logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Vyhláška č. 70/2016 Sb. o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2022

uveřejněno v: č. 27/2016 Sbírky zákonů na straně 762
schváleno:25.02.2016
účinnost od:01.07.2016
zrušeno:01.01.2022
[Textová verze] [PDF verze (3110 kB)]

70/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2016 o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb.: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a v plynárenství. § 2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí a) vyúčtováním vyhodnocení uskutečněných plateb za poskytnuté plnění a celkové výše platby za poskytnuté plnění, na základě kterého se provádí vyrovnání přeplatku nebo nedoplatku, b) řádným vyúčtováním vyúčtování provedené za zúčtovací období, c) mimořádným vyúčtováním vyúčtování provedené v průběhu zúčtovacího období za jeho příslušnou část a d) opravným vyúčtováním vyúčtování, kterým se provádí oprava řádného nebo mimořádného vyúčtování. § 3 Doklad o vyúčtování (1) Doklad o vyúčtování poskytovaný obchodníkem s elektřinou, výrobcem elektřiny nebo provozovatelem distribuční soustavy zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí, a doklad o vyúčtování poskytovaný obchodníkem s plynem, výrobcem plynu nebo provozovatelem distribuční soustavy zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel se skládá a) ze základní části označené ČÁST A, b) z podrobné části označené ČÁST B a c) z doprovodné části označené ČÁST C. (2) Doklad o vyúčtování poskytovaný dodavatelem tepelné energie se skládá a) ze základní části obsahující náležitosti uvedené v § 14 odst. 1, b) z podrobné části obsahující náležitosti uvedené v § 14 odst. 2 a c) z doprovodné části obsahující náležitosti uvedené v § 14 odst. 3. § 4 Zúžený rozsah dokladu o vyúčtování (1) Pokud o to zákazník písemně požádá, může být doklad o vyúčtování poskytovaný podle § 3 poskytnut pouze v rozsahu základní části, popřípadě základní části a podrobné části. Současně osoba, která vyúčtování provádí, zpřístupní zákazníkovi ostatní části dokladu o vyúčtování způsobem umožňujícím dálkový přístup. (2) Pokud zákazník uvedený v odstavci 1 písemně požádá, poskytuje se mu doklad o vyúčtování opět v plném rozsahu podle § 3 odst. 1 a 2. § 5 Formální náležitosti dokladu o vyúčtování (1) Osoba, která provádí vyúčtování, uvede na dokladu o vyúčtování veškeré údaje v přehledné, srozumitelné a čitelné podobě. (2) Doklad o vyúčtování vystavuje osoba, která vyúčtování provádí, v listinné nebo v elektronické podobě podle dohody se zákazníkem nebo odběratelem. (3) Základní část dokladu o vyúčtování podle § 3 poskytne osoba, která vyúčtování provádí, zřetelně oddělenou od ostatních částí dokladu o vyúčtování. § 6 Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí (1) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice obsahuje a) identifikační údaje obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny^1), b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu a bydliště nebo sídlo zákazníka, popřípadě další identifikační údaje zákazníka, c) informaci, zda se jedná o vyúčtování řádné, mimořádné nebo opravné, d) vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období, e) celkové množství elektřiny dodané do odběrného místa nebo do odběrných míst zákazníka za zúčtovací období, f) výši celkové fakturované částky za celkové množství dodané elektřiny a související služby s daní z přidané hodnoty a bez této daně, g) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací období, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny, h) výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období, i) datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady, j) kontakt na zákaznickou linku obchodníka s elektřinou nebo kontakt na výrobce elektřiny a kontakt na poruchovou telefonní linku provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatelů distribučních soustav, pokud je ČÁST A poskytována zákazníkovi za více odběrných míst, která jsou připojena k distribučním soustavám více provozovatelů distribučních soustav, k) údaje nezbytné pro přístup zákazníka k doprovodné, případně podrobné a doprovodné části dokladu o vyúčtování, pokud je doklad o vyúčtování zákazníkovi poskytován v rozsahu podle ustanovení § 4 odst. 1, l) další náležitosti daňového dokladu, je-li ČÁST A vyúčtování daňovým dokladem podle zákona o dani z přidané hodnoty^2), a m) přehled vyúčtování podle přílohy č. 1 k této vyhlášce; tento přehled nemusí být uveden v případě, kdy je doklad o vyúčtování vystaven za více než jedno odběrné místo. (2) ČÁST B dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice obsahuje za každé odběrné místo a) adresu a identifikační číselný kód (EAN kód) odběrného místa nebo odběrných míst, b) produkt obchodníka s elektřinou, je-li sjednán, a sazbu distribuce elektřiny, c) rozpis plateb a cen za dodávku elektřiny a související služby v elektroenergetice v členění na celkovou platbu za dodávku 1. elektřiny a související služby v elektroenergetice, 2. silové elektřiny s uvedením ceny za jednotku dodané elektřiny účtované za zúčtovací období nebo s uvedením cen za jednotku dodané elektřiny účtovaných za část zúčtovacího období, pokud během zúčtovacího období došlo k její změně, a to s rozlišením podle tarifního časového pásma, a 3. související služby v elektroenergetice, d) rozpis plateb za jednotlivé související služby v elektroenergetice včetně jednotkové ceny těchto služeb účtované za zúčtovací období nebo jednotkových cen účtovaných za část zúčtovacího období, pokud během zúčtovacího období došlo k její změně, v členění na platbu za 1. zajištění distribuce elektřiny s rozlišením podle tarifního časového pásma, 2. systémové služby, 3. činnosti operátora trhu a 4. složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle zákona o podporovaných zdrojích energie včetně obou způsobů výpočtu s vyčíslením nižší z plateb, e) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny; v případě vyúčtování za více odběrných míst se celková výše záloh za všechna odběrná místa neuvede, pokud o to zákazník výslovně požádá, f) celkové množství dodané elektřiny a u měření typu C údaj z měření k prvnímu dni zúčtovacího období, k poslednímu dni zúčtovacího období a k poslednímu dni kalendářního roku; není-li poslední den kalendářního roku prvním nebo posledním dnem zúčtovacího období, stanoví se tento údaj jako údaj o spotřebě elektřiny k datu změny regulovaných cen elektřiny podle vyhlášky, která upravuje měření elektřiny^3), g) způsob stanovení údaje z měření podle vyhlášky, která upravuje měření elektřiny^3), h) jmenovitou proudovou hodnotu hlavního jističe před měřicím zařízením, i) třídu typových diagramů dodávky přiřazenou podle vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou a j) množství elektřiny dodané do každého odběrného místa ve zúčtovacím období a alespoň ve dvou bezprostředně předcházejících zúčtovacích obdobích srovnatelných z hlediska časového trvání, pokud jsou takové údaje obchodníkovi s elektřinou nebo výrobci elektřiny dostupné prostřednictvím informačního systému operátora trhu nebo obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny zákazníkovi v těchto obdobích elektřinu dodával; informace o množství dodané elektřiny ve zúčtovacích obdobích se poskytuje v takové podobě, která umožňuje jednoznačné srovnání spotřeby elektřiny. (3) ČÁST C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice obsahuje informace o a) původu energie nebo podílu jednotlivých zdrojů na celkové směsi paliv obchodníka s elektřinou v členění na podíl elektřiny vyrobené 1. z uhlí, 2. v jaderných zařízeních, 3. ze zemního plynu, 4. ze zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie, 5. ze zdrojů využívajících druhotné energetické zdroje a 6. z ostatních zdrojů a b) veřejně dostupných zdrojích informací o dopadech výroby elektřiny na životní prostředí s údaji o emisích CO2 a radioaktivním odpadu pocházejícím z vyrobené elektřiny, a to alespoň formou odkazu na takový veřejně dostupný zdroj, c) způsobu uplatnění reklamace dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit, d) právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a obchodníkem s elektřinou nebo výrobcem elektřiny spor ve věci týkající se dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice nebo jejich vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů a e) kontaktních údajích na Energetický regulační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu s uvedením adresy sídla včetně adresy elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy webových stránek. (4) Obchodník s elektřinou, který nakupuje či prodává záruky původu, uvede v části C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice jím obstarané podíly jednotlivých zdrojů energie na celkové směsi paliv podle odstavce 3 písm. a) včetně uplatněných záruk původu. § 7 Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí (1) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny obsahuje a) identifikační údaje obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny^1), b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu a bydliště nebo sídlo zákazníka, popřípadě další identifikační údaje zákazníka, c) informaci, zda se jedná o vyúčtování řádné, mimořádné nebo opravné, d) vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období, e) celkové množství elektřiny dodané do odběrného místa nebo do odběrných míst zákazníka za zúčtovací období, f) výši celkové fakturované částky za celkové množství dodané elektřiny s daní z přidané hodnoty a bez této daně, g) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací období, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o dodávce elektřiny, h) výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období, i) datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady, j) kontakt na zákaznickou linku obchodníka s elektřinou nebo kontakt na výrobce elektřiny a kontakt na poruchovou telefonní linku provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatelů distribučních soustav, pokud je ČÁST A poskytována zákazníkovi za více odběrných míst, která jsou připojena k distribučním soustavám více provozovatelů distribučních soustav, k) údaje nezbytné pro přístup zákazníka k doprovodné, případně podrobné a doprovodné části dokladu o vyúčtování, pokud je doklad o vyúčtování zákazníkovi poskytován v rozsahu podle ustanovení § 4 odst. 1, a l) další náležitosti daňového dokladu, je-li ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny daňovým dokladem podle zákona o dani z přidané hodnoty^2). (2) ČÁST B dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny obsahuje za každé odběrné místo a) adresu a identifikační číselný kód odběrného místa nebo odběrných míst, b) produkt obchodníka s elektřinou, je-li sjednán, c) celkovou platbu za dodávku elektřiny, d) cenu za jednotku dodané elektřiny účtovanou za zúčtovací období nebo ceny za jednotku dodané elektřiny účtované za část zúčtovacího období, pokud během zúčtovacího období došlo k jejich změně, a to s rozlišením podle tarifního časového pásma, e) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o dodávce elektřiny; v případě vyúčtování za více odběrných míst se celková výše záloh za všechna odběrná místa neuvede, pokud o to zákazník výslovně požádá, f) celkové množství dodané elektřiny a u měření typu C údaj z měření k prvnímu dni zúčtovacího období, k poslednímu dni zúčtovacího období a k poslednímu dni kalendářního roku; není-li poslední den kalendářního roku prvním nebo posledním dnem zúčtovacího období, stanoví se tento údaj jako údaj o spotřebě elektřiny k datu změny regulovaných cen elektřiny podle vyhlášky, která upravuje měření elektřiny^3), g) způsob stanovení údaje z měření podle vyhlášky, která upravuje měření elektřiny^3), h) třídu typových diagramů dodávky přiřazenou podle vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou a i) množství elektřiny dodané do každého odběrného místa ve zúčtovacím období a alespoň ve dvou bezprostředně předcházejících zúčtovacích obdobích srovnatelných z hlediska časového trvání, pokud jsou takové údaje obchodníkovi s elektřinou nebo výrobci elektřiny dostupné prostřednictvím informačního systému operátora trhu nebo obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny zákazníkovi v těchto obdobích elektřinu dodával; informace o množství dodané elektřiny ve zúčtovacích obdobích se poskytuje v takové podobě, která umožňuje jednoznačné srovnání spotřeby elektřiny. (3) ČÁST C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny obsahuje informace o a) podílu jednotlivých zdrojů energie na celkové směsi paliv obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny v členění na podíl elektřiny vyrobené 1. z uhlí, 2. v jaderných zařízeních, 3. ze zemního plynu, 4. ze zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie, 5. ze zdrojů využívajících druhotné energetické zdroje a 6. z ostatních zdrojů, b) veřejně dostupných zdrojích informací o dopadech výroby elektřiny na životní prostředí s údaji o emisích CO2 a radioaktivním odpadu pocházejícím z vyrobené elektřiny, a to alespoň formou odkazu na takový veřejně dostupný zdroj, c) způsobu uplatnění reklamace dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit, d) právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a obchodníkem s elektřinou nebo výrobcem elektřiny spor ve věci týkající se dodávky elektřiny nebo jejího vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů a e) kontaktních údajích na Energetický regulační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu s uvedením adresy sídla včetně adresy elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy webových stránek. (4) Obchodník s elektřinou, který nakupuje či prodává záruky původu, uvede v části C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny jím obstarané podíly jednotlivých zdrojů energie na celkové směsi paliv podle odstavce 3 písm. a) včetně uplatněných záruk původu. § 8 Náležitosti dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy v elektroenergetice zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí (1) ČÁST A dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy obsahuje a) identifikační údaje provozovatele distribuční soustavy^1), b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu a bydliště nebo sídlo zákazníka, popřípadě další identifikační údaje zákazníka, c) informaci, zda se jedná o vyúčtování řádné, mimořádné nebo opravné, d) vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období, e) celkové množství elektřiny distribuované do odběrného místa nebo do odběrných míst zákazníka za zúčtovací období, f) výši celkové fakturované částky za službu distribuční soustavy v elektroenergetice a další služby podléhající regulaci cen s daní z přidané hodnoty a bez této daně, g) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za službu distribuční soustavy v elektroenergetice a další služby za zúčtovací období, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o distribuci elektřiny, h) výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období, i) datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady, j) kontakt na poruchovou telefonní linku provozovatele distribuční soustavy, k) údaje nezbytné pro přístup zákazníka k doprovodné, případně podrobné a doprovodné části dokladu o vyúčtování, pokud je doklad o vyúčtování zákazníkovi poskytován v rozsahu podle ustanovení § 4 odst. 1, a l) další náležitosti daňového dokladu, je-li ČÁST A dokladu o vyúčtování distribuce elektřiny daňovým dokladem podle zákona o dani z přidané hodnoty^2). (2) ČÁST B dokladu o vyúčtování distribuce elektřiny obsahuje za každé odběrné místo a) adresu a identifikační číselný kód odběrného místa nebo odběrných míst, b) cenu za službu distribuční soustavy v elektroenergetice a sazbu distribuce elektřiny, c) rozpis plateb za jednotlivé související služby distribuční soustavy v elektroenergetice včetně jednotkové ceny těchto služeb účtované za zúčtovací období nebo jednotkových cen účtovaných za část zúčtovacího období, pokud během zúčtovacího období došlo k její změně, v členění na platbu za 1. zajištění distribuce elektřiny s rozlišením podle tarifního časového pásma, 2. systémové služby, 3. činnosti operátora trhu a 4. složku ceny služby distribuční soustavy na podporu elektřiny podle zákona o podporovaných zdrojích energie včetně obou způsobů výpočtu s vyčíslením nižší z plateb, d) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za službu distribuční soustavy v elektroenergetice a další služby podléhající regulaci cen za zúčtovací období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy; v případě vyúčtování za více odběrných míst celkovou výši záloh za všechna odběrná místa, e) celkové množství distribuované elektřiny a uměření typu C údaj z měření k prvnímu dni zúčtovacího období, k poslednímu dni zúčtovacího období a k poslednímu dni kalendářního roku; není-li poslední den kalendářního roku prvním nebo posledním dnem zúčtovacího období, stanoví se tento údaj jako údaj o spotřebě elektřiny k datu změny regulovaných cen elektřiny podle vyhlášky, která upravuje měření elektřiny^3), f) jmenovitou proudovou hodnotu hlavního jističe před měřicím zařízením, g) způsob stanovení údaje z měření podle vyhlášky, která upravuje měření elektřiny^3), a h) třídu typových diagramů dodávky přiřazenou podle vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou. (3) ČÁST C dokladu o vyúčtování distribuce elektřiny obsahuje informace o a) způsobu uplatnění reklamace dokladu o vyúčtování distribuce elektřiny včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit, b) právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a provozovatelem distribuční soustavy spor ve věci týkající se distribuce elektřiny nebo jejího vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů a c) kontaktních údajích na Energetický regulační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu s uvedením adresy sídla včetně adresy elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy webových stránek. § 9 Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny, dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice a dokladu o vyúčtování související služby v elektroenergetice poskytované zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě vysokého nebo velmi vysokého napětí (1) Doklad o vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice obsahuje samostatně vyčíslený údaj o jednotkové ceně, množství a celkové platbě za a) zajišťování distribuce nebo přenosu elektřiny, s rozdělením na její jednotlivé složky a s rozlišením podle tarifního časového pásma, b) systémové služby, c) činnosti operátora trhu, d) dodávku silové elektřiny a e) složku ceny služby distribuční soustavy nebo složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle zákona o podporovaných zdrojích energie včetně obou způsobů výpočtu s vyčíslením nižší z plateb. (2) Doklad o vyúčtování související služby v elektroenergetice obsahuje samostatně vyčíslené údaje podle odstavce 1 písm. a) až c) a e). (3) Doklad o vyúčtování dodávky elektřiny obsahuje samostatně vyčíslený údaj podle odstavce 1 písm. d). (4) Doklad o vyúčtování podle odstavců 1 a 2 dále obsahuje samostatně vyčíslený údaj o a) výši maximální naměřené hodnoty čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného zákazníkem a b) výši nevyžádané dodávky jalové energie. (5) Doklad o vyúčtování podle odstavců 1 až 3 dále obsahuje další náležitosti daňového dokladu, je-li doklad o vyúčtování daňovým dokladem podle zákona o dani z přidané hodnoty^2). (6) Doklad o vyúčtování dodávky elektřiny a doklad o vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice obsahuje informace o podílu jednotlivých zdrojů energie na celkové směsi paliv obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny v členění na podíl elektřiny vyrobené 1. z uhlí, 2. v jaderných zařízeních, 3. ze zemního plynu, 4. ze zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie, 5. ze zdrojů využívajících druhotné energetické zdroje a 6. z ostatních zdrojů. (7) Obchodník s elektřinou, který nakupuje či prodává záruky původu, uvede v dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny nebo v dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice jím obstarané podíly jednotlivých zdrojů na celkové směsi paliv podle odstavce 6 včetně uplatněných záruk původu. § 10 Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky plynu a související služby v plynárenství zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel (1) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky plynu a související služby v plynárenství obsahuje a) identifikační údaje obchodníka s plynem nebo výrobce plynu^1), b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu a bydliště nebo sídlo zákazníka, popřípadě další identifikační údaje zákazníka, c) informaci, zda se jedná o vyúčtování řádné, mimořádné nebo opravné, d) vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období, e) celkové množství plynu dodaného do odběrného místa nebo do odběrných míst zákazníka za zúčtovací období, f) výši celkové fakturované částky za celkové množství dodaného plynu a související služby v plynárenství s daní z přidané hodnoty a bez této daně, g) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací období, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o sdružených službách dodávky plynu, h) výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období, i) datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady, j) kontakt na zákaznickou linku obchodníka s plynem nebo kontakt na výrobce plynu a kontakt na poruchovou telefonní linku provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatelů distribučních soustav, pokud je ČÁST A poskytována zákazníkovi za více odběrných míst, která jsou připojena k distribučním soustavám více provozovatelů distribučních soustav, k) údaje nezbytné pro přístup zákazníka k doprovodné, případně doprovodné a podrobné části dokladu o vyúčtování, pokud je doklad o vyúčtování zákazníkovi poskytován v rozsahu podle ustanovení § 4 odst. 1, l) další náležitosti daňového dokladu, je-li ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky plynu a související služby v plynárenství daňovým dokladem podle zákona o dani z přidané hodnoty^2), a m) přehled vyúčtování podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, tento přehled nemusí být uveden v případě, kdy je doklad o vyúčtování vystaven za více než jedno odběrné místo. (2) ČÁST B dokladu o vyúčtování dodávky plynu a související služby v plynárenství obsahuje za každé odběrné místo a) adresu a alfanumerický kód (EIC kód) odběrného místa nebo odběrných míst podle vyhlášky upravující pravidla trhu s plynem, b) produkt obchodníka s plynem, je-li sjednán, c) hodnotu spotřeby plynu použitou pro zařazení odběrného místa zákazníka do odběrného pásma, d) třídu typových diagramů dodávky přiřazenou podle vyhlášky upravující pravidla trhu s plynem, e) rozpis plateb a cen za dodávku plynu a související služby v plynárenství v členění na celkovou platbu za dodávku 1. plynu a související služby v plynárenství, 2. plynu s uvedením ceny za energetickou jednotku dodaného plynu účtované za zúčtovací období nebo s uvedením cen za jednotku dodaného plynu účtovaných za část zúčtovacího období, pokud během zúčtovacího období došlo k její změně, a 3. související služby v plynárenství, f) rozpis plateb za jednotlivé související služby v plynárenství včetně jednotkové sazby účtované za zúčtovací období nebo jednotkových sazeb účtovaných za část zúčtovacího období, pokud během zúčtovacího období došlo k její změně, v členění na platbu za 1. službu distribuční soustavy v plynárenství a její členění na platbu za odebraný plyn a platbu za stálý plat nebo kapacitní složku ceny a 2. činnosti operátora trhu, g) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o sdružených službách dodávky plynu; v případě vyúčtování za více odběrných míst se celková výše záloh za všechna odběrná místa neuvede, pokud o to zákazník výslovně požádá, h) celkové množství dodaného plynu v energetických jednotkách včetně hodnoty spalného tepla a objemového přepočtového koeficientu a u měření typu C údaj z měření k prvnímu dni zúčtovacího období, k poslednímu dni zúčtovacího období a k poslednímu dni kalendářního roku; není-li poslední den kalendářního roku prvním nebo posledním dnem zúčtovacího období, stanoví se údaj z měření rozpočtem spotřeby podle přiřazeného typového diagramu dodávky podle vyhlášky upravující pravidla trhu s plynem, pokud zákazník nezašle samoodečet provedený k poslednímu dni kalendářního roku podle vyhlášky, která upravuje měření plynu^4), i) způsob stanovení údaje z měření podle vyhlášky, která upravuje měření plynu^4), a j) množství plynu dodané do každého odběrného místa ve zúčtovacím období a alespoň ve dvou bezprostředně předcházejících zúčtovacích obdobích srovnatelných z hlediska časového trvání, pokud jsou takové údaje obchodníkovi s plynem nebo výrobci plynu dostupné prostřednictvím informačního systému operátora trhu nebo obchodník s plynem nebo výrobce plynu zákazníkovi v těchto obdobích plyn dodával; informace o množství dodaného plynu ve zúčtovacích obdobích se poskytuje v takové podobě, která umožňuje jednoznačné srovnání spotřeby plynu. (3) ČÁST C dokladu o vyúčtování dodávky plynu a související služby v plynárenství obsahuje informace o a) způsobu uplatnění reklamace dokladu o vyúčtování dodávky plynu a související služby v plynárenství včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit, b) právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a obchodníkem s plynem nebo výrobcem plynu spor ve věci týkající se dodávky plynu a související služby v plynárenství nebo jejich vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů a c) kontaktních údajích na Energetický regulační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu s uvedením adresy sídla včetně adresy elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy webových stránek. § 11 Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky plynu zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel (1) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky plynu obsahuje a) identifikační údaje obchodníka s plynem nebo výrobce plynu^1), b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu a bydliště nebo sídlo zákazníka, popřípadě další identifikační údaje zákazníka, c) informaci, zda se jedná o vyúčtování řádné, mimořádné nebo opravné, d) vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období, e) celkové množství plynu dodaného do odběrného místa nebo do odběrných míst zákazníka za zúčtovací období v energetických jednotkách, f) výši celkové fakturované částky za celkové množství dodaného plynu s daní z přidané hodnoty a bez této daně, g) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací období, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o dodávce plynu, h) výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období, i) datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady, j) kontakt na zákaznickou linku obchodníka s plynem nebo kontakt na výrobce plynu a kontakt na poruchovou telefonní linku provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatelů distribučních soustav, pokud je ČÁST A poskytována zákazníkovi za více odběrných míst, která jsou připojena k distribučním soustavám více provozovatelů distribučních soustav, k) údaje nezbytné pro přístup zákazníka k doprovodné, případně podrobné a doprovodné části dokladu o vyúčtování, pokud je doklad o vyúčtování zákazníkovi poskytován v rozsahu podle ustanovení § 4 odst. 1, a l) další náležitosti daňového dokladu, je-li ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky plynu daňovým dokladem podle zákona o dani z přidané hodnoty^2). (2) ČÁST B dokladu o vyúčtování dodávky plynu obsahuje za každé odběrné místo a) adresu a alfanumerický kód odběrného místa nebo odběrných míst podle vyhlášky upravující pravidla trhu s plynem, b) produkt obchodníka s plynem, je-li sjednán, c) hodnotu spotřeby plynu použitou pro zařazení odběrného místa zákazníka do odběrného pásma, d) třídu typových diagramů dodávky přiřazenou podle vyhlášky upravující pravidla trhu s plynem, e) celkovou platbu za dodávku plynu s uvedením ceny dodaného plynu účtované za zúčtovací období nebo s uvedením cen za jednotku dodaného plynu účtovaných za část zúčtovacího období, pokud během zúčtovacího období došlo k její změně, f) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o dodávce plynu; v případě vyúčtování za více odběrných míst se celková výše záloh za všechna odběrná místa neuvede, pokud o to zákazník výslovně požádá, g) celkové množství dodaného plynu v energetických jednotkách včetně hodnoty spalného tepla a objemového přepočtového koeficientu a u měření typu C údaj z měření k prvnímu dni zúčtovacího období, k poslednímu dni zúčtovacího období a k poslednímu dni kalendářního roku; není-li poslední den kalendářního roku prvním nebo posledním dnem zúčtovacího období, stanoví se údaj z měření podle přiřazeného typového diagramu dodávky podle vyhlášky upravující pravidla trhu s plynem, pokud zákazník nezašle samoodečet provedený k poslednímu dni kalendářního roku podle vyhlášky, která upravuje měření plynu^4), h) způsob stanovení údaje z měření podle vyhlášky, která upravuje měření plynu^4), a i) množství plynu dodané do každého odběrného místa ve zúčtovacím období a alespoň ve dvou bezprostředně předcházejících zúčtovacích obdobích srovnatelných z hlediska časového trvání, pokud jsou takové údaje obchodníkovi s plynem nebo výrobci plynu dostupné prostřednictvím informačního systému operátora trhu nebo obchodník s plynem nebo výrobce plynu zákazníkovi v těchto obdobích plyn dodával; informace o množství dodaného plynu ve zúčtovacích obdobích se poskytuje v takové podobě, která umožňuje jednoznačné srovnání spotřeby plynu. (3) ČÁST C dokladu o vyúčtování dodávky plynu obsahuje informace o a) způsobu uplatnění reklamace dokladu o vyúčtování dodávky plynu včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit, b) právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a obchodníkem s plynem nebo výrobcem plynu spor ve věci týkající se dodávky plynu nebo jejího vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů a c) kontaktních údajích na Energetický regulační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu s uvedením adresy sídla včetně adresy elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy webových stránek. § 12 Náležitosti dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy v plynárenství zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel (1) ČÁST A dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy v plynárenství obsahuje a) identifikační údaje provozovatele distribuční soustavy^1), b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu a bydliště nebo sídlo zákazníka, popřípadě další identifikační údaje zákazníka, c) informaci, zda se jedná o vyúčtování řádné, mimořádné nebo opravné, d) vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období, e) celkové množství plynu distribuovaného do odběrného místa nebo do odběrných míst zákazníka za zúčtovací období, f) výši celkové fakturované částky za službu distribuční soustavy v plynárenství a další služby podléhající regulaci cen s daní z přidané hodnoty a bez této daně, g) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za službu distribuční soustavy v plynárenství a další služby podléhající regulaci cen za zúčtovací období, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy, h) výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období, i) datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady, j) kontakt na poruchovou telefonní linku provozovatele distribuční soustavy, k) údaje nezbytné pro přístup zákazníka k doprovodné, případně podrobné a doprovodné části dokladu o vyúčtování, pokud je doklad o vyúčtování zákazníkovi poskytován v rozsahu podle ustanovení § 4 odst. 1, a l) další náležitosti daňového dokladu, je-li ČÁST A dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy v plynárenství daňovým dokladem podle zákona o dani z přidané hodnoty^2). (2) ČÁST B dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy v plynárenství obsahuje za každé odběrné místo a) adresu a alfanumerický kód odběrného místa nebo odběrných míst podle vyhlášky upravující pravidla trhu s plynem, b) cenu za službu distribuční soustavy v plynárenství, c) hodnotu spotřeby plynu použitou pro zařazení odběrného místa zákazníka do odběrného pásma, d) třídu typových diagramů dodávky přiřazenou podle vyhlášky upravující pravidla trhu s plynem, e) rozpis plateb za jednotlivé související služby distribuční soustavy v plynárenství včetně jednotkové ceny těchto služeb účtované za zúčtovací období nebo jednotkových cen účtovaných za část zúčtovacího období, pokud během zúčtovacího období došlo k její změně, v členění na 1. platbu za službu distribuční soustavy v plynárenství a její členění na platbu za distribuovaný plyn a platbu za stálý plat nebo kapacitní složku ceny a 2. platbu za činnosti operátora trhu, f) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za službu distribuční soustavy v plynárenství a další služby podléhající regulaci cen za zúčtovací období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy; v případě vyúčtování za více odběrných míst se celková výše záloh za všechna odběrná místa neuvede, pokud o to zákazník výslovně požádá, g) celkové množství distribuovaného plynu včetně hodnoty spalného tepla a objemového přepočtového koeficientu a u měření typu C údaj z měření k prvnímu dni zúčtovacího období, k poslednímu dni zúčtovacího období a k poslednímu dni kalendářního roku; není-li poslední den kalendářního roku prvním nebo posledním dnem zúčtovacího období, stanoví se údaj z měření podle přiřazeného typového diagramu dodávky podle vyhlášky upravující pravidla trhu s plynem, pokud zákazník nezašle samoodečet provedený k poslednímu dni kalendářního roku podle vyhlášky, která upravujeměření plynu^4), a h) způsob stanovení údaje z měření podle vyhlášky, která upravuje měření plynu^4). (3) ČÁST C dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy v plynárenství obsahuje informace o a) způsobu uplatnění reklamace dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy v plynárenství včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit, b) právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a provozovatelem distribuční soustavy spor ve věci týkající se služby distribuční soustavy v plynárenství nebo jejího vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů a c) kontaktních údajích na Energetický regulační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu a s uvedením adresy sídla včetně adresy elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy webových stránek. § 13 Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky plynu, dokladu o vyúčtování dodávky plynu a související služby v plynárenství, dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy v plynárenství a dokladu o vyúčtování služby přepravy plynu poskytované zákazníkovi kategorie střední odběratel nebo kategorie velkoodběratel (1) Doklad o vyúčtování dodávky plynu a související služby v plynárenství obsahuje vždy samostatně vyčíslený údaj o jednotkové ceně, množství a celkové platbě za a) službu přepravy plynu, b) službu distribuční soustavy v plynárenství, c) činnosti operátora trhu, d) dodávku plynu, e) překročení rezervované přepravní kapacity a velikost tohoto překročení a f) překročení rezervované distribuční kapacity a velikost tohoto překročení. (2) Doklad o vyúčtování služby přepravy plynu obsahuje vždy samostatně vyčíslené údaje podle odstavce 1 písm. a), c) a e). (3) Doklad o vyúčtování služby distribuční soustavy v plynárenství obsahuje vždy samostatně vyčíslené údaje podle odstavce 1 písm. b), c) a f). (4) Doklad o vyúčtování dodávky plynu obsahuje vždy samostatně vyčíslený údaj podle odstavce 1 písm. d). (5) Doklad o vyúčtování podle odstavců 1 až 4 dále obsahuje další náležitosti daňového dokladu, je-li vyúčtování daňovým dokladem podle zákona o dani z přidané hodnoty^2). § 14 Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky tepelné energie (1) Základní část dokladu o vyúčtování dodávky tepelné energie obsahuje a) identifikační údaje dodavatele tepelné energie^1), b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu a bydliště nebo sídlo, popřípadě další identifikační údaje odběratele tepelné energie, c) seznam odběrných míst s uvedením adresy a čísla nebo označení, d) vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období, e) celkové množství dodané tepelné energie za zúčtovací období uvedené v GJ, kWh nebo MWh, f) výši celkové fakturované částky za dodávku tepelné energie za zúčtovací období bez daně z přidané hodnoty a s touto daní, g) celkovou výši záloh uhrazených odběratelem za dodávku tepelné energie za zúčtovací období, h) výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období, i) datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady, j) údaje nezbytné pro přístup odběratele k části dokladu o vyúčtování podle ustanovení odstavce 2, případně podle odstavců 2 a 3, pokud je doklad o vyúčtování odběrateli poskytován v rozsahu podle ustanovení § 4 odst. 1, a k) další náležitosti daňového dokladu, je-li samostatná část dokladu o vyúčtování dodávky tepelné energie daňovým dokladem podle zákona o dani z přidané hodnoty^2). (2) Podrobná část dokladu o vyúčtování dodávky tepelné energie pro každé odběrné místo obsahuje a) datum a údaj měření dodávky tepelné energie k prvnímu dni zúčtovacího období a k poslednímu dni zúčtovacího období, popřípadě ke dni, kdy byla provedena výměna měřicího zařízení, b) celkové množství dodané tepelné energie za zúčtovací období včetně uvedení postupu jeho zjištění v případě poruchy nebo výměny měřicího zařízení, c) cenu tepelné energie, vztaženou na jednotku tepelné energie, jde-li o jednosložkovou cenu tepelné energie, nebo výši jednotlivých složek dvousložkové ceny tepelné energie, vztažené na jednotku tepelné energie nebo na jednotku tepelného výkonu, které jsou uplatněny ve zúčtovacím období, d) výši nákladů na palivo nebo nakoupenou tepelnou energii, vztaženou na množství tepelné energie v GJ, kWh nebo MWh, e) údaje potřebné pro výpočet jednotlivých složek ceny tepelné energie, jejichž výši je možné podle sjednané cenové doložky dodatečně upravovat, f) výši celkové fakturované částky za dodávku tepelné energie za zúčtovací období nebo vyčíslení podílu odběrného místa na nákladech za dodávku tepelné energie při společném měření množství dodané tepelné energie pro více odběrných míst a g) údaje o množství tepelné energie spotřebovaném odběratelem tepelné energie v odběrném místě ve zúčtovacím období a alespoň ve dvou předchozích zúčtovacích obdobích srovnatelných z hlediska časového trvání, pokud dodavatel tepelné energie do odběrného místa v těchto obdobích tepelnou energii dodával; informace o množství tepelné energie ve zúčtovacích obdobích se poskytuje alespoň jednou za kalendářní rok v takové podobě, která umožňuje srovnání roční spotřeby tepelné energie. (3) Doprovodná část dokladu o vyúčtování dodávky tepelné energie obsahuje informace o a) způsobu uplatnění reklamace dokladu o vyúčtování dodávky tepelné energie včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit, b) právech odběratele tepelné energie, vznikne-li mezi odběratelem a dodavatelem tepelné energie spor ve věci týkající se dodávky tepelné energie nebo jejího vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů a c) kontaktních údajích na Energetický regulační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu s uvedením adresy sídla včetně adresy elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy webových stránek. § 15 Termíny vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v elektroenergetice a plynárenství (1) Délka zúčtovacího období je zpravidla 12 kalendářních měsíců po sobě následujících, pokud se smluvní strany nedohodnou na kratší délce zúčtovacího období. (2) Obchodník s elektřinou, obchodník s plynem, výrobce elektřiny, výrobce plynu, provozovatel distribuční soustavy, provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy provede na žádost zákazníka bezplatně mimořádné vyúčtování k 31. prosinci kalendářního roku, pokud zákazník společně s vyžádáním mimořádného vyúčtování zašle obchodníkovi s elektřinou, obchodníkovi s plynem, výrobci elektřiny, výrobci plynu, provozovateli distribuční soustavy, provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli přepravní soustavy samoodečet provedený k poslednímu dni kalendářního roku podle vyhlášky, která upravuje měření elektřiny^3), nebo vyhlášky, která upravuje měření plynu^4). (3) Obchodník s elektřinou, obchodník s plynem, výrobce elektřiny, výrobce plynu, provozovatel distribuční soustavy, provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy provede bezplatně mimořádné vyúčtování, pokud zákazník ukončil odběr elektřiny nebo plynu v odběrném místě nebo změnil obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem. § 16 Termíny vyúčtování dodávky tepelné energie (1) Dodavatel tepelné energie provádí odběrateli bezplatně vyúčtování dodávky tepelné energie nejméně jednou za kalendářní rok, a to k 31. prosinci kalendářního roku, který je posledním dnem zúčtovacího období. Doklad o vyúčtování dodávky tepelné energie za kalendářní rok poskytuje dodavatel odběrateli nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku, pokud se s odběratelem nedohodne jinak. (2) V případě, že je zúčtovací období kratší než kalendářní rok, provede dodavatel tepelné energie vyúčtování dodávky tepelné energie vždy k poslednímu dni tohoto zúčtovacího období, nejpozději do konce následujícího měsíce. § 17 Společné ustanovení Pro vyúčtování prováděné dodavatelem poslední instance se ustanovení této vyhlášky použijí obdobně, nevylučuje-li to povaha věci. Vyúčtování dodavatele poslední instance obsahuje informaci o tom, že jde o dodavatele poslední instance a kdy dodávka dodavatelem poslední instance končí. § 18 Zrušovací ustanovení Vyhláška č. 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb, se zrušuje. § 19 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2016. Předsedkyně: Ing. Vitásková v. r. Příloha 1 Přehled vyúčtování v elektroenergetice (1) Přehled vyúčtování v elektroenergetice má rozsah a náležitosti uvedené v následující tabulce +----------------------------------------------------------------------------------------+ | Spotřeba za zúčtovací období | +------------------------------+----------+------------+---------------+-----------------+ | Začátek zúčtovacího období | ... | Počáteční | Vysoký tarif | ... [kWh] | | | | stav | Nízký tarif | ... [kWh] | +------------------------------+----------+------------+---------------------------------+ | Konec zúčtovacího období | ... | Konečný | Vysoký tarif | ... [kWh] | | | | stav | Nízký tarif | ... [kWh] | +------------------------------+----------+------------+---------------+-----------------+ | Dodané množství elektřiny (VT) | ... [kWh] | +----------------------------------------------------------------------------------------+ | Dodané množství elektřiny (NT) | ... [kWh] | +----------------------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------------------------+ | Přehled plateb | +----------------------+---------------------+---------------------+---------------------+ | Účtované množství | Průměrná jednotková | Částka celkem | Částka celkem | | | cena (bez DPH) | (bez DPH) | (s DPH) | +----------------------+---------------------+---------------------+---------------------+ | VT ... [kWh] | ... [Kč/kWh] | ... [Kč] |... [Kč] | +----------------------+---------------------+---------------------+---------------------+ | NT ... [kWh] | ... [Kč/kWh] | ... [Kč] |... [Kč] | +----------------------+---------------------+---------------------+---------------------+ | ... [počet měsíců] | ... [Kč/měsíc] | ... [Kč] | ... [Kč] | +----------------------+---------------------+---------------------+---------------------+ | Souhrn částek celkem (s DPH) |... [Kč] | +----------------------------------------------------------------------------------------+ (2) Jednotlivými položkami uvedenými v odstavci 1 se rozumí a) začátkem zúčtovacího období datum prvního dne zúčtovacího období, b) koncem zúčtovacího období datum posledního dne zúčtovacího období, c) počátečním stavem údaj z měření elektřiny pro vysoký tarif (VT) a nízký tarif (NT) k prvnímu dni zúčtovacího období podle vyhlášky, která upravuje měření elektřiny ^3), d) konečným stavem údaj z měření elektřiny pro vysoký tarif (VT) a nízký tarif (NT) k poslednímu dni zúčtovacího období podle vyhlášky, která upravuje měření elektřiny ^3), e) dodaným množstvím elektřiny (VT) a dodaným množstvím elektřiny (NT) celkové dodané množství elektřiny v kWh za zúčtovací období stanovené podle vyhlášky, která upravuje měření elektřiny ^3), f) účtovaným množstvím v kWh dodané množství elektřiny dle písmene e) v rozdělení na vysoký tarif (VT) a nízký tarif (NT), g) účtovaným množstvím v měsících délka zúčtovacího období pro účely stanovení platby nezávislé na množství odebrané energie, h) průměrnou jednotkovou cenou v Kč/kWh (bez DPH) pro vysoký tarif (VT) a nízký tarif (NT) podle částky pro vysoký tarif (VT) a nízký tarif (NT) ve sloupci částka celkem (bez DPH) podle písmene j) a účtovaného množství dle písmene f), i) průměrnou jednotkovou cenou v Kč/měsíc podíl částky celkem dle písmene k) a účtovaného množství v měsících dle písmene g), j) částkou celkem (bez DPH) související s počtem kWh pro vysoký tarif (VT) a nízký tarif (NT) ve sloupci účtované množství souhrn částek za platby závislé na množství odebrané energie rozdělené pro vysoký tarif (VT) a nízký tarif (NT) v odběrném místě, bez daně z přidané hodnoty, k) částkou celkem (bez DPH) související s počtem měsíců ve sloupci účtované množství souhrn částek za všechny platby nezávislé na množství odebrané energie v odběrném místě, bez daně z přidané hodnoty (např. i platby, které jsou vypočteny z jednotkové ceny v Kč/A/měsíc po vynásobení příslušnou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem), l) částkou celkem (s DPH) související s účtovaným množství v kWh pro vysoký tarif (VT) a nízký tarif (NT) částka pro vysoký tarif (VT) a nízký tarif (NT) dle písmena j) včetně daně z přidané hodnoty, m) částkou celkem (s DPH) související s počtem měsíců ve sloupci účtované množství částka dle písmena k) včetně daně z přidané hodnoty, n) souhrnem částek celkem (s DPH) součet částek dle písmen l) a m). 3) Údaje uvedené v přehledu podle odstavce 1 se zaokrouhlují na 2 desetinná místa. Příloha 2 Přehled vyúčtování v plynárenství (1) Přehled vyúčtování v plynárenství má rozsah a náležitosti uvedené v následující tabulce +----------------------------------------------------------------------------------------+ | Spotřeba za zúčtovací období | +------------------------------+-------------+-----------------------+-------------------+ | Začátek zúčtovacího období | ... | Počáteční stav |... [m3] | +------------------------------+-------------+-----------------------+-------------------+ | Konec zúčtovacího období | ... | Konečný stav |... [m3] | +------------------------------+-------------+-----------------------+-------------------+ | | Nepřepočtená spotřeba |... [m3] | +--------------------------------------------+-----------------------+-------------------+ | | Přepočtená spotřeba |... [m3] | +--------------------------------------------+-----------------------+-------------------+ | Dodané množství plynu | ... [kWh] | +--------------------------------------------------------------------+-------------------+ +----------------------------------------------------------------------------------------+ | Přehled plateb +----------------------+---------------------+---------------------+---------------------+ | Účtované množství | Průměrná jednotková | Částka celkem | Částka celkem | | | cena | (bez DPH) | (s DPH) | +----------------------+---------------------+---------------------+---------------------+ | ... [kWh] | ... [Kč/kWh] | ... [Kč] |... [Kč] | +----------------------+---------------------+---------------------+---------------------+ | ... [počet měsíců] | ... [Kč/měsíc] | ... [Kč] |... [Kč] | +----------------------+---------------------+---------------------+---------------------+ | Souhrn částek celkem |... [Kč] | +----------------------------------------------------------------------------------------+ (2) Jednotlivými položkami uvedenými v odstavci 1 se rozumí a) začátkem zúčtovacího období datum prvního dne zúčtovacího období, b) koncem zúčtovacího období datum posledního dne zúčtovacího období, c) počátečním stavem údaj z měření plynu k prvnímu dni zúčtovacího období podle vyhlášky, která upravuje měření plynu ^4), d) konečným stavem údaj z měření plynu k poslednímu dni zúčtovacího období podle vyhlášky, která upravuje měření plynu ^4), e) nepřepočtenou spotřebou objem dodaného plynu v m3 za zúčtovací období stanovený podle vyhlášky, která upravuje měření plynu ^4), který není přepočtený objemovým přepočtovým koeficientem, f) přepočtenou spotřebou objem dodaného plynu v m3 za zúčtovací období stanovený podle vyhlášky, která upravuje měření plynu ^4), který je přepočtený objemovým přepočtovým koeficientem, g) dodaným množstvím plynu dodané množství energie plynu v energetických jednotkách za zúčtovací období stanovené podle vyhlášky, která upravuje měření plynu ^4), h) účtovaným množstvím v kWh dodané množství plynu dle písmene g), i) účtovaným množstvím v měsících délka zúčtovacího období pro účely stanovení platby za kapacitní složku ceny (stálé měsíční platy účtované obchodníkem s plynem, stále měsíční platy za přistavenou kapacitu, cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu apod.), j) průměrnou jednotkovou cenou v Kč/kWh podíl částky celkem dle písmene l) a celkového dodaného množství dle písmene h), k) průměrnou jednotkovou cenou v Kč/měsíc podíl částky celkem dle písmene m) a účtovaným množstvím v měsících dle písmene i), l) částkou celkem bez DPH vztaženou k účtovanému množství v kWh úhrn částek za dodávku plynu a související služby v plynárenství, které jsou účtovány za množství dodaného plynu, bez daně z přidané hodnoty, m) částkou celkem bez DPH vztaženou k účtovanému množství v měsících úhrn částek za dodávku plynu a související služby v plynárenství, které jsou účtovány jako stálé měsíční platy nebo jako kapacitní složka platby, bez daně z přidané hodnoty, n) částkou celkem s DPH úhrn částek za dodávku plynu a související služby v plynárenství včetně daně z přidané hodnoty stanovené podle zákona o dani z přidané hodnoty ^2), o) souhrnem částek celkem součet částek dle písmene n). 3) Údaje uvedené v přehledu podle odstavce 1 se zaokrouhlují na 2 desetinná místa. 1) § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 3) Vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, ve znění pozdějších předpisů. 4) Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.