logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Vyhláška č. 35/2004 Sb. kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť

se změnami:134/2004 Sb.
uveřejněno v: č. 11/2004 Sbírky zákonů na straně 563
schváleno:21.01.2004
účinnost od:15.02.2004
[Textová verze]

35/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna 2004, kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť Změna: 134/2004 Sb. Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem informatiky stanoví podle § 108 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 2 a § 6 odst. 3 písm. b) zákona: § 1 Náležitosti protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť Výsledky kontrol jakosti pitné vody a vody koupališť (dále jen "kontrola") se zaznamenávají do protokolu, ve kterém musí být uvedeny a) identifikační číslo, obchodní firma nebo název, adresa, kód laboratoře, která zkoušku provedla, a číslo autorizačního osvědčení, pokud bylo vydáno, b) identifikace protokolu o kontrole, c) identifikační číslo, obchodní firma nebo název objednatele kontroly vody, adresa jeho sídla, jde-li o právnickou osobu, nebo identifikační číslo, jméno, příjmení, adresa místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, nebo jméno, příjmení, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající, d) typ místa odběru vzorku vody, e) místo odběru vzorku vody, f) datum a čas odběru vzorku, jméno a příjmení osoby, která vzorek odebrala, datum a čas převzetí vzorku laboratoří, datum a čas zahájení zkoušky vzorku, g) výsledek zkoušky včetně jednotek měření a odhadu nejistoty měření u chemických a fyzikálních ukazatelů jakosti vody, jakož i použitá metoda zkoušky. § 2 Forma elektronické podoby protokolu o kontrole Elektronická podoba protokolu o kontrole má formu datové zprávy nebo datového souboru na nosiči dat. Popis formátu datové zprávy a datového souboru je uveden v příloze č. 1. § 3 Datové rozhraní protokolu o kontrole Datové rozhraní protokolu o kontrole je uvedeno v příloze č. 2. § 4 Způsob komunikace (1) Osoba povinná předat protokol o kontrole či laboratoř, která kontrolu provedla (dále jen "odesílatel"), předává do informačního systému orgánů ochrany veřejného zdraví (dále jen "příjemce") data o provedeném měření na odebraném vzorku vody. (2) Příjemce ze svého informačního systému předává odesílateli: a) záznamy o zpracování přijatých dat, b) záznamy o zjištěných nedostatcích v případě, že data odesílaná podle odstavce 1 nevyhoví kontrole formální správnosti podle § 5 odst. 1. Záznamy se předávají, pouze pokud jsou odesílatelem vyžádány při odesílání dat podle odstavce 1. (3) Strukturu předávaných dat podle odstavců 1 a 2 stanoví příloha č. 2. (4) Data se přenášejí prostřednictvím nosičů dat s magnetickým záznamem (diskety) nebo s laserovým záznamem (CD-ROM), elektronické pošty anebo pomocí automatizovaného ohlašovacího procesu přístupného dálkovým přístupem. Technickou specifikaci nosičů dat, jakož i elektronickou adresu elektronické pošty a ohlašovacího procesu uveřejní Ministerstvo zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. § 5 Kontrola správnosti (1) Odesílatel a příjemce provádějí kontrolu formální správnosti přenášených dat a prověřují, zda jsou správné názvy datových prvků a jejich atributů definovaných v příloze č. 2, jakož i zda jsou naplněny požadovaným typem dat a zda má dokument správnou strukturu. Další zpracování nevyhovujících datových zpráv a datových souborů se neprovádí. (2) Příjemce provádí kontrolu ve svém informačním systému při zpracování datové zprávy nebo datového souboru. Kontroluje unikátnost sady, unikátnost vzorku, typ údaje a soulad s položkami číselníků svého informačního systému. Zpracovávají se pouze bezchybové protokoly o kontrole. § 6 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 2004. Ministryně: MUDr. Součková v. r. Příl.1 Popis formátu datové zpráv a datového souboru 1. Datová zpráva a datový soubor je ve formátu XML. Při definici rozhraní se vychází z doporučení obsahujícího specifikaci jazyka XML (extensible markup language - značkovací jazyk, obecně technologie využívající tento značkovací jazyk). Definici rozhraní představuje jednak popis syntaxe přípustných dokumentů XML formou souboru DTD (document type definition - formalizovaný popis struktury datového souboru XML), a dále popis sémantiky souborů XML prostřednictvím tabulek s popisem jednotlivých datových prvků. 2. Soubory DTD, popis sémantiky souborů XML a číselníky uveřejní Ministerstvo zdravotnictví na veřejně přístupném místě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Adresu tohoto místa uveřejní Ministerstvo zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. 3. Dokument se skládá z hlavičky dokumentu a z vlastních předávaných dat. 4. Hlavička dokumentu odpovídá prologu dokumentu XML. Hlavička obsahuje prvky: a) deklaraci verze použitého jazyka XML, b) deklaraci kódování dokumentu, c) definici typu dokumentu (DOCTYPE). 5. Pro předávaná data se použije jedno z těchto kódování: a) UTF-8, b) ISO-8859-2 (alias ISO--8859-2:1987, iso-ir-101, ISO--8859-2, latin2, I2, csISOLatin2)*), c) Windows-1250, d) IBM852 (alias cp852, 852, csPCp852). ----------------------------------------------------------------- *) pozn. - z technických důvodů byl znak podtržítka nahrazen dvěma pomlčkami. Příl.2 Datové rozhraní protokolu o kontrole ------------------------------------------------------------------ 1. Popis obsahu a struktury Datový obsah rozhraní vychází z výčtu údajů, které musí obsahovat protokol o kontrole (§ 1). Při používání datového rozhraní je nutná konzistence dat s číselníky udržovanými Státním zdravotním ústavem a Ministerstvem zdravotnictví. Číselníky a způsob jejich synchronizace je popsán dále v části 5. Struktura zpráv datového rozhraní je popsána souborem DTD (document type definition - formalizovaný popis struktury datového souboru). Standardním validujícím parserem XML (program pro zpracování a kontrolu souboru XML) se provádí kontrola formální správnosti takových dokumentů. Z kontroly parserem XML příjemce pozná, zda jde o správně vytvořený dokument XML a jestli vyhovuje DTD. 2. Struktura předávaných dat Data podle § 4 odst. 1 se předávají v sadě, kterou tvoří jeden nebo více protokolů o kontrole - výsledků laboratorního rozboru vzorku vody (dále jen "sada M"). Každý protokol obsahuje naměřené hodnoty ukazatelů. Počet ukazatelů je dán rozsahem analýzy vzorku podle platných právních předpisů.*) a) Struktura sady M: protokol 1 hodnota ukazatele 1 hodnota ukazatele 2 ... hodnota ukazatele n protokol 2 registrace nového odběrného místa hodnota ukazatele 1 hodnota ukazatele 2 ... protokol n b) Součtové ukazatele Výsledná hodnota některých ukazatelů může být složena (vypočtena) z více měření jako je tomu např. u pesticidů. Dílčí měření jsou obsažena uvnitř struktury hodnoty takového ukazatele, počet dílčích měření není stanoven. Výsledná hodnota je uvedena vždy. Struktura takového ukazatele je: hodnota ukazatele součtová (vypočtená) hodnota dílčího ukazatele 1 hodnota dílčího ukazatele 2 ... hodnota dílčího ukazatele n 3. Struktura záznamů o zpracování přijatých dat Data podle § 4 odst. 2 se předávají v sadě, kterou tvoří jeden nebo více záznamů o zpracování (dále jen "sada P"). Sadu tvoří jeden nebo více datových bloků s údaji o stavu zpracování protokolů o rozborech vzorků. Obsahuje identifikátory všech vzorků v původní sadě. Identifikátory ukazatelů obsahuje jen v případě, že jsou z nějakého důvodu vyhodnoceny jako chybné. V každé sadě P je obsažena informace o aktuálních verzích používaných a centrálně udržovaných číselníků. Obsah číselníků se nepřenáší, datový blok "Ic" obsahuje odkaz na číselník veřejně přístupný způsobem uvedeným v bodu 2 přílohy č. 1. Struktura sady P: protokol 1 zpracován bez chyby protokol 2 nezpracován - kód chyby chybný ukazatel 1 - kód chyby chybný ukazatel 2 - kód chyby ... protokol n zpracován bez chyby číselník 1 - verze a odkaz číselník 2 - verze a odkaz ... číselník n - verze a odkaz 4. Struktura záznamů o zjištěných nedostatcích Data podle § 4 odst. 3 se předávají v sadě, kterou tvoří jeden nebo více záznamů o zjištěných nedostatcích (dále jen "sada E"). Pokud zpracovávaná sada M s protokoly o kontrole nevyhovuje DTD nebo má jiný formální nedostatek, je vytvořen soubor s protokolem o chybě, způsobem běžným a podrobně popsaným v Datovém standardu Ministerstva zdravotnictví.**) Sada E obsahuje informace o zjištěných nedostatcích na úrovni celého přenášeného souboru nebo zprávy. 5. Číselníky a) Laboratoř Seznam laboratoří, které jsou evidovány jako producent elektronických dokladů s naměřenými hodnotami jakosti vody. Pro základní identifikaci laboratoře se používá číselný kód vytvořený s použitím údajů přidělených při akreditaci nebo autorizaci. Číselník obsahuje i další informace jako je adresa, kontakty, informace o akreditaci a autorizaci. Pravidla pro konstrukci kódu: Používá se dvouznakové rozlišení oprávněné organizace ve spojení s číslem laboratoře přiděleným při autorizaci (akreditaci). Pro jednotlivé organizace takto: Státní zdravotní ústav Praha ZUaaaaaaaaaaa ZÚ kód oprávněné organizace a kód autorizace přidělený Státním zdravotním ústavem Praha příklad: kód autorizace: A0010502203 kód v číselníku: ZUA010502203 Český institut pro akreditaci, o. p. s. CIcccccccccpp c číslo laboratoře přidělené Českým institutem pro akreditaci doplněné zleva nulami p číslo za tečkou používané Českým institutem pro akreditaci pro určení laboratoře v případech, kdy subjekt má více laboratoří. Do kódu se použije doplněné na 2 místa zleva nulami. V případě, že určení chybí, použije se 00. příklad: číslo laboratoře: 1056.8 kód v číselníku: CI00000105608 b) Lokalita Zeměpisně určená oblast, ve které je jakost vody možno považovat za přibližně stejnou a je dodávána jedním provozovatelem. Číselník definuje, které vodovody leží v daných katastrálních územích. Kód lokality se použije při registraci nového odběrného místa. c) Místo odběru Zahrnuje v sobě určení adresy místa odběru a odkaz na lokalitu, do které dané místo odběru patří. Kód je místu odběru přidělen při jeho registraci a použije se při opakovaných odběrech ze stejného místa. Datové rozhraní podporuje mechanismus pro registraci nového místa odběru. Pro vzorky s přiděleným kódem místo odběru se používá datový blok "mo". Pokud vzorek vody pochází z místa odběru, které nemá přidělený kód, použije se pro identifikaci místa odběru rozšířená struktura datového bloku "rmo", která obsahuje údaje potřebné pro registraci a je součástí sady M. Vlastní registrace je provedena v centrální aplikaci v číselníku míst odběru. Potvrzení o registraci - datový blok "mop" je součástí sady P. d) Ukazatele jakosti vody Číselník ukazatelů jakosti vody.*) Definuje jednotku, okruh limitních hodnot a požadované vlastnosti na použitelnou metodu jako je mez detekce, mez stanovitelnosti, typ nejistoty, hodnota nejistoty, pravdivost a přesnost pro požadovaný druh vody. Výsledná hodnota některých ukazatelů může být složena (vypočtena) z dílčích měření. e) Technické číselníky Jsou číselníky definované pro potřeby datového rozhraní. Formalizují údaje a parametry přenášené datovým rozhraním. Mají zpravidla jen několik hodnot, jejich výčet je součástí souboru DTD popisujícího strukturu souboru s daty. f) Dostupnost číselníků Obsah číselníků se nepřenáší datovým rozhraním, ale je veřejně přístupný způsobem uvedeným v bodu 2 přílohy č. 1. 6. Popis datových bloků Údaje tvořící datovou zprávu nebo soubor jsou obsaženy ve strukturách bloků představovaných jednotlivými datovými prvky (elementy XML), které jsou popsány v tabulkách struktur podle jednotlivých bloků. Název bloku představuje současně název elementu XML tvořícího blok, obsahem jsou jednotlivé datové prvky nebo další vnořené struktury. a) Popisy tabulek struktur Tabulka č. 1 vysvětluje symboliku a obsah údajů v tabulkách popisu struktur datových bloků. Tabulka č. 1 ------------------------------------------------------------------------------------------ Sloupec Popis ------------------------------------------------------------------------------------------ Kód název příslušného prvku XML - element nebo atribut, pokud je uvedeno tučně, jedná se o vnořenou strukturu (blok) ------------------------------------------------------------------------------------------ D Délka položky (pro potřebu databází příslušných informačních systémů). Je-li uvedeno číslo, znamená to pevnou délku položky. Je-li před číslem uveden znak "-", znamená to, že délka položky nesmí být větší než toto číslo. ------------------------------------------------------------------------------------------ T Typ prvku XML: a atribut Možný výskyt atributů je "1" (#REQUIRED) nebo "?" (#IMPLIED), viz výskyt V. e element - vnořený element (vnořený blok) Možný výskyt elementů je "?", "*", "1", "+", viz výskyt V. ------------------------------------------------------------------------------------------ V Výskyt (pro XML): ? nepovinný, může se vyskytovat maximálně 1x; (= 0,1) * nepovinný, může se vyskytovat opakovaně; (= 0 až N) 1 povinný, vyskytuje se jen 1x - v XML je default; (= 1) + povinný, vyskytuje se alespoň 1x; (= 1 až N) Pokud je potřeba v tabulce popsat, že se může např. vyskytovat pouze jeden z uvedených elementů, je toto realizováno symbolicky prostřednictvím lomítka "/" a připojeným popisem - přesněji je popsáno v zápisu DTD. ------------------------------------------------------------------------------------------ Popis Volným textem ve formě názvu položky a případně i její stručné charakteristiky. uvedeného Případný odkaz na podrobnější popis nebo další informace je uváděn v poznámce údaje nebo ve sloupci "viz". ------------------------------------------------------------------------------------------ Hodnota Jsou možné varianty: - není vyplněno (například u odkazů na vnořené bloky) - přímo výčet zapsaný do tohoto sloupce (bez popisu) - jednotlivé prvky množiny jsou oddělovány čárkou, podrobnější popis je uveden v příslušné poznámce (na ni je odkaz ve sloupci "viz") - odvolání na číselník (datový typ a délka jsou určeny kódem příslušného číselníku) Kódy AAnnnn jsou odkazem do katalogu datových prvků, Metodický pokyn Ministerstva informatiky. ------------------------------------------------------------------------------------------ Poznámka Další informace volným textem nebo odkazy. ------------------------------------------------------------------------------------------ viz Odvolání na podrobnější výklad, číselník, důležité informace, vysvětlivky nebo poznámky uvedené v části 6 písm. d). Ve sloupci se uvádí číslo poznámky. ------------------------------------------------------------------------------------------ b) Datové bloky pro jakost vody Blok "idv" - jakost vody Tabulka č. 2 - Sada (blok) pro jakost vody ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- ids a -32 1 identifikace sady text předepsané identifikace 01 konstrukce protokolu o kontrole ----------------------------------------------------------------------------------------------- vzv e +/ Vzorek vody protokol o kontrole ----------------------------------------------------------------------------------------------- vzvp e /+ Potvrzení zpracování potvrzení vzorku ----------------------------------------------------------------------------------------------- Ic e * informace o číselnících jen v potvrzení, viz DTD ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "vzv" - vzorek vody Tabulka č. 3 - Vzorek vody z jednoho odběrného místa ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- ivz a -32 1 identifikace vzorku text předepsané 02 konstrukce ----------------------------------------------------------------------------------------------- idl a -32 1 označení vzorku kód vzorku v laboratoři podle laboratoře ----------------------------------------------------------------------------------------------- idk a 1 ? číslo kusu vzorku číslo (znakově) pokud vzorek vody obsahuje více kusů - pro vodu z bazénu ----------------------------------------------------------------------------------------------- odd a 1 datum a čas odběru datum a čas, DT 03 ----------------------------------------------------------------------------------------------- odjm a -24 1 odebral - jméno text, AA0074 kdo odebral vzorek ----------------------------------------------------------------------------------------------- odpr a -35 1 odebral - příjmení text, AA0075 ----------------------------------------------------------------------------------------------- pda a ? datum a čas příjmu datum a čas, DT 03 ----------------------------------------------------------------------------------------------- prjm a -24 ? přijal - jméno text, AA0074 příjemce vzorku v laboratoři ----------------------------------------------------------------------------------------------- prpr a -35 ? přijal - příjmení text, AA0075 ----------------------------------------------------------------------------------------------- dan a 1 datum a čas analýzy datum a čas, DT 03 ----------------------------------------------------------------------------------------------- duv a 1 1 důvod odběru kód druhu odběru 05 ----------------------------------------------------------------------------------------------- puv a 1 1 původce dat kód původce dat 06 ----------------------------------------------------------------------------------------------- roz a 1 1 typ rozboru kód typu rozboru 07 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ico a 10 1 IČ nebo RČ zákazníka objednatel rozboru ----------------------------------------------------------------------------------------------- a e 1 adresa zákazníka adresa objednatele rozboru ----------------------------------------------------------------------------------------------- mo e 1/ místo odběru ----------------------------------------------------------------------------------------------- rmo e /1 registrace místa odběru ----------------------------------------------------------------------------------------------- hu e + hodnota ukazatele ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "hu" - hodnota ukazatele Tabulka č. 4 - Obsah elementu - naměřená hodnota měřeného ukazatele ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- uka a -16 1 kód ukazatele kód z číselníku ukazatelů*) ----------------------------------------------------------------------------------------------- hodnota e 8 1 naměřená hodnota číslo (znakově) měřeného ukazatele ----------------------------------------------------------------------------------------------- drh a 1 1 druh hodnoty kód interpretace 08 výsledku ----------------------------------------------------------------------------------------------- frh a 2 1 formát hodnoty kód formátu 31 ----------------------------------------------------------------------------------------------- jed a -16 ? jednotka jednotka 09 z číselníku ukazatelů*) ----------------------------------------------------------------------------------------------- met a -32 ? použitá metoda text norma nebo podle laboratoře číslo podle SOP ----------------------------------------------------------------------------------------------- md a -10 ? mez detekce použité číslo (znakově) metody ----------------------------------------------------------------------------------------------- ms a -10 ? mez stanovitelnosti číslo (znakově) použité metody ----------------------------------------------------------------------------------------------- odh a -8 ? nejistota měření, číslo (znakově) odchylka ----------------------------------------------------------------------------------------------- odt a 1 ? typ nejistoty kód typu nejistoty 10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- pozn e -255 ? poznámka text poznámka, komentář k hodnotě ----------------------------------------------------------------------------------------------- hsu e * hodnota složky ukazatele ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "hsu" - hodnota složky ukazatele Tabulka č. 5 - Obsah elementu - naměřená hodnota složky měřeného ukazatele ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- uka a -16 1 kód ukazatele kód z číselníku ukazatelů*) ----------------------------------------------------------------------------------------------- hodnota e 8 1 naměřená hodnota číslo (znakově) měřeného ukazatele ----------------------------------------------------------------------------------------------- drh a 1 1 druh hodnoty kód interpretace 08 výsledku ----------------------------------------------------------------------------------------------- frh a 2 1 formát hodnoty kód formátu 31 ----------------------------------------------------------------------------------------------- jed a -16 ? jednotka jednotka 09 z číselníku ukazatelů*) ----------------------------------------------------------------------------------------------- met a -32 ? použitá metoda text norma nebo podle laboratoře číslo podle SOP ----------------------------------------------------------------------------------------------- md a -10 ? mez detekce použité číslo (znakově) metody ----------------------------------------------------------------------------------------------- ms a -10 ? mez stanovitelnosti číslo (znakově) použité metody ----------------------------------------------------------------------------------------------- odh a -8 ? nejistota měření, číslo (znakově) odchylka ----------------------------------------------------------------------------------------------- odt a 1 ? typ nejistoty kód typu nejistoty 10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- pozn e -255 ? poznámka text poznámka, komentář k hodnotě ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "mo" - místo odběru (profil) Tabulka č. 6 - Údaje o místě odběru, pokud je zařazeno v číselníku ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- kmo a -20 1 kód místa odběru číselník "Profil" viz část 8 písm. c) ----------------------------------------------------------------------------------------------- utj a 6 ? kód územně technické číslo (znakově), pro ověření jednotky (UTJ) AA0060 ----------------------------------------------------------------------------------------------- mol a -16 ? kód místa odběru použitý v laboratoři ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "rmo" - registrace místa odběru - lokalita Údaje o místě odběru, pokud není zařazeno v číselníku, obsahuje údaje nutné pro zařazení do číselníku (registraci místa odběru). Tabulka č. 7 ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- klo a -35 ? kód lokality číselník viz část 8 "Lokalita" písm. b) ----------------------------------------------------------------------------------------------- utj a 6 ? kód územně technické AA0060 pro ověření jednotky (UTJ) ----------------------------------------------------------------------------------------------- mol a -16 1 kód místa odběru použitý v LIS ----------------------------------------------------------------------------------------------- mon a -64 1 název odběrného místa text obec, lokalita ----------------------------------------------------------------------------------------------- uvp a -48 ? ulice AA0063 ----------------------------------------------------------------------------------------------- cp a -4 ? číslo popisné číslo (znakově), (evidenční) AA0065 ----------------------------------------------------------------------------------------------- cor a -4 ? číslo orientační AA0067 ----------------------------------------------------------------------------------------------- mop a -250 ? místo - upřesnění např. místo volným textem v budově apod. ----------------------------------------------------------------------------------------------- mot a 1 1 typ místa odběru kód typu místa 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------- mob e ? údaje pro bazén ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "rmob" - místo odběru - upřesnění pro bazény a koupací místa Sdružuje údaje, které jsou specifické pro určení místa odběru typu bazén nebo koupací místo. Tabulka č. 8 ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- nadr--id a 12 ? identifikátor nádrže číslo (znakově) podle Hydroekologického informačního systému Ministerstva životního prostředí ----------------------------------------------------------------------------------------------- zs a 8 ? zeměpisná šířka uvádí se pro 04 koupací oblasti v případě, že není znám nadr--id ----------------------------------------------------------------------------------------------- zd a 8 ? zeměpisná délka jako u zs 04 ----------------------------------------------------------------------------------------------- pvz a 1 ? počet vzorků číslo (znakově) uvádí se pro umělá koupaliště ----------------------------------------------------------------------------------------------- pna a -6 ? kapacita číslo (znakově) projektovaná denní návštěvnost - uvádí se pro umělá koupaliště ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "vzvp" - potvrzení vzorku Tabulka č. 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- idv a -32 1 identifikace vzorku 02 z potvrzované sady ----------------------------------------------------------------------------------------------- stv a 3 1 stav zpracování kód stavu 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------- mop e ? potvrzení registrace jen v případě odběrného místa registrace ----------------------------------------------------------------------------------------------- hup e * potvrzení hodnoty jen v případě ukazatele chyby ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "mop" - potvrzení registrace místa odběru Tabulka č. 10 - Stav a způsob zpracování požadavku na registraci odběrného místa ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- kmo a -20 1 kód místa odběru číselník "Profil" viz část 8 písm. c) ----------------------------------------------------------------------------------------------- stv a 3 1 stav zpracování kód stavu 14 ----------------------------------------------------------------------------------------------- mol a -16 1 kód místa odběru použitý v laboratoři ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "hup" - potvrzení hodnoty ukazatele Uvádí se jen ukazatele, u kterých došlo k chybě během zpracování. Tabulka č. 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- uka a -16 1 kód ukazatele přebírá se kód 02 ze souboru měření tak, jak byl přijat ----------------------------------------------------------------------------------------------- stv a 3 1 stav zpracování kód stavu 13 ----------------------------------------------------------------------------------------------- c) Datové bloky podle datového standardu Ministerstva zdravotnictví Definice bloků datového standardu**) použitých v datovém rozhraní pro sledování jakosti vody. Popis bloků datového standardu obsahuje pouze údaje použité pro datové rozhraní. Hlavní blok "dasta" Váže se k celému odesílanému souboru všech odesílatelů určenému pro jednoho příjemce. Tabulka č. 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- id--soubor a -40 1 jednoznačná vnitřní text předepsané 15 identifikace souboru konstrukce; povinný ----------------------------------------------------------------------------------------------- verze--ds a 8 1 verze datové struktury 02.00.00 ve formátu 16 xx.xx.xx ----------------------------------------------------------------------------------------------- verze--nclp a 8 1 verze používaného NČLP 02.00.00 ve formátu 17 xx.xx.xx ----------------------------------------------------------------------------------------------- bin--priloha a a 1 binární datové bloky "T" T = neobsahuje odkazy na binární soubory ----------------------------------------------------------------------------------------------- ur a 1 1 určení; "H" H = data orgánu typ přenášených dat ochrany veřejného zdraví (hygienická služba) ----------------------------------------------------------------------------------------------- typ--odesm a 2 1 typ odesílajícího místa 18 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ozn--soub a 5 1 doplňující označení text odesílaného souboru ----------------------------------------------------------------------------------------------- potvrzeni a 1 ? požadavek na potvrzení "N", "P" N = není 19 přijetí souboru požadováno (implicitní) P = je požadováno ----------------------------------------------------------------------------------------------- zdroj--is e 1 informace o informačním systému, který byl soubor vytvořen ----------------------------------------------------------------------------------------------- pm e 1 příjemce souboru (= komu je soubor určen) ----------------------------------------------------------------------------------------------- is e +/ odesílatel (odesílatelé) 20 souboru ----------------------------------------------------------------------------------------------- pd e /1 potvrzení doručení sada E souboru (= zpětné hlášení) ----------------------------------------------------------------------------------------------- dat--vb a 1 datum a čas vytvoření formát DTS 03 bloku dasta, tj. datum a čas vytvoření souboru ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "zdroj--is" - zdroj, ze kterého pochází používaný informační systém nebo program Tabulka č. 13 - Jednoznačné určení dodavatele programu, programu a verze programu (nebo licenčního čísla) ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- kod--firmy a -8 1 kód dodavatele programu, kterým byl tento soubor vytvořen ----------------------------------------------------------------------------------------------- kokd--prog a -8 1 kód programu, kterým libovolný text, je soubor vytvořen v rámci dodavatele programu jednoznačný ----------------------------------------------------------------------------------------------- verze--prog a -8 ? verze programu, kterým libovolný text, je soubor vytvořen v rámci dodavatele programu jednoznačný ----------------------------------------------------------------------------------------------- liccis--prog a -8 ? licenční číslo libovolný text programu, kterým je přidělený soubor vytvořen dodavatelem programu ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "pm" - příjmové místo Tabulka č. 14 - Základní informace o příjemci zasílaného souboru ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- ico a 10 ? IČ číslo, AA0017 identifikace právního subjektu příjemce ----------------------------------------------------------------------------------------------- as e 1 adresa příjemce - spojení ----------------------------------------------------------------------------------------------- a e ? adresa příjemce typ adresy = "P" ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "is" - odesílatel Tabulka č. 15 - Základní informace o odesílateli (jednom z odesílatelů) zasílaného souboru ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- ico a 10 ? IČ číslo, AA0017 identifikace právního subjektu odesílatele ----------------------------------------------------------------------------------------------- oavl a 13 ? osvědčení o autorizaci vydané laboratoři SZÚ ----------------------------------------------------------------------------------------------- as e 1 adresa - spojení ----------------------------------------------------------------------------------------------- a e ? adresa odesílatele typ adresy = "O" ----------------------------------------------------------------------------------------------- ihe e 1 data pro hygienu a epidemiologii ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "ihe" - data pro hygienu a epidemiologii Tabulka č. 16 ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- idv e 1 protokol datového rozhraní sledování jakosti vody ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "a" - adresa Adresy vázané k odesílateli, příjemci i pro různé další účely - je využíváno ve více blocích. Tabulka č. 17 ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- typ a 1 1 typ adresy L - laboratoř určení typu 21 adresy je voleno s ohledem na způsob užití bloku a ----------------------------------------------------------------------------------------------- jmeno e -255 1 jméno nebo název volný text první řádek adresy (například jméno a příjmení nebo název) ----------------------------------------------------------------------------------------------- adr e -35 ? adresa - hlavní text volný text druhý řádek adresy (například ulice a číslo domu) ----------------------------------------------------------------------------------------------- dop1 e -35 ? adresa - upřesnění 1 volný text třetí řádek adresy (fakultativní) ----------------------------------------------------------------------------------------------- dop2 e -35 ? adresa - upřesnění 2 volný text čtvrtý řádek adresy (fakultativní) ----------------------------------------------------------------------------------------------- psc e -9 ? poštovní směrovací tuzemská čísla pro tuzemské i číslo podle číselníku zahraniční adresy; PSČ tuzemská čísla vždy v délce 5 znaků bez mezery ----------------------------------------------------------------------------------------------- mesto e -48 ? město, obec volný text název města (pošty) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "as" - adresa spojení Tabulka č. 18 - Adresy spojení doplňující blok adres a ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- typ a 1 1 typ adresy spojení "D", "T", "F", 22 "S", "X", "M", "E", "I" ----------------------------------------------------------------------------------------------- obsah e -255 ? obsah adresy tvar určuje struktura zápisu 23 položka "typ je blíže popsána adresy spojení" v poznámce ----------------------------------------------------------------------------------------------- vnitrni e -255 ? vnitřní adresa volným textem 24 ----------------------------------------------------------------------------------------------- sdeleni e -255 ? textová informace volným textem 24 k adrese ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "pd" - potvrzení doručení Tabulka č. 19 - Potvrzení příjemce, že zasílaný soubor obdržel ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- id--soubor a -40 1 identifikace přijatého text identifikace souboru původně doručeného souboru, jehož doručení je právě potvrzováno ----------------------------------------------------------------------------------------------- stav a 1 1 indikace bezchybného "N" v datovém rozhraní přijetí souboru uvádíme jen v případě N = přijat, ale chybný ----------------------------------------------------------------------------------------------- chyba--pd e * specifikace chyby určení a lokalizace chyby v souboru ----------------------------------------------------------------------------------------------- as e 1 adresa spojení typ adresy = "O" ----------------------------------------------------------------------------------------------- dat--ps e 1 datum a čas přijetí formát DTS kdy byl soubor 03 původního zaslaného příjemci fyzicky souboru doručen ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "chyba--pd" - popis chyby v přijatém souboru Tabulka č. 20 - Hlášení příjemce s lokalizací a popisem chyby ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- kod a -3 1 kód chyby 25 ----------------------------------------------------------------------------------------------- lokalizace a -64 ? specifikace, případně určení kolizního 26 lokalizace chyby místa v zaslaném v souboru souboru ----------------------------------------------------------------------------------------------- osetreni a -3 ? ošetření chyby "O", "I" jak byla kolize 27 řešena ----------------------------------------------------------------------------------------------- popis -255 ? popis chyby, je volný text text vytvořený 28 obsahem elementu informatikem ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "Ic" - laboratorní číselník Tabulka č. 21 - Sdělení jednoho nebo více záznamů z příslušného číselníku ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- typ--s--Ic a 1 1 typ sdělení jak se sdělením 29 pracovat ----------------------------------------------------------------------------------------------- verze--akt a -8 ? aktuální číslo verze číselníku ----------------------------------------------------------------------------------------------- ciselnik e -8 1 označení číselníku jednoznačná 30 identifikace dle DS ----------------------------------------------------------------------------------------------- priloha e -255 1 vlastní obsah nebo odkaz na číselník ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "priloha" - odkaz na přílohu Pro účel datového rozhraní obsahuje odkaz na zdroj přílohy. Vlastní element obsahuje název číselníku volným textem. Tabulka č. 22 ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- zdroj a -255 1 specifikace umístění URL, jméno přílohy souboru ----------------------------------------------------------------------------------------------- typ a -64 ? typ přílohy rozšíření (extenze) jména souboru ----------------------------------------------------------------------------------------------- d) Poznámky, vysvětlivky Číslo poznámky odpovídá odkazu v tabulkách datových bloků ve sloupci "viz". 01 - identifikátor sady - zaručena unikátnost v rámci systému sledování jakosti vody konstrukce identifikátoru: LLLLLLLLLLLLLrrkkkkkkkkk L kód laboratoře z číselníku laboratoří (13 znaků), viz část 5 písm. a) r poslední dvojčíslí letopočtu k unikátní kód přidělený sadě v rámci laboratoře, proměnná délka, celková délka identifikátoru nesmí překročit 32 znaků 02 - identifikátor vzorku - zaručena unikátnost v rámci systému sledování jakosti vody konstrukce identifikátoru: LLLLLLLLLLLLLrrvvvvvvvvvv L kód laboratoře z číselníku laboratoří (13 znaků), viz část 5 písm. a) r poslední dvojčíslí letopočtu v jednoznačné označení vzorku v v rámci laboratoře, proměnná délka, celková délka identifikátoru nesmí překročit 32 znaků 03 - datum a čas, formát podle české technické normy***) D datum YYYY-MM-DD DT datum a čas YYYY-MM-DDThh:mm DTS datum a čas v sekundách YYYY-MM-DDThh:mm:ss kde je YYYY rok MM měsíc DD den v měsíci T oddělovač, znak "T" hh hodiny, 24 hodinový cyklus mm minuty ss sekundy 04 - zeměpisná délka a šířka délka: YSDDMMVV kde je Y "W" (západ, west) nebo "E" (východ, east) S mezera DD stupně (degree) MM úhlové minuty VV úhlové vteřiny šířka: XSDDMMVV kde je X "N" (sever, nord) nebo "S" (jih, south) S mezera DD stupně (degree) MM úhlové minuty VV úhlové vteřiny Přípustné jsou údaje odpovídající území České republiky. 05 - číselník důvodu odběru 06 - číselník původce dat 07 - číselník typu rozboru 08 - číselník operátu interpretace výsledku (druhu hodnoty) 09 - označení jednotky ve tvaru, jaký je uveden v číselníku ukazatelů, viz část 5 písm. d) 10 - číselník typu nejistoty 11 - číselník místa odběru 12 - číselník stavu zpracování vzorku 13 - číselník kódu chyby hodnoty ukazatele 14 - číselník stavu zpracování registrace odběrného místa 15 - vnitřní identifikace zasílaného souboru Identifikační řetěz je bez mezer a začíná osmiznakovým kódem dodavatele příslušného komunikujícího programu, který soubor vytváří. Číselník firem "TAB--KF" je součástí datového standardu. Pokud dodavatel není uveden v číselníku, je možné používat náhradní kód, který má8 znaků a začíná znakem podtržítko. Pro sadu M datového rozhraní je následováno identifikátorem sady, viz poznámka 01. Identifikátor sady: FFFFFFFFLLLLLLLLLLLLLrrkkkkkkkkk F kód dodavatele podle číselníku datového standardu (8 znaků) L kód laboratoře z číselníku registrovaných laboratoří (13 znaků), viz část 5 písm. a) číselník Laboratoře r poslední dvojčíslí letopočtu k unikátní kód přidělený sadě v rámci laboratoře Celková délka identifikátoru nesmí překročit 40 znaků. Pro sadu P nebo E (potvrzení vytváří centrální informační systém příjemce): FFFFFFFFppppppppvvvrrkkkkkkkkkk F kód dodavatele podle číselníku datového souboru (8 znaků) p kód programu centrálního informačního systému příjemce (8 znaků) v verze programu centrálního informačního systému příjemce (3 znaky) r poslední dvojčíslí letopočtu k pořadové číslo sady P v centrálním informačním systému příjemce Celková délka identifikátoru nesmí překročit 40 znaků. 16 - verze datového standardu 17 - verze národního číselníku laboratorních položek Není-li používán, zadává se implicitní hodnota nejnižší možné verze "2.00.00". 18 - typ odesílajícího místa pro soubor s protokolem o měření se použije LL Laboratoř 19 - potvrzení doručení N nepotvrzovat (implicitní varianta) P potvrdit, že soubor byl doručen a přijat (bude vytvořena sada P nebo E) 20 - odesílatel V jednom souboru jsou data od jednoho odesílatele. 21 - číselník typu adresy 22 - číselník typu adres spojení 23 - obsah adresy spojení Je zapisován dle typu adresy (uvozovky nejsou součástí zápisu). T "(+stát)telefon/linka" (+stát) a/linka jsou fakultativní; znaky (+/-) jsou součástí zápisu F "(+stát)telefon/linka" (+stát) a/linka jsou fakultativní; znaky (+/-) jsou součástí zápisu S adresa SMTP (internetová) - soubor se posílá jako příloha k elektronické poště X adresa X.400 - soubor se posílá jako příloha k elektronické poště M MHS (Novell) - soubor se posílá jako příloha k elektronické poště I specifikují komunikující strany 24 - vnitřní adresa Adresa pro další distribuci zprávy "za schránkou" příjemce. Není-li odesílateli známa, položku nevyplní, případné upřesnění může zapsat do položky "sdělení". 25 - číselník kódu chyby v zaslaném souboru Sdělení zasílá příjemce původnímu odesílateli. Chyba může být blíže specifikována a lokalizována. Není předpokládáno její automatické opravování. Číselník chyb je rozdělen do kategorií. Atribut popis obsahuje informace odpovídající kategorii viz poznámka 26 Lokalizace chyby. 26 - lokalizace chyby Určení místa v protokolu, kde byla chyba objevena (v některých situacích může být jen orientační). 27 - stav (způsob) zpracování chyby v informačním systému příjemce V datovém rozhraní v sadě E se použije stav = O (odmítnuto). 28 - popis chyby Vytvářený informačním systémem příjemce nebo jeho obsluhou - volný text. 29 - číselník typu sdělení Specifikuje další práci s daty u příjemce. 30 - číselník označení číselníků Pro číselníky převzaté z datového standardu se používá označení shodné s názvem souboru číselníku. 31 - číselník formátu hodnoty Pro formát hodnoty F - formalizovaný text se použije údaj z číselníku ukazatelů. Číselníky odkazované v poznámkách č. 5. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 25, 29, 30, 31 uveřejní Ministerstvo zdravotnictví na veřejně přístupné místě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Adresu tohoto místa uveřejní Ministerstvo zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. ------------------------------------------------------------------ *) Vyhláška č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. Vyhláška č. 464/2000 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch. **) Datový standard Ministerstva zdravotnictví DS 2.00, vydaný ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, 1997, částka 7, ve znění pozdějších předpisů. ***) ČSN EN 28601 (978601) Datové prvky a formáty výměny. Výměna informací - prezentace data a času. ------------------------------------------------------------------ Pozn. - z technických důvodů byly znaky podtržítka nahrazeny dvěma pomlčkami.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.