené výpočtem podle § 4.

(3) Neobnovitelná primární energie pro referenční budovu se vypočítá

a) vynásobením vypočtených spotřeb energie a pomocných energií pro jednotlivé technické systémy faktory neobnovitelné primární energie podle typů spotřeb uvedenými v tabulce č. 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce a

b) po 1. lednu 2015 snížením hodnoty neobnovitelné primární energie stanovené podle písmene a) o hodnotu uvedenou v tabulce č. 5 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

§ 6

Požadavky na energetickou náročnost budovy stanovené na nákladově optimální úrovni

(1) Požadavky na energetickou náročnost nové budovy a budovy s téměř nulovou spotřebou energie, stanovené výpočtem na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, pokud hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedené v § 3 odst. 1 písm. b), c) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu.

(2) Požadavky na energetickou náročnost při větší změně dokončené budovy a při jiné než větší změně dokončené budovy, stanovené výpočtem na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, pokud

a) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo

b) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo

c) hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné stavební prvky obálky budovy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. f) není vyšší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce a současně hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné technické systémy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. g) není nižší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(3) Přístavba a nástavba navyšující původní energeticky vztažnou plochu o více než 25 % se považuje při stanovení referenčních hodnot ukazatelů energetické náročnosti budovy za novou budovu.

§ 7

Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie

(1) Technickou proveditelností alternativních systémů dodávek energie se rozumí technická možnost instalace nebo připojení alternativního systému dodávky energie.

(2) Ekonomickou proveditelností se rozumí dosažení prosté doby návratnosti investice do alternativního systému dodávek energie kratší než doba jeho životnosti8) . V případě soustavy zásobování tepelnou energií se ekonomickou proveditelností uvedeného alternativního systému rozumí dosažení prosté doby návratnosti investice do nového jiného než alternativního systému dodávek energie, který je nebo má být v budově využíván, delší, než je doba životnosti tohoto nového jiného než alternativního systému dodávek energie.

(3) Ekologickou proveditelností se rozumí instalace nebo připojení alternativního systému dodávky energie bez zvýšení množství neobnovitelné primární energie oproti stávajícímu nebo navrhovanému stavu.

(4) Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie je součástí protokolu průkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 8

Vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy

(1) Součástí průkazu je stanovení doporučených technicky, funkčně a ekonomicky vhodných opatření pro snížení energetické náročnosti hodnocené budovy (dále jen „doporučená opaření pro snížení energetické náročnosti budovy“).

(2) Technická vhodnost doporučeného opatření pro snížení energetické náročnosti budovy se dokládá technickou možností jeho instalace, funkční vhodnost se dokládá jeho účelem a vlivem na jiné základní funkce stavby a na sousední stavby, ekonomická vhodnost se dokládá dosažením prosté doby návratnosti kratší než doba životnosti doporučeného opatření.

(3) Účinek doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy se vyhodnocuje minimálně na základě úspory celkové dodané energie a neobnovitelné primární energie.

§ 9

Vzor a obsah průkazu

(1) Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění.

(2) Protokol obsahuje

a) účel zpracování průkazu,

b) základní informace o hodnocené budově,

c) informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech,

d) energetickou náročnost hodnocené budovy,

e) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie,

f) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy, včetně opatření při změně stavebního prvku obálky, nebo technického systému,

g) identifikační údaje energetického specialisty a datum vypracování průkazu,

h) zdroj, kde lze získat informace k průkazu energetické náročnosti budovy zejména možnosti realizace doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy a stanovení nákladů na realizaci těchto opatření a možnosti jejich financování.

(3) Vzor průkazu je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(4) Grafické znázornění průkazu

a) je stejné pro novou budovu, budovu s téměř nulovou spotřebou energie, větší změnu dokončené budovy, jinou než větší změnu dokončené budovy a pro případy prodeje a pronájmu budovy nebo její ucelené části. Pouze v případě neuvedení doporučených opatření se příslušné části grafického znázornění nevyplňují a nezobrazují se šipky s hodnotou ukazatelů energetické náročnosti odpovídající těmto doporučením,

b) obsahuje zařazení budovy do klasifikačních tříd energetické náročnosti budovy (dále jen „klasifikační třída“),

c) je umístěno symetricky na bílém podkladě dvou stran formátu A4 na výšku, přičemž je použito standardních fontů písma podle vzoru uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce,

d) obsahuje měrné hodnoty ukazatelů energetické náročnosti budovy vztažené na energeticky vztažnou plochu a také hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro celou budovu.

(5) Průkaz zpracovaný pro prodej nebo pronájem budovy v případě, že není povinnost zpracovat průkaz pro jiné účely, nemusí obsahovat část protokolu podle odstavce 2 písm. e).

(6) Klasifikační třídy A až G, jejichž slovní vyjádření a hodnoty pro jejich horní hranici jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce, se stanovují pro celkovou dodanou energii, neobnovitelnou primární energii, dílčí dodané energie a průměrný součinitel prostupu tepla a použijí se v grafickém znázornění průkazu podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(7) Hranice klasifikačních tříd podle odstavce 6 se stanoví z referenční hodnoty klasifikovaného ukazatele energetické náročnosti budovy ER, která se určí jednotně pro referenční podmínky uvedené pro novou budovu v příloze č. 1 k této vyhlášce. Při změně dokončené budovy, výstavbě budovy s téměř nulovou spotřebou a při prodeji nebo pronájmu stávající budovy platí stejná stupnice klasifikačních tříd jako pro nové budovy.

(8) V případě rodinných a bytových domů se neurčuje klasifikační třída pro dílčí dodané energie pro chlazení.

§ 10

Podmínky pro umístění průkazu v budově

Grafické znázornění průkazu v provedení podle přílohy č. 4 k této vyhlášce se v případě budovy užívané orgánem veřejné moci umisťuje na plochu vnější stěny budovy bezprostředně vedle veřejného vchodu do budovy nebo plochu svislé stěny ve vstupním prostoru uvnitř budovy navazující na tento vchod.

§ 11

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 148/2007 Sb. , o energetické náročnosti budov, se zrušuje.

§ 12

Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2013.

Ministr:

MUDr. Kuba v. r.

Příloha 1

Parametry a hodnoty referenční budovy, referenční hodnoty pro měněné stavební prvky obálky budovy a referenční hodnoty pro měněné technické systémy budovy

(1) Parametry a hodnoty referenční budovy jsou stanovené tak, aby zajistily nákladově optimální úroveň energetické náročnosti budov a prvků budov, vypočtenou pro jejich předpokládaný ekonomický životní cyklus v souladu se srovnávacím metodickým rámcem1) .

(2) Parametry a jejich hodnoty uvedené v tabulkách 1, 4 a 5 této přílohy charakterizují referenční budovu pro prokazování požadavku hodnocením celé budovy. U parametrů ovlivňujících výpočet energetické náročnosti budovy, pro které nejsou stanoveny referenční hodnoty, se použijí hodnoty shodné s navrhovanou budovou.

(3) V tabulkách 2 a 3 této přílohy jsou uvedeny parametry a jejich referenční hodnoty pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy budovy pro prokazování požadavků pouze vlastnostmi těchto prvků podle § 6 odst. 2 písm. c).

(4) Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla jednozónové budovy Uem,R se stanoví podle vztahu:
a) Uem,R = Uem,N,20,R, (1)

pro θim od 18 °C do 22 °C včetně, kromě budov s téměř nulovou spotřebou energie, u kterých vztah (1) platí pro θim od 18 °C, včetně;

b) Uem,R = Uem,N,20,R ∙ 16 / (θim-4), (2)

pro ostatní hodnoty θim
kde Uem,N,20,R je požadovaná základní hodnota průměrného součinitele prostupu tepla jednozónové budovy, ve W/(m2∙K), stanovená podle odstavců 5 a 6;
θim převažující návrhová vnitřní teplota v zóně budovy podle ČSN 730540-2:2011, ve °C.

(5) Požadovaná základní hodnota průměrného součinitele prostupu tepla jednozónové budovy Uem,N,20,R se stanoví jako vážený průměr normových požadovaných hodnot součinitelů prostupu tepla UN,20 všech teplosměnných konstrukcí obálky jednozónové budovy podle vztahu
Uem,N,20,R = ∫R ∙ [∑(UN,20,j ∙ Aj ∙ bj) / ∑Aj + ∆Uem,R] (3)

kde ∫R je redukční činitel požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla podle tabulky 1 této přílohy;
UN,20j normová požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla j-té teplosměnné konstrukce pro převažující návrhovou vnitřní
teplotu 20 °C, ve W/(m2∙K), podle ČSN 730540-2:2011 s tím, že
a) pokud součet průsvitných ploch tvoří více než 50 % teplosměnné části vnějších stěn budovy, započte se pouze pro těchto
50 % odpovídající požadovaná normová hodnota součinitele prostupu tepla UN,20 pro výplně otvorů a pro ostatní průsvitné
plochy se uvažuje požadovaná normová hodnota součinitele prostupu tepla UN,20 pro vnější stěny;
b) pro budovu s lehkým obvodovým pláštěm se při stanovení hodnoty Uem,N,20 podle vztahu (3) použije pro neprůsvitné
výplně požadovaná normová hodnota UN,20 pro vnější stěny a pro průsvitné výplně požadovaná normová hodnota UN,20 pro
výplně otvorů ve vnější stěně;
Aj plocha j-té teplosměnné konstrukce, stanovená z vnějších rozměrů, v m2 ;
bj teplotní redukční činitel odpovídající j-té konstrukci podle ČSN 73 0540-2:2011;
∆Uem,R přirážka na vliv tepelných vazeb, ve W/(m2∙K), podle tabulky 1 této přílohy.

(6) Pro nové budovy je požadovaná základní hodnota průměrného součinitele prostupu tepla jednozónové budovy Uem,N,20,R stanovená podle odstavce 5 rovna nejvýše:
a) pro obytné budovy

Uem,N,20,R,max = 0,50 W/(m2∙K); (4)

b) pro ostatní budovy

Uem,N,20,R,max = 1,05 W/(m2∙K), je-li A/V ≤ 0,2 m2/m3;

Uem,N,20,R,max = 0,45 W/(m2∙K), je-li A/V > 1,0 m2/m3;

Uem,N,20,R,max = 0,30 + 0,15 / (A/V), pro ostatní hodnoty A/V (5)

kde A je teplosměnná plocha obálky zóny podle ČSN 730540-2:2011, v m2 ;
V objem zóny budovy, stanovený z vnějších rozměrů, v m3 .

(7) Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla vícezónové budovy Uem,R se stanoví jako vážený průměr hodnot pro jednotlivé zóny podle vztahu


Uem,R = ∑(Uem,Rj ∙ Vj) / ∑Vj (6)

kde Uem,Rj je referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla j-té zóny budovy, ve W/(m2∙K), stanovená
stejným postupem jako hodnota Uem,R pro jednozónovou budovu podle odstavce 4 až odstavce 6;
Vj objem j-té zóny budovy, stanovený z vnějších rozměrů, v m3 .


Tab. 1 - Parametry a hodnoty referenční budovy


Parametr Označení JednotkyReferenční hodnota
Dokončená budova a její změnaNová budovaBudova s téměř nulovou spotřebou energie
Redukční činitel požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu teplaR-1,00,80,7
Průměrný součinitel prostupu tepla jednozónové budovy nebo dílčí zóny vícezónové budovyUem,RW/(m2∙K)hodnota podle odstavce 4
Průměrný součinitel prostupu tepla vícezónové budovyUem,RW/(m2∙K)hodnota podle odstavce 7
Přirážka na vliv tepelných vazeb∆Uem,RW/(m2∙K)0,02
Vnitřní tepelná kapacitaCRkJ/(m2∙K)165
Celková propustnost slunečního záření (solární faktor)gR-0,5
Činitel clonění aktivními stínícími prvky pro režim chlazeníFsh,R-0,2
Vyrobená elektřinaQel,R(kWh)0
Využitá energie slunečního záření, energie větru a geotermální energieQenv,R(kWh)0
Vytápění
Účinnost výroby energie zdrojem tepla1)ηH,gen,R%80
Účinnost distribuce energie na vytápěníηH,dis,R%85
Účinnost sdílení energie na vytápěníηH,em,R%80
Chlazení
Chladicí faktor kompresorového zdroje chladuEERC,gen,R2)W/W2,7
Chladicí faktor ostatních zdrojů chladuEERC,gen,R2)W/W0,5
Účinnost distribuce energie na chlazeníηC,dis,R%85
Účinnost sdílení energie na chlazeníηC,em,R%85
Dodaná energie na chlazení pro rodinné a bytové domy (nebo zóny s tímto provozem)Qfuel,CkWh0
Větrání
Měrný příkon ventilátoru systému nuceného větráníPSFPahu,RW.s/m31750
Účinnost zpětného získávání tepla systému nuceného větrání s objemovým průtokem větracího vzduchu do 7500 m3 /hodηH,hr, R%60
Účinnost zpětného získávání tepla systému nuceného větrání s objemovým průtokem větracího vzduchu nad 7500 m3 /hodηH,hr, R%40
Úprava vlhkosti vzduchu
Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčeníηRH+,gen,R%70
Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčeníηRH-,gen,R%65
Účinnost zpětného získávání vlhkosti systému nuceného větráníηRH,r,R%0
Příprava teplé vody
Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody1)ηW,gen,R%85
Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody vztažená k objemu zásobníku v litrech do celkového objemu zásobníků 400 litrůQW,st,RWh/(l.den)7
Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody vztažená k objemu zásobníku v litrech nad celkový objem zásobníků 400 litrůQW,st,RWh/(l.den)5
Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody vztažená k délce rozvodů teplé vodyQW,dis,RWh/(m.den)150
Osvětlení
Průměrný měrný příkon pro osvětlení pro rodinné a bytové domy vztažený k osvětlenosti zónyPL,lx,RW/(m2.lx)0,05
Průměrný měrný příkon pro osvětlení pro ostatní budovy vztažený k osvětlenosti zónyPL,lx,RW/(m2.lx)0,1
Činitel závislosti na denním světleFD,R(-)1
Pomocné energie
Korekční činitel typu oběhového čerpadlap,ctl,R(-)1

Poznámky:
1) v případě výroby z paliv vztažená k výhřevnosti paliva,
2) Stanovený podle ČSN EN 14511-2 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky

Tab. 2 - Referenční parametry a hodnoty pro měněné stavební prvky obálky budovy


ParametrOznačeníJednotkaReferenční hodnota
Součinitel prostupu teplaURW/(m2∙K)Doporučená hodnota dle ČSN 730540-2:2011Tab. 3 - Referenční parametry a hodnoty pro měněné technické systémy budovy


ParametrOznačeníJednotkaReferenční hodnota
Účinnost výroby energie zdrojem tepla pro vytápění a/nebo přípravu teplé vody1)ηH,gen,R%80
Chladicí faktor kompresorového zdroje chladuEERC,gen,R2)W/W2,7
Chladicí faktor ostatních zdrojů chladuEERC,gen,R2)W/W0,5
Topný faktor tepelného čerpadlaCOPH,gen,R3)W/W3,0
Účinnost zpětného získávání tepla -rovnotlaký systém nuceného větráníηH,hr,sys4)(%)60

Poznámky:
1) V případě výroby z paliv vztažená k výhřevnosti paliva
2) Stanovený podle ČSN EN 14511-2 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky
3) Stanovený podle ČSN EN 14511-2 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky pro teploty 2/35 °C (vzduch/voda), 0/35 °C (země/voda), nebo 10/35 °C (voda/voda)
4) Stavená podle EN 308 jedná se o tzv. suchou účinnost samotného rekuperátoru bez vlivu jednotky a ventilátorů pro pracovní bod na hodnotě 50 % jmenovitého výkonu zařízení, v němž je rekuperátor použit


Tab. 4 - Hodnoty faktoru primární energie pro referenční budovu

Typ spotřebyFaktor neobnovitelné primární energie (-)
Vytápění1,1
Chlazení3,0
Příprava teplé vody1,1
Úprava vlhkosti vzduchu3,0
Mechanické větrání3,0
Osvětlení3,0
Pomocné energie (čerpadla, regulace apod.)3,0Tab. 5 - Snížení hodnoty neobnovitelné primární energie stanovené pro referenční budovu (dosažitelné zvýšením využití obnovitelných zdrojů nebo zvýšením parametrů stavebních prvků obálky budovy nebo technických systémů budovy)

ParametrOznačeníJednotkyDruh budovy nebo zónyReferenční hodnota
Dokončená budova a její změna po 1.1. 2015Nová budova po 1.1. 2015Budova s téměř nulovou spotřebo u energie
Snížení hodnoty neobnovitelné primární energie stanovené pro referenční budovu∆ep,R%Rodinný dům31025
Bytový dům31020
%Ostatní budovy3810Příloha 2

Klasifikační třídy energetické náročnosti budovy

Pro porovnání se stanovené ukazatele energetické náročnosti budovy podle § 10 odst. 1 zařazují do klasifikačních tříd určených jejich horní hranicí podle tabulky uvedené v této příloze a v průkazu se porovnávají s graficky vyjádřenou stupnicí klasifikačních tříd.


Klasifikační třídaHodnota pro horní hranici klasifikační třídySlovní vyjádření klasifikační třídy
EnergieUem
A0,5 × ER0,65 × ERMimořádně úsporná
B0,75 × ER0,8 ×x ERVelmi úsporná
CERÚsporná
D1,5 × ERMéně úsporná
E2 × ERNehospodárná
F2,5 × ERVelmi nehospodárná
GMimořádně nehospodárná


Poznámka:


Pro účely uvedení ukazatelů energetické náročnosti budovy v informačních a reklamních materiálech při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části se použije zjednodušená forma znázornění obsahující pouze klasifikační třídu současného stavu celkové dodané energie a její měrnou hodnotu vztaženou na energeticky vztažnou plochu. Velikost písma v tomto případě odpovídá velikosti písma, kterým je uvedena cena prodeje nebo pronájmu. V textových inzerátech se uvádí oba povinné údaje pouze textově.

Příloha 3

Faktory primární energie hodnocené budovy

Tab. - Hodnoty faktoru primární energie pro hodnocenou budovu


EnergonositelFaktor celkové primární energie
(-)
Faktor neobnovitelné primární energie
(-)
Zemní plyn1,11,1
Černé uhlí1,11,1
Hnědé uhlí1,11,1
Propan-butan/LPG1,21,2
Topný olej1,21,2
Elektřina3,23,0
Dřevěné peletky1,20,2
Kusové dřevo, dřevní štěpka1,10,1
Energie okolního prostředí (elektřina a teplo)1,00,0
Elektřina - dodávka mimo budovu-3,2-3,0
Teplo - dodávka mimo budovu-1,1-1,0
Soustava zásobování tepelnou energií s vyšším než 80% podílem obnovitelných zdrojů1,10,1
Soustava zásobování tepelnou energií s vyšším než 50% a nejvýše 80 % podílem obnovitelných zdrojů1,10,3
Soustava zásobování tepelnou energií s 50% a nižším podílem obnovitelných zdrojů1,11,0
Ostatní neuvedené energonositele1,21,2
Příloha 4

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

PROTOKOL PRŮKAZU

Přílohy ve formátu PDF


GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PRŮKAZU


průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 78/2013


průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 78/2013
Vybraná ustanovení novel

Čl. II vyhlášky č. 230/2015 Sb.

Přechodné ustanovení

Průkaz zpracovaný přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za průkaz energetické náročnosti budovy vydaný podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. , ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov. Nařízení Komise č. 244/2012 ze dne 16. ledna 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov stanovením srovnávacího metodického rámce pro výpočet nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou náročnost budov a prvků budov.

2) ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody.

3) ČSN EN ISO 13 790 - Výpočet potřeby energie pro vytápění a chlazení.

4) ČSN EN 15316-1 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 1: Všeobecné požadavky.

ČSN EN 15316-2 Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 2-1: Sdílení tepla pro vytápění, Část 2-3: Rozvody tepla pro vytápění.

ČSN EN 15316-4 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-1: Zdroje tepla pro vytápění, kotle, Část 4-2: Výroba tepla na vytápění, tepelná čerpadla, Část 4-4: Výroba tepla na vytápění, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Část 4-5: Výroba tepla na vytápění, účinnosti a vlastnosti dálkového vytápění a soustav o velkém objemu, Část 4-6: Výroba tepla na vytápění, fotovoltaické systémy, Část 4-7: Zdroj tepla na spalování biomasy, Část 4-8: Otopné soustavy, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění.

5) ČSN EN 15665 Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov.

ČSN EN 15241 - Větrání budov - Výpočtové metody ke stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v komerčních budovách.

ČSN EN 15242 - Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně filtrace.

ČSN EN 15243 - Větrání budov - Výpočet teplot v místnosti, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy.

6) ČSN EN 15316-3 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy, Část 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody a Část 3-3: Soustavy teplé vody, příprava.

7) ČSN EN 15193 Energetické hodnocení budov - Energetické požadavky na osvětlení.

8) ČSN EN 15459 - Energetická náročnost budov - Postupy pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.