logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Vyhláška č. 276/2007 Sb. o kontrole účinnosti kotlů

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.08.2013

se změnami:zrušeno 194/2013 Sb.
uveřejněno v: č. 89/2007 Sbírky zákonů na straně 3386
schváleno:19.10.2007
účinnost od:01.11.2007
zrušeno:01.08.2013
[Textová verze] [PDF verze (218 kB)]

276/2007 Sb. Vyhláška ze dne 19. října 2007 o kontrole účinnosti kotlů Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 2 až 5 zákona: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška^1) zapracovává příslušnou část předpisu Evropských společenství^2) a stanoví a) četnost, rozsah a způsob kontroly účinnosti kotlů se jmenovitým výkonem od 20 kW do 200 kW včetně a nad 200 kW sloužících pro vytápění budov a umístěných v těchto budovách (dále jen "pravidelná kontrola kotlů"), b) posouzení účinnosti kotlů starších 15 let se jmenovitým výkonem nad 20 kW, posouzení dimenzování kotle nebo kotlů v poměru k požadavkům výlučně na vytápění budovy, a to včetně kontroly vnitřních rozvodů tepelné energie v této budově (dále jen "jednorázová kontrola kotlů"), c) rozsah přezkoušení osob provádějících pravidelné a jednorázové kontroly kotlů podle písmen a) a b). § 2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí a) přímou metodou zjišťování účinnosti kotle poměr množství tepla předaného teplonosné látce ku množství tepla přivedeného do kotle palivem a vzduchem ve stejném časovém úseku, b nepřímou metodou zjišťování účinnosti stanovení jednotlivých ztrát v procentech podle technické normy^3) . § 3 Společná ustanovení pro pravidelnou kontrolu kotle a jednorázovou kontrolu kotle (1) Účinnost kotle zjištěná přímou nebo nepřímou metodou se posuzuje porovnáním s účinností kotle podle zvláštního právního předpisu nebo technické normy^4) a odborným vyhodnocením zjištěných odchylek. (2) Výsledkem pravidelné kontroly kotle a jednorázové kontroly kotle je zpráva obsahující zjištění s návrhy na opatření, doporučení a poradenství o možném zlepšení nebo výměně kotle a o alternativních řešeních. (3) Pravidelná kontrola kotle nebo jednorázová kontrola kotle zahrnuje a) identifikaci kotle, b) ověření dokumentace, při které se posuzuje její úplnost, aktuálnost v souladu s dokumentací, kterou je zejména 1. projektová dokumentace kotelny a otopné soustavy budovy, 2. provozní předpis výrobce kotle, 3. provozní řád kotelny, je-li příslušnými předpisy vyžadován, 4. návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání tepelné soustavy podle příslušných technických norem, 5. provozní dokumentace kotle a ostatní provozní dokumentace, 6. zprávy z dřívějších kontrol a revizí, 7. prokázání kvalifikace obsluhy, c) vizuální prohlídku kotle obsahující 1. kontrolu netěsností a úniků paliva nebo teplonosné látky, 2. kontrolu vnějšího stavu kotle včetně izolace, oplechování a netěsnosti spalinového traktu kotle včetně kouřovodu a jeho napojení na komín, 3. kontrolu znečištění spalovací komory, hořáku a výhřevných ploch, 4. kontrolu funkčnosti armatur a stavu ostatních částí vyžadujících pravidelnou údržbu, 5. kontrolu chemické kvality teplonosného média, zejména čistoty oběhové vody, 6. kontrolu správnosti údajů měřicích přístrojů a správnosti jejich kalibrace, 7. kontrolu ovládacích prvků a systému regulace kotle podle návodu od výrobce kotle a podle projektu tepelné soustavy, včetně ochran a blokád, d) ověření stavu údržby kotle zahrnující 1. zjišťování zjevných stop provádění údržbových prací při vizuální kontrole kotle, 2. kontrolu dokladů o údržbě a opravách, e) ověření funkčních schopností kotle, při které se provádí zejména 1. vyzkoušení, zda kotel v provozu plní všechny funkce podle návodu dodavatele a projektu, to znamená provedení funkční zkoušky, 2. vyzkoušení funkčních schopností kotle za provozu, kdy je zajištěn dostatečný odběr tepelné energie po nezbytně nutnou dobu, 3. u kotlů na plynná a kapalná paliva ověření maximálního a minimálního výkonu a automatický provoz při běžném provozním výkonu. (4) Pro stanovení účinnosti kotlů lze převzít výsledky pravidelně zjišťované účinnosti kotle podle provozní evidence instalovaného zařízení ^5) . V takovém případě jsou přebírané výsledky a metoda jejich zjištění posouzeny osobou provádějící kontrolu. (5) Jednorázová kontrola kotlů a pravidelná kontrola kotlů se nevztahují na kotle pro vytápění a pro přípravu teplé vody, pokud výkon kotle pro vytápění je nižší než 20 kW, a na všechny kotle instalované v rodinných domech a určené k zásobování teplem a teplou vodou výhradně rodinného domu. (6) Provedení pravidelné kontroly kotle nebo jednorázové kontroly kotle nenahrazuje kontroly, revize a podobně, prováděné podle zvláštních právních předpisů^6). § 4 Pravidelné kontroly kotlů (1) Pravidelnou kontrolou kotlů se zjišťuje, zda provoz, údržba, způsob řízení, regulace a účinnost kotle jsou v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí a strategií udržitelného rozvoje. (2) Pravidelné kontroly kotlů se provádějí s četností nejméně 1krát za 2 roky pro kotle spalující uhlí a kapalná paliva o výkonu do 200 kW včetně a s četností 1krát za 4 roky pro kotle spalující plyn do výkonu 200 kW včetně; pro kotle nad 200 kW s četností podle zvláštního právního předpisu^5). (3) Termíny četnosti kontrol se počítají ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. § 5 Jednorázové kontroly kotlů (1) Jednorázovou kontrolou kotlů se zjišťuje, zda provoz, údržba, způsob řízení, regulace, stav vnitřních rozvodů tepelné energie, dimenzování kotle v poměru k požadavkům na tepelnou energii využitou výlučně v budově pro vytápění a přípravu teplé vody a účinnost kotle jsou v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí a strategií udržitelného rozvoje. (2) Posouzení výsledků kontroly stavu vnitřních rozvodů tepelné energie se provádí podle prováděcího právního předpisu^7) a posouzení dimenzování kotle v poměru k požadavkům na tepelnou energii využitou výlučně v budově pro vytápění a přípravu teplé vody podle metody v příloze č. 1 k této vyhlášce. (3) Kontrola vnitřních rozvodů tepelné energie obsahuje a) ověření úplnosti, aktuálnosti a souladu s dokumentací systému vnitřních rozvodů tepelné energie ústředního vytápění a přípravy teplé vody včetně jeho regulace, která zahrnuje 1. projektovou dokumentaci otopné soustavy budovy a zařízení na přípravu teplé vody, 2. provozní předpisy výrobců zařízení, 3. místní provozní řád, je-li příslušnými předpisy vyžadován, 4. návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání tepelné soustavy podle příslušných technických norem^8), 5. dokumentaci případných změn a rekonstrukcí, 6. provozní deník, je-li příslušnými předpisy vyžadován, 7. zprávy o údržbě a opravách, 8. zprávy z dřívějších kontrol a revizí, b) vizuální prohlídku vnitřních rozvodů tepelné energie a vnitřních rozvodů teplé vody obsahující 1. identifikaci funkčního schématu systému vnitřních rozvodů tepelné energie, 2. umístění hlavních komponent rozvodů tepelné energie včetně prvků regulace, 3. kontrolu ovládacích prvků a systému regulace tepelné soustavy podle návodu pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání tepelné soustavy, vnitřní teploty, topné křivky, teplotní útlumy, 4. identifikaci a posouzení zařízení prostorové emise tepelné energie prostřednictvím otopných těles, 5. kontrolu tepelné izolace rozvodů tepelné energie, 6. kontrolu kvality teplonosného média včetně čistoty oběhové vody v soustavě, c) zhodnocení údržby systému vnitřních rozvodů tepelné energie a rozvodů teplé vody zahrnující zejména zjišťování zjevných stop provádění údržbových prací při vizuální kontrole a kontrolu dokladů o údržbě a opravách, d) porovnání projektem navrženého a skutečného používání budovy, e) porovnání projektem navrženého a skutečného používání vnitřních rozvodů tepelné energie a zařízení prostorové emise tepelné energie, f) zjištění současného stavu potřeby tepelného výkonu pro vytápění budovy a potřeby teplé vody, pokud je její příprava zajišťována kontrolovaným kotlem. (4) Při jednorázové kontrole kotlů u budov, jejichž spotřeba teplé vody je částečně nebo plně zajišťována kontrolovaným kotlem, se do požadavků na vytápění započítá i požadavek na přípravu teplé vody. Rovněž se přihlíží k aktuálnímu způsobu užívání budovy. (5) Četnost kontrol podle § 4 odst. 2 se vztahuje i na kotle podrobené jednorázové kontrole, pokud v době uváděné četnosti kontrol nebyly realizovány návrhy na opatření ze zprávy o jednorázové kontrole kotle. § 6 Zpráva o jednorázové kontrole kotle a pravidelné kontrole kotle (1) Při vypracování zprávy o jednorázové kontrole kotlů nebo pravidelné kontrole kotlů budou využívány existující platné podklady a) posouzení kotle a kotlů z hlediska bezpečnosti práce nebo požadavků na pracoviště a pracovní prostředí, b) protokoly o servisu kotle včetně hořáku a příslušenství kotle, c) revizní zprávy na připojení k energetickým zdrojům a rozvodům energetických zdrojů, d) revize spalinových cest, e) protokol měření emisí, f) provozní evidence a výpočet účinnosti prováděný provozovatelem^5), g) energetický audit energetického hospodářství a budovy. (2) O výsledku pravidelné kontroly kotlů nebo jednorázové kontroly kotlů se sestavuje zpráva, která obsahuje a) identifikační údaje kotle a systému vytápění, b) zhodnocení výsledku vizuální kontroly kotle a v případě jednorázové kontroly kotle i vnitřních rozvodů tepelné energie, c) souhrn technických údajů o kontrole účinnosti kotle a výsledku porovnání^4), d) zhodnocení stavu veškeré dokumentace podle § 3 odst. 3 písm. b), e) zhodnocení úrovně údržby kotle a v případě jednorázové kontroly kotlů i vnitřních rozvodů tepelné energie a rozvodů teplé vody, f) zhodnocení funkce regulace kotle a v případě jednorázové kontroly kotlů i vnitřních rozvodů tepelné energie, zda hodnoty teplot teplonosné látky na výstupu z kotle a na vstupu do vnitřního rozvodu ústředního vytápění odpovídají projektovým parametrům v závislosti na venkovní teplotě, zda funguje časování teplotních útlumů a zda je regulována teplota a cirkulace teplé vody, g) doporučení zahrnující kvalifikované návrhy opatření k odstranění případných nedostatků, uvedených ve zhodnocení dokumentace, ve zhodnocení výsledku vizuální kontroly, zhodnocení úrovně údržby a ve zjištění účinnosti kotle a v případě jednorázové kontroly kotlů ve zjištění jeho účinnosti, zhodnocení vnitřních rozvodů tepelné energie a správnosti dimenzování kotle nebo kotlů v poměru k požadavkům budovy, poradenství o výměně kotle, změnách otopné soustavy a alternativních řešeních, která respektují nákladovou efektivnost a proveditelnost, h) datum příští kontroly. (3) Vzor zprávy o jednorázové kontrole kotle s návrhy na opatření je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. (4) Vzor zprávy o pravidelné kontrole kotle s návrhy na opatření je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. § 7 Přezkoušení osob z podrobností provádění kontrol kotlů (1) Rozsah přezkoušení je stanoven těmito okruhy zkušebních otázek a) zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, b) vyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů, c) technické otázky účinnosti užití energie, d) měření a zjišťování účinnosti kotlů, metody přímá a nepřímá, normy, e) regulace kotlů a otopných systémů, f) vyhodnocení zjištěné účinnosti a návrhy na opatření, g) ekonomika a hodnocení efektivnosti. § 8 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2007. Ministr: Ing. Říman v. r. Příl.1 Metoda dimenzování kotle v poměru k požadavku na vytápění budovy a potřebu teplé vody Metoda porovnání průměrného výkonu se jmenovitým výkonem kotle nebo kotlů Energie spotřebovaného paliva Qf za definovaný časový interval tm tj. průměrný výkon, musí být porovnána s instalovaným výkonem kotle, kotelny Pn. Energie spotřebovaného paliva zahrnuje spotřebu tepla pro ústřední topení i pro teplou vodu. Poměr Lav průměrného výkonu k jmenovitému výkonu je dán vztahem: Lav = Qf / Pn * tm kde Lav (-) bezrozměrný parametr vyjadřující poměr průměrného výkonu kotle k jmenovitému výkonu Pn (kW) instalovaný výkon kotle, kotelny tm (h) časový interval (nejlépe otopná sezóna) Qf (kWh) energie paliva spotřebovaného za příslušný časový interval Referenční hodnoty pro Lav uvádí následující tabulka: --------------------------------------------------------------------------------------------------- Referenční rozsah Lav ----------------------------+---------------------------------------------------------------------- I Referenční rozsah Lav +----------------------------------+----------------------------------- Typ budovy I Sezónní venkovní teplota I Projektovávenkovní teplota ----------------------------+----------------------------------+----------------------------------- Jednotlivý dům I 0,15-0,3 I 0,5-0,7 ----------------------------+----------------------------------+----------------------------------- Řadový (blokový) dům I 0,2-0,3 I 0,6-0,8 ----------------------------+----------------------------------+----------------------------------- Referenční hodnoty charakterizují přiměřenou velikost kotle, kotelny. Z hodnoty Lav vypočtené popsaným způsobem je možno posuzovat, zda je kotel či celá kotelna dimenzována správně. Hodnota Lav nemá být nižší než hodnoty uvedené v tabulce. Výsledek zjištěný popsaným způsobem se ještě ověří porovnáním instalovaného výkonu kotle, kotelny se součtem instalovaných výkonů všech radiátorů v otopné soustavě budovy. Příl.2 VZOR Zpráva o jednorázové kontrole kotlů s návrhy na opatření --------------------------------------------- --------------------------------- Identifikace systému vytápění --------------------------------------------- --------------------------------- Vlastník nebo provozovatel Adresa Celková podlahová plocha Vytápěná podlahová plocha Stáří budovy Nadmořská výška Projektová venkovní teplota Charakter užívání budovy Výška budovy Typ tepelné izolace budovy Stav tepelné izolace budovy Seznam vytápěných zón Časový rozvrh obsazenosti Datum instalace systému vytápění/stáří kotlů Projekt systému vytápění Funkční schéma kotelny Typ regulačního systému Umístění hlavních komponent Údaje o připojených systémech --------------------------------------------- --------------------------------- Spotřeba paliva --------------------------------------------- --------------------------------- Celková spotřeba paliva Spotřeba paliva na vytápění Spotřeba paliva na přípravu teplé vody a technologii --------------------------------------------- --------------------------------- Popis subsystému předávání tepla do vytápěného prostoru --------------------------------------------- --------------------------------- Druh otopných těles Typ hydraulického připojení otopných těles --------------------------------------------- --------------------------------- Popis subsystému regulace předávání tepla do vytápěného prostoru --------------------------------------------- --------------------------------- Druh individuální regulace otopných těles Druh zónové regulace Druh centrální regulace Druh časového ovládání Seznam ovládacích prvků dostupných uživateli Návod pro uživatele a jeho využívání --------------------------------------------- --------------------------------- Popis vnitřního rozvodu tepla - otopné soustavy --------------------------------------------- --------------------------------- Typ otopné soustavy Otevřený/uzavřený okruh Seznam zón Typ cirkulace Výkon oběhového čerpadla (čerpadel) Typ oběhového čerpadla (čerpadel) Příznaky nevyváženosti --------------------------------------------- --------------------------------- Popis zdroje tepla Počet instalovaných kotlů Celkový instalovaný jmenovitý výkon Palivo (paliva) Typ regulace výroby tepla Funkční schéma kotlového okruhu Záložní tepelné zdroje --------------------------------------------- --------------------------------- Popis kotle --------------------------------------------- --------------------------------- Základní údaje kotle - označení Palivo (paliva) Výrobce kotle Typ kotle Maximální jmenovitý příkon Minimální jmenovitý příkon Datum či rok výroby kotle Kondenzační/nekondenzační Označení účinnosti CE Výrobce a model hořáku Rozsah výkonu hořáku Typ modulace výkonu ------------------------------------------------------------------ Údaje pro stanovení ztrát a účinnosti kotle ------------------------------------------------------------------ Kyslík O2 CO Teplota Teplota Teplota Účinnost Podmínky nebo CO2 a spalin vzduchu topné spalování přebytek vody vzduchu alfa ------------------------------------------------------------------ %,- ppm °C °C °C % ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------- ------------------------------- Účinnost výroby tepla ------------------------------------------- ------------------------------- Pch,off - ztráta ochlazováním kotle při přerušeném provozu hořáku Pgn,env - ztráta ochlazováním povrchu kotle Počet hodin provozu hořáku - otopná sezóna FC - průměrné zatížení kotle, otopná sezóna Účinnost výroby tepla, otopná sezóna Referenční hodnota Počet hodin provozu hořáku - léto FC - prům. zat. kotle, léto Účinnost výroby tepla, léto Referenční hodnota ------------------------------------------- ------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------- Nastavené hodnoty výstupů z kotle ------------------------------------------- ------------------------------- Název ovládacího prvku Skutečné Doporučené nastavení nastavení ------------------------------------------- ------------------------------- Nastavená hodnota teploty na výstupu z kotle Nastavená teplota zásobníku teplé vody ------------------------------------------- ------------------------------- Popis subsystému teplé vody Způsob přípravy teplé vody Typ a provoz zdroje tepla Jmenovitý výkon zdroje tepla Kapacita výměníku tepla Objem zásobníku Způsob regulace přípravy teplé vody Způsob cirkulace Regulace cirkulace Stav izolace potrubí teplé vody ------------------------------------------- ------------------------------- Posouzení dimenzování kotle v poměru k požadavkům na vytápění budovy ------------------------------------------- ------------------------------- Vlastník objektu Metodou podle přílohy č.2 Porovnáním s instalovaným výkonem otopných těles ------------------------------------------- ------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------- Poznatky a návrhy na opatření z provedené jednorázové kontroly kotle ------------------------------------------- ------------------------------- Hodnocení stavu dokumentace kotle a vnitřních rozvodů tepelné energie Hodnocení výsledku vizuální kontroly kotle a vnitřních rozvodů tepelné energie Hodnocení výsledku kontroly údržby kotle a vnitřních rozvodů tepelné energie Hodnocení výsledku kontroly funkčních schopností kotle Hodnocení výsledku posouzení dimenzování kotle ve vztahu k potřebám pro vytápění budovy Stanovená účinnost kotle Referenční resp. minimální hodnota účinnosti kotle Doporučení a poradenství k výměně kotle, změnách otopné soustavy a alternativních řešeních, návrhy opatření Kontrola provedena dne: Doporučené datum příští kontroly pro případ nerealizace navrhovaných opatření: Kontrolor: číslo osvědčení o přezkoušení ministerstvem, jméno, příjmení, podpis)................ Vlastník nebo provozovatel: (datum seznámení s kontrolou a podpis)............. Příl.3 Zpráva o pravidelné kontrole kotlů s návrhy na opatření -------------------------------- --------------------------------------------------- Vlastník nebo provozovatel - Adresa Název kotle Účel kotle (např. "vytápění budovy a ohřev TV") Typ kotle Palivo Rok výroby Maximální příkon Výr. č. Minimální příkon Poznámka Označení účinnosti CE Hořák Modulace výkonu Dokumentace k dispozici u provozovatele Zhodnocení vizuální kontroly kotle Zhodnocení stavu údržby kotle Výsledek kontroly funkčních zkoušek kotle Zhodnocení regulace kotle, signalizace, ochran a blokády -------------------------------- --------------------------------------------------- Údaje odečtené z měřidel -------------------------------- --------------------------------------------------- Palivoměr Stav zásob paliva Počítadlo provozních hodin Měřič tepla Počítadlo cyklů hořáku Vodoměr doplňovací vody -------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- Údaje pro stanovení ztrát a účinnosti kotle -------------------------------- -------------------------------- Kyslík O2 a CO Teplota Teplota Teplota Účinnost Podmínky přebytek spalin vzduchu kotle spalování vzduchu alfa -------------------------------- -------------------------------- %,- ppm °C °C °C % -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------- Nastavené parametry kotle ---------------------------------------------- ---------------------- Název ovládacího prvku Skutečné Doporučení nastavení pro nastavení ---------------------------------------------- ---------------------- Nastavená hodnota teploty na výstupu z kotle Nastavená teplota zásobníku teplé vody ---------------------------------------------- ---------------------- Poznatky a návrhy na opatření z provedené kontroly kotle ---------------------------------------------- ---------------------- Seznam předložené dokumentace Hodnocení stavu dokumentace kotle Hodnocení výsledku vizuální kontroly kotle Hodnocení výsledku kontroly údržby kotle Hodnocení výsledku kontroly funkčních schopností kotle Stanovená účinnost kotle Referenční resp. minimální hodnota účinnosti kotle Doporučení a poradenství, návrhy opatření. ---------------------------------------------- ---------------------- Kontrola provedena dne: Doporučené datum příští kontroly: Kontrolor: číslo osvědčení o přezkoušení ministerstvem, jméno a příjmení, podpis ............. Vlastník nebo provozovatel: (datum seznámení s kontrolou a podpis) ...... 1) Je vydávána na základě a v mezích zákona, do něhož již byla příslušná směrnice Evropských společenství promítnuta. 2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES o energetické náročnosti budov. 3) ČSN 070305 Hodnocení kotlových ztrát. 4) Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva. Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. ČSN 070240 Teplovodní a nízkotlaké kotle. 5) Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. 6) Například vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce, nebo nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 7) Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu. 8) ČSN EN 12170 a ČSN EN 12171 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.