logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Vyhláška č. 329/2001 Sb. kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2007

se změnami:zrušeno 524/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 127/2001 Sbírky zákonů na straně 7465
schváleno:31.08.2001
účinnost od:18.09.2001
zrušeno:01.01.2007
[Textová verze]

329/2001 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 31. srpna 2001, kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky Energetický regulační úřad stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 17 odst. 7 písm. a) a d) zákona a se zřetelem na § 51 odst. 2 zákona: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví způsob zajištění dodávky plynu pro chráněné zákazníky v požadované kvalitě a podíl chráněného zákazníka na účelně vynaložených nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a zajištěním požadované dodávky plynu. Některé další podmínky připojení, dodávek plynu a měření odběru plynu pro chráněné zákazníky obsahuje zvláštní právní předpis.1) ------------------------------------------------------------------ 1) Vyhláška č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství. § 2 Kvalita dodávky plynu (1) Kvalitativní parametry plynu se stanoví ve smlouvě o dodávce plynu mezi provozovatelem distribuční soustavy (§ 59 zákona) a chráněným zákazníkem. (2) Z hlediska bezpečného užití zemního plynu je nutné dodávat plyn v takové kvalitě, která odpovídá požadavkům záměnnosti různých druhů zemních plynů stanovených příslušnými technickými předpisy.2) (3) Změna tlaku plynu je prováděna po předchozím vyrozumění chráněného zákazníka provozovatelem distribuční soustavy nejméně 15 dní předem tak, aby chráněnému zákazníkovi a) nebyla přerušena dodávka plynu pro vaření a pro přípravu teplé užitkové vody v době od 1. května do 30. září na více než 1 týden, b) nebyla přerušena dodávka plynu pro vaření, přípravu teplé užitkové vody a otop v době od 1. října do 30. dubna následujícího roku na více než 48 hodin. (4) Neprovede-li provozovatel distribuční soustavy odečet odebraného množství plynu při změně ceny podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, postupuje se podle způsobu rozdělení dodávky plynu uvedeného v příloze č. 1. ------------------------------------------------------------------ 2) Například ČSN 385502 o plynných palivech - základní rozdělení, ČSN 386101 o jakosti a zkoušení zemního plynu - základní ustanovení. § 3 Rozdělení chráněných zákazníků Chránění zákazníci, jejichž odběrné plynové zařízení je připojené na distribuční soustavu, se zařazují do těchto kategorií: a) kategorie domácnost - fyzická osoba, jíž je dodáván plyn sloužící k uspokojování její osobní potřeby a osobních potřeb příslušníků její domácnosti, b) kategorie maloodběratel - fyzická osoba, jíž je dodáván plyn pro podnikatelské účely, a právnická osoba s ročním odběrem do 630 000 kWh, c) kategorie střední odběratel - fyzická osoba, jíž je dodáván plyn pro podnikatelské účely, a právnická osoba s ročním odběrem nad 630 000 kWh do 4 200 000 kWh, d) kategorie velkoodběratel - fyzická osoba, jíž je dodáván plyn pro podnikatelské účely, a právnická osoba s ročním odběrem nad 4 200 000 kWh. § 4 Podíl chráněného zákazníka na účelně vynaložených nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a zajištěním požadované dodávky plynu (1) Podílem chráněného zákazníka na účelně vynaložených nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a se zajištěním požadované dodávky plynu se rozumí finanční úhrada části nákladů, kterou provozovatel distribuční soustavy vynaložil za účelem připojení konkrétního odběrného místa na distribuční soustavu a zajištění dodávky plynu požadované chráněným zákazníkem. (2) Podíl chráněného zákazníka na účelně vynaložených nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením se sjednává pro každý případ zvlášť v souladu se zvláštním právním předpisem3) a může činit maximálně 60 % těchto nákladů. (3) Účelně vynaložené náklady provozovatele distribuční soustavy spojené se zajištěním požadované dodávky jsou náklady, které provozovatel distribuční soustavy vynaložil na vybudování nových nebo zvýšení výkonu stávajících distribučních zařízení bezprostředně souvisejících s touto dodávkou. (4) Způsob výpočtu účelně vynaložených nákladů provozovatele distribuční soustavy spojených se zajištěním požadované dodávky se stanoví výpočtem uvedeným v příloze č. 2. (5) Podíl chráněného zákazníka na účelně vynaložených nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených se zajištěním jím požadované dodávky může činit maximálně 50 % vypočtených nákladů podle přílohy č. 2. ------------------------------------------------------------------ 3) § 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. § 5 Zrušovací ustanovení Zrušuje se § 4 a příloha č. 1 vyhlášky č. 196/1995 Sb., kterou se podrobněji stanoví podmínky dodávek plynu a způsob výpočtu škody způsobené neoprávněným odběrem plynu. § 6 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Předseda: Ing. Brychta, CSc. v. r. Příl.1 Způsob rozdělení dodávky plynu pro chráněného zákazníka do jednotlivých měsíců odečtového období Pro stanovení výše dodávky plynu pro chráněné zákazníky se použije následující procentuální rozdělení měsíčních dodávek s uplatněním poměrné části u necelých měsíců: a) chránění zákazníci s dodávkou nad 9450 kWh/rok používající plyn k vytápění nebo k vytápění v kombinaci s ohřevem teplé vody a vařením měsíc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 --------------------------------------------------------------------------------- % 16,72 14,29 11,02 7,94 3,84 1,83 1,62 1,62 5,86 6,83 10,50 17,93 --------------------------------------------------------------------------------- b) chránění zákazníci s dodávkou nepřevyšující 9450 kWh/rok rovnoměrným rozdělením dodávky plynu v průběhu roku. Příl.2 . Způsob výpočtu účelně vynaložených nákladů provozovatele distribuční soustavy spojených se zajištěním požadované dodávky plynu Výše účelně vynaložených nákladů provozovatele distribuční soustavy spojených se zajištěním požadované dodávky plynu připadající na konkrétního chráněného zákazníka se stanoví takto: UND = Ni . P/k (Kč), kde: UND = účelně vynaložené náklady provozovatele distribuční soustavy spojené se zajištěním požadované dodávky připadající na konkrétního chráněného zákazníka (Kč), Ni = investiční náklady vynaložené provozovatelem distribuční soustavy na zařízení distribuční soustavy bezprostředně související s dodávkou (Kč), P = požadovaný hodinový příkon chráněného zákazníka (kW), k = instalovaná hodinová kapacita zařízení distribuční soustavy bezprostředně související s dodávkou plynu (kW).

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.