logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Vyhláška č. 376/2000 Sb. kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.05.2004

se změnami:zrušeno 252/2004 Sb.
uveřejněno v: č. 103/2000 Sbírky zákonů na straně 4879
schváleno:09.09.2000
účinnost od:01.01.2001
zrušeno:01.05.2004
[Textová verze] [PDF verze (505 kB)]

376/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. září 2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly Ministerstvo zdravotnictví stanoví k provedení § 3 odst. 1, 4 a 5 a § 4 odst. 1 a 2 podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") a podle § 19 písm. a), b) a f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb.: § 1 Rozsah úpravy (1) Touto vyhláškou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu včetně pitné vody balené, rozsah a četnost kontroly dodržení hygienických limitů mikrobiologických, biologických, fyzikálních a chemických ukazatelů pitné vody. (2) Vyhláška se nevztahuje na přírodní minerální vody, balené vody stolní a balené vody kojenecké. § 2 Pro účely této vyhlášky se rozumí a) veřejným zásobováním pitnou vodou dodávání pitné vody z veřejného vodovodu, odběr z veřejné studny označené jako zdroj pitné vody nebo odběr z neveřejné studny využívané veřejností nebo k podnikatelské činnosti, která vyžaduje užití pitné vody. Za veřejné zásobování pitnou vodou se považuje i zajištění náhradního odběru pitné vody, b) individuálním zásobováním pitnou vodou zásobování pitnou vodou z jednoho zdroje (například z domovní studny) s denní produkcí menší než 10 m3 vody nebo zdroje zásobujícího maximálně 50 osob, pokud tato voda není užívána k činnosti podle písmene a), c) meznou hodnotou limitní hodnota ukazatele jakosti pitné vody, jejímž překročením ztrácí pitná voda vyhovující jakost v ukazateli, jehož hodnota byla překročena; ukazatel má funkci indikační a při jeho překročení je nutno přijmout příslušná opatření, d) nejvyšší meznou hodnotou limitní hodnota ukazatele jakosti vody s prahovým účinkem, jejíž překročení vylučuje užití vody jako pitné, e) meznou hodnotou referenčního rizika limitní hodnota ukazatele jakosti pitné vody s bezprahovým účinkem, zpravidla pozdních toxických účinků (karcinogen, mutagen); překročení mezné hodnoty referenčního rizika vylučuje užití vody jako pitné, f) doporučenou hodnotou hodnota ukazatele jakosti pitné vody, která znamená dosažení optimální koncentrace dané látky nebo součásti z hlediska biologické hodnoty pitné vody, g) domovním rozvodným systémem potrubní rozvody, armatury a zařízení instalované mezi kohoutky, odkud se voda odebírá pro lidskou spotřebu, a rozvodnou sítí, avšak pouze v tom případě, že nespadají do působnosti dodavatele vod v rámci veřejného zásobování pitnou vodou, h) auditním monitorováním pitné vody1) nezávislé monitorování jakosti pitné vody, potřebné ke zjištění, zda všechny hodnoty ukazatelů jsou dodržovány. ------------------------------------------------------------------ 1) § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. § 3 Ukazatele a hygienické limity pitné vody V příloze č. 1 se stanoví nebo jsou uvedeny a) mikrobiologické, biologické, fyzikální a chemické ukazatele pitné vody a jejich hygienické limity, b) indikátory fekálního znečištění nebo další ukazatele, jimiž se nepřímo prokazuje mikrobiologická nezávadnost pitné vody, c) hodnoty příslušných ukazatelů jakosti a zdravotní nezávadnosti, jimiž se prokazuje toxikologická nezávadnost a přijatelnost smyslově postižitelných vlastností pitné vody na základě porovnání s jejich limitními hodnotami, d) ostatní podmínky ke zjištění, zda výsledky jednotlivého rozboru lze považovat za splnění podmínek a požadavků této vyhlášky a zda použitá metoda je vhodná ke stanovení hodnot příslušného ukazatele jakosti pitné vody. Kontrola pitné vody § 4 (1) Minimální roční četnost kontrolních odběrů a analýz vzorků pitné vody veřejného zásobování stanoví příloha č. 2. (2) Minimální rozsah kontrolních analýz vzorků pitné vody veřejného zásobování stanoví příloha č. 3. (3) Vzorky pitné vody pro kontrolu musí být odebírány tak, aby byly reprezentativní pro jakost pitné vody spotřebovávané během celého roku. § 5 Ukazatele pitné vody stanovené v příloze č. 1 se zjišťují postupem odpovídajícím metodám obsaženým v příslušných technických normách, při jejichž použití se má za to, že výsledek je co do záchytnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Při použití jiné než normové metody musí být doloženo, že výsledky získané takovou metodou jsou stejně spolehlivé a splňují ostatní podmínky uvedené v příloze č. 1. Ke kontrole hodnot ukazatelů stanovených v příloze č. 4 lze použít jen metody upravené v této příloze. § 6 (1) Hodnoty ukazatelů pitné vody [§ 2 písm. c) až e)] musí být dodrženy při kontrole a) pitné vody dodávané z rozvodné sítě v místě uvnitř objektu, podniku nebo provozovny, kde pitná voda vytéká z kohoutků určených k odběru pro lidskou spotřebu, b) pitné vody dodávané ze studní nebo uměle instalovaných nádrží v místě jejího výtoku ze studny nebo nádrže, c) pitné vody stáčené do obalů nebo kontejnerů určených k náhradnímu odběru nebo k prodeji spotřebiteli v místě plnění vody do obalů nebo kontejnerů, d) pitné vody používané k výrobě potravin v potravinářském zařízení v místě, kde se pitná voda k tomuto účelu používá. (2) Ukazatele pitné vody se podle odstavce 1 písm. a) považují za splněné, jestliže je možno prokázat, že nedodržení hodnot ukazatelů stanovených podle přílohy č. 1 je způsobeno domovním rozvodným systémem nebo jeho údržbou. To neplatí, jde-li o zařízení nebo podniky, které pitnou vodu dodávají veřejnosti (například školy, nemocnice, výrobny potravin, provozovny stravovacích služeb). § 7 Výsledky kontrol pitné vody se zaznamenávají do protokolů, ve kterých musí být uvedeny údaje o místu, datu a hodině odběru vzorku, zdroji vody, jméno a příjmení osoby, která z pověření provozovatele vzorky odebrala, datum analýzy, použitá metoda v rozsahu podle § 5, způsob manipulace se vzorkem a výsledek analýzy. § 8 (1) Je-li výsledek stanovení hodnot ukazatelů s meznou hodnotou, nejvyšší meznou hodnotou a meznou hodnotou referenčního rizika vyšší nebo rovný stanovené limitní hodnotě, rozbor se opakuje. (2) Dochází-li v průběhu tříletého sledování jakosti pitné vody k meziročnímu nárůstu hodnot sledovaného ukazatele jakosti o více než 5 procent průměrné hodnoty, musí být realizována opatření ke zlepšení zjištěného stavu. § 9 Náležitosti návrhů (1) Návrh podle § 3 odst. 4 zákona musí obsahovat a) obchodní název a sídlo navrhovatele, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, rodné číslo (datum narození), obchodní jméno a místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu, b) odůvodnění navrhované výjimky a návrh časového limitu trvání výjimky, c) návrh opatření ke zlepšení zjištěného stavu, d) způsob informování odběratelů pitné vody. (2) Návrh podle § 4 odst. 2 zákona musí obsahovat a) obchodní název a sídlo navrhovatele, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, rodné číslo, obchodní jméno a místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu, b) návrh úpravy rozsahu a četnosti kontroly s odůvodněním, c) v případě návrhu na snížení rozsahu a četnosti kontroly průkaz neměnné jakosti zdroje doložený výsledky nejméně 10 rozborů provedených v průběhu posledních tří let. § 10 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001 s výjimkou zpřísněných limitů uvedených v příloze č. 1, a to limitu 3 mikrog/l pro 1,2-dichloretan, který nabude účinnosti dnem 1. ledna 2006, limitů 0,01 mg/l pro bromičnany a 0,1 mg/l pro trihalometany, které nabudou účinnosti dnem 1. ledna 2010, a limitu 0,01 mg/l pro olovo, který nabude účinnosti dnem 1. ledna 2015. Ministr: prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r. Příl.1 Mikrobiologické, biologické, fyzikální a chemické ukazatele pitné vody a balené pitné vody a jejich hygienické limity +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------------+ |č. |ukazatel |Symbol |jednotka |limit |typ limitu |poznámky | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------------+ |A. Mikrobiologické a biologické ukazatele (KTJ = kolonii tvořící jednotka) | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------------+ | 1.|Escherichia coli |EC |KTJ | | | | | | | |100 ml |0 |NMHxxxx) |VZx) | | | | |10 ml |0 |NMH |IZxx) | | | | |250 ml |0 |NMH |BVxxx) | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------------+ | 2.|Koliformní bakterie |KB |KTJ | | | | | | | |100 ml |0 |MHxxxxx) |VZ | | | | |10 ml |0 |MH |IZ | | | | |250 ml |0 |MH |BV | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------------+ | 3.|Enterokoky |EK |KTJ | | | | | | | |100 ml |0 |NMH |VZ | | | | |10 ml |0 |NMH |IZ | | | | |250 ml |0 |NMH |BV | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------------+ | 4.|Pseudomonas |PA |KTJ | | | | | |aeruginosa | |250 ml |0 |NMH |BV | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------------+ | 5.|Psychrofilní |PB |KTJ | | | | | |bakterie | |1 ml |200 |MH |VZ | | | | |1 ml |500 |MH |IZ | | | | |1 ml |100 |MH |BV | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------------+ | 6.|Mezofilní bakt. |MB |KTJ | | |BV | | | | |1 ml |20 |MH | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------------+ | 7.|Mikroskopický |ŽO |Jedinci | | | | | |obraz: živé org. | | | | | | | | | |1 ml |0 |MH |VZ 1 | | | | |1 ml |0 |MH |IZ | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------------+ | 8.|Mikroskop. obraz: |MO |Jedinci | | | | | |mrtvé org. | | | | | | | | | |1 ml |50 |MH |VZ 1 | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+-------------------+ | 9.|Clostridium |CP |KTJ | | | | | |perfringens | | | | | | | | | |100 ml |0 |MH | 2 | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |B. Fyzikální a chemické ukazatele |ostatní |pozn. | | a) Zdravotně významné - anorganické |podmínky | | | |(% limitu)| | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |10.|antimon |Sb |mg/l |0,005 |NMH |10 | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |11.|arsen |As |mg/l |0,01 |NMH |10 | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |12.|berylium |Be |mg/l |0,001 |NMH |25 |3 | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |13.|bór |B |mg/l |1,0 |NMH |10 | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |14.|bromičnany |BrO - |mg/l |0,025 |MHPR |25 | | | | | 3 | | | xxxxxx) | | | | | | | |0,01 | | |viz § 9 | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |15.|kadmium |Cd |mg/l |0,005 |NMH |25 | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |16.|chrom |Cr |mg/l |0,05 |NMH |10 | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |17.|měď |Cu |mg/l |1,0 |NMH |10 |4 | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |18.|kyanidy |CN- |mg/l |0,05 |NMH |10 | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |19.|fluoridy |F- |mg/l |1,5 |NMH |10 | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |20.|olovo |Pb |mg/l |0,025 |NMH |10 | | | | | | |0,01 |NMH |10 |viz § 9 | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |21.|mangan |Mn |mg/l |0,05 |MH | | | | | | | |0,5 |NMH |10 | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |22.|rtuť |Hg |mg/l |0,001 |NMH |25 | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |23.|nikl |Ni |mg/l |0,02 |NMH |10 | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |24.|dusičnany |NO - |mg/l |50 |MH |10 |5 | | | | 3- | | | | | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |25.|dusitany |NO - |mg/l |0,5 |NMH |10 |5 | | | | 2- | | | | | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |26.|selen |Se |mg/l |0,01 |NMH |10 | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |27.|stříbro |Ag |mg/l |0,05 |NMH |10 |6 | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ | b) Zdravotně významné - organické | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |28.|akrylamid |C3H5NO |mikrog/l |0,1 |NMH |- |7 | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |29.|tetrachlormetan |CCl4 |mikrog/l |2,0 |NMH |25 |1 | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |30.|dichlormetan |CH2Cl2 |mikrog/l |20 |NMH |25 |1 | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |31.|1,2-dichloretan |C2H4Cl2 |mikrog/l |10 |MHRR |25 | | | | | | |3,0 |MHRR |25 |viz § 9 | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |32.|chloreten |C2H3Cl |mikrog/l |0,5 |MHRR |25 |7 | | |(vinylchlorid) | | | | | | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |33.|1,2 dichloreten |C2H2Cl2 |mikrog/l |50 |NMH |25 |1 | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |34.|trichloreten (TCE) |C2HCl3 |mikrog/l |10 |NMH |25 |8 | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |35.|tetrachloreten (PCE)|C2Cl4 |mikrog/l |10 |NMH |25 |8 | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |36.|benzen |C6H6 |mikrog/l |1,0 |MHRR |25 | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |37.|toluen |C7H8 |mikrog/l |50 |MH |25 |1, 9 | | | | | |700 |NMH |25 | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |38.|xyleny |C8H10 |mikrog/l |100 |MH |25 |1, 9 | | | | | |500 |NMH |25 | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |39.|etylbenzen |C8H10 |mikrog/l |20 |MH |25 |1, 9 | | | | | |300 |NMH |25 | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |40.|styren |C8H8 |mikrog/l |20 |NMH |25 |1 | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |41.|benzo(a)pyren (bap) |C20H12 |mikrog/l |0,01 |NMH |25 | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |42.|polycykl. aromat. |PAU |mikrog/l |0,1 |MHRR |25 |10 | | |uhlovodíky | | | | | | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |43.|epichlorhydrin |C3H5ClO |mikrog/l |0,1 |MHRR |25 |7 | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |44.|chlorbenzen |C6H5Cl |mikrog/l |10 |MH |25 |1, 9 | | | | | |300 |NMH |25 | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |45.|pesticidní látky |PL |mikrog/l |0,1 |NMH |25 |11 | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |46.|PL celkem |PLC |mikrog/l |0,5 |NMH |25 |12 | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |47.|chlor volný |Cl2 |mg/l |0,3 |MH |10 |13 | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |48.|chloritany |(ClO-) |mg/l |0,2 |MH |10 |13 | | | | 2 | | | | | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |49.|ozon |O3 |mg/l |0,05 |MH |10 |13 | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |50.|trihalometany |THM |mg/l |0,15 |NMH |25 |14 | | | | | |0,1 |NMH |25 |viz § 9 | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |51.|formaldehyd |CH2O |mg/l |0,9 |NMH |25 |1 | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ | c) Ukazatelé, jejichž zvýšené hodnoty mohou negativně ovlivnit jakost pitné vody | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |52.|hliník |Al |mg/l |0,2 |MH |10 | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |53.|amonné ionty |NH+ |mg/l |0,5 |MH |10 | | | | | 4 | | | | | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |54.|chloridy |Cl- |mg/l |100 |MH |10 |15 | | | | | |250 |NMH |10 |16 | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |55.|vodivost |kappa |mS/m |250 |MH |10 |16 | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |56.|sodík |Na |mg/l |200 |MH |10 | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |57.|reakce vody |pH | |6,5 - 9,5 |MH |10 |16, 17 | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |58.|sírany |SO2- |mg/l |250 |MH |10 |16 | | | | 4 | | | | | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |59.|rozpuštěné látky |RL |mg/l |1000 |MH |10 | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |60.|barva | |mg/l |20 |MH |10 | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |61.|chuť | | |přijatelná|MH | | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |62.|pach | |stup. |2 |MH |10 | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |63.|zákal |Z |NTU |5 |MH |10 |18 | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |64.|železo |Fe |mg/l |0,2 |MH |10 | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |65.|chem. spotř. kysl. |ChSK |mg/l |3,0 |MH |10 |19 | | |manganistanem | Mn | | | | | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |66.|lát. extr. nepolární|NEL |mg/l |0,05 |NMH |25 |20 | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |67.|celkový organ. uhlík|TOC |mg/l |5,0 |MH |25 |21 | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |d) Látky, jejichž přítomnost v pitné vodě je žádoucí | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |68.|vápník |Ca |mg/l |30 |MH |10 |22 | | | | | |100 |DH | | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |69.|hořčík |Mg |mg/l |10 |MH |10 |22 | | | | | |30 |DH | | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ |70.|vápník a hořčík |Ca + Mg |mmol/l |0,9 - 5 |DH |- | | +---+--------------------+----------+---------+----------+-----------+----------+--------+ x) veřejné zásobování pitnou vodou xx) individuální zásobování pitnou vodou xxx) balená pitná voda xxxx) nejvyšší mezná hodnota xxxxx) mezná hodnota xxxxxx) mezná hodnota referenčního rizika Poznámky k příloze č. 1 1 Týká se vod upravených z povrchových zdrojů přímým odběrem a vod z podzemních zdrojů, u nichž je podezření na kontaminaci vodou povrchovou. 2 Stanovuje se u pitných vod upravovaných přímo z povrchových vod nebo u podzemních vod ovlivněných povrchovými vodami. Tam, kde hodnota ukazatele není dodržena se zjišťuje, zda není ohroženo lidské zdraví přítomností patogenních mikroorganismů, např. kryptosporidii. 3 Týká se pitných vod ze zdrojů podzemních vod s prokázaným výskytem berylia v podloží. 4 Limit je stanoven na základě toxického působení mědi. Při koncentracích nad 0,1 mg/l může docházet ke změnám organoleptických vlastností vody. 5 Musí být dodržena podmínka, aby součet poměrů zjištěného obsahu dusičnanů dělený 50 a zjištěný obsah dusitanů dělený 3 byl menší nebo rovný 1. Obsah dusitanů v pitné vodě na výstupu z úpravny musí být nižší než 0,1 mg/l. Pitná voda pro přípravu kojenecké stravy a nápojů musí mít obsah dusičnanů nižší než 15 mg/l. 6 Týká se vod dezinfikovaných solemi stříbra a vod upravovaných zařízením obsahujícím stříbro. 7 Stanovuje se v případě možného výskytu stanovené látky uvolněné z materiálů (např. z rozvodného potrubí) a předmětů sloužících k úpravě, výrobě a distribuci pitné vody. Hodnota platí pro zbytkovou koncentraci monomeru, vypočtenou podle údajů o obsahu a možném uvolňování z polymeru, který je ve styku s pitnou vodou. 8 Součet koncentrací tetrachloretenu a trichloretenu nesmí překročit 10 mikrog/l. 9 Limit je stanoven na základě organoleptického působení látky. 10 Specifickými sloučeninami jsou benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren. 11 Limit platí pro jednotlivé pesticidy, kterými se rozumí organické insekticidy, herbicidy, fungicidy, nematocidy, akaricidy, algicidy, rodenticidy, slimicidy, příbuzné produkty a jejich metabolity či rozkladné produkty, s výjimkou aldrinu, dieldrinu, heptachloru a heptachlorepoxidu, kde je limitní koncentrace 0,03 mikrog/l. 12 Limit je stanoven pro součet jednotlivých zjištěných pesticidních látek (viz pozn. 11). Ukazatelé č. 45 a 46 jsou zjišťovány pouze v případech odůvodněného podezření kontaminace vody pesticidními látkami. 13 Obsah volného chloru, chloritanu či ozonu se stanovuje v případě desinfekce pitné vody prostředky obsahujícími chlor, chlordioxid nebo ozon. Mezná hodnota volného chloru je vztažena k obsahu volného chloru po úpravě. Minimální hodnota volného chloru v distribuční síti je 0,05 mg/l. 14 Limit platí pro součet zjištěných koncentrací chloroformu, bromoformu, dibromchlormetanu a bromdichlormetanu. 15 Překročení mezné hodnoty se toleruje pouze u koncentrace chloridů způsobené geologickým podložím. 16 Voda nesmí být agresivní. 17 Pro balené pitné vody nesycené oxidem uhličitým a pro pitnou vodu dopravovanou kontejnery lze připustit hodnotu pH od 4,5. 18 V případech úpravy povrchové vody by voda vycházející z úpravny neměla překročit hodnotu 1,0 NTU (nefelometrických jednotek). 19 Není nutno stanovovat, pokud je stanoven obsah TOC (celkový organický uhlík). 20 Stanovuje se v případech odůvodněného podezření z kontaminace ropou a ropnými produkty. 21 Nestanovuje se u zdrojů dávajících méně než 10 000 m3 denně. 22 Mezná hodnota představuje minimum. Příl.2 Minimální roční četnost odběrů a rozsah analýz vzorků pitné vody A. Minimální roční četnost odběrů a rozsah analýz vzorků pitné vody veřejného zásobování prováděných osobou uvedenou v § 3 odst. 2 zákona w) +--------------+-------------+---------------------------+-----------+ |Objem vyrobené| Populace | Rozsah analýzy |Počet míst | |nebo rozváděné|(při spotřebě| (viz příloha 3) | sítě | | vody | 200 l/den +-------+---------+---------+-----------+ | m3/den | na osobu) | I | II | III | 2) | +--------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+ |do 100 | 500 | 1* | 1* | 1* | 1 | +--------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+ | 1 000 | 5 000 | 3* | 1 | 2 | 2 | +--------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+ | 10 000 | 50 000 | 7 | 2 | 3 | 4 | +--------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+ | 20 000 | 100 000 | 13 | 2 | 4 | 6 | +--------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+ | 30 000 | 150 000 | 23 | 3 | 6 | 8 | +--------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+ | 60 000 | 300 000 | 45 | 5 |10* | 12 | +--------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+ | 100 000 | 500 000 | 80 | 9 |13* | 20 | +--------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+ | 200 000 | 1 000 000 | 120 |15 |20* | 30 | +--------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+ | 300 000 | 1 500 000 | 200 |20 |30* | 50 | +--------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+ | více než | více než | | 1) | 1) | | | 300 000 | 1 500 000 | 200* |20 + 3 *|30 + 1 *| 50 | +--------------+-------------+-------+---------+---------+-----------+ w) (netýká se balených pitných vod) * Rozsah může orgán ochrany veřejného zdraví podle § 4 odst. 2 zákona. Poznámka: 1) na každých dalších 1000 m3/d vyrobené vody či 5000 obyvatel se zvyšuje počet základních rozborů kategorie II o 3 a na každých 25 000 m3/d vyrobené vody (125 tis. obyvatel) se zvyšuje počet úplných rozborů kategorie III o 1. Počet vyšetřovaných míst vodovodní sítě se zvyšuje o jedno na každých 1000 m3/d vyrobené vody. 2) rozsah a četnost analýz na každém z vyšetřovaných míst se řídí tím, aby byl splněn požadavek minimální četnosti jednotlivých rozsahů analýz pro celou distribuční síť sledovaného vodovodu. Výstupní voda z vodárny se do kontroly jakosti vody dodávané spotřebiteli se započítává jen jako jedno z vyšetřovaných míst sítě. B. Minimální roční četnost odběrů a rozsah analýz vzorků vody pro výrobu balené pitné vody a pitné vody dopravované kontejnery +-------------+----------------+-------------+------------------+ |Produkce vody|Počet provozních|Rozsah analýz|Počet auditních | | v m3 den | rozborů | | rozborů | +-------------+----------------+-------------+------------------+ |do 10 | 1 | základní | 1 | +-------------+----------------+-------------+------------------+ |od 10 do 60 | 12 | základní | 1 | +-------------+----------------+-------------+------------------+ |nad 60 | 12 + 1 | základní | 1 + 1 na každých | | |na každých 5 m3 | | 100 m3 | +-------------+----------------+-------------+------------------+ Příl.3 Minimální rozsah analýz vzorků pitných vod veřejného zásobování prováděných osobou uvedenou v § 3 odst. 2 zákona +---------------+---------------------------------------------------------+ | | Rozsah analýz jakosti | | +-----------------+--------------------+------------------+ |Ukazatelé | I | II | III | | +-----------------+--------------------+------------------+ | | krácený1) | základní2) | úplný3) | +---------------+-----------------+--------------------+------------------+ |organoleptické |pach |pach |podle přílohy č. 1| +---------------+-----------------+--------------------+------------------+ | |chuť |chuť | | +---------------+-----------------+--------------------+------------------+ | |barva |barva | | +---------------+-----------------+--------------------+------------------+ | |zákal |zákal | | +---------------+-----------------+--------------------+------------------+ |fyz. chem. |pH |pH |podle přílohy č. 1| +---------------+-----------------+--------------------+------------------+ | |vodivost |sodík | | +---------------+-----------------+--------------------+------------------+ | |volný chlor |vodivost | | +---------------+-----------------+--------------------+------------------+ | |Fe |amonné ionty | | | | +--------------------+ | | |použitý koagulant|fluoridy | | +---------------+-----------------+--------------------+------------------+ | |CHSKMn (TOC) |železo (hliník) | | +---------------+-----------------+--------------------+------------------+ | |zákal |CHSKMn (TOC) | | +---------------+-----------------+--------------------+------------------+ | |sírany |volný chlor | | +---------------+-----------------+--------------------+------------------+ | |chloridy |absorbance | | +---------------+-----------------+--------------------+------------------+ | | |chloridy, | | +---------------+-----------------+--------------------+------------------+ | | |sírany | | +---------------+-----------------+--------------------+------------------+ |žádoucí | |Ca + Mg |podle přílohy č. 1| +---------------+-----------------+--------------------+------------------+ |toxické |dusičnany |dusičnany |podle přílohy č. 1| +---------------+-----------------+--------------------+------------------+ | |dusitany |dusitany | | +---------------+-----------------+--------------------+------------------+ | | |As, Mn, Cr, Cd, Cu, | | | | |Sb, Ni, Hg, Pb, Se, | | | | |Be, B, BrO- | | | | | 3 | | +---------------+-----------------+--------------------+------------------+ | | |benzen, benz(a)pyren| | +---------------+-----------------+--------------------+------------------+ | | |tetrachloreten, | | | | |trichloreten | | +---------------+-----------------+--------------------+------------------+ | | |1,2 dichloretan | | +---------------+-----------------+--------------------+------------------+ |mikrobiologické|koliformní |E. coli |podle přílohy č. 1| | |bakterie | | | +---------------+-----------------+--------------------+------------------+ | |enterokoky |enterokoky | | +---------------+-----------------+--------------------+------------------+ | |Clostridium perf.|mikroskop. obr. | | +---------------+-----------------+--------------------+------------------+ | | |psych. a mes. bakt. | | +---------------+-----------------+--------------------+------------------+ Poznámka: 1) Krácený rozsah slouží k ověření stálosti jakosti vody v různých odběrových místech sledovaného vodovodu, k ověření neměnnosti jakosti zdroje (při dostatečném množství údajů o jeho jakosti), jako pomocný postup při sledování jakosti vody neznámého zdroje (například v případě, že jsou překročeny ukazatele kráceného rozsahu, se obvykle další analýzy neprovádějí). Na základě kráceného rozboru nelze hodnotit zda voda splňuje všechny požadavky této vyhlášky. 2) Základní rozsah analýz slouží ke zjištění zdravotní nezávadnosti pitné vody z podzemních zdrojů surové vody, pokud lze předpokládat, že zdroj není kontaminován. Počet ukazatelů se rozšiřuje je-li zdrojem pitné vody surová voda z povrchového zdroje a to o stanovení 1,2 dichloretenu, tetrachlormetanu, dichlormetanu, etylbenzenu, formaldehydu a může být rozšířen orgánem ochrany veřejného zdraví o ukazatele, jejichž hodnota se blíží povolenému limitu nebo o další ukazatele, jejichž výskyt může být předpokládán. Může být rovněž snížen v případě prokazatelně stabilní kvality vyráběné vody a zdroje, dokladované statisticky významným počtem údajů. 3) Úplný rozsah analýz slouží ke zjištění zdravotní nezávadnosti pitné vody z povrchových zdrojů surové vody, zdrojů smíšených a k auditnímu monitorování. Příl.4 Metody kontroly hodnot vybraných ukazatelů a parametry metod stanovených ukazatelů 1. Metody kontroly hodnot vybraných ukazatelů 1.1 Koliformní bakterie a Escherichia coli (E. coli) (ISO 9308-1, TNV 75 7835) 1.2 Enterokoky (ČSN ISO 7899-1-2) 1.3 Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780) 1.4 Vyčíslení kultivovatelných mikroorganismů - počet kolonií při 22 st. C (ČSN 75 7842, prEN ISO 6222) 1.5 Vyčíslení kultivovatelných mikroorganismů - počet kolonií při 37 st. C (ČSN 75 7841, prEN ISO 6222) 1.6 Clostridium perfringens (včetně spór) (ČSN EN 26461-1, ČSN EN 26461-2) (ČSN 75 7861) nebo metoda podle bodu 1.6.1 1.6.1 Membránová filtrace, po které následuje anaerobní kultivace membrány na m-CP agaru, při 44 +/- 1 st. C po dobu 21 +/- 3 hodin. Počítá se četnost neprůsvitných žlutých kolonií, jejichž zbarvení přejde do růžova nebo červena po vystavení parám amoniaku po dobu 20 až 30 sekund. Agar m-CP má toto složení: Bazální médium tryptóza 30 g kvasnicový extrakt 20 g sacharoza 5 g hydrochlorid L-cysteinu 1 g MgSO4.7H2O 0,1 g bromokrezolová purpurová červeň 40 mg agar 15 g voda 1 000 ml Tyto součásti bazálního média se rozpustí, pH se upraví na 7,6 a médium se na dobu 15 minut umístí v autoklávu při 121 st. C. Poté se médium nechá zchladnout a přidají se následující přísady: D-cykloserin 400 mg polymyxin B ve formě síranu 25 mg indoxyl-beta-D-glukosid (předem rozpuštěný v 8 ml sterilní vody) 60 mg sterilně zfiltrovaný 0,5 % fenolftalein difosforečnanový roztok 20 ml sterilně zfiltrovaný 4,5 % FeCl3.6H2O 2 ml 2. Ukazatelé jakosti, pro které jsou stanoveny parametry metod Použité analytické metody pro stanovení chemických a fyzikálních ukazatelů jakosti, u kterých jsou stanoveny příslušné parametry metod (viz příloha č. 1, část Ostatní podmínky), musí splňovat požadavek, aby byly schopny měřit koncentrace sledovaného ukazatele dané příslušným % limitní hodnoty (10, 25 %) a to se shodným minimálním procentem požadované přesnosti a správnosti. Výsledek se vyjadřuje za použití stejných jednotek a nejméně stejného počtu platných číslic, jako je uvedeno u hodnoty daného ukazatele v příloze č. 1.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.