logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Vyhláška č. 134/2004 Sb. kterou se mění vyhláška č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť

uveřejněno v: č. 43/2004 Sbírky zákonů na straně 1770
schváleno:17.03.2004
účinnost od:30.03.2004
[Textová verze] [PDF verze (928 kB)]

134/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2004, kterou se mění vyhláška č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem informatiky stanoví podle § 108 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 2 a § 6 odst. 3 písm. b) zákona: Čl.I Vyhláška č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť, se mění takto: 1. Příloha č. 2 zní: "Příloha č. 2 k vyhlášce č. 35/2004 Sb. Datové rozhraní protokolu o kontrole 1. Popis obsahu a struktury Datový obsah rozhraní vychází z výčtu údajů, které musí obsahovat protokol o kontrole (§ 1). Při používání datového rozhraní je nutná konzistence dat s číselníky udržovanými Státním zdravotním ústavem a Ministerstvem zdravotnictví. Číselníky a způsob jejich synchronizace je popsán dále v části 5. Struktura zpráv datového rozhraní je popsána souborem DTD (document type definition - formalizovaný popis struktury datového souboru). Standardním validujícím parserem XML (program pro zpracování a kontrolu souboru XML) se provádí kontrola formální správnosti takových dokumentů. Z kontroly parserem XML příjemce pozná, zda jde o správně vytvořený dokument XML a jestli vyhovuje DTD. 2. Struktura předávaných dat Data podle § 4 odst. 1 se předávají v sadě, kterou tvoří jeden nebo více protokolů o kontrole - výsledků laboratorního rozboru vzorku vody (dále jen "sada M"). Každý protokol obsahuje naměřené hodnoty ukazatelů. Počet ukazatelů je dán rozsahem analýzy vzorku podle platných právních předpisů.*) a) Struktura sady M: protokol 1 hodnota ukazatele 1 hodnota ukazatele 2 ... hodnota ukazatele n protokol 2 registrace nového odběrného místa hodnota ukazatele 1 hodnota ukazatele 2 ... protokol n b) Součtové ukazatele Výsledná hodnota některých ukazatelů může být složena (vypočtena) z více měření jako je tomu např. u pesticidů. Dílčí měření jsou obsažena uvnitř struktury hodnoty takového ukazatele, počet dílčích měření není stanoven. Výsledná hodnota je uvedena vždy. Struktura takového ukazatele je: hodnota ukazatele součtová (vypočtená) hodnota dílčího ukazatele 1 hodnota dílčího ukazatele 2 ... hodnota dílčího ukazatele n 3. Struktura záznamů o zpracování přijatých dat Data podle § 4 odst. 2 se předávají v sadě, kterou tvoří jeden nebo více záznamů o zpracování (dále jen "sada P"). Sadu tvoří jeden nebo více datových bloků s údaji o stavu zpracování protokolů o rozborech vzorků. Obsahuje identifikátory všech vzorků v původní sadě. Identifikátory ukazatelů obsahuje jen v případě, že jsou z nějakého důvodu vyhodnoceny jako chybné. V každé sadě P je obsažena informace o aktuálních verzích používaných a centrálně udržovaných číselníků. Obsah číselníků se nepřenáší, datový blok "Ic" obsahuje odkaz na číselník veřejně přístupný způsobem uvedeným v bodu 2 přílohy č. 1. Struktura sady P: protokol 1 zpracován bez chyby protokol 2 nezpracován - kód chyby chybný ukazatel 1 - kód chyby chybný ukazatel 2 - kód chyby ... protokol n zpracován bez chyby číselník 1 - verze a odkaz číselník 2 - verze a odkaz ... číselník n - verze a odkaz 4. Struktura záznamů o zjištěných nedostatcích Data podle § 4 odst. 3 se předávají v sadě, kterou tvoří jeden nebo více záznamů o zjištěných nedostatcích (dále jen "sada E"). Pokud zpracovávaná sada M s protokoly o kontrole nevyhovuje DTD nebo má jiný formální nedostatek, je vytvořen soubor s protokolem o chybě, způsobem běžným a podrobně popsaným v Datovém standardu Ministerstva zdravotnictví.**) Sada E obsahuje informace o zjištěných nedostatcích na úrovni celého přenášeného souboru nebo zprávy. 5. Číselníky a) Laboratoř Seznam laboratoří, které jsou evidovány jako producent elektronických dokladů s naměřenými hodnotami jakosti vody. Pro základní identifikaci laboratoře se používá číselný kód vytvořený s použitím údajů přidělených při akreditaci nebo autorizaci. Číselník obsahuje i další informace jako je adresa, kontakty, informace o akreditaci a autorizaci. Pravidla pro konstrukci kódu: Používá se dvouznakové rozlišení oprávněné organizace ve spojení s číslem laboratoře přiděleným při autorizaci (akreditaci). Pro jednotlivé organizace takto: Státní zdravotní ústav Praha ZUaaaaaaaaaaa ZÚ kód oprávněné organizace a kód autorizace přidělený Státním zdravotním ústavem Praha příklad: kód autorizace: A0010502203 kód v číselníku: ZUA010502203 Český institut pro akreditaci, o. p. s. CIcccccccccpp c číslo laboratoře přidělené Českým institutem pro akreditaci doplněné zleva nulami p číslo za tečkou používané Českým institutem pro akreditaci pro určení laboratoře v případech, kdy subjekt má více laboratoří. Do kódu se použije doplněné na 2 místa zleva nulami. V případě, že určení chybí, použije se 00. příklad: číslo laboratoře: 1056.8 kód v číselníku: CI00000105608 b) Lokalita Zeměpisně určená oblast, ve které je jakost vody možno považovat za přibližně stejnou a je dodávána jedním provozovatelem. Číselník definuje, které vodovody leží v daných katastrálních územích. Kód lokality se použije při registraci nového odběrného místa. c) Místo odběru Zahrnuje v sobě určení adresy místa odběru a odkaz na lokalitu, do které dané místo odběru patří. Kód je místu odběru přidělen při jeho registraci a použije se při opakovaných odběrech ze stejného místa. Datové rozhraní podporuje mechanismus pro registraci nového místa odběru. Pro vzorky s přiděleným kódem místo odběru se používá datový blok "mo". Pokud vzorek vody pochází z místa odběru, které nemá přidělený kód, použije se pro identifikaci místa odběru rozšířená struktura datového bloku "rmo", která obsahuje údaje potřebné pro registraci a je součástí sady M. Vlastní registrace je provedena v centrální aplikaci v číselníku míst odběru. Potvrzení o registraci - datový blok "mop" je součástí sady P. d) Ukazatele jakosti vody Číselník ukazatelů jakosti vody.*) Definuje jednotku, okruh limitních hodnot a požadované vlastnosti na použitelnou metodu jako je mez detekce, mez stanovitelnosti, typ nejistoty, hodnota nejistoty, pravdivost a přesnost pro požadovaný druh vody. Výsledná hodnota některých ukazatelů může být složena (vypočtena) z dílčích měření. e) Technické číselníky Jsou číselníky definované pro potřeby datového rozhraní. Formalizují údaje a parametry přenášené datovým rozhraním. Mají zpravidla jen několik hodnot, jejich výčet je součástí souboru DTD popisujícího strukturu souboru s daty. f) Dostupnost číselníků Obsah číselníků se nepřenáší datovým rozhraním, ale je veřejně přístupný způsobem uvedeným v bodu 2 přílohy č. 1. 6. Popis datových bloků Údaje tvořící datovou zprávu nebo soubor jsou obsaženy ve strukturách bloků představovaných jednotlivými datovými prvky (elementy XML), které jsou popsány v tabulkách struktur podle jednotlivých bloků. Název bloku představuje současně název elementu XML tvořícího blok, obsahem jsou jednotlivé datové prvky nebo další vnořené struktury. a) Popisy tabulek struktur Tabulka č. 1 vysvětluje symboliku a obsah údajů v tabulkách popisu struktur datových bloků. Tabulka č. 1 ------------------------------------------------------------------------------------------ Sloupec Popis ------------------------------------------------------------------------------------------ Kód název příslušného prvku XML - element nebo atribut, pokud je uvedeno tučně, jedná se o vnořenou strukturu (blok) ------------------------------------------------------------------------------------------ D Délka položky (pro potřebu databází příslušných informačních systémů). Je-li uvedeno číslo, znamená to pevnou délku položky. Je-li před číslem uveden znak "-", znamená to, že délka položky nesmí být větší než toto číslo. ------------------------------------------------------------------------------------------ T Typ prvku XML: a atribut Možný výskyt atributů je "1" (#REQUIRED) nebo "?" (#IMPLIED), viz výskyt V. e element - vnořený element (vnořený blok) Možný výskyt elementů je "?", "*", "1", "+", viz výskyt V. ------------------------------------------------------------------------------------------ V Výskyt (pro XML): ? nepovinný, může se vyskytovat maximálně 1x; (= 0,1) * nepovinný, může se vyskytovat opakovaně; (= 0 až N) 1 povinný, vyskytuje se jen 1x - v XML je default; (= 1) + povinný, vyskytuje se alespoň 1x; (= 1 až N) Pokud je potřeba v tabulce popsat, že se může např. vyskytovat pouze jeden z uvedených elementů, je toto realizováno symbolicky prostřednictvím lomítka "/" a připojeným popisem - přesněji je popsáno v zápisu DTD. ------------------------------------------------------------------------------------------ Popis Volným textem ve formě názvu položky a případně i její stručné charakteristiky. uvedeného Případný odkaz na podrobnější popis nebo další informace je uváděn v poznámce údaje nebo ve sloupci "viz". ------------------------------------------------------------------------------------------ Hodnota Jsou možné varianty: - není vyplněno (například u odkazů na vnořené bloky) - přímo výčet zapsaný do tohoto sloupce (bez popisu) - jednotlivé prvky množiny jsou oddělovány čárkou, podrobnější popis je uveden v příslušné poznámce (na ni je odkaz ve sloupci "viz") - odvolání na číselník (datový typ a délka jsou určeny kódem příslušného číselníku) Kódy AAnnnn jsou odkazem do katalogu datových prvků, Metodický pokyn Ministerstva informatiky. ------------------------------------------------------------------------------------------ Poznámka Další informace volným textem nebo odkazy. ------------------------------------------------------------------------------------------ viz Odvolání na podrobnější výklad, číselník, důležité informace, vysvětlivky nebo poznámky uvedené v části 6 písm. d). Ve sloupci se uvádí číslo poznámky. ------------------------------------------------------------------------------------------ b) Datové bloky pro jakost vody Blok "idv" - jakost vody Tabulka č. 2 - Sada (blok) pro jakost vody ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- ids a -32 1 identifikace sady text předepsané identifikace 01 konstrukce protokolu o kontrole ----------------------------------------------------------------------------------------------- vzv e +/ Vzorek vody protokol o kontrole ----------------------------------------------------------------------------------------------- vzvp e /+ Potvrzení zpracování potvrzení vzorku ----------------------------------------------------------------------------------------------- Ic e * informace o číselnících jen v potvrzení, viz DTD ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "vzv" - vzorek vody Tabulka č. 3 - Vzorek vody z jednoho odběrného místa ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- ivz a -32 1 identifikace vzorku text předepsané 02 konstrukce ----------------------------------------------------------------------------------------------- idl a -32 1 označení vzorku kód vzorku v laboratoři podle laboratoře ----------------------------------------------------------------------------------------------- idk a 1 ? číslo kusu vzorku číslo (znakově) pokud vzorek vody obsahuje více kusů - pro vodu z bazénu ----------------------------------------------------------------------------------------------- odd a 1 datum a čas odběru datum a čas, DT 03 ----------------------------------------------------------------------------------------------- odjm a -24 1 odebral - jméno text, AA0074 kdo odebral vzorek ----------------------------------------------------------------------------------------------- odpr a -35 1 odebral - příjmení text, AA0075 ----------------------------------------------------------------------------------------------- pda a ? datum a čas příjmu datum a čas, DT 03 ----------------------------------------------------------------------------------------------- prjm a -24 ? přijal - jméno text, AA0074 příjemce vzorku v laboratoři ----------------------------------------------------------------------------------------------- prpr a -35 ? přijal - příjmení text, AA0075 ----------------------------------------------------------------------------------------------- dan a 1 datum a čas analýzy datum a čas, DT 03 ----------------------------------------------------------------------------------------------- duv a 1 1 důvod odběru kód druhu odběru 05 ----------------------------------------------------------------------------------------------- puv a 1 1 původce dat kód původce dat 06 ----------------------------------------------------------------------------------------------- roz a 1 1 typ rozboru kód typu rozboru 07 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ico a 10 1 IČ nebo RČ zákazníka objednatel rozboru ----------------------------------------------------------------------------------------------- a e 1 adresa zákazníka adresa objednatele rozboru ----------------------------------------------------------------------------------------------- mo e 1/ místo odběru ----------------------------------------------------------------------------------------------- rmo e /1 registrace místa odběru ----------------------------------------------------------------------------------------------- hu e + hodnota ukazatele ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "hu" - hodnota ukazatele Tabulka č. 4 - Obsah elementu - naměřená hodnota měřeného ukazatele ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- uka a -16 1 kód ukazatele kód z číselníku ukazatelů*) ----------------------------------------------------------------------------------------------- hodnota e 8 1 naměřená hodnota číslo (znakově) měřeného ukazatele ----------------------------------------------------------------------------------------------- drh a 1 1 druh hodnoty kód interpretace 08 výsledku ----------------------------------------------------------------------------------------------- frh a 2 1 formát hodnoty kód formátu 31 ----------------------------------------------------------------------------------------------- jed a -16 ? jednotka jednotka 09 z číselníku ukazatelů*) ----------------------------------------------------------------------------------------------- met a -32 ? použitá metoda text norma nebo podle laboratoře číslo podle SOP ----------------------------------------------------------------------------------------------- md a -10 ? mez detekce použité číslo (znakově) metody ----------------------------------------------------------------------------------------------- ms a -10 ? mez stanovitelnosti číslo (znakově) použité metody ----------------------------------------------------------------------------------------------- odh a -8 ? nejistota měření, číslo (znakově) odchylka ----------------------------------------------------------------------------------------------- odt a 1 ? typ nejistoty kód typu nejistoty 10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- pozn e -255 ? poznámka text poznámka, komentář k hodnotě ----------------------------------------------------------------------------------------------- hsu e * hodnota složky ukazatele ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "hsu" - hodnota složky ukazatele Tabulka č. 5 - Obsah elementu - naměřená hodnota složky měřeného ukazatele ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- uka a -16 1 kód ukazatele kód z číselníku ukazatelů*) ----------------------------------------------------------------------------------------------- hodnota e 8 1 naměřená hodnota číslo (znakově) měřeného ukazatele ----------------------------------------------------------------------------------------------- drh a 1 1 druh hodnoty kód interpretace 08 výsledku ----------------------------------------------------------------------------------------------- frh a 2 1 formát hodnoty kód formátu 31 ----------------------------------------------------------------------------------------------- jed a -16 ? jednotka jednotka 09 z číselníku ukazatelů*) ----------------------------------------------------------------------------------------------- met a -32 ? použitá metoda text norma nebo podle laboratoře číslo podle SOP ----------------------------------------------------------------------------------------------- md a -10 ? mez detekce použité číslo (znakově) metody ----------------------------------------------------------------------------------------------- ms a -10 ? mez stanovitelnosti číslo (znakově) použité metody ----------------------------------------------------------------------------------------------- odh a -8 ? nejistota měření, číslo (znakově) odchylka ----------------------------------------------------------------------------------------------- odt a 1 ? typ nejistoty kód typu nejistoty 10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- pozn e -255 ? poznámka text poznámka, komentář k hodnotě ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "mo" - místo odběru (profil) Tabulka č. 6 - Údaje o místě odběru, pokud je zařazeno v číselníku ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- kmo a -20 1 kód místa odběru číselník "Profil" viz část 8 písm. c) ----------------------------------------------------------------------------------------------- utj a 6 ? kód územně technické číslo (znakově), pro ověření jednotky (UTJ) AA0060 ----------------------------------------------------------------------------------------------- mol a -16 ? kód místa odběru použitý v laboratoři ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "rmo" - registrace místa odběru - lokalita Údaje o místě odběru, pokud není zařazeno v číselníku, obsahuje údaje nutné pro zařazení do číselníku (registraci místa odběru). Tabulka č. 7 ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- klo a -35 ? kód lokality číselník viz část 8 "Lokalita" písm. b) ----------------------------------------------------------------------------------------------- utj a 6 ? kód územně technické AA0060 pro ověření jednotky (UTJ) ----------------------------------------------------------------------------------------------- mol a -16 1 kód místa odběru použitý v LIS ----------------------------------------------------------------------------------------------- mon a -64 1 název odběrného místa text obec, lokalita ----------------------------------------------------------------------------------------------- uvp a -48 ? ulice AA0063 ----------------------------------------------------------------------------------------------- cp a -4 ? číslo popisné číslo (znakově), (evidenční) AA0065 ----------------------------------------------------------------------------------------------- cor a -4 ? číslo orientační AA0067 ----------------------------------------------------------------------------------------------- mop a -250 ? místo - upřesnění např. místo volným textem v budově apod. ----------------------------------------------------------------------------------------------- mot a 1 1 typ místa odběru kód typu místa 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------- mob e ? údaje pro bazén ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "rmob" - místo odběru - upřesnění pro bazény a koupací místa Sdružuje údaje, které jsou specifické pro určení místa odběru typu bazén nebo koupací místo. Tabulka č. 8 ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- nadr--id a 12 ? identifikátor nádrže číslo (znakově) podle Hydroekologického informačního systému Ministerstva životního prostředí ----------------------------------------------------------------------------------------------- zs a 8 ? zeměpisná šířka uvádí se pro 04 koupací oblasti v případě, že není znám nadr--id ----------------------------------------------------------------------------------------------- zd a 8 ? zeměpisná délka jako u zs 04 ----------------------------------------------------------------------------------------------- pvz a 1 ? počet vzorků číslo (znakově) uvádí se pro umělá koupaliště ----------------------------------------------------------------------------------------------- pna a -6 ? kapacita číslo (znakově) projektovaná denní návštěvnost - uvádí se pro umělá koupaliště ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "vzvp" - potvrzení vzorku Tabulka č. 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- idv a -32 1 identifikace vzorku 02 z potvrzované sady ----------------------------------------------------------------------------------------------- stv a 3 1 stav zpracování kód stavu 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------- mop e ? potvrzení registrace jen v případě odběrného místa registrace ----------------------------------------------------------------------------------------------- hup e * potvrzení hodnoty jen v případě ukazatele chyby ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "mop" - potvrzení registrace místa odběru Tabulka č. 10 - Stav a způsob zpracování požadavku na registraci odběrného místa ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- kmo a -20 1 kód místa odběru číselník "Profil" viz část 8 písm. c) ----------------------------------------------------------------------------------------------- stv a 3 1 stav zpracování kód stavu 14 ----------------------------------------------------------------------------------------------- mol a -16 1 kód místa odběru použitý v laboratoři ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "hup" - potvrzení hodnoty ukazatele Uvádí se jen ukazatele, u kterých došlo k chybě během zpracování. Tabulka č. 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- uka a -16 1 kód ukazatele přebírá se kód 02 ze souboru měření tak, jak byl přijat ----------------------------------------------------------------------------------------------- stv a 3 1 stav zpracování kód stavu 13 ----------------------------------------------------------------------------------------------- c) Datové bloky podle datového standardu Ministerstva zdravotnictví Definice bloků datového standardu**) použitých v datovém rozhraní pro sledování jakosti vody. Popis bloků datového standardu obsahuje pouze údaje použité pro datové rozhraní. Hlavní blok "dasta" Váže se k celému odesílanému souboru všech odesílatelů určenému pro jednoho příjemce. Tabulka č. 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- id--soubor a -40 1 jednoznačná vnitřní text předepsané 15 identifikace souboru konstrukce; povinný ----------------------------------------------------------------------------------------------- verze--ds a 8 1 verze datové struktury 02.00.00 ve formátu 16 xx.xx.xx ----------------------------------------------------------------------------------------------- verze--nclp a 8 1 verze používaného NČLP 02.00.00 ve formátu 17 xx.xx.xx ----------------------------------------------------------------------------------------------- bin--priloha a a 1 binární datové bloky "T" T = neobsahuje odkazy na binární soubory ----------------------------------------------------------------------------------------------- ur a 1 1 určení; "H" H = data orgánu typ přenášených dat ochrany veřejného zdraví (hygienická služba) ----------------------------------------------------------------------------------------------- typ--odesm a 2 1 typ odesílajícího místa 18 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ozn--soub a 5 1 doplňující označení text odesílaného souboru ----------------------------------------------------------------------------------------------- potvrzeni a 1 ? požadavek na potvrzení "N", "P" N = není 19 přijetí souboru požadováno (implicitní) P = je požadováno ----------------------------------------------------------------------------------------------- zdroj--is e 1 informace o informačním systému, který byl soubor vytvořen ----------------------------------------------------------------------------------------------- pm e 1 příjemce souboru (= komu je soubor určen) ----------------------------------------------------------------------------------------------- is e +/ odesílatel (odesílatelé) 20 souboru ----------------------------------------------------------------------------------------------- pd e /1 potvrzení doručení sada E souboru (= zpětné hlášení) ----------------------------------------------------------------------------------------------- dat--vb a 1 datum a čas vytvoření formát DTS 03 bloku dasta, tj. datum a čas vytvoření souboru ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "zdroj--is" - zdroj, ze kterého pochází používaný informační systém nebo program Tabulka č. 13 - Jednoznačné určení dodavatele programu, programu a verze programu (nebo licenčního čísla) ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- kod--firmy a -8 1 kód dodavatele programu, kterým byl tento soubor vytvořen ----------------------------------------------------------------------------------------------- kokd--prog a -8 1 kód programu, kterým libovolný text, je soubor vytvořen v rámci dodavatele programu jednoznačný ----------------------------------------------------------------------------------------------- verze--prog a -8 ? verze programu, kterým libovolný text, je soubor vytvořen v rámci dodavatele programu jednoznačný ----------------------------------------------------------------------------------------------- liccis--prog a -8 ? licenční číslo libovolný text programu, kterým je přidělený soubor vytvořen dodavatelem programu ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "pm" - příjmové místo Tabulka č. 14 - Základní informace o příjemci zasílaného souboru ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- ico a 10 ? IČ číslo, AA0017 identifikace právního subjektu příjemce ----------------------------------------------------------------------------------------------- as e 1 adresa příjemce - spojení ----------------------------------------------------------------------------------------------- a e ? adresa příjemce typ adresy = "P" ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "is" - odesílatel Tabulka č. 15 - Základní informace o odesílateli (jednom z odesílatelů) zasílaného souboru ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- ico a 10 ? IČ číslo, AA0017 identifikace právního subjektu odesílatele ----------------------------------------------------------------------------------------------- oavl a 13 ? osvědčení o autorizaci vydané laboratoři SZÚ ----------------------------------------------------------------------------------------------- as e 1 adresa - spojení ----------------------------------------------------------------------------------------------- a e ? adresa odesílatele typ adresy = "O" ----------------------------------------------------------------------------------------------- ihe e 1 data pro hygienu a epidemiologii ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "ihe" - data pro hygienu a epidemiologii Tabulka č. 16 ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- idv e 1 protokol datového rozhraní sledování jakosti vody ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "a" - adresa Adresy vázané k odesílateli, příjemci i pro různé další účely - je využíváno ve více blocích. Tabulka č. 17 ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- typ a 1 1 typ adresy L - laboratoř určení typu 21 adresy je voleno s ohledem na způsob užití bloku a ----------------------------------------------------------------------------------------------- jmeno e -255 1 jméno nebo název volný text první řádek adresy (například jméno a příjmení nebo název) ----------------------------------------------------------------------------------------------- adr e -35 ? adresa - hlavní text volný text druhý řádek adresy (například ulice a číslo domu) ----------------------------------------------------------------------------------------------- dop1 e -35 ? adresa - upřesnění 1 volný text třetí řádek adresy (fakultativní) ----------------------------------------------------------------------------------------------- dop2 e -35 ? adresa - upřesnění 2 volný text čtvrtý řádek adresy (fakultativní) ----------------------------------------------------------------------------------------------- psc e -9 ? poštovní směrovací tuzemská čísla pro tuzemské i číslo podle číselníku zahraniční adresy; PSČ tuzemská čísla vždy v délce 5 znaků bez mezery ----------------------------------------------------------------------------------------------- mesto e -48 ? město, obec volný text název města (pošty) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "as" - adresa spojení Tabulka č. 18 - Adresy spojení doplňující blok adres a ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- typ a 1 1 typ adresy spojení "D", "T", "F", 22 "S", "X", "M", "E", "I" ----------------------------------------------------------------------------------------------- obsah e -255 ? obsah adresy tvar určuje struktura zápisu 23 položka "typ je blíže popsána adresy spojení" v poznámce ----------------------------------------------------------------------------------------------- vnitrni e -255 ? vnitřní adresa volným textem 24 ----------------------------------------------------------------------------------------------- sdeleni e -255 ? textová informace volným textem 24 k adrese ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "pd" - potvrzení doručení Tabulka č. 19 - Potvrzení příjemce, že zasílaný soubor obdržel ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- id--soubor a -40 1 identifikace přijatého text identifikace souboru původně doručeného souboru, jehož doručení je právě potvrzováno ----------------------------------------------------------------------------------------------- stav a 1 1 indikace bezchybného "N" v datovém rozhraní přijetí souboru uvádíme jen v případě N = přijat, ale chybný ----------------------------------------------------------------------------------------------- chyba--pd e * specifikace chyby určení a lokalizace chyby v souboru ----------------------------------------------------------------------------------------------- as e 1 adresa spojení typ adresy = "O" ----------------------------------------------------------------------------------------------- dat--ps e 1 datum a čas přijetí formát DTS kdy byl soubor 03 původního zaslaného příjemci fyzicky souboru doručen ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "chyba--pd" - popis chyby v přijatém souboru Tabulka č. 20 - Hlášení příjemce s lokalizací a popisem chyby ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- kod a -3 1 kód chyby 25 ----------------------------------------------------------------------------------------------- lokalizace a -64 ? specifikace, případně určení kolizního 26 lokalizace chyby místa v zaslaném v souboru souboru ----------------------------------------------------------------------------------------------- osetreni a -3 ? ošetření chyby "O", "I" jak byla kolize 27 řešena ----------------------------------------------------------------------------------------------- popis -255 ? popis chyby, je volný text text vytvořený 28 obsahem elementu informatikem ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "Ic" - laboratorní číselník Tabulka č. 21 - Sdělení jednoho nebo více záznamů z příslušného číselníku ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- typ--s--Ic a 1 1 typ sdělení jak se sdělením 29 pracovat ----------------------------------------------------------------------------------------------- verze--akt a -8 ? aktuální číslo verze číselníku ----------------------------------------------------------------------------------------------- ciselnik e -8 1 označení číselníku jednoznačná 30 identifikace dle DS ----------------------------------------------------------------------------------------------- priloha e -255 1 vlastní obsah nebo odkaz na číselník ----------------------------------------------------------------------------------------------- Blok "priloha" - odkaz na přílohu Pro účel datového rozhraní obsahuje odkaz na zdroj přílohy. Vlastní element obsahuje název číselníku volným textem. Tabulka č. 22 ----------------------------------------------------------------------------------------------- kód T D V popis uvedeného údaje hodnota poznámka viz ----------------------------------------------------------------------------------------------- zdroj a -255 1 specifikace umístění URL, jméno přílohy souboru ----------------------------------------------------------------------------------------------- typ a -64 ? typ přílohy rozšíření (extenze) jména souboru ----------------------------------------------------------------------------------------------- d) Poznámky, vysvětlivky Číslo poznámky odpovídá odkazu v tabulkách datových bloků ve sloupci "viz". 01 - identifikátor sady - zaručena unikátnost v rámci systému sledování jakosti vody konstrukce identifikátoru: LLLLLLLLLLLLLrrkkkkkkkkk L kód laboratoře z číselníku laboratoří (13 znaků), viz část 5 písm. a) r poslední dvojčíslí letopočtu k unikátní kód přidělený sadě v rámci laboratoře, proměnná délka, celková délka identifikátoru nesmí překročit 32 znaků 02 - identifikátor vzorku - zaručena unikátnost v rámci systému sledování jakosti vody konstrukce identifikátoru: LLLLLLLLLLLLLrrvvvvvvvvvv L kód laboratoře z číselníku laboratoří (13 znaků), viz část 5 písm. a) r poslední dvojčíslí letopočtu v jednoznačné označení vzorku v v rámci laboratoře, proměnná délka, celková délka identifikátoru nesmí překročit 32 znaků 03 - datum a čas, formát podle české technické normy***) ČSN EN 28601 (978601) Datové prvky a formáty výměny. Výměna informací - prezentace data a času. ----------------------------------------------------------------- Pozn. - z technických důvodů byly znaky podtržítka nahrazeny dvěma pomlčkami. Čl.II Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Ministryně: MUDr. Součková v. r.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.