logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Vyhláška č. 334/2009 Sb. o stavech nouze v plynárenství

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.11.2012

uveřejněno v: č. 104/2009 Sbírky zákonů na straně 4740
schváleno:24.09.2009
účinnost od:01.10.2009
zrušeno:01.11.2012
[Textová verze] [PDF verze (355 kB)]

334/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 24. září 2009 o stavech nouze v plynárenství Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 98a odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 158/2009 Sb., k provedení § 73 energetického zákona: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanovuje opatření a postupy vykonávané při předcházení stavu nouze, při stavu nouze a při odstraňování následků stavu nouze, způsob vyhlašování stavu nouze a oznamování předcházení stavu nouze a postupy při omezování spotřeby plynu, rozdělení zákazníků podle předpokládaného ročního odběru, odběrové stupně a obsahové náležitosti havarijních plánů. § 2 Základní ustanovení (1) Pro účely této vyhlášky se odběrná místa zákazníků pro účely omezení nebo přerušení sjednané přepravy plynu nebo distribuce plynu a sjednané dodávky plynu rozdělují do následujících skupin: a) skupina A, jimiž jsou odběrná místa zákazníků s předpokládaným ročním odběrem nad 630MWh s možností úplného nebo částečného přechodu na náhradní palivo, b) skupina B1, jimiž jsou odběrná místa zákazníků s převažujícím technologickým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v daném roce nad 52 500 MWh, kteří nespadají do skupiny A nebo D; tato odběrná místa náležejí do této skupiny, pokud součet spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí 70 % a méně z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku, c) skupina B2, jimiž jsou odběrná místa zákazníků s převažujícím technologickým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v daném roce od 4 200 MWh do 52 500 MWh, kteří nespadají do skupiny A nebo D; tato odběrná místa náležejí do této skupiny, pokud součet spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí 70 % a méně z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku, d) skupina C, jimiž jsou odběrná místa zákazníků s převažujícím otopovým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v příslušném roce nad 4 200 MWh, kteří nespadají do skupiny A nebo D; tato odběrná místa náležejí do této skupiny, pokud součet spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí 70 % a více z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku, e) skupina D, jimiž jsou odběrná místa zákazníků s předpokládaným ročním odběrem v daném roce nad 630 MWh, kteří zajišťují výrobu potravin denní spotřeby pro obyvatelstvo, zejména zpracování potravin podléhajících zkáze, provozy živočišné výroby s nebezpečím úhynu zvířat, výrobu pohonných hmot, spalovny komunálního odpadu, pohon vozidel městské hromadné dopravy, zdravotnická zařízení, domovy důchodců, základní složky Integrovaného záchranného systému, asanační zařízení, krematoria, jakož i Česká národní banka; zařazení konkrétních zákazníků do této skupiny provádí provozovatel přepravní soustavy pro odběrná místa zákazníků přímo připojených na přepravní soustavu nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy pro odběrná místa zákazníků přímo připojených na příslušnou distribuční soustavu (dále jen "příslušný provozovatel") po informování místně příslušného krajského úřadu či Magistrátu hlavního města Prahy, f) skupina E, jimiž jsou odběrná místa zákazníků s předpokládaným ročním odběrem v daném roce v rozmezí 630 MWh až 4 200 MWh, která nejsou zařazena do skupiny A nebo D, g) skupina F, jimiž jsou odběrná místa zákazníků s předpokládaným ročním odběrem v daném roce do 630 MWh a domácnosti. (2) Zařazení odběrných míst zákazníků do jednotlivých skupin platí na období od 1. října daného roku do 30. září následujícího roku. (3) Pro účely této vyhlášky se předpokládaným ročním odběrem rozumí celkový roční odběr plynu za předchozí rok, a to u odběrných míst zákazníků, kteří zahájili odběr plynu před 1. lednem předchozího roku, a u odběrných míst zákazníků, kteří zahájili odběr plynu po datu 1. ledna předchozího roku, je předpokládaná roční spotřeba na daný rok uvedena ve smlouvě o distribuci plynu. (4) Zařazení nových odběrných míst zákazníků do jednotlivých skupin se provádí na základě údajů o množství a způsobech použití plynu uvedených ve smlouvě o připojení a smlouvě o distribuci plynu. § 3 Předcházení stavu nouze (1) Při předcházení stavu nouze a) provozovatelé podzemních zásobníků plynu ověřují připravenost podzemních zásobníků plynu k těžbě na maximální hodnotu těžebního výkonu, provozovatel přepravní soustavy využívá akumulace přepravní soustavy, provozovatelé distribučních soustav využívají akumulace distribučních soustav a výrobce plynu ověřuje připravenost k maximalizaci provozu výrobny plynu a těžebních plynovodů; všichni obchodníci s plynem, kterých se předcházení stavu nouze na daném území týká, ověřují možnosti zvýšení dovozů zemního plynu, b) přerušuje se sjednaná přeprava plynu nebo distribuce plynu a sjednaná dodávka plynu těm zákazníkům skupin B1, B2, C a E, jejichž obchodník s plynem vlivem nedodání plynu nebo významné odchylky způsobil vyhlášení předcházení stavu nouze; seznam dotčených odběrných míst zákazníků k provedení příslušných opatření sdělí příslušnému provozovateli operátor trhu, c) omezuje se sjednaná přeprava plynu nebo distribuce plynu a sjednaná dodávka plynu do všech odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo prostřednictvím odběrového stupně číslo 1. (2) Nejpozději do jedné hodiny po zahájení činností podle odstavce 1 oznamuje příslušný provozovatel předcházení stavu nouze prostřednictvím Českého rozhlasu, stanice ČRo 1, případně dalšími hromadnými sdělovacími prostředky, a současně ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, Ministerstvu vnitra, místně příslušnému krajskému úřadu či Magistrátu hlavního města Prahy. Příslušný provozovatel oznamuje uvedeným institucím též hodinu ukončení. (3) Při předcházení stavu nouze informuje příslušný provozovatel bez zbytečného odkladu příslušné obchodníky s plynem, provozovatele bezprostředně navazujících distribučních soustav, podzemních zásobníků plynu a operátora trhu, a to prostřednictvím veřejné datové sítě. Příslušní provozovatelé oznamují předcházení stavu nouze způsobem umožňujícím dálkový přistup. § 4 Stav nouze (1) Při stavu nouze lze omezit nebo přerušit sjednanou přepravu nebo distribuci plynu a sjednanou dodávku plynu všem zákazníkům, a to prostřednictvím vyhlášení příslušného odběrového stupně. (2) Odběrové stupně jsou vyhlašovány tak, že je možné vyhlásit vyšší odběrový stupeň bez předchozího vyhlášení stupně nižšího. (3) Stav nouze vyhlašuje příslušný provozovatel prostřednictvím Českého rozhlasu, stanice ČRo 1, případně dalšími hromadnými sdělovacími prostředky, a dále bez zbytečného odkladu informuje příslušné držitele licencí na obchod s plynem, provozovatele bezprostředně navazujících distribučních soustav, podzemních zásobníků plynu a operátora trhu prostřednictvím veřejné datové sítě. Příslušní provozovatelé oznamují stav nouze způsobem umožňujícím dálkový přístup. (4) Před vyhlášením stavu nouze se nemusí vždy oznamovat předcházení stavu nouze. (5) Činnosti při stavu nouze se provádějí v následujícím pořadí: a) vyhlašují se odběrové stupně pro omezení dodávky plynu, b) vyhlašují se odběrové stupně pro přerušení dodávky plynu, c) vyhlašuje se havarijní odběrový stupeň, jímž se přerušuje dodávka plynu všem zákazníkům. (6) Při činnostech uvedených v odstavci 5 nesmí příslušný provozovatel zvýhodňovat žádné zákazníky obchodníků s plynem. (7) Při odstraňování následků stavu nouze se postupuje podle havarijních plánů výrobce, provozovatele přepravní soustavy, provozovatelů distribučních soustav a provozovatelů podzemních zásobníků plynu. § 5 Odběrové stupně Odběrové stupně se člení takto: a) základní stupeň, který znamená nekrácený odběr podle smluvně sjednaného denního odběru plynu, b) odběrové stupně pro omezení dodávky plynu: 1. odběrový stupeň číslo 1, který znamená omezení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo, 2. odběrový stupeň číslo 2, který znamená omezení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo a omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny B1, a to na hodnotu povolené denní spotřeby, 3. odběrový stupeň číslo 3, který znamená omezení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo a omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupin B1 a B2, a to na hodnotu povolené denní spotřeby, 4. odběrový stupeň číslo 4, který znamená omezení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo, omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupin B1 a B2, a to na hodnotu povolené denní spotřeby, a dále snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny C o 20 % proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den, 5. odběrový stupeň číslo 5, který znamená omezení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo, omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupin B1 a B2, a to na hodnotu povolené denní spotřeby, snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny C o 20 % proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den, a dále snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny E o 20 % proti hodnotě uvedené ve smlouvě o distribuci plynu, c) odběrové stupně pro přerušení dodávky plynu: 1. odběrový stupeň číslo 6, který znamená přerušení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny B1, omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny B2, a to na hodnotu povolené denní spotřeby, omezení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo, snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny C o 20 % proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den a snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny E o 20 % proti hodnotě uvedené ve smlouvě o distribuci plynu, 2. odběrový stupeň číslo 7, který znamená přerušení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupin B1 a B2, snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny C o 20 % proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den, omezení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo a snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny E o 20%proti hodnotě uvedené ve smlouvě o distribuci plynu, 3. odběrový stupeň číslo 8, který znamená přerušení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupin A, B1, B2 a C, snížení denní spotřeby v odběrných místech zákazníků skupiny E o 20 % proti hodnotě uvedené ve smlouvě o distribuci plynu, 4. odběrový stupeň číslo 9, který znamená přerušení přepravy, distribuce a dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupin A, B1, B2, C a E, 5. odběrový stupeň číslo 10, který znamená přerušení přepravy, distribuce a dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupin A, B1, B2, C, D a E, d) havarijní odběrový stupeň, který znamená přerušení dodávky plynu do všech odběrných míst zákazníků včetně odběrných míst zákazníků skupiny F. § 6 Vyhlašování odběrových stupňů (1) Provozovatel přepravní soustavy vyhlašuje odběrové stupně pro celé území státu prostřednictvím Českého rozhlasu, stanice ČRo 1 v pravidelných denních relacích, v 6.00 hod. a 13.00 hod. po ukončení zpravodajské relace a na webových stránkách operátora trhu, provozovatele přepravní soustavy, případně dalšími hromadnými sdělovacími prostředky. V případě vyhlášení jiného než základního odběrového stupně se vyhlašování provádí podle závažnosti dané situace. (2) Provozovatelé distribučních soustav vyhlašují jiný než základní odběrový stupeň pro určitou část území státu prostřednictvím Českého rozhlasu, stanice ČRo 1 podle závažnosti dané situace a na webových stránkách operátora trhu, příslušného provozovatele distribuční soustavy, případně dalšími hromadnými sdělovacími prostředky. (3) Příslušný provozovatel vyhlášení havarijního odběrového stupně současně oznamuje provozovatelům navazujících soustav a podzemních zásobníků plynu, ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, Ministerstvu vnitra, místně příslušnému krajskému úřadu či Magistrátu hlavního města Prahy, příslušným obcím, orgánům Policie České republiky a orgánům Hasičského záchranného sboru České republiky. § 7 Povolená denní spotřeba (1) Povolená denní spotřeba je stanovena jako minimální denní hodnota spotřeby plynu pro zajištění bezpečnosti odběrného zařízení a osob, které toto zařízení obsluhují, bez nároků na výrobu s okamžitým omezením spotřeby. Povolená denní spotřeba se určuje pouze pro odběrná místa zákazníků skupin B1 a B2. (2) U odběrného plynového zařízení, kde nelze okamžitě ukončit odběr nebo jej snížit na povolenou denní spotřebu, se stanovuje časový posun v hodinách jako čas nezbytný pro ukončení odběru nebo snížení odběru. (3) Povolená denní spotřeba se určuje jako skutečně dosažená minimální denní hodnota za období posledního čtvrtletí předchozího roku a prvního čtvrtletí daného roku. (4) Hodnotu stanovenou podle odstavce 3 určuje a do 31. května daného roku písemně sděluje příslušný provozovatel zákazníkům odběrných míst skupin B1 a B2. (5) Pokud zákazník nezašle písemné sdělení příslušnému provozovateli do 30. června daného roku, má se za to, že se stanovenou hodnotou povolené denní spotřeby souhlasí. To znamená, že sníží svůj odběr nejpozději do 8 hodin od vyhlášení příslušného odběrového stupně. V případě nesouhlasu zákazníka s takto stanovenou hodnotou povolené denní spotřeby nebo výše uvedenou dobou pro snížení odběru na tuto hodnotu zákazník odůvodní odlišnou hodnotu povolené denní spotřeby a dobu časového posunu v hodinách, a to soupisem svých spotřebičů a jejich technologických parametrů, do 30. června daného roku. Příslušný provozovatel akceptaci či odmítnutí souhlasu s odůvodněnou hodnotou povolené denní spotřeby a časovým posunem potvrdí písemným sdělením zákazníkovi do 31. července daného roku. Hodnoty povolené denní spotřeby a časového posunu stanovené podle tohoto ustanovení platí na období od 1. října daného roku do 30. září následujícího roku. (6) Povolená denní spotřeba u nových zákazníků se stanovuje na základě údajů týkajících se množství a způsobů použití plynu uvedených ve smlouvě o připojení a smlouvě o distribuci plynu. § 8 Oznámení o zařazení zákazníků do skupin (1) Zařazení do skupin podle § 2 sděluje příslušný provozovatel do 31. května daného roku zákazníkům odběrných míst skupin A, B1, B2 a C. Pokud zákazník nesouhlasí se zařazením do určené skupiny, musí to odůvodnit příslušnému provozovateli do 30. června daného roku. Příslušný provozovatel prověří podmínky zařazení a nejpozději do 31. července daného roku informuje zákazníka o konečném zařazení. (2) Zařazení odběrných míst zákazníků do skupiny D se sděluje následovně: a) příslušný provozovatel zašle do 31. ledna daného roku předběžný seznam odběrných míst zákazníků navržených na zařazení do skupiny D příslušnému krajskému úřadu či Magistrátu hlavního města Prahy s uvedením jména či názvu a adresy odběrného místa zákazníka, b) příslušný provozovatel provede definitivní zařazení odběrných míst zákazníků do skupiny D do 31. března daného roku a do 30. dubna daného roku to písemně sdělí dotčeným zákazníkům. (3) Zařazení odběrných míst zákazníků do skupin E a F je dáno velikostí jejich odběru a vyplývá ze smluv o dodávce plynu, sdružených službách dodávky plynu nebo smluv o distribuci plynu. § 9 Havarijní plán (1) Pro řešení a odstraňování havárií na zařízeních pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu a řešení a likvidaci následků stavu nouze jsou zpracovávány havarijní plány. (2) Havarijní plán musí obsahovat: a) popis havárie, b) systém vyhlašování a předávání informací při haváriích, při předcházení stavu nouze, při stavech nouze a při vyhlašování odběrových stupňů, c) složení havarijní komise včetně práv a povinností jejích členů, d) zásady pro likvidaci havárií, e) plán spojení a ohlašovacích povinností plynárenského podnikatele, f) seznam příloh a místo uložení havarijního plánu. § 10 Přechodná ustanovení (1) Zařazení odběrných míst zákazníků na období do 30. září 2010 do skupin A, B1, B2, C a D sdělí příslušný provozovatel do 10. října 2009 těm zákazníkům, jejichž odběrná zařízení jsou přímo připojena na příslušnou soustavu. Pokud zákazník nesouhlasí se zařazením do příslušné skupiny, musí to odůvodnit a písemně sdělit příslušnému provozovateli do 20. října 2009; akceptování či odmítnutí souhlasu příslušný provozovatel písemně dotčenému zákazníkovi sdělí do 31. října 2009. (2) Hodnoty povolené denní spotřeby stanovené pro odběrná místa zákazníků skupin B1, B2 sdělí zákazníkům příslušný provozovatel do 10. října 2009. Pokud zákazník nesouhlasí se stanovenou hodnotou povolené denní spotřeby, nebo nesouhlasí se snížením svého odběru na tuto hodnotu nejpozději do 8 hodin od vyhlášení příslušného odběrového stupně, musí to odůvodnit a písemně sdělit příslušnému provozovateli do 20. října 2009. Akceptaci či odmítnutí souhlasu příslušný provozovatel písemně sdělí dotčenému zákazníkovi do 31. října 2009. (3) Do doby zařazení zákazníků podle odstavce 1 a určení hodnoty povolené denní spotřeby se v případech předcházení stavu nouze a stavu nouze pro celé území státu postupuje podle pokynu provozovatele přepravní soustavy a v případech předcházení stavu nouze a stavu nouze pro vymezené území nebo jeho částí podle pokynů příslušného provozovatele distribuční soustavy. § 11 Zrušovací ustanovení Vyhláška č. 375/2005 Sb., o stavech nouze v plynárenství, se zrušuje. § 12 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2009. Ministr: Ing. Tošovský v. r.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.