logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Vyhláška č. 277/2007 Sb. o kontrole klimatizačních systémů

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.08.2013

se změnami:zrušeno 193/2013 Sb.
uveřejněno v: č. 89/2007 Sbírky zákonů na straně 3398
schváleno:19.10.2007
účinnost od:01.01.2009
zrušeno:01.08.2013
[Textová verze] [PDF verze (91 kB)]

277/2007 Sb. Vyhláška ze dne 19. října 2007 o kontrole klimatizačních systémů Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 7 a 8 zákona: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška^1) zapracovává příslušný předpis Evropských společenství^2) a stanoví a) způsob provedení kontroly a vyhodnocení výsledků kontroly klimatizačních systémů, b) rozsah přezkoušení osob provádějících kontrolu podle písmene a). § 2 Pravidelná kontrola klimatizačních systémů (1) Pravidelná kontrola klimatizačního systému zahrnuje posouzení účinnosti klimatizace a jejího výkonu v porovnání s požadavky na chlazení budovy. Výsledkem pravidelné kontroly klimatizačního systému je zpráva obsahující zjištění s návrhy na opatření, doporučení a poradenství o možném zlepšení nebo výměně klimatizačního systému a o alternativních řešeních. (2) Kontrola klimatizačních systémů zahrnuje a) identifikaci klimatizačního systému v rozsahu podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, b) posouzení dokumentace, z hlediska úplnosti, aktuálnosti a dodržování, a kterou je 1. projektová dokumentace klimatizačního systému, zahrnující výchozí energetické bilance, návrh a dimenzování jednotlivých částí systému, seznam komponent systému a návrh měření a regulace jednotlivých zón a celého systému, 2. dokumentace uvedení systému do provozu, to je výsledky měření průtoků vzduchu v jednotlivých zónách systému, 3. dokumentace změn systému od jeho uvedení do provozu, 4. provozní předpisy výrobců komponent klimatizačního systému, 5. místní provozní řád, je-li příslušnými předpisy vyžadován, 6. provozní deník klimatizačního systému, je-li příslušnými předpisy vyžadován, a ostatní provozní dokumentace jako záznamy o údržbě chladicích zařízení včetně čištění vnitřních i venkovních tepelných výměníků a doplňování chladiva, záznamy o údržbě vzduchotechnických zařízení včetně čištění a výměn filtrů, čištění výměníků tepla a výdechových i nasávacích otvorů vzduchu, 7. zprávy z dřívějších kontrol, c) vizuální prohlídku klimatizačního systému na přístupných místech, obsahující 1. identifikaci komponent klimatizačního systému včetně ověření shody instalovaných komponent s projektovou dokumentací, 2. kontrolu teplotního rozdílu mezi vstupem a výstupem chladicích agregátů s tím, že rozdíl teplot musí být zřejmý zjištěním dotykem ruky na výstupní a vratné trubce, 3. kontrolu hluku a vibrací při běhu chladicích agregátů, 4. kontrolu tepelné izolace na potrubí chladiva, kontrolu úplnosti a neporušenosti izolace, 5. kontrolu správné funkce přívodu venkovního a odvodu otepleného vzduchu, zahrnující kontrolu volnosti otvorů pro přívod a odvod vzduchu, čistotu povrchu tepelných výměníků a nepoškození chladicích žeber, stav filtrů nasávaného vzduchu, 6. kontrolu vzduchovodů včetně uzavíracích, regulačních a požárních klapek, kontrolu neporušenosti vzduchovodů a funkčnosti klapek, 7. kontrolu regulace systému klimatizace včetně identifikace komponent regulace, to je teplotních čidel, servopohonů ovládání armatur a vzduchových klapek a časovacích zařízení, ověření správnosti umístění teplotních čidel, funkce servopohonů a mechanismů ovládání armatur a klapek, správnosti a vhodnosti nastavení časovacích zařízení, ověření vzájemného blokování regulace vytápění a chlazení, aby nemohlo docházet k současnému vytápění a chlazení, d) ověření stavu údržby klimatizačního systému zahrnující 1. zjišťování zjevných stop provádění údržbových prací při vizuální kontrole klimatizačního systému, 2. záznamy o údržbě a opravách s kontrolou záznamů o čištění filtrů a tepelných výměníků, výměnách agregátů, změnách zařízení, generálních opravách a rekonstrukcích, 3. kontrolu dokladů o údržbě a opravách včetně technické dokumentace, e) ověření funkce klimatizačního systému zahrnující 1. vyzkoušení, zda klimatizační zařízení v provozu plní všechny funkce podle návodu dodavatele, 2. vyzkoušení funkce regulace klimatizačního zařízení, které se provádí za provozu po nezbytně nutnou dobu - kontrola ovládání a regulace, to je vyzkoušení funkcí ovládání a regulace, ověření pohody prostředí v klimatizovaných prostorech jak podle údajů teploměrů, tak podle subjektivního hodnocení uživatelů budovy, 3. ověření (identifikace) instalovaných měřidel spotřeby elektřiny pro pohony ventilátorů, chladicích kompresorů a ostatních komponent klimatizačního systému, 4. kontrolu spotřeby energie pro klimatizaci objektu (podle záznamů měřidel nebo podle provozní evidence provozovatele); v případě, že spotřeba energie pro klimatizaci není vyhodnocována, je nutno provést odborné ocenění s pomocí zjištěných údajů o příkonech hlavních spotřebičů a jejich provozní doby. § 3 Zpráva o kontrole klimatizačního systému (1) Zpráva o kontrole klimatizačního systému obsahuje a) identifikační údaje klimatizačního systému budovy, b) zhodnocení výsledku vizuální kontroly klimatizačního systému, c) zhodnocení stavu veškeré dokumentace, které může být provedeno s využitím a odvoláním se na předložené servisní a revizní zprávy, d) zhodnocení úrovně údržby klimatizačního systému, e) zhodnocení regulace klimatizačního systému, f) návrhy na opatření k odstranění případných nedostatků, návrhy možných zlepšení nebo výměny klimatizačního systému a návrhy alternativních řešení, která respektují nákladovou efektivnost a proveditelnost. (2) Vzor zprávy o kontrole klimatizačního systému je uveden v příloze k této vyhlášce. (3) Provedení pravidelné kontroly klimatizačních systémů nenahrazuje kontroly a revize prováděné podle zvláštních právních předpisů^3). § 4 Přezkoušení osob provádějících kontroly Rozsah přezkoušení je stanoven těmito okruhy zkušebních otázek a) zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, b) vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů, c) technické otázky účinnosti užití energie, d) údržba klimatizačních systémů a ověřování funkčních schopností, e) regulace klimatizačních systémů, f) hodnocení klimatizačních systémů a jejich přiměřenosti s požadavky na chlazení budovy, g) návrhy na opatření a alternativní řešení, h) ekonomika a hodnocení efektivnosti. § 5 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009 s výjimkou ustanovení § 4, které nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2007. Ministr: Ing. Říman v. r. Příl. Vzor zprávy o kontrole klimatizačního systému ----------------------------------------------------- ----------------------------------- Identifikace klimatizačního systému ----------------------------------------------------- ----------------------------------- Jméno majitele/správce Adresa Celková podlahová plocha budovy Obestavěný prostor budovy Stáří budovy Nadmořská výška Projektová venkovní teplota Charakter užívání budovy, třídy práce Výška budovy Typ tepelné izolace budovy Stav tepelné izolace budovy Seznam klimatizovaných zón Časový rozvrh obsazenosti Datum instalace klimatizačního systému Projekt klimatizačního systému Funkční schéma Typ regulačního systému ----------------------------------------------------- ----------------------------------- Popis zdroje chladu ----------------------------------------------------- ----------------------------------- Počet instalovaných chladicích jednotek Typy a technické parametry chladicích jednotek Celkový instalovaný jmenovitý výkon Chladivo Funkční schéma strojovny chladicího zařízení Technické parametry výměníků tepla Popis rozvodu chladu a izolace potrubí Decentralizované zdroje chladu ----------------------------------------------------- ----------------------------------- Popis strojovny vzduchotechniky ----------------------------------------------------- ----------------------------------- Počet instalovaných vzduchotechnických zař. Typy a technické parametry ventilátorů Filtrace vzduchu Funkční schéma vzduchotechniky Popis zařízení pro přívod čerstvého vzduchu Popis rozvodu upraveného vzduchu včetně provedení a regulace výdechových otvorů Objemy výměny vzduchu v jednotlivých zónách ----------------------------------------------------- ----------------------------------- Regulace systému klimatizace ----------------------------------------------------- ----------------------------------- Seznam klimatizovaných prostorů budovy s vyznačením tříd vykonávané práce Seznam subsystémů regulace po zónách budovy Schéma regulace jednotlivých zón s vyznačením čidel měřených veličin a akčních členů Časování regulace v jednotlivých zónách Kontrola nastavení parametrů regulace - teploty, časy, topení, chlazení Blokování systémů topení a chlazení Způsob řízení, možnosti zásahů uživatelů Subjektivní hodnocení uživatelů budovy ----------------------------------------------------- ----------------------------------- Poznatky a návrhy na opatření k provedené kontrole klimatizačního systému ----------------------------------------------------- ----------------------------------- Hodnocení stavu dokumentace klimatizačního systému Hodnocení výsledku vizuální kontroly klimatizačního systému Hodnocení výsledku kontroly údržby klimatizačního systému Hodnocení výsledku kontroly funkčních schopností klimatizačního systému Návrhy na opatření, doporučení a poradenství ----------------------------------------------------- ----------------------------------- Kontrola provedena dne: Datum další kontroly: Kontrolor:(číslo osvědčení, razítko, podpis)................ Majitel: (datum seznámení s kontrolou a podpis)............. 1) Je vydávána na základě a v mezích zákona, do něhož již byla příslušná směrnice Evropských společenství promítnuta. 2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES o energetické náročnosti budov. 3) Například vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce, nebo nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.